Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 1 - 9 2018-12-30

Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Kırsal Bölge Örneği
Determination of the Attitudes of Nurses Working in Internal Clinics for Evidence Based Nursing: Rural Region Example

Buket Daştan [1] , Sevilay Hintistan [2]

77 341

Amaç: Kanıta dayalı sağlık hizmeti yaklaşımı, klinik karar verme sürecinde oldukça önemlidir. Bakım sürecinde hemşire tarafından alınan her karar, mevcut en iyi kanıtlara, klinik deneyimlere ve hasta tercihlerine dayanmalıdır. Bu araştırmanın amacı dahiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının belirlenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Ocak 2018- Şubat 2018 tarihleri arasında Bayburt Devlet Hastanesi dahiliye kliniklerinde çalışan 64 hemşire ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri “Hemşire Bilgi Formu” ve “Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği” (KDHYTÖ) ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %79.7’si kadın, %42.2’si 25 yaş altında, %54.7’si lisans mezunu ve %53.1’i bekardır.  Hemşirelerin %56.3’ünün mesleki yayınları takip ettiği, %62.5’inin bilimsel toplantılara katıldığı ve %57.8’inin mezuniyet sonrası araştırma yaptığı saptandı. Hemşirelerin KDHYTÖ toplam puan ortalaması 57.35±9.45’dir ve KDHYTÖ alt boyut puan ortalaması ise kanıta dayalı hemşireliğe yönelik inanç ve beklentileri 27.26±4.66; kanıta dayalı uygulama niyeti 14.81±3.04 ve kanıta dayalı hemşirelikle ilgili duyguları 15.28 ±3.59 olarak belirlendi.

Sonuç: Dahiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları orta düzeydedir ve geliştirilmeye gereksinimi vardır.

Objective: Evidence-based health care approach is very important in clinical decision making. Each decision taken by the nurse in the care process should be based on the best available evidence, clinical experience and patient preferences. The aim of this study is to determine the attitudes of nurses working in internal clinics towards evidence based nursing.

Method: This descriptive study was carried out with 64 nurses working in the internal units of Bayburt State Hospital between January 2018 and February 2018. The data of the study were collected by the “Nurse Information Form” and the “Attitude Scale for Evidence-Based Nursing” (ASEBN). Number, percentage, mean and standard deviation were used to evaluate the data.

Results:  The nurses participating in the study, 79.7% were women, 42.2% were under the age of 25,  54.7% were  undergraduates and 53.1% were single. It was determined that 56.3% of the nurses followed professional publications, 62.5% of them attended scientific meetings, and 57.8% of the nurses conducted post-graduation research. The average score for the ASEBN was 57.35 ± 9.45. The “Beliefs and Expectations for the Evidence-Based Nursing” subscale mean score was 27.26±4.66; the “Evidence-Based Application Intention” subscale mean score was 14.81±3.04, and the  “Feelings Related to evidence-based Nursing” subscale mean score was 15.28 ±3.59.

Conclusion: The attitudes of nurses working in internal medicine clinics towards evidence-based nursing are moderate and need to be improved.


 

