Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 879 - 907 2018-12-30

Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi
The Relationship of The Compability Level Between Self Perceived Ego States of The Cabin Crew Members And The Professional Ego States Thought With Their Hopelessness Levels For The Future

Güner Çifçi [1] , Halis Özerk [2]

28 118

Bu araştırmanın amacı, kabin ekibi üyelerinin uçuş operasyonu sırasında ekip ve yolcu ile iletişimde bulunduklarında mesleğin gerektirdiği (beklenen) ego durumları ile kendilerinde algıladıkları (gözlenen) ego durumlarının bağdaşıklık düzeyinin, kabin ekibi üyelerinin geleceğe yönelik umutsuzluk düzeyleri ile ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili içerisinde yer alan; devlet ve özel havayolu şirketlerinde kabin memuru olarak görev yapan 300 kabin ekibi üyesi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan kabin ekibi üyelerine Transaksiyonel Analiz Kuramı bağlamında Ego Durumları Ölçeği uygulanmıştır. Buna ek olarak, Araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu verilerek doldurulması sağlanmıştır. Kabin ekibi üyelerinden kabin memurluğu mesleğinin gerektirdiği düşünülen kişilik özelliklerini Ego Durumları Ölçeği’ nde doldurmaları istenmiştir. Ayrıca, kabin ekibi üyelerinden kendilerinde algıladıkları özellikleri işaretlemeleri istenmiştir. Bununla birlikte kabin ekibi üyelerinden Beck Umutsuzluk Ölçeği’ni mesleğe göre değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma kapsamında tüm verilerin anlamlılık düzeyi p< .05 düzeyinde sınanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır.Kabin ekibi üyelerinin gerek kendilerinde algıladıkları gerekse mesleklerinin gerektirdiğini düşündükleri baskın ego durumları frekans dağılımlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bununla ilişkili olarak kabin ekibi üyelerinin kendilerinde algıladıkları ve meslekte algıladıkları baskın ego durumları arasında anlamlı düzeyde uyumsuzluk olduğu belirlenmiştir. Kabin ekibi üyelerinin umutsuzluk düzeylerinin cinsiyet ve öğrenim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterdiği bulgusu elde edilmiştir. Mesleği tercih bağlamında ise tercih nedenleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında farklılık bulunmuştur. Benzer biçimde kariyer inancı ile umutsuzluk düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişki görülmüştür.

The purpose of this research is to reveal the relationship between the (expected) ego states that the cabin crew members require during their flight operations with the crew and the passengers, and the level of coherence of the ego states that they perceive (observed) with the cabin crew members' hopelessness toward the future. The sample of the research is located in the province of Istanbul; government and private airline companies. Ego Situation Scale was applied to members of the cabin team who participated in the survey in the context of Transactional Analysis Theory. In addition, a Personal Information Form created by the Researcher is provided and filled out. Members of the cabin crew were asked to fill in the personality traits that the cabin clerks deemed necessary by the Ego Situations Scale. In addition, members of the cabin crew are required to mark the features they are aware of. However, members of the cabin crew were asked to evaluate the Beck Hopelessness Scale according to occupation. Within the scope of the study, the significance level of all data was tested at p <.05 level. Analysis of the obtained data was done using SPSS 22.0 statistical package program. It has been found that the frequency distributions of the dominant ego states that members of the cabin crew perceive themselves as necessitated by their profession are statistically significant. In relation to this, it was found that there was a significant level of mismatch between the members of the Cabin members perceived by themselves and the dominant ego situation they perceived in the profession. The finding that the levels of hopelessness of cabin crew members differed according to gender and educational status variables. In the context of career preference, there were differences between the reasons for preference and the levels of hopelessness. Similarly, a significant relationship was found between career beliefs and hopelessness levels.

