Year 2018, Volume 6, Issue 2, Pages 82 - 95 2018-12-31

Teachers’ Views on Methods of Measuring Student Achievement
Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşleri

Özgür Sirem [1] , Selma Sarıoğlu [2] , Abdullah Adıgüzel [3]

58 168

The aim of the study was to determine the assessment methods and the frequency of the methods used by teachers in measuring and evaluating the student achievement in the teaching-learning process. In addition, in the research, mixed methods which teachers prefer to use with traditional and alternative measurement methods have been tried to be determined. For this purpose, the prepared scale was applied to 76 teachers working in primary schools in Düzce, Akçakoca district and 86 branch teachers working in primary and secondary schools. In this research, classroom teachers and branch teachers stated multiple choice tests, pairing tests, gap completion tests, short answer tests, and oral evaluation tests as the most appropriate methods for evaluating student success. Class and branch teachers preferred to use traditional methods to evaluate student achievement. Classroom teachers have been able to follow development files from alternative measurement methods, based on observation and presentation evaluation methods and have used these methods most of the time. Branch teachers consider project assignments, observation-based assessments, performance tasks and checklists. However, they have sometimes used these methods as frequency of use. According to the data obtained from open-ended answers; there is a partnership in the methods used by class and branch teachers to evaluate student achievement. Both the branch and the class teachers stated that they are using traditional tests, multiple choice tests, correct false tests, matching tests, completion tests.While class teachers evaluated the success of the students, it was seen that branch teachers gave importance to performance measurement while alternative development methods were followed by development files, project assignments, presentation evaluation, observation-based evaluation and poster. Class teachers have chosen to use short-answer tests and open-ended tests together with traditional methods.

Araştırmada, öğretmenlerin öğretme-öğrenme sürecinde ve sonunda öğrenci başarısını  ölçme ve değerlendirmede uygun gördükleri ölçme yöntemlerinin ve bu yöntemleri kullanma sıklıklarına ilişkin görüşlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada öğretmenlerin geleneksel ve alternatif ölçme yöntemleri ile beraber kullanmayı tercih ettikleri karma yöntemler de belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla  hazırlanan ölçek Düzce İli Akçakoca ilçesinde bulunan ilkokullarda görev yapan 76 sınıf öğretmenine, ilkokullarda ve orta okullarda görev yapan 86 branş öğretmenine uygulanmıştır. Bu araştırmada sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri öğrenci başarısını değerlendirmede çoktan seçmeli testleri, eşleştirme testlerini, boşluk tamamlama testlerini, kısa cevaplı testleri, sözlü değerlendirme testlerini en uygun yöntemler olarak belirtmişlerdir. Başka bir deyişle sınıf ve branş öğretmenleri öğrenci başarısını değerlendirirken geleneksel yöntemleri uygun görmüşlerdir. Sınıf öğretmenleri alternatif ölçme yöntemlerinden gelişim dosyalarının takibi, gözleme dayalı ve sunum değerlendirme yöntemlerini uygun görmüş ve bu yöntemleri çoğu zaman kullanmışlardır. Branş öğretmenleri, proje ödevlerini, gözleme dayalı değerlendirmeleri, performans görevlerini ve kontrol listelerini uygun görmelerine rağmen, bu yöntemleri bazen kullanmışlardır.Açık uçlu cevaplardan alınan verilere göre; sınıf ve branş öğretmenlerinin öğrenci başarısını değerlendirmede kullandıkları yöntemler ortaklık göstermektedir. Hem branş, hem sınıf öğretmenleri geleneksel testlerden olan, çoktan seçmeli testleri, doğru yanlış testlerini, eşleştirme testlerini, tamamlama testlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Sınıf öğretmenleri öğrenci başarısını değerlendirirken alternatif ölçme yöntemlerinden gelişim dosyalarının takibi, proje ödevleri, sunum değerlendirme, gözleme dayalı değerlendirme ve posteri kullanırken, branş öğretmenlerinin performans ölçmeye önem verdiği görülmüştür. Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenlerinden farklı olarak geleneksel yöntemlerden kısa cevaplı testleri ve açık uçlu testleri birlikte kullanmayı tercih etmişlerdir.

