Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 10 - 17 2018-12-30

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler
Occupational Selection of Nursing Students and the Effecting Factors

Nurgül Bölükbaş [1]

73 389

Amaç: Günümüzde meslek seçimleri genellikle rastlantısal olarak yapılmaktadır. Mesleğin nitelikleri ve bireysel özelliklerin yanı sıra çevresel koşullar, politik, ekonomik durumlar, şans, normlar, toplumsal değerler ve tutumlar meslek seçiminde etkili olmaktadır. Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin mesleği tercih etmelerinde etkili faktörleri saptamaktır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 421 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemin oluşturulmasında herhangi bir örneklem yöntemine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 231 öğrenci ile çalışılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından kaynaklar doğrultusunda hazırlanan, öğrencilerin sosyo-demografik ve meslek seçimine ilişkin özelliklerini belirlemeye yönelik 10 sorudan oluşan bir form ve Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği aracılığı ile elde edilmiştir. Değerlendirme SPSS 20.0 istatistik paket programında yapılmıştır. İlgili kurumdan araştırma izni alınmıştır.

Bulgular: Araştırmada öğrencilerin Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeği (HMSÖ) toplam puan ortalaması 32.46±24.68’dir. Mesleki Uygunluk ve Yaşamsal Nedenler alt boyut ölçek puan ortalamaları ise sırasıyla 33.72±27.74ve 30.13±24.22 olarak saptandı.

Sonuç: Öğrencilerin çoğunun hemşireliği isteyerek tercih ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin ileride işsizlik yaşamayacağı düşünceleri ve ailenin isteği ile hemşireliği tercih ettiği saptandı.

Conclusion: It was determined that the majority of the students prefer nursing willingly. In addition, it was determined that the students preferred nursing with the wishes of the family and the thoughts they would not have unemployment in the future.
 • Andsoy, I., Güngör, T., ve Bayburtluoğlu, T. (2012). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşireliği Tercih Etme Nedenleri ve Mesleğin Geleceği İle İlgili Görüşleri. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 124-130.
 • Beydağ, K., Gündüz, A, Özer, F. (2008). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış Açıları, Meslekten Beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi, 1(3), 137-142.
 • Dinç, S., Kaya, Ö., Şimşek, Z. (2007). Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Bilgi, Düşünce ve Beklentileri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 10(1), 1-9.
 • Elibol, E., Kader, A., Harmancı, S. (2017). Reasons Nursig Students Choose The Nursing Profession and Their Nursing Image Perceptions: A Survey Study. Nurs Pract Today 4(2). Uncorrected Proof.
 • Ergün, G., Güzel, A. (2016). Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1271-1284.Erkal, S., Yalçın, S. Öğrenciler Neden Hemşireliği Seçer? II. Uluslararası- IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya 2003, pp 637-640.
 • Eskimez, Z., Öztunç, G., Alparslan, N. (2008). Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 15, 58-67.Güdücü Tüfekçi, F., Yıldız, A. (2009). Öğrencilerin Hemşireliği Tercih Etme Gerekçeleri ve Gelecekleri İle İlgili Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 31-37.İnce, S., Khorshid, L. (2015). Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18 (3), 163-171.Jiwe M, Rudman A (2012). Why Choose a Career in Nursing?, Journal of Advanced Nursing, 68(7), 1615-1623.Kardaş Özdemir, F., Akgün Şahin, Z. (2016). Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler. ACU Sağlık Bil Derg, 1, 28-32.
 • Önler, E., Saraçoğlu, G.V. (2010). Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3, 78-85.Özdelikara, A., Ağaçdiken, S., Aydın, E. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler. ACU Sağlık Bil Derg, 2, 83-88.Özdemir Karda, F., Şahin Akgün, Z. (2016). Hemşirelik Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler. ACU Sağlık Bil Derg, 1, 28-32.
 • Sarıkaya, T., Khorsid, L. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 393-423.
 • Şirin, A., Öztürk, R, Bezci, G., Çakar, G., Çoban, A. (2008). Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek seçimi ve Mesleği Uygulamaya Yönelik Görüşleri. Dirim Tıp Gazetesi, 83, 69-75.
 • Yılmaz Akman, A., Ilce, A., Çicek Can, S., Yüzden, G.E., Yiğit, Ü. (2016). The Effect of a Career Activity on The Students’ Perception of The Nursisng Profession and Their Career Plan: A Single-Group Experimental Study. Nurse Education Today, 39, 176-180.
 • Zencir, G., Eşer, İ. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Hemşirelik Tercihi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. DEUHFED, 9 (2), 30-37.
Primary Language tr
Subjects Nursing
Journal Section Research Article
Authors

Author: Nurgül Bölükbaş (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

APA Bölükbaş, N . (2018). Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 10-17. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ouhcd/issue/41738/456765