Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 116 - 121 2018-09-01

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ)
STRESS FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION AND JOB SATISFACTION IN HEALTH CARE WORKERS: AKDENIZ UNIVERSITY HOSPITAL NURSING SERVICES EXAMPLE

Turhan Turan [1] , Yildirim Beyazit Gulhan [2] , Salim Yilmaz [3]

65 96

Amaç- Çalışmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Hemşirelik Hizmetleri çalışanlarının iş doyumunu ve onu etkileyen stres faktörlerini araştırmak, iş stresi ve iş tatmini düzeylerine etki eden faktörleri belirlemektir.

Yöntem- Çalışma anket çalışması olup, evrenini Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan 795 Hemşire oluşturmaktadır. Basit Rastgele Örnekleme Yöntemi 308 kişi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Ankette Türkiyede geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış Baltaş (1998) tarafından gerçekleştirilen İş Stres Ölçeği ve Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Cronbach Alpha değeri 0.84 bulunmuştur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, standart sapma yöntemlerinden yaralanılmışıtr. Analizler SPS 22.0 programında gerçekleştirilmiştir.

Bulgular- Katılımcıların eğitim düzeylerine, Mesleki kıdeme ve Gelir düzeyine göre, içsel, dışsal ve genel doyum boyutlarında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır. Ayrıca katılımcılarda stres düzeyleri azaldıkça iş doyum düzeylerinin de azaldığı görülmüştür. Katılımcıların stres puanları ile içsel dışsal ve genel doyum boyutları arasında negatif yönlü bir ilişki olup stres düzeyleri arttıkça içsel, dışsal ve genel doyumları azaldığı görülmüştür.

Sonuç- Çalışma sonucunda eğitim durumu, kıdem, gelir düzeyi ve işini isteyerek yapma faktörlerinin iş doyumuna önemli etki yaptığı görülmüştür.Bunun yanı sıra iş stresinin olumlu seviyede olması iş doyumunu arttırdığı anlaşılmıştır.

Purpose- The aim of the study is to investigate the job satisfaction and the stress factors affecting the nursing service employees in the Akdeniz University Hospital and to determine the factors affecting job stress and job satisfaction levels.

Methodology- The study is a questionnaire study and the universe is composed of 795 Nurses working in Akdeniz University Hospital. Simple Random Sampling Method A survey study was conducted on 308 people. Reliability and validity of the survey conducted in Turkey Baltas (1998) Job Stress Scale and Minnesota Job Satisfaction Scale was used by carried. The Cronbach Alpha value was found to be 0.84. In the analysis of the data, frequency, percentage, standard deviations were used. Analyzes were performed in SPS 22.0 program.

Findings- Significance was determined statistically in the internal, external and general satisfaction dimensions according to the education levels of the participants, occupational seniority and income level. In addition, as levels of stress decreased in participants, job satisfaction levels also decreased. Participants' stress scores were negatively correlated with internal external and general satisfaction dimensions and internal, external and general satisfaction decreased as stress levels increased.

Conclusion- As a result of the study, education status, seniority, income level and willingness factors were found to have a significant effect on job satisfaction. It was understood that job stress, which is at a positive level, increased job satisfaction.

  • Baltaş, A., Baltaş, Z. (1998). Stres ve başa çikma yolları. İstanbul: Remzi Yayınları.
  • Cohen, S., Williamson, G. M. (1991). Stress and infectious disease in humans. Psychological bulletin, 109(1), 5.
  • Davis, K., John, W. (1989). Newstrom human behavior at work, organizational behavior, 8. Edition. McGraw Hill Book Company, Newyork, 1989: 177.
  • Şimşek, M. Ş., Akgemci, T., Çelik, A. (2007). Davraniş bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Nobel Yayın Dağıtım Ankara, 2007: 139-150.
  • Şahin, Z. (2011). Bir devlet hastanesinde çalişan hemşireler ile bir vakif üniversitesi hastanesinde çalişan hemşirelerin iş stres ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi. Maltepe Üniversitesi(MaÜ), SBE Psikoloji Anabilim Dalı(PAD) Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Programı(EÖPP), YLT, İstanbul, Ekim 2011: 11-39.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6583-6488
Author: Turhan Turan (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-9681-0248
Author: Yildirim Beyazit Gulhan

Orcid: 0000-0003-2405-5084
Author: Salim Yilmaz

Bibtex @research article { pap458476, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {116 - 121}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.865}, title = {SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Turan, Turhan and Gulhan, Yildirim Beyazit and Yilmaz, Salim} }
APA Turan, T , Gulhan, Y , Yilmaz, S . (2018). SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ). PressAcademia Procedia, 7 (1), 116-121. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.865
MLA Turan, T , Gulhan, Y , Yilmaz, S . "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ)". PressAcademia Procedia 7 (2018): 116-121 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/458476>
Chicago Turan, T , Gulhan, Y , Yilmaz, S . "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ)". PressAcademia Procedia 7 (2018): 116-121
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ) AU - Turhan Turan , Yildirim Beyazit Gulhan , Salim Yilmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.865 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.865 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 121 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.865 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.865 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ) %A Turhan Turan , Yildirim Beyazit Gulhan , Salim Yilmaz %T SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ) %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.865 %U 10.17261/Pressacademia.2018.865
ISNAD Turan, Turhan , Gulhan, Yildirim Beyazit , Yilmaz, Salim . "SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ)". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 116-121. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.865