Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 109 - 115 2018-09-01

ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
EFFECT OF LEARNED RESOURCEFULNESS ON LEARNING-CENTERED LEADERSHIP: A FIELD RESEARCH

Ismail Bakan [1] , Inci Fatma Dogan [2] , Mehtap Kocdemir [3] , Makbule Oguz [4]

31 79

Amaç- Hayat boyu öğrenmenin gün geçtikçe önem kazandığı günümüzde, çevresine fayda sağlayan, sorumluluk sahibi olan, bilgiye dayalı karar veren, öğrenimi motive eden, öğrenmeyi destekleyen öğrenme merkezli liderlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Öğrenme merkezli liderler, öğrenme için ortak bir vizyon geliştirir ve öğrenim gelişimi için destekleyici bir ortam yaratır. Tüm bu özelliklere sahip olan kişilerin zorluklarla başa çıkma azimlerinin yüksek ve üstün bir şekilde sorunları çözme stratejilerine sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Literatürde de öğrenilmiş güçlülük konusu son zamanlarda oldukça ilgi görmektedir. Bu çalışmanın amacı öğrenilmiş güçlülüğün öğrenme merkezli liderlik üzerindeki etkisini ele almaktır.

Yöntem- Araştırma verileri, bir devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere anket tekniği ile uygulanarak elde edilmiştir.

Bulgular- Veriler SPSS programına girilerek frekans analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur.

Sonuç- Yapılan analizler sonucunda değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu ve öğrenilmiş güçlülüğün öğrenme merkezli liderlik üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Purpose- Today, as lifelong learning becomes increasingly important, there is a growing need for learning-centered leaders who benefit from the environment, who are responsible, who make informed decisions, motivate learning, and support learning. Learning-centered leaders develop a shared vision for learning and create a supportive environment for learning development. It is believed that those who possess all these qualities should have the strategies of resolving problems in a high and superior manner. The literature on power has received considerable attention recently. The purpose of this study is to examine the effect of learned strength on learning-centered leadership.

Methodology- The research data were obtained by applying the questionnaire technique to the students studying at a state university.

Findings- The data were entered into the SPSS program and subjected to frequency analysis, correlation analysis and regression analysis.

Conclusion- Analysis showed that there were significant relationships between the variables and that learning power had a positive effect on learning-centered leadership.

 • Baydoğan, M., Dağ, İ. (2008). Hemodiyaliz hastalarındaki depresiflik düzeyinin yordanmasında kontrol odağı, öğrenilmiş güçlülük ve sosyotropi-otonomi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(1), ss.19-28.
 • Burçak, A. D. (2012). İç denetim programının ergenlerin denetim odağı, öğrenilmiş güçlülük ve savunma mekanizmalarını kullanma biçimi üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim Dalı, İzmir.
 • Coutu, D. L. (2004). Dayanıklılığın bileşenleri, örgütsel ve kişisel dayanıklılık. (Çev. A.Kardam). İstanbul: Acar Matbaacılık A.Ş. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yayını.
 • Çakır, A. (2014). Kamu sağlık sektöründe öğrenilmiş güçlülük ile stresle başa çıkma arasındaki ilişki. Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Lıu, S., Hallinger, P., Feng, D. (2016). Supporting the professional learning of teachers in China: does principal leadership make a difference?. Teaching and Teacher Education, 59 (2016) 79-91.
 • Özkan, M. S., Yıldız, Z. (2015). Öğrenilmiş güçlülük: kavramsal bir inceleme. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, ss.25-40.
 • Sousa, M. J., Rocha, A. (2018). Leadership styles and skills developed through game-based learning. Journal of Business Research xxx (xxxx) xxx–xxx. Article in Press.
 • Telli, E., Ünsar, A. S., Oğuzhan, A. (2012). Liderlik davranış tarzlarının çalışanların örgütsel tükenmişlik ve işten ayrılma eğilimleri üzerine etkisi: konuyla ilgili bir uygulama. Electronic Journal of Vocational Colleges, ss.135-150.
 • Rosenbaum, M. (1983). Learned resourcefulness as a behavioral repertoire for the self-regulation of internal events: issues and speculations. M. Rosenbaum, C. M. Franks, Y. Jaffe (Der.), Perspectives on Behavior Therapy in the Eighties, New York, Springer, ss. 54 73.
 • Rosenbaum, M. (1990). The role of learned resourcefulness in the self-control of health behavior. M. Rosenbaum (Der.), Learned Resourcefulness: On Coping Skills, Self-Control, And Adaptive Behavior, New York, Springer, ss. 3 30.
 • Şahin, F. (2009). Yönetsel güçlülük: etkili yönetim ve liderlik bileşeni olarak kavramsallaştirilmasi ve ölçülebilmesine ilişkin bir araştirma. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, Niğde.
 • Güloğlu, B., Aydın, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük ve otomatik düşünce biçimi arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.157-168.
 • Polatçı, S., Boyraz, E. (2010). Öğretmenlerin öğrenilmiş güçlülüklerinin kaynak ve sonuçlarına ilişkin bir model önerisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4): 137-154.
 • Yıldırım, M. H., Gülpınar, Ş., Uğuz, Ş. (2012). İş yaşamında öğrenilmiş güçlülük ile iş stresi arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, ss.133-144.
 • Tetık, H. T., Köse, S. (2015). Örgüt çalişanlarının paternalistik liderlik algıları ve öğrenilmiş güçlülük düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26): 29-56.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8644-8778
Author: Ismail Bakan (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-9749-2878
Author: Inci Fatma Dogan

Orcid: 0000-0002-2220-8000
Author: Mehtap Kocdemir

Orcid: 0000-0002-4612-7387
Author: Makbule Oguz

Bibtex @research article { pap458475, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {109 - 115}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.864}, title = {ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Bakan, Ismail and Dogan, Inci Fatma and Kocdemir, Mehtap and Oguz, Makbule} }
APA Bakan, I , Dogan, I , Kocdemir, M , Oguz, M . (2018). ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI. PressAcademia Procedia, 7 (1), 109-115. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.864
MLA Bakan, I , Dogan, I , Kocdemir, M , Oguz, M . "ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". PressAcademia Procedia 7 (2018): 109-115 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/458475>
Chicago Bakan, I , Dogan, I , Kocdemir, M , Oguz, M . "ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". PressAcademia Procedia 7 (2018): 109-115
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - Ismail Bakan , Inci Fatma Dogan , Mehtap Kocdemir , Makbule Oguz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.864 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.864 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 115 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.864 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.864 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Ismail Bakan , Inci Fatma Dogan , Mehtap Kocdemir , Makbule Oguz %T ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.864 %U 10.17261/Pressacademia.2018.864
ISNAD Bakan, Ismail , Dogan, Inci Fatma , Kocdemir, Mehtap , Oguz, Makbule . "ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 109-115. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.864