Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 760 - 793 2018-12-30

Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği
Comparison of Hate Speech in Twitter and Online Newspaper: A Case Of Syria Refugees

Engincan Yıldız [1]

135 524

Günümüz toplumları incelendiğinde ve nefret söyleminin üretildiği mecralara bakıldığında yeni medyanın bu konuda önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Yeni medyanın etkileşime açık olması, bu alanı geleneksel medya karşısında ayrıcalığı olan bir konuma yükseltmektedir. Ancak bu mecraları incelediğimizde denetimsiz yapıdan dolayı nefret söyleminin de yaygın ve orantısız bir şekilde üretilmesine sebep olduğu görülmektedir. Çevrimiçi gazetelerde üretilen içerikler sosyal medya mecralarının gündemini etkileyebilmekte ve bu şekilde toplum algısı şekillenebilmektedir. Çalışma evreni kapsamında çevrimiçi gazetelerden Hürriyet gazetesinin ve Twitter’ın 2017 yılının son 6 ayı içerisinde Suriyeli mülteciler ile ilgili yaptığı haberler ve Twitter’da atılan tweetler belirlenmiştir. Bu doğrultuda nefret söyleminin hangi mecralarda sıkça üretildiği ve bu söylemlerin nasıl gerçekleştirildiğini tespit etmek makalenin ana amacını oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular arasında Hürriyet Gazetesine kıyasla Twitter’da daha fazla nefret söylemi üretildiği görülmektedir. Özellikle Twitter’ın etkileşimci yapısı ve Re-tweet gibi özellikleri doğrultusunda ortaya çıkan nefret söylemlerinin hızla yayıldığı tespit edilmiştir. Araştırmada MAXQDA programı kullanılarak nitel bir çalışma yapılmıştır. MAXQDA programı ile en çok tekrar eden kelimeler tespit edilerek haberlerin ve tweetlerin genel yapısı hakkında genel bir düşünceye ulaşılmıştır. Teun Van Dijk’in söylem analizi yöntemiyle söylem analizi yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda yeni medyanın denetimi zor ortamının nefret söylemlerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle çevrimiçi gazetelerde yer alan haberlerin gündemi belirlediği ancak nefret söylemlerinin sosyal medya kanallarında üretildiği görülmektedir. 

When online newspapers and social media channels are considered, it is seen that new media has an important place in this subject.The fact that the new media is open to interaction raises this area to a high position in the face of traditional media. However, when we examine these articles, it is seen that hate speech is produced in a widespread and disproportionate manner due to the uncontrolled structure. Content produced in online newspapers can affect the agenda of social media circles and this way society can be perceived. Within the scope of the study,online newspapers Hürriyet newspaper reports on Syrian refugees in the last 6 months of 2017 and tweets on Twitter are the universe of working tweeters about Syrian refugees.in this direction, it is one of the aims of the article to determine in which circles hate speech is produced frequently and how these discourses are realized.Among the findings, more hate speech was produced on Twitter. In particular, it has been determined that the hate speech that has emerged in the direction of Twitter's interactivity structure and Re-tweet has spread rapidly.A qualitative study was carried out using the MAXQDA program. With the MAXQDA program, the most repetitive words were identified and a general idea about the general structure of the news and tweets was reached. Teun Van Dijk's discourse analysis was conducted by discourse analysis method. In the light of all these studies, it has been concluded that the control of the new media increases the hate speech. Especially the news in the online newspapers determine the agenda but the hate speech is produced in social media channels.

