Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 37 - 46 2018-12-30

Göçün Kadın Yaşamı ve Sağlığı Üzerine Etkileri
The Effects of Immigration on Women Life and Health

Kumru Kurtuldu [1] , Ebru Şahin [2]

151 658

Bu derlemenin amacı göçün kadın sağlığı ve yaşamı üzerine etkilerini ortaya koymaktır.

Göç, kadın sağlığını önemli derecede etkileyen bir faktördür. Kadınlar çalışmak için, ailesel nedenler ile, savaş ve zulümden kaçmak için göç edebilirler. İsteğe bağlı ya da zorunlu olarak meydana gelen bu göçler kadının günlük yaşamını ve sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Göç hareketleri ile birlikte eğitimi devam eden bireylerin eğitimi yarıda kesilebilmektedir. Ekonomik sebepler ile ülkemize göç eden kadınların, daha çok ev işleri, eğlence ve turizm sektörlerinde çalıştıkları belirlenmiştir. Göçmen kadınlarda göç ile beraber çok kültürlülüğün artmasına bağlı olarak uyum sorunları yaşanmaktadır. Göçmenlik ile birlikte aileler parçalanmış ve sosyal bağlantılar azalmıştır. Ülkemizde yaşayan göçmen kadınlarda en çok karşılaşılan sağlık problemleri arasında bulaşıcı hastalıklar, vajinal enfeksiyonlar, aile planlaması hizmetlerinden yararlanamama, hastanede yapılan doğum sayısının az, evde yapılan doğumların sayısının çokluğu, düzensiz adet kanamaları, kendiliğinden meydana gelen düşükler, çok sayıda ve kısa aralıklarla meydana gelen gebelikler yer almaktadır.

Göçün, kadınların günlük yaşamları ve sağlıkları üzerindeki etkilerine bakıldığında genellikle yaşam kalitesini olumsuz etkilediği söylenebilir.


The purpose of this compilation is reveal the effects of immigration on women's health and life. 
Migration is an important factor significantly effecting the health of women. Working with the family to work means migration to escape war and tyranny. If you think you do not look in your life, it can be affected that you live and your health is positive. The education of the individuals who continue their education together with the migration movements is reduced by half. For economic reasons, the meaning of migrating to our country is mostly in the interior, leisure and tourism sectors. Immigrant women live in harmony depending on the multicultural nature of migration. With migration, families are torn apart and social language is diminished. The most common health problems of immigrant women living in our country are; diseases, vaginal infections, inability to benefit from family planning services, fewer births in the hospital, multiple births at home, irregular menstruation, spontaneous suffocation, numerous and short intervals.

It can be said that immigration usually results in negative consequences on women's daily lives and their health and their quality of life.


