Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 73 - 80 2015-12-01

BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SAĞLIKTA KALİTE VE HASTANELERİNDE YAPILAN KALİTE ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
NURSES IN A STATE HOSPITAL VIEWS ON QUALITY IN HEALTH AND QUALITY PRACTICES IN THEIR HOSPITAL

Yasemin Ikiz [1] , Yıldırım B. Gulhan [2]

242 286

Sağlık kurumlarında kalitenin uygulanabilmesi için öncelikle kalite kavramının ne anlama geldiği, neyi amaçladığı ve tek taraflı değil hem hasta hem de çalışanı temel alması, üzerinde durulması gereken konulardandır. Bu amaçla yapılan çalışmada; hemşirelerin kalite uygulamaları ve hastanelerinde yapılan kalite çalışmaları hakkındaki düşüncelerini araştırmak ve kaliteye uyumlarını etkileyen durumları saptayarak fark edilen eksikliklerin giderilmesini sağlamak, dolayısıyla da hizmet kalite hedeflerinde belirlenen seviyeye ulaşılmada, hemşirelik bazında engel kabul edilebilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen anket bir devlet hastanesinde çalışan 110 hemşireye uygulanmıştır. Veriler SPSS 15,0 paket programında analiz edilmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin genel güvenilirliği 0.89 olarak belirlenmiştir. Araştırmada hemşirelerin sağlıkta kalite konusundaki görüşlerine yönelik genel puan ortalaması orta düzeyde, hastanelerinde yapılan kalite çalışmaları konusundaki genel puan ortalaması ise düşük seviyede saptanmıştır. Kadın ve erkek hemşirelerin, sağlıkta kalite çalışmalarına yönelik tutumları arasında; yapılan kalite süreç iyileştirme çalışmaları, kalite çalışmaları hakkındaki görüş ve isteklere ilişkin tutumları arasında farklılık yoktur. Ayrıca 26-35 yaş arası hemşirelerin sağlıkta kalite uygulamalarına ilişkin tutumları 45 ve üzeri yaş arası hemşirelerden yüksektir. Evli hemşirelerin yapılan kalite süreç iyileştirme çalışmaları uygulamalarına ilişkin tutumları, bekâr hemşirelerden daha yüksektir. İdari birimde çalışan hemşirelerin hastanelerinde yapılan kalite süreç iyileştirme çalışmalarına ilişkin tutumlarının ameliyathane hemşirelerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelerin yaş ortalaması arttıkça sağlıkta kalite uygulamalarına ilişkin tutumlarının azaldığı görülmüştür. Kalite eğitimi alıp almama hemşirelerin sağlıkta kalite uygulamalarına ilişkin tutumlarını etkilememektedir. Ancak kalite eğitimi alan hemşirelerin, almayan hemşirelere göre kalite çalışmaları konusundaki görüş ve isteklere ilişkin tutumları daha yüksektir
aim and it does not only base on the patients but also the staff working there. This research aims to search the opinions of the nurses about the quality applications and quality works carried out at their hospitals and make up the noticed deficiencies by determining the situations that prevent their adaptation to quality and accordingly to make contribution to eliminate the problems that can be seen as an obstacle on nurse basis in order to reach the intended level in service quality objectives. The starting question of this research is “What are the main factors that affect the opinions of the nurses about the quality works in health care?” The researcher has conducted a questionnaire for this research over 110 nurses who are working in a public hospital. The data collected during the research has been analyzed via SPSS 15.0 program. The overall reliability of the scale is 0.89 according to the reliability analysis. In this research, it has been determined that while grade point average of the nurses about quality in health care services is in mid-level, general point average of the quality works at their hospitals is low. It has been observed that there is no difference between the attitudes of male and female nurses towards the quality works in health care services, works in quality process improvement and their attitudes related to opinions and requests about the quality works. Moreover, the attitudes of the nurses, who are between the ages of 26-35 years old, towards the quality applications in health care services are higher than the attitudes of the nurses aged 45 and over. The attitudes of married nurses towards the works carried out for quality process improvement are higher than the attitudes of the single nurses. It has become evident that the attitudes of the nurses working in the administrative units towards the quality process improvement works carried out at their hospitals are higher than the attitudes of the nurses working in surgery room. It has been observed that as long as the average age of the nurses increases their attitudes to quality applications in health care service decreases. It does not affect the attitudes of the nurses towards the quality applications in health care service whether they have (receive) quality education or not. However, it has been determined that while the attitudes of the nurses that have quality education towards the opinions and requests for quality works are high , the attitudes of the nurses that do not have (receive) quality education in health towards the quality improvement works are not high
  • Karabulut F. Sağlık işletmelerinde kalite ve akreditasyon ISO/IEC 15198:2003 uygulaması (Tez). Dokuz Eylül Üniversitesi, Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi; 2009.
  • Efil İ. “Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaşmada Önemli Bir Araç ISO 9000 Kalite Güvencesi Yönetimi”, 5. Baskı Alfa aktüel yayınları Bursa 1999:6-418.
  • Vikipedi özgür ansiklopedi, (2014), http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalite_Kavram, Erişim: 5 Mart 2014.
  • Altınok M. Toplam kalite yönetimi ilkeleri çerçevesinde işletmelerde eğitim ihtiyaçları tespiti ve uygulamalı bir örnek (Tez). Balıkesir Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi; 2005.
  • Avıalan MB. Sağlık hizmetlerinde kalite ölçümü ve değerlendirilmesi bir asker hastanesinde örnek uygulama (Tez). Gazi Üniversitesi Sayısal Yöntemler Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi; 2004.
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Other ID JA23PB69FP
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin Ikiz

