Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 81 - 93 2015-12-01

KÜRESELLEŞME VE TEKNOLOJİNİN TURİZM SEKTÖRÜ PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE SATIŞ KANALLARINDAKİ ETKİSİ
IMPACT OF GLOBALIZATION AND TECHNOLOGY ON MARKETING ACTIVITIES AND SALES CHANNELS IN THE TOURISM INDUSTRY

Eda Bohur [1] , Aysegul Eryilmaz Kirali [2]

410 758

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı değişim bütün alanları olduğu gibi turizm sektöründe de radikal değişikliklere sebep olmaktadır. Bu sektördeki pazarlama faaliyeti de yıllar sonra ilk defa ciddi bir değişime uğramaktadır. Online pazarlama kanalları, ulaşım giderlerinin düşmesi ve uluslararası taşımacılığın ve sigortacılığın gelişmesiyle kişiler kendi tatil programlarını kolaylıkla ve güvenli olarak yapar hale gelmiştir. Tur operatörlerine bağlı olmak zorunda kalıp onlara yıllardır boyun eğmekte olan oteller, tesisler ve müşteriler artık daha özgürdür. Tesislerin ilk kez tur operatörleri ve acentelere karşı daha güçlü konuma geçmeye başladığı söylenebilir. Bu değişim güç dengelerini de değiştirmektedir. Bu çalışmanın ilk bölümünde turizm sektörünün başlangıcı ve gelişimi anlatılacak daha sonra bu sektördeki pazarlama yönetimleri incelenecektir. İkinci bölümde ise teknoloji ve küreselleşmenin pazarlama faaliyetlerinde yarattığı değişimlere değinildikten sonra bu değişimin turizm pazarlama stratejileri üzerindeki etkisi incelenecektir. Son olarak oluşan bu radikal değişimin turizm sektörü aktörleri üzerindeki etkileri anlatıldıktan sonra önerilerle çalışmaya son verilecektir
Rapid changes in all areas as globalization and technology have led to radical changes in the tourism sector. It’s the first time that marketing activity in this sector has changed significantly after many years. People can easily and safely make their own holiday programs with online marketing channels.That reservation system is possible due to low transportation costs and the development of international transportation and insurance. Hotels and customers now have more freedom as opposed to in the past when tour operators were able to lean on them and take control. Moreover it’s the first time that hotels have started to take a stronger position against tour operators and travel agencies. This variation changes the balance of power. In this study, primarily, the beginning and development of the tourism sector will be explained and the marketing management in this sector will be examined. In the second part, the changes that were created in technology and globalization marketing activities and these changes impact on tourism marketing strategies will be examined. These radical changes effects on sector actors will be explained and the study will be ended with recommendations for the future
 • Adams, B., (2002). Tech Talk, Hotel & Motel Management, Vol.217, No.14, (134–144)
 • Allison, J. E. (2002). Technology, Development And Democracy, International Conflict
 • Aleaddinoğlu, F. , Can,A. S. (2007).Türk Turizm Sektöründe Tur Operatörleri ve Seyshst Acaenteleri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl: 2007 Sayı: 2
 • Babacan,M ve Onat.F.(2002), Postmodern Pazarlama Perspektifi, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir MYO Dergisi, İzmir.
 • Birkan,İ.,Bilgisayar Teknolojisindeki Gelişmenin Turizm Pazarlaması Üzerindeki Etkileri, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (1998) 9:26
 • Buhalıs, D & Law, R. (2008). Progress In Information Technology And Tourism Management: 20 Years On And 10 Years After The Internet—
 • The State Of E-Tourism Research, Tourism Management, 29,609–623 anf Information Age, State University of NY Pres. Buhalis, D. , Main, H. (1998), Information technology in peripheral small and medium hospitality enterprises: strategic analysis and critical factors, International Journal of Contemporary Hospitality Management
 • Buhalis D. (2003) E-tourism:İnformation technology for strategic tourism management,London: Prentice Hall, 741.
 • Louis E. Boone, L.E., Kurtz, D., Contemporary marketing in Canada. Holt, Rinehart & Winston of Canada, 1974.
 • Castaneda JA., Frıas DM & Rodrıguez, M. A. (2009). Antecedents Of Internet Acceptance And Use As An İnformation Source By Tourists,
 • Online Information Review, 33(3), 548-567. Cooper, C., John F., David G.,StephenH. (1998). Tourism: PrinciplesandPractises, (Ed.RebeccaShepherd) Essex: Longman.