  • Acar, M., & Anıl, D. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Performans Değerlendirme Sürecindeki Değerlendirme Yöntemlerini Kullanabilme Yeterlilikleri , Karşılaştıkların Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Tubay Bilim Dergisi, 2(3), 354-363.Acat, B., & Ekinci, A. (2007). Sosyal Bilgiler Dergisi Öğretim Programının Yapılandırılması Yaklaşım Bağlamında Değerlendirilmesi. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Tokat: Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi.Airasian, P.W. (2001). Classroom Assesment, Mc Graw Hıll, Boston CollegeAnıl, D., & Acar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniveristesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,5(11) ,44-61Algan, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programının ölçme ve değerlendirme öğesinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,Çukurova Üniversitesi, Adana.Atılgan, H., Kan, A., & Doğan, N.(2016). Eğitimde Ölçme Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.Bahar, M., Nartgün Z., Durmuş S., & Bıçak B. (2006). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Barutçugil, İ. (2002). Performans Yöntemi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.Başol, G. (2013). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Chan, C. (2009). Assesment: Short answer question, assesment resources, University of Hong Kong . http://ar.celt.hku.hkadresinden 10.12.2017 tarihinde alındı.Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin Ölçme Değerlendirme Uygulamaları ve Yeterlik Düzeyleri: İlk ve Orta Öğretim. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,37(2), 99-114Çalışkan, H., & Yiğittir S. (2008). Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme. Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Çelikkaya, T. (2008). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal Bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5.Sınıf Örneği). Yayımlanmamış doktora tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.Duran, U. (2017). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme Yöntemlerinin kullanımına ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eğitim Bilimleri,Gaziantep.EARGED, (2007). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli.Ankara.:Milli Eğitim Basımevi.Falchikov, N., & Goldfinch, J. (2000). Student peer assessment in higher education: A Meta-Analysis comparing peer and teacher marks. Review of Educational Research, 70 (3), 287-322.Güven, S. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmede Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi.10 Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bolu:Abant İzzet Baysal Üniversitesi.Fuat, M. T. (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Matbaası. İşban, A. (2000). Türk Eğitim Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme. Sakarya: Değişim YayınlarıJohnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An Educational psychology success story: Social ınterdependence theory and cooperative learning. Educational Researcher, 38 (5), 365–379.Karamanoğlu, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen başarılarının değerlendirilmesinde sorgulama programının kullanılması: Portfolyo, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.Koç, C. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasında akran değerlendirmeye ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(4), 1965-1989.Kutlu, Ö., Büyüköztürk, Ş., & Doğan, C. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeni Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.Tokat:5-7 Eylül.Kutlu, H., Doğan, C.D., & Karakaya, İ. (2009). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem Akademi.Linn, R. L., & Gronlund, N. E. , (1995). Measurement and assesment in teaching. New Jersey: Prentice Hall( s. 257 ).MEB. (2005). EARGED İlköğretim 1-5 Sınıf Pilot Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. MEB. (2006). EARGED İlköğretim 6. Sınıf Pilot Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi.MEB. (2009). Proje ve performans görevleri konulu genelge. http://mevzuat .meb.gov.te/htlm/7273_37.htlm 24.12.2018 tarihinde alındı.MEB. (2010). Ortaöğretime Geçiş Sisteminde SBS ve Yeni Bir ModelOcak, G. (2012). Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğiticiler Eğitimi Seminerleri.Oosterhof, A. (1994), Classroom Applications Of Eeducational Reasurement, Second Edition, Macmillan Publishing Company, Newyork ( s .234).Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve Değerlendirme.Ankara: ÖSYM Yayınları.Perlman, C. (2002). An introductuion to performance assesment scoring rubrics.Undrstanding scoring rubrics a guide for teachers. (C.Boston, Dü.) MD: Washington. DC.,Collage Park:ERIC Clearinghouse on Asssesment and Evaluation. Puckett, M. B., & Black, J. K. (1994). Authentic assesment of the young child: Celebrating development and learning. Newyork: Macmillan.Rademarkers, j. , Ten Cate, Th.J., & Bar PR. (2005). Progress Testing With Short Answer Questions. Medical Teacher, 27 (7), 578-582 Sezer, S. (2004). Öğrencinin akademik başarısının belirlenmesinde tamamlayıcı değerlendirme aracı olarak rubrik kullanımı üzerinde bir araştırma http://dergipark.gov.tr/download/article-file/144756 adresinden 24.12.2017 tarihinde alındı.Sifoğlu, N. (2007). İlköğretim 8. sınıf Fen Bilgisi dersinde yapısalcı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme yaklaşımlarının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Sluijsmans, D., Dochy, F., & Moerkerke, G. (1999). Learning Environments Research (s. 293–319).Strijbos, J.W., & Sluijsmans, D. (2010). Unravelling Peer Assessment: Methodological, Functional, and Conceptual Developments. Learning and Instruction, 20, 265-269.Taylor, G. R. (2003). Informal Classroom Assesment Strategies For Teachers. Lanham, Maryland, and Oxford: The Scarecrow Pres.Tekin, H. (1984). Eğitimde Ölçme Değerlendirme. Ankara: Has-soy Matbaacılık.Topping, K. (1998). Peer Assessment Between Students in Colleges and Universities. Review of Educational Research,68(3), 249-276.Turgut, M. F. (1990). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Metotları.Ankara: Saydam Matbaacılık.Turgut, M. F. (2012). Eğitimde ölçme Değerlendirme Metodları.Ankara: Saydam MatbaacılıkYeşilyaprak, B. (2000). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Yılmaz, A. (2001). “İşbirliğine dayalı öğrenme: Etkili ancak ihmal edilen ya da yanlış kullanın bir metot.” http:// dhgm.meb.gov.tr /yayimler/dergiler/Milli Eğitim Dergisi /150/yilmaz.htm. adresinden 21.12.2017 tarihinde alındı.Yılmaz, A. (2012). Ölçme ve Değerlendirmede Testler. (E.Garip, Dü.) Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Özgür Sirem
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Selma Sarıoğlu
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Abdullah Adıgüzel
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { oyea444196, journal = {Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları}, issn = {}, eissn = {2148-1512}, address = {Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {82 - 95}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşleri}, key = {cite}, author = {Sirem, Özgür and Sarıoğlu, Selma and Adıgüzel, Abdullah} }
APA Sirem, Ö , Sarıoğlu, S , Adıgüzel, A . (2018). Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşleri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6 (2), 82-95. Retrieved from http://dergipark.org.tr/oyea/issue/42065/444196
MLA Sirem, Ö , Sarıoğlu, S , Adıgüzel, A . "Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşleri". Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 6 (2018): 82-95 <http://dergipark.org.tr/oyea/issue/42065/444196>
Chicago Sirem, Ö , Sarıoğlu, S , Adıgüzel, A . "Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşleri". Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 6 (2018): 82-95
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşleri AU - Özgür Sirem , Selma Sarıoğlu , Abdullah Adıgüzel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 95 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-1512 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Research in Reading and Writing Instruction Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşleri %A Özgür Sirem , Selma Sarıoğlu , Abdullah Adıgüzel %T Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşleri %D 2018 %J Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları %P -2148-1512 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Sirem, Özgür , Sarıoğlu, Selma , Adıgüzel, Abdullah . "Öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçme yöntemlerine ilişkin görüşleri". Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 6 / 2 (December 2019): 82-95.