 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar. Erişim: 28.04.2018, Erişim Adresi: https://www.afad.gov.tr/upload/Node/17934/xfiles/turkiye_deki-suriyeli-kadinlar_-2014_2_.pdf
 • Akpınar, T. (2017). Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların ve kadınların sosyal politika bağlamında yaşadıkları sorunlar. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(03).
 • Aksu, H, Sevil Ü. (2010). Göç ve Kadın Sağlığı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, 2(3), 134-138.
 • Arabacı, Z, Hasgül E., Serpen A. (2016). Türkiye’de kadın göçmenlik ve göçün kadın sağlığı üzerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (36).
 • Aydın, C. (2017). Göçmenlerin karşılaştıkları ve neden oldukları bazı psikolojik sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir analiz. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (Ibad), 305-316.
 • Aydın, R., Körükcü Ö., Kabukçuoğlu, K. (2017). Bir göçmen olarak anneliğe geçiş: riskler ve engeller. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 9(3), 250-262.
 • Aydoğan, S., Metintaş, S. (2017). Türkiye’ye gelen dış göç ve sağlığa etkileri. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2 (2).
 • Balcılar, M. (2016). “Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sağlık durumu araştırması türkiye’de yaşayan suriyeli mültecilerde bulaşıcı olmayan hastalık risk faktörleri sıklığı”, AFAD, T.C.Sağlık Bakanlığı, World Health Organisation.
 • Baş, D., Arkant, C., Muqat, A., Arafa,, M., Sipahi, T., Eskiocak, M. (2015). Edirne'deki Suriyeli sığınmacıların durumu. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (Kongre Kitabı). Konya. 5-9 Ekim, 214-215.
 • Baş, M., Molu, B., Gör, A., Tuna, H., Baş, İ. (2017). Göç eden ailelerin sosyo-kültürel ve ekonomik değişiminin kadın ve çocuk yaşamına etkisi. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 6(3), 1680-1693.
 • Bilican, GV., Ayan, S. (2016). İç göç ve kentleşme sürecinde kadının ekonomik yoksunluğu. Journal of International Social Research, (9) 46, 390-398.
 • Coşkun, AM. (2012). Kadın Sağlığı ve Hatalıkları Hemşireliği El Kitabı (1. bs.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, Promat Basım Yayım. S: 16-38.
 • Coşkun, E. (2017). Türkiye'de Kağıtsız Göçmen Kadınlar ve Sosyal Hizmetler. Çalışma ve Toplum Dergisi, 54(3).
 • Çaman, KÖ., Özvarış, ŞB. (2010). Uluslararası göç ve kadın sağlığı. Sağlık ve Toplum, 20 (4), 3-13.
 • Çelik, N., Sevil, Ü. (2016). Göç ve kadın. Turkiye Klinikleri Journal of Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special Topics, 2(2), 74-79.
 • Dias, S., Gama, A., Cargaleiro, H., Martins, MO. (2012). Health workers' attitudes toward ımmigrant patients: A cross-sectional survey in primary health care services. Human Resources for Health, 10: 14, 1-6.
 • Doğanay, H., Şahin, F., Özdemir, Ö. (2007). Feminist coğrafya ve kadın göçmenler. Doğu Coğrafya Dergisi, 12 (17), 7-16.
 • Fassaert, T., Hesselink, AE., Verhoeff, AP. (2009). Acculturation and use of health care services by Turkish and Moroccan migrants: a cross-sectional population –based study. BMC Public Health, 10 (9):332.
 • Fuantes-Afflick, E., Hessol, NA. (2009). Immigration status and use of health sevices among Latina Women inthe San Francisco Bay Area. J Womens Health (Larchmt), 18 (8): 1275-1280.
 • Gümüş, G., Kaya, A., Yılmaz, ŞS., Özdemir, S., Başıbüyük, M., Coşkun, AM. (2017). Suriyeli mülteci kadınların üreme sağlığı sorunları. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 3(1):1-17.
 • Gümüş, Y., Bilgili, N. (2015). Göçün sağlık üzerindeki etkileri. Journal Of Anatolia Nursing And Health Sciences, 18(1).
 • Hiott, AE., Grzywacz, JG. (2008). Migrant farmworker stress: mental health implications. J Rural Health, 24, 32-39.
 • Islam, MM., Gagnon, AJ. (2016). Use of reproductive health care services among urban migrant women in Bangladesh. BMC Women's Health, 16, 15.
 • İlçioğlu, K., Keser, N., Çınar, N. (2017). Ülkemizde kadın sağlığı ve etkileyen faktörler Women's Health and Affecting Factors in Turkey. Journal of Human Rhythm, 3(3), 112-119.
 • İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER). (2014). Kamp dışında yaşayan Suriyeli kadın sığınmacılar raporu. Erişim: 28.04.2018. http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/m/a/mazlumder-kamp-disinda-yasayan-suriyeli-kadin-siginmacilar-raporu.pdf
 • Kadın Merkezi Vakfı (KAMER). Sığınmacı Kadınlar Beş İl Raporu. Erişim:28.04.2018. http://www.kamer.org.tr/menuis/kamer_vakfi_siginmaci_kadinlar_5_il_raporu.pdf
 • Kalkan, O., Gülay, M., Vatan, İ., Engindeniz, FT., Bakış, B., Özyürek, MM. (2014). Bursa ili osmangazi ilçesi’nde ikamet eden suriyeli göçmenlerin temel sağlık durumlarının değerlendirilmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı s:457-458
 • Kaypak, Ş., Bimay, M. (2016). Suriye savaşı nedeniyle yaşanan göçün ekonomik ve sosyokültürel etkileri: Batman örneği. Batman Ünv. Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(1),84-110
 • Krause, S., Williams, H., Onyango, MA., Sami, S., Doedens, W., Giga, N. (2015). Reproductive health services for Syrian refugees in Zaatri camp and Irbid city, Hashemite Kingdom of Jordan: An evaluation of the minimum initial services package. Conflict and Health, 9 (1), 4.
 • Oytun, O., Gündoğar, SS. (2015). Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye etkileri. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM). Erişim: 28.04.2018. http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Suriyeli_Siginmacilarin_Turkiyeye_Etkileri.pdf
 • Önal, A., Keklik, B. (2016). Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar: Isparta ilinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (15), 132-148
 • Salisbury, P., Hall, L., Kulkus, S., Paw, MK., Tun, NW., Min, AM (2016). Family planning knowledge, attitudes and practices in refugee and migrant pregnant and post-partum women on the thailand- myanmar border – a mixed methods study. Reproductive Health, 13, 94.
 • Schoevers, MA., Muijsenbergh, ME., Largo-Janssen, AL. (2009). Self-rated health and health problems of undocumented immigrant women in the Netherland: a descriptive study. J Public Health policy, 30 (4): 409-422.
 • Şenol, D., Dinç, A. (2016). Türkiye'nin Suriyeli çocuk gelinleri: sosyolojik bir değerlendirme. Üsküdar Üniversitesi Suriyeli Çocuklarla El Ele Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu. İstanbul. 17-18 Kasım.
 • Şirin, A., Kavlak, O. (2016). Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Matbaacılık. Ankara.
 • Taşçı-Duran, E., Okçay, H. (2012). Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor?, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 25, 251-257
 • Topçu, S., Beşer, A. (2006). Göç ve sağlık. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3), 37-42.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2018). Erişim: 14.04.2018, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ad1c21864eb01.95838793
 • Türk Tabipler Birliği (TTB). (2016). Savaş, Göç ve Sağlık, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara.
 • Uluslararası Göç Örgütü (IOM) (2015). Göç Terimleri Sözlüğü. Erişim: 28.04.2018 http://www. turkey. iom. int/documents/goc_terimleri_sozlugu. pdf.
 • Ulutaş, ÜÇ., Kalfa, A. (2009). Göçün kadınlaşması ve göçmen kadınların örgütlenme deneyimleri. Fe Dergi, 1(2), 13-28.
 • United Nations Population Fund (UNFPA). (2016). Women and girls in the Syria crisis: UNFPA response facts and figures. Erişim: 03.05.2018. htttps://www.unfpa.org/sites
 • World Health Organization (WHO). (2011). Human rights and gender equality in health-sector strategies how to assess policy. Geneva: Publications of the World Health Organization; S: 9-21.
 • Yağmur, Y., Aytekin, S. (2018). Mülteci kadınların üreme sağlığı sorunları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(1).
Primary Language tr
Subjects Nursing
Journal Section Derleme
Authors

Author: Kumru Kurtuldu
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ebru Şahin (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

APA Kurtuldu, K , Şahin, E . (2018). Göçün Kadın Yaşamı ve Sağlığı Üzerine Etkileri. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 37-46. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ouhcd/issue/41738/452325