Year 2018, Volume 8, Issue 1, Pages 66 - 70 2018-12-30

THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPORT CREDIT INSURANCE IN SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH
İHRACATIN DESTEKLENMESİNDE İHRACAT KREDİ SİGORTASININ ROL VE ÖNEMİ, EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI

Muge Cetiner [1] , Selda Eke [2]

13 45

Purpose- The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the insured trade credit on the international trade abroad and in our country and to raise awareness about the issue that has great potential for growth in our country in the future.

Methodolgy- The studies investigating the effect of the insured open account trade by private and officially supported export credit agencies on the development of exports and in general international trade were examined. In the second stage, the effect of export growth on economic development have been investigated in order to assess the impact of insured exports on economic growth. The fundamental concepts with the literature review have been investigated.

Findings- Through the literature review, the following facts have been obtained. Supplier credit leads to the increase in sales of the supplier and that in turn leads to company growth. It is also an important financing source for the buyer who buys and sells on credit and that leads to an increase in trade flows. It is complementary and alternative to bank loans especially in the periods of financial constraints when the companies need working capital finance. Insured open account trade leads to an increase in exports of the country. At macro level, there is a dual causality relationship between export growth and economic development.

Conclusion- As the result of the study, it has been concluded that the insured trade credit promotes the growth of trade flows and supply chains that lead to the growth in trade volumes and economic growth.

Amaç- Bu çalışmada amaçlanan gerek ülkemizde gerekse yurtdışında sigortalanmış kredili ticaretin dış ticaret üzerindeki etkisinin araştırılması ve konunun önemi üzerinde farkındalık yaratarak ülkemizde gelecekte çok büyüyebilecek bir potansiyele dikkat çekmektir.

Yöntem- Resmi destekli ihracat kredi sigortası ya da özel sektör kredi sigortası kuruluşları tarafından sigortalanan açık hesap ticaretin, ihracatın ve genel olarak uluslararası ticaretin gelişimine olan desteği konusunda yapılan çalışma örnekleri incelenmiştir. İhracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi üzerinde durularak, ihracat kredi sigortası desteği irdelenmiştir. Temel kavramlar ve literatür çalışmaları özetlenmiştir.

Bulgular- Literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: Tedarikçi kredisi, tedarikçi firmaların satışlarını arttırarak firma büyümesine katkı sağlamaktadır. Alıcı firmalar için de önemli bir finansman kaynağı olmaktadır. Alıcı şirketin kendisi de müşterilerine kredili satış yapabildiğinden, ticari akımlarda artış sağlanmaktadır. Tedarikçi kredisi işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında banka kredilerine yönelen şirket için finansman ihtiyacını tamamlayan bir rol oynamakta ve özellikle finansal sıkışıklıkların olduğu dönemlerde, banka kredisine alternatif bir finansman kaynağı olmaktadır. Açık hesap ticaretin sigortalanması, ülkenin ihracatını arttırma konusunda son derece önemli bir role sahiptir. Makro düzeyde, ihracatın büyümesi ile ekonomik gelişme arasında da iki yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

Sonuç- Çalışmada sigortalanmış kredili satışların ticari akımları destekleyecekleri, tedarik zincirlerinin büyümesine neden olmaları sonucunda da, ticaret hacminin artmasına, ekonomik büyümeye katkı sağlayacakları sonucuna ulaşılmıştır.

 • A.F., D. (1987). Are Exports an Engine of Growth? Another Look at the Evidence. Applied Economics, 19(2), 277-283.
 • Ağayev, S. (2011). İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizleri. Ege Akademik Bakış, 11(2), 241-254.
 • Aktaş, C. (2009). Türkiye’nin İhracat, İthalat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 35-47.
 • Alvarez E., R., & Gustavo, C. (2000). Exporter Performance and Promotion Instruments: Chielean Emprical Evidence. Estudios de Economia.
 • Amiti, M., & Weinstein, D. (2009). Exports and Financial Shocks. NBER Working Paper Series. http://www.nber.org/papers/w15556 adresinden alındı
 • Auboin, M. (2009). Boosting the Availability of Trade Finance in the Current Crisis: background Analysis for a Substantial G20 Package. CEPR Policy Insight.
 • Bilgin, C., & Şahbaz, A. (2009). Türkiye’de Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 177-198. 8http://sbe.gantep.edu.tr adresinden alındı
 • Chaffeaur, J., & Malouche, M. (2011). Trade Finance During the Great Trade Collapse,The Wordbank. The World Bank, 337-341.
 • Chor, D., & Manova, K. (2012). Off the Cliff and Back? Credit Conditions and International Trade During the Global Financial Crisis. Journal of International Ecominics, 117-133.
 • Çetiner, M., & Eke, S. (2018). Güncel Gelişmeler Işığında Kredi Sigortası Pazarı Ve Makro Açıdan İrdelenmesi. Social Science Development Journal, 3(12), 496-507.
 • E.M., E. (1999). Exports and Economic Growth in Asian Developing Countries: Cointegration and Error Correction Models. Journal of Economic Development, 24(2), 43-56.
 • Egger, P., & Url, T. (2010). The World Economy, 29(4), 399-418. doi:http:// doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006,00790.x
 • Felbermayr, G. J., & Yalçın, E. (2010). Export Credit Guarantees and Export Performance. World Economy, 36(8), 