Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 186 - 190 2018-09-01

BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI
FIELD RESEARCH ON FACTORS AFFECTING BANKING JOB SELECTION

Ismail Atabay [1] , Fatih Karakas [2] , Aysegul Yildirim Kutbay [3] , Bayram Alamur [4]

45 119

Amaç- Bu çalışma, bankacılık eğitimi alan öğrencilerin bu bölüm/programı seçerken etkili olan faktörlerin neler olduğunu ve demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etme amacını taşımaktadır.
Yöntem- Bu amaçla literatürden yararlanılarak oluşturulan anket, Balıkesir Üniversitesinde Bankacılık eğitimi verilen bölüm/programlarda okumakta olan öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır.
Bulgular- Çalışmada meslek seçimini etkileyen faktörler altı boyutta belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki bankacılık eğitimi alan öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörlerin alt boyutlarından “Kazanç Güvence ve Kariyer ” boyutunun en yüksek skora sahip olduğu, “Başkalarının Önerisi ” boyutunun en düşük skora sahip olduğu belirlenmiştir. Meslek seçimini etkileyen faktörlerin cinsiyet ve öğrenim düzeyine göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.
Sonuç- Çalışma sonucunda, araştırma kapsamındaki öğrencilerin meslek seçiminde en önemli faktörün kazanç yüksekliğini, iş bulma ve kariyer olanaklarını, iş güvencesini içeren “Kazanç Güvence ve Kariyer” boyutu olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda bankacılık eğitimi alan kadın öğrencilerin meslek seçiminde mesleği sevme ve kendilerine uygun görme ile mesleğin saygınlık statü ve gelecekteki önemine erkek öğrencilere göre daha fazla önem verdikleri söylenebilir. Ayrıca, bankacılık eğitimi alan ön lisans öğrencilerinin lisans öğrencilerine göre meslek seçiminde kazanç, güvence ve kariyer olanaklarına daha fazla önem verdikleri ve başka alternatiflere yönelemedikleri için çaresizlikten kaynaklanan seçimde bulundukları söylenebilir.

Purpose- The purpose of this study is to determine what factors aree ffective in choosing banking department / program for banking students, and whether they differ according to demographic variables.

Methodology- For this purpose, the questionnaire prepared by using the literature has been applied to the students who are studying at thebanking departments / programs of Balıkesir University. The data obtained from the questionnaire were subjected to statistic alanalysis and the results were interpreted.

Findings- In the study, factors affecting job selection were determined in six dimensions. It was determined that the "Gain Assurance and Career" had the highest score and the "Others' Suggestion" had the lowest score from the sub-dimensions of factors affecting the choice of profession of banking education students within the scope of research. It has been determined that the factors affecting the choice of profession differ according to gender and education level.

Conclusion- As a result of the study, it was seen that the most important factor in choosing the profession of the students included in the research is the "Gain Assurance and Career" dimension including the high gain, job finding and career opportunities, job security. As a result of the study, it can be concluded that female students who received banking education gave more importance to their occupational liking and self-esteem in career selection and reputation, status and future importance of the profession than male students. In addition, it can be said that the vocational school banking students give more importance to earnings, assurance and career opportunities while choosing a profession than undergraduate students and they are in the selection due to desperation because they can not go to other alternatives.

 • Akbayır, K. (2002). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin ve branş seçiminde cinsiyetin rolü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Dergisi, 2, 1183-1188.
 • Altun, İ. (2000). Kocaeli Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin kişisel değerleri ve meslek seçimlerine etki eden faktörler. I. Uluslararası & VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 75- 77.
 • Auyeung, P., Sand, J. (1997). Factors influencing accounting students’ career choice: a cross-cultural validation study. Accounting Education: An International Journal, 6(1), 13-23.
 • Dinç, E. (2008). Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: meslek yüksekokulu muhasebe programı öğrencileri üzerine bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 16 (2), 90-106.
 • İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Genişletilmiş 5. Baskı, Beta Yayınevi.
 • Kuzgun, Y. (1994). Çağdaş insanın en önemli kararı meslek seçimi. Bilim ve Teknik.
 • McCabe, R., Nowak, M., Mullen, S. (2005). Nursing careers: what motivated nurses to choose their profession? Australian Bulletin of Labour, 31(4), 384-406.
 • Paulick, I., Retelsdorf, J., Möller, J. (2013). Motivation for choosing teacher education: Associations with teachers’ achievement goals and instructional practices. International Journal of Educational Research, 61, 60-70.
 • Sarıkaya, T., Khorshıd , L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Temel, A. (2006). Alan ve meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar. Milli Eğitim Dergisi, 1, 1-11.
 • TDK (2018). Genel Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts , (Erişim Tarihi: 12.05.2018).
 • Tuzcuoğlu, S. (1994). Meslek Seçimi ve Önemi Eğitim Bilimleri Dergisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, 6, 265-280.
 • Yanıkkerem, E., Altınparmak , S., Karadeniz , G. (2004). Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik Saygıları. Nursing Forum Dergisi, 7(2), 61-62.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8979-5548
Author: Ismail Atabay (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-7982-8454
Author: Fatih Karakas

Orcid: 0000-0002-3100-2928
Author: Aysegul Yildirim Kutbay

Orcid: 0000-0002-1364-5604
Author: Bayram Alamur

Bibtex @research article { pap458910, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {186 - 190}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.878}, title = {BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Atabay, Ismail and Karakas, Fatih and Kutbay, Aysegul Yildirim and Alamur, Bayram} }
APA Atabay, I , Karakas, F , Kutbay, A , Alamur, B . (2018). BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI. PressAcademia Procedia, 7 (1), 186-190. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.878
MLA Atabay, I , Karakas, F , Kutbay, A , Alamur, B . "BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI". PressAcademia Procedia 7 (2018): 186-190 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/39064/458910>
Chicago Atabay, I , Karakas, F , Kutbay, A , Alamur, B . "BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI". PressAcademia Procedia 7 (2018): 186-190
RIS TY - JOUR T1 - BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - Ismail Atabay , Fatih Karakas , Aysegul Yildirim Kutbay , Bayram Alamur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.878 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.878 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 190 VL - 7 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.878 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.878 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Ismail Atabay , Fatih Karakas , Aysegul Yildirim Kutbay , Bayram Alamur %T BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 7 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.878 %U 10.17261/Pressacademia.2018.878
ISNAD Atabay, Ismail , Karakas, Fatih , Kutbay, Aysegul Yildirim , Alamur, Bayram . "BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI". PressAcademia Procedia 7 / 1 (September 2018): 186-190. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.878