 • Güzel, Özlem. (2012), Pazarlama Faaliyetlerini Yönlendirecek Gelecek Perspektifler, Akademik Bakış Dergisi, ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Celabat.
 • Hançer, M., Ataman, C. 2006, Seyahat Acentalarında İletişim Teknolojisinin Kullanımı ve WeSitelerinin Değerlendirilmesi: Ege Bölgesi
 • Örneği. DEU, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, s:193-20
 • Ho, C. I., & Lee, Y. L. (2007). The Development of An E-Travel Service Quality Scale, Tourism Management, 28, 1434-1449.
 • Kıroğlu, P. (2012).Elektronik Turizm Analizi, Uygulamaları ve Beklentileri,Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kotler, P., and Gerald, Z., "Social marketing: an approach to planned social change." The Journal of Marketing (1971): 3-12.
 • Kozak, N. (2008), Turizm Pazarlaması, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kurt,S. (2009), Turizm Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri, Çalışma Raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aralık 2009.
 • Kurgun, A. , Kurgun, H. ,Güripek, E. (2007). Turizm Pazarlamasında Küresel Dağıtım Sisteminin(Global Distribution System GDS) Stratejik
 • Rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı: 1, 262274.
 • Lau, K.N., Lee, K., Lam, P.Y. & Ho, Y. (2001). Web-site Marketing for the Travel-and-Tourism Industry, Cornell Hotel and Restaurant
 • Administration Quarterly, 42, 55-62. Reinders, J. ve Baker, M. (1997). TheFuturefor Direct Retailing of Travel and TourismProducts: TheInfluence of Information Technology,
 • Proceedings of The International Conference onInformation andCommunication Technologies in Tourism, Edinburgh, Scotland, 119–127. Pemberton,J.D., Stonehouse,G.H., Barber, C.H., (2001), Competing with CRS-genereted Information in the Airline Industri, Journal of
 • Strategic Information System, 1 :59-76
 • O’Connor, P. (1999). Electronics Information Distribution in TourismandHospitality. CABInternational, Oxford, UK.
 • O’connor, P. & Murphy, J. (2004). Research on Information Technology in The Hospitality Industry, Hospitality Management, 23, 473 – 488
 • Ölçer, F. & Özyılmaz, A. (2007). Elektronik Ticaret ve Sanal Organizasyonlarda Uygulanması, Süleyman Demirel Ün. İİBF Dergisi, 12(2), 67-94.
 • Tengilimoğlu, D. (2000) Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Karması Elemanları ve Özellikleri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2000, dergipark.ulakbim.gov.tr
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,.(2013) Teknoloji, Ar-Ge, Ar-Ge Destekleri, Patent, Tasarım ve Markanın Firmaların Rekabet Gücü Üzerine Etkisi, Ankara.
 • Usal, A. ve Oral, S. (2011), Turizm Pazarlaması, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.
 • Ündey Kalpakoğlu,Nur. (2015) Bir İletişim Unsuru Olarak E-Wom’un Turizm Ürünleri Tercihine Etkisi, Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi
 • Dergisi, 2015 Bahar, İstanbul
 • Vural, İ & ÖZ, M. (2009). Bir Reklam Aracı Olarak İnternet, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(l)., 221-240
 • Yarcan, Y. (1998). Türkiye’de Turizm ve Uluslararasılaşma, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
 • Yılmaz, Ö. D. & Yılmaz, B. S. "Küreselleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Turizm Endüstrisine Etkileri." Dokuz Eylül Üniversitesi. SBE. Dergisi 2 (2000): 444-471.
 • Yüksel, Gökçe. (2013). Seyahat İşletmelerinde Bilgi Teknolojilerinin Rolü ve Küresel Dağıtım Sistemlerine Bir Örnek: AMADEUS, Online
 • Academic Journal of Information Technology Yılmaz, Ö. D. & Yılmaz, B. S. (2010). Küreselleşme ve Bilgi Teknolojilerinin Turizm Endüstrisine Etkileri.
 • WORLD TOURISM ORGANIZATION, (2004). Turizmde e-iş destinasyonlar ve işletmeler için pratik yönergeler. (İstanbul: Nesa,2004)
 • Zhou,Z., (2204), E-Commerce and Information Technology in Hospitality and Tourism, Thomson Delmar Learning. İnternet Kaynakları
 • World Economic Forum | www.weforum.org/gcr http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl http://www.pinterest.com/Digital Marketing Strategy http://blog.wihphotels.com/publication/analyzing-the-real-source-of-hotel-bookings/ - Analyzing the real source of hotelbooking http://www.xcellimark.com/blog/content-marketing-key-to-internet-marketing-succe.aspx
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Other ID JA43TC34SR
Journal Section Articles
Authors