 • KAYNAKLAR
 • Ammouri, AA., Raddaha, AA., Dsouza, P., Geethakrishnan, R., Noronha, JA., Obeidat, AA, Shakman, L. (2014). Evidence-based practice: knowledge, attitudes, practice and perceived barriers among nurses in Oman. Sultan Qaboos University Medical Journal, 14(4),537-45.
 • Ashktorab, T., Pashaeypoor, S., Rassouli, M., Alavi-Majd, H. (2015). Nursing students’ competencies in evidence-based practice and its related factors. Nursing Midwifery Studies, 23047.
 • Ayhan Y., Kocaman G., Bektaş M. (2015). Kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 17(2-3), 21-35.
 • Brown, CE., Ecoff, L., Kim, SC., Wickline, MA., Rose, B., Klimpel, K., Glaser, D. (2010). Multi-institutional study of barriers to research utilisation and evidence-based practice among hospital nurses. Journal Clinical Nursing, 19(13-14), 1944-51.
 • Coopey, M., Nix, MP., Clancy, CM. (2006). Translating research into evidence-based nursing practice and evaluating effectiveness. Journal of Nursing Care Quality, 21(3),195-202.
 • Dikmen, Y., Filiz, NY., Tanrıkulu, F., Yılmaz, D., Kuzgun, H. (2018). Attitudes of intensive care nurses towards evidence-based nursing. International Journal of Health Sciences and Research, 8(1),138-143.
 • Durmuş, M., Gerçek, A., Çiftci, N. (2017). Sağlık çalışanlarının problem çözme becerilerinin kanıta dayalı tutum algıları üzerindeki etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(52),648-661.
 • Hajbaghery A (2009).Evidence-based practice: Iranian nurses' perceptions. Worldviews Evidence Based Nursing, 6(2),93-101.
 • Keeley,, K., Walker, SE., Hankemeier, DA., Martin, M., Cappaert, TA. (2016). Athletic trainers’ beliefs about and implementation of evidence-based practice. Journal of Athletic Training, 51(1),35-46.
 • Khammarnia, M., Mohammadi, HM., Amani, Z., Rezaeian, S., Setoodehzadeh, F. (2015). Barriers to implementation of evidence based practice in zahedan teaching hospitals Iran. Nursing Research and Practice, 357140.
 • Koehn, ML., Lehman, K. (2008). Nurses’ perceptions of evidence-based nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 62(2), 209–215.
 • Küçükoğlu, S., Bükecik, T., Aytekin, A., Çeleb, A. (2017). Acil birimlerde çalışan hemşirelerin adli vakayla ilgili yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 14(1),1-8.
 • Majid, S., Foo, S., Luyt, B., Zhang, X., Theng, YL., Chang, YK., Mokhtar, IA. (2011). Adopting evidence-based practice in clinical decision making: nurses’ perceptions, knowledge, and barriers. Journal of the Medical Library Association, 99(3), 229-236.
 • McCleary, L., Brown, GT. (2002). Research utilization among pediatric health professionals. Nursing and Health Sciences, 4(4),163-171.
 • Mehrdad, N., Joolaee, S., Joulaee, A., Bahrani, N. (2012). Nursing faculties' knowledge and attitude on evidence-based practice. Iranian Journal of Nursing Midwifery Research, 17(7), 506-511.
 • Melnyk, BM., Fineout-Overholt, E., Stone, P., Ackerman, M. (2000). Evidence-based practice: the past, the present, and recommendations for the millennium. Pediatric Nursing, 26(1),77-80.
 • Melnyk, BM, Fineout-Overholt, E. (2005). Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A guide to best practice Philadelphia. Pennsylvania, USA: Lippincott Williams & Wilkins; pp. 3–39.
 • Merih, YD., Potur, DC., Esencan, TY. (2017). Doğum sonu kliniklerinde çalışan ebe ve hemşireler kanıta dayalı uygulamaların neresinde? Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(4),8-14.
 • Namdar, H., Mohammad, A., Hossein, E., Sahebi, HM. (2008). Nursing students attitude toward mental illnesse. Iranian Journal of Nursing Research, 3(10-11),15–21.
 • Pérez-Campos, MA., Sánchez-García, I., Pancorbo-Hidalgo, PL. (2014). Knowledge, attitude and use of evidence-based practice among nurses active on the internet. Investigación Educacion en Enfermeri, 32(3),451-60.
 • Ruzafa, MM., Lopez, IL., Madrigal, TM. (2011). Attitude towards evidence-based nursing questionnaire: development and psychometric testing in Spanish community nurses. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 17(4 ),664-70.
 • Stevens KR. (2013). The impact of evidence-based practice in nursing and the next big ideas. The Online Journal of Issues Nursing, 18(2),4-14.
 • Vortherms, J., Spoden, B., Wilcken, J. (2015). From evidence to practice: developing an outpatient acuity-based staffing model. Clinical Journal of Oncology Nursing, 19(3), 332-337.
 • Yılmaz, D., Düzgün, F., Dikmen, Y. (2018). Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının incelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,
 • Zhou, F., Hao, Y., Guo, H., Liu, H. (2016). Attitude, knowledge, and practice on evidence-based nursing among registered nurses in traditional chinese medicine hospitals: a multiple center cross-sectional survey in china. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine, 5478086.
Primary Language tr
Subjects Nursing
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2458-0578
Author: Buket Daştan (Primary Author)
Institution: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5907-5723
Author: Sevilay Hintistan
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

APA Daştan, B , Hintistan, S . (2018). Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Kırsal Bölge Örneği. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 1-9. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ouhcd/issue/41738/462463