 • Arslan, İ, Bozgeyik Y., Alancıoğlu E. (2017), Göçün ekonomik ve toplumsal yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli göçmenler örneği. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Akademi Dergisi, 3(4), 129-148.
 • Ataman, H. (2012). Nefret suçlarını farklı yaklaşımlar çerçevesinden ele almak: Etik, sosyo-politik ve bir insan hakları problemi olarak nefret suçları, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, (Der. Yasemin nceolu), istanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 47-80.
 • Ağlan, T. C. ve Şensever, F. L.(2010). Ulusal basında nefret suçları: 10 yıl, 10 örnek. İstanbul: Sosyal Değişim Derneği.
 • Bulunmaz B. (2015). Yeni medyada nefret söylemi ve üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 73-88.
 • Baudrillard, J. (2016). Tüketim toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Bilge R. (2016). Sosyal medyada nefret söyleminin inşası ve nefret suçlarına ilişkin yasal düzenlemeler. http://www.academia.edu/-33363819/Medyada_Nefret_S%C3%B6yleminin_Yeniden_%C3%9Cretilmesi_ve_Yasal_D%C3%BCzenlemeler adresinden 02. 11. 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Çomu, T. (2012). Video paylaşım ağlarında nefret söylemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dağtaş, B. (1999). İngiliz kültürel çalışmalarında ideoloji. Kurgu, 16, 335-357.
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası göç sorunu perspektifinde Türkiye. Tsa dergisi, 18(1), 175-204
 • Dondurucu, Z , Uluçay, A . (2015). The hate speech in new media environments: The analysis of videos which include hate speech for gay people. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (3), 875-902.
 • Güllüpınar, F. (2012), Göç olgusunun ekonomi-politiği ve uluslararası göç kuramları üzerine bir değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 53-85.
 • Göker, G. ve Doğan, A. (2011). Ağ toplumunda örgütlenme: Facebook’ta çevrimiçi tekel eylemi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 25, 175-203.
 • Kalav, A. ve Certel-Fırat, A. B. (2017). Amerikan Sosyal Medyasında Göçmen Karşıtlığı Ve Dijital Nefret Söylemi: Twitter Özelinde Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22( Kayfor 15 Özel sayısı), 2209-2222.
 • Kuş, O.(2016).Dijital Nefret Söylemini Anlamak: Suriyeli Mülteci Krizi Örnek Olayı Bağlamında BBC World Service Facebook Sayfasına Gelen Yorumların Metin Madenciliği Tekniği İle Analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2, 97-121 .
 • Koyuncu, A. (2014). Kentin yeni misafirleri Suriyeliler. (1. Basım). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Kırschenbaum, A. (2004). Generic sources of disaster communities: A social network approach. International Journal of Sociology and Social Policy, 24(10/11), 94-129.
 • Lister,M., Dovey J., Giddings, S., Grant I., Kelly, K., (2003). New media: A critical introduction. New York: Routledge
 • Madran, H. ve Demirtaş, A. (2013). Sosyal kimlik ve ayrımcılık, Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar, (Der. Kenan Çayır ve Müge Ayan Ceyhan). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 73-85.
 • Mayfield, A. (2008). What is social media. iCrossing, ebook, s. 6.
 • Sağlam, S. (2006). Türkiye’de iç göç olgusu ve kentleşme. Türkiyat Araştırmaları, 5, 34-44
 • Sezgin A.A. (2017). Çevrimiçi gazetelerin okur yorumlarında nefret söylemi: Reina saldırısı örneği. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8(30), 107-130.
 • Taş, E . (2017). Yeni medyada nefret söylemi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 1 (1), 60-71
 • İnceolu, Y. ve Sözer, C. (2012). Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu: ‘Ya sev ya terk et ya da…’ ”, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, (Der. Yasemin inceolu), İstanbul: Ayrıntı Yayınları,
 • Van Dijk, T. A. (1987). Semantics of a press panic: The Tamil invasion. European Journal of Communication, 3, 167-187.
 • Van Dijk, J.A.G.M. (2006). The network society: Social aspects of new media. London: Sage Publications.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2549-3473
Author: Engincan Yıldız (Primary Author)
Institution: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { opus478176, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {760 - 793}, doi = {10.26466/opus.478176}, title = {Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği}, key = {cite}, author = {Yıldız, Engincan} }
APA Yıldız, E . (2018). Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 760-793. DOI: 10.26466/opus.478176
MLA Yıldız, E . "Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 760-793 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/478176>
Chicago Yıldız, E . "Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 760-793
RIS TY - JOUR T1 - Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği AU - Engincan Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.478176 DO - 10.26466/opus.478176 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 760 EP - 793 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.478176 UR - https://doi.org/10.26466/opus.478176 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği %A Engincan Yıldız %T Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.478176 %U 10.26466/opus.478176
ISNAD Yıldız, Engincan . "Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 760-793. https://doi.org/10.26466/opus.478176
AMA Yıldız E . Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği. opus. 2018; 9(16): 760-793.
Vancouver Yıldız E . Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 9(16): 793-760.