 • Akkoyun, F. (2011). Transaksiyonel analiz. 4. Baskı.Ankara: Nobel Yayınları.
 • Arı, R. (1989). Üniversite öğrencilerinin baskın ego durumları ile bazı özlük niteliklerinin, ben durumlarına, atılganlık ve uyum düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Balkış, B, F. (2015). Genel psikoloji. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Binbaşıoğlu, C. (1974). Rehberlik. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Bozanoğlu, İ. ve Özerk, H. (2017). The relationship of the compatibility level between self-perceived ego states of the students of fa-culty of health sciences and the professional ego states thought by the academicians with the academic motivation levels. Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS), 3(4), 216-218.
 • Bülbül, G. ve Ergün, N. (2017). Counterproductive work behavior in air transportation organizations: a study on airline cabin services. Int. Journal of Management Economics and Business, 13(2), 407-424.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 23. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Collins,S. and Cutcliffe, J.R. (2003). Adressing hopelessness in people with suicidal ıdention: Building upon the therapeutic relationship utilizing a cognitive behavioural approach. Journal Of Psychiacric and Mental Healt Nursing, 10, 175-785.
 • Çatak, E. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yöneticilerinde gözlemledikleri ego durumları ile örgütsel güven arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul.
 • Çelikel, Ç.F. ve Erkorkmaz, Ü. (2008). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkili etmenler. Nöropsikiyatri Arşivi, 45,122-129.
 • Deniz, S. ve Tican, C. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmen öz- yeterlik inançları ile mesleki kaygılarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1838-1859.
 • Deveci, S. E., Ulutaşdemir, N. ve Açık, Y. (2011). Bir mesleki eğitim merkezi öğrencilerinde umutsuzluk düzeyi ve etkileyen faktörler. Dicle Tıp Dergisi, 38(3), 312-317.
 • Dilbaz, N. ve Seber, G. (1993). Umutsuzluk kavramı: Depresyon ve intiharda önemi. Kriz Dergisi, 1, 134-138.
 • Ergün, N. (2009). Örgütlerde etik dışı davranışların nedenleri ve çalışanlara yönelik etik dışı davranışların havayolu taşımacılığı sektörü açısından incelenmesi. “İş, Güç” Industrial Relation and Human Resources Journal, 11(3), 149-168.
 • Eyicil, T. ve Özerk, H. (2016). The relationship performances of foot-ballers and concordance (compatibility) level of their ego states and pasitions in their team. Journal of Current Researches on Social Sciences, 6(1), 117-134.
 • Gürbüz, T. İ. ve Sözen, İ. (2016). Kabin ekiplerinin duygusal zekâ yeteneklerinin problem çözme becerilerine etkisi üzerine bir çalışma. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 39-60.
 • Harris, T. A. (2012). Ben Ok’im – Sen Ok’sin . Şahin, M. (ed)., (çev.). Sağlam, N., Uğur H. ve Akıncı, D. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Karagülle, A. Ö. ve Birgören, T. (2013). Havayolu taşımacılığında uçucu ekip yönetimi. 1. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kashani, J.H., Stoyls, M.S., Dandoy, A.C., Viadya, A.F. ve Reid, J.C. (1991). Correlates of hopelessness in psychiatrically hospitalized children. Comprehensive Psychiatry, 32(4), 330-337.
 • Keçeci, A. (2007). Hemşirelik yüksekokulu öğrencileri ve öğretim üyeleri arasındaki iletişimin transaksiyonel analiz ego durumları açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul.
 • Köknel, Ö.,(1989). Genel ve klinik psikiyatri. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Kuzgun, Y. (2016). Rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Nobel Yayın.
 • Levander, A. ve Watkins, E. (2004). Ruminatin and future thinking in depression. British Journal of Clinical Psychology, 43,129-142.
 • Mercanlıoğlu, Ç. ve Özerk, H. (2017). The relation of compability level between self- perceived ego states of the students of faculty of health sciences and the professional ego states thought with their hope/hopelessness levels for the future. Journal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), 3(4), 126-127.
 • O’Connor, R.C. Cheyne, W.M. ve Connery, H. (2000). Hopelessness: The role of depression, future directed thinking and cognitive vulnerabilitiy. Psychology, Health and Medicine, 5(2),155-165.
 • Okumuş, F., Metei, M. Bakiyev, E. ve Kaçire, İ. (2013). Umutsuzluk, tükenmişlik ve iş memnuniyeti kavramları arasındaki ilişkinin analizi: Eğitim sektöründe bir uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 191-202.
 • Öner, N. (2012). Türkiye’de kullanılan psikolojik testlerden örnekler bir başvuru kaynağı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Özerk H., Ada, S. ve Özerk, H. (2018). Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin birbirlerinde algıladıkları ve bekledikleri ego durumlarının ilişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 779-800.
 • Özmen, D., Dündar, E. P., Çetinkaya, Ç. A., Taşkın, O. ve Özmen, E. (2006). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve umutsuzluk düzeyini etkileyen etmenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9, 8-15.
 • Poyraz, K. ve Kama, B. (2008). Algılanan iş güvencesinin, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversite, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 143-164.
 • Stewart, I ve Joines, V., (2012), TA Today: A new indroduction to transactional analysis. (Çev.) Akkoyun, F. (Ed.). (2015). Günümüzde TA transaksiyonel analiz’e yeni bir giriş. Ankara: Eksi Kitaplar.
 • Tan, H. ve Baloğlu, M. (2013). Psikolojik danışma ve rehberlik. Ankara: Nobel Yayın.
 • Ulucan, H., Kılınç, M., Kaya, K. ve Türkçapar, Ü. (2011). Beden eğitimi spor yüksekokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin umutsuzluk ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimim ve Spor Bilim Dergisi, 13(3), 349-356.
 • Üngören, E. ve Ehtiyar, R. (2009). Türk ve Alman öğrencilerin umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması ve umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Turizm eğitimi alan öğrenciler üzerinde bir araştırma. Journal of Yaşar University, 4(14), 2093-2127.
 • Üngören, E. ve Ehtiyar, R. (2008). Geleceğin turizmcilerinin umutsuzluk tipolojilerinin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 201-219.
Primary Language tr
Subjects Psychology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1867-1035
Author: Güner Çifçi
Institution: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5530-6638
Author: Halis Özerk (Primary Author)
Institution: ISTANBUL AREL UNIVERSITY
Country: Turkey


Bibtex @research article { opus492916, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {879 - 907}, doi = {10.26466/opus.492916}, title = {Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Çifçi, Güner and Özerk, Halis} }
APA Çifçi, G , Özerk, H . (2018). Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 879-907. DOI: 10.26466/opus.492916
MLA Çifçi, G , Özerk, H . "Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 879-907 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/492916>
Chicago Çifçi, G , Özerk, H . "Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 879-907
RIS TY - JOUR T1 - Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi AU - Güner Çifçi , Halis Özerk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.492916 DO - 10.26466/opus.492916 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 879 EP - 907 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.492916 UR - https://doi.org/10.26466/opus.492916 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi %A Güner Çifçi , Halis Özerk %T Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.492916 %U 10.26466/opus.492916
ISNAD Çifçi, Güner , Özerk, Halis . "Kabin Ekibi Üyelerinin Mesleğin Gerektirdiğini Düşündükleri Ego Durumları ile Kendilerinde Algıladıkları Ego Durumlarının Örtüşmesinin (Bağdaşımının) Geleceğe Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 879-907. https://doi.org/10.26466/opus.492916