Author: Eda Bohur

Author: Aysegul Eryilmaz Kirali

Bibtex @ { pap270997, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {81 - 93}, doi = {10.17261/pressacademia.2016118141}, title = {IMPACT OF GLOBALIZATION AND TECHNOLOGY ON MARKETING ACTIVITIES AND SALES CHANNELS IN THE TOURISM INDUSTRY}, key = {cite}, author = {Bohur, Eda and Eryilmaz Kirali, Aysegul} }
APA Bohur, E , Eryilmaz Kirali, A . (2015). IMPACT OF GLOBALIZATION AND TECHNOLOGY ON MARKETING ACTIVITIES AND SALES CHANNELS IN THE TOURISM INDUSTRY. PressAcademia Procedia, 1 (1), 81-93. DOI: 10.17261/pressacademia.2016118141
MLA Bohur, E , Eryilmaz Kirali, A . "IMPACT OF GLOBALIZATION AND TECHNOLOGY ON MARKETING ACTIVITIES AND SALES CHANNELS IN THE TOURISM INDUSTRY". PressAcademia Procedia 1 (2015): 81-93 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/25681/270997>
Chicago Bohur, E , Eryilmaz Kirali, A . "IMPACT OF GLOBALIZATION AND TECHNOLOGY ON MARKETING ACTIVITIES AND SALES CHANNELS IN THE TOURISM INDUSTRY". PressAcademia Procedia 1 (2015): 81-93
RIS TY - JOUR T1 - IMPACT OF GLOBALIZATION AND TECHNOLOGY ON MARKETING ACTIVITIES AND SALES CHANNELS IN THE TOURISM INDUSTRY AU - Eda Bohur , Aysegul Eryilmaz Kirali Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118141 DO - 10.17261/pressacademia.2016118141 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 93 VL - 1 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/pressacademia.2016118141 UR - https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118141 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia IMPACT OF GLOBALIZATION AND TECHNOLOGY ON MARKETING ACTIVITIES AND SALES CHANNELS IN THE TOURISM INDUSTRY %A Eda Bohur , Aysegul Eryilmaz Kirali %T IMPACT OF GLOBALIZATION AND TECHNOLOGY ON MARKETING ACTIVITIES AND SALES CHANNELS IN THE TOURISM INDUSTRY %D 2015 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 1 %N 1 %R doi: 10.17261/pressacademia.2016118141 %U 10.17261/pressacademia.2016118141
ISNAD Bohur, Eda , Eryilmaz Kirali, Aysegul . "IMPACT OF GLOBALIZATION AND TECHNOLOGY ON MARKETING ACTIVITIES AND SALES CHANNELS IN THE TOURISM INDUSTRY". PressAcademia Procedia 1 / 1 (December 2015): 81-93. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2016118141