Author: Yıldırım B. Gulhan

Bibtex @ { pap270996, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {73 - 80}, doi = {10.17261/pressacademia.2016118140}, title = {NURSES IN A STATE HOSPITAL VIEWS ON QUALITY IN HEALTH AND QUALITY PRACTICES IN THEIR HOSPITAL}, key = {cite}, author = {Ikiz, Yasemin and Gulhan, Yıldırım B.} }
APA Ikiz, Y , Gulhan, Y . (2015). NURSES IN A STATE HOSPITAL VIEWS ON QUALITY IN HEALTH AND QUALITY PRACTICES IN THEIR HOSPITAL. PressAcademia Procedia, 1 (1), 73-80. DOI: 10.17261/pressacademia.2016118140
MLA Ikiz, Y , Gulhan, Y . "NURSES IN A STATE HOSPITAL VIEWS ON QUALITY IN HEALTH AND QUALITY PRACTICES IN THEIR HOSPITAL". PressAcademia Procedia 1 (2015): 73-80 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/25681/270996>
Chicago Ikiz, Y , Gulhan, Y . "NURSES IN A STATE HOSPITAL VIEWS ON QUALITY IN HEALTH AND QUALITY PRACTICES IN THEIR HOSPITAL". PressAcademia Procedia 1 (2015): 73-80
RIS TY - JOUR T1 - NURSES IN A STATE HOSPITAL VIEWS ON QUALITY IN HEALTH AND QUALITY PRACTICES IN THEIR HOSPITAL AU - Yasemin Ikiz , Yıldırım B. Gulhan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118140 DO - 10.17261/pressacademia.2016118140 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 80 VL - 1 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118140 UR - https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118140 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia NURSES IN A STATE HOSPITAL VIEWS ON QUALITY IN HEALTH AND QUALITY PRACTICES IN THEIR HOSPITAL %A Yasemin Ikiz , Yıldırım B. Gulhan %T NURSES IN A STATE HOSPITAL VIEWS ON QUALITY IN HEALTH AND QUALITY PRACTICES IN THEIR HOSPITAL %D 2015 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17261/pressacademia.2016118140 %U 10.17261/pressacademia.2016118140
ISNAD Ikiz, Yasemin , Gulhan, Yıldırım B. . "NURSES IN A STATE HOSPITAL VIEWS ON QUALITY IN HEALTH AND QUALITY PRACTICES IN THEIR HOSPITAL". PressAcademia Procedia 1 / 1 (December 2015): 73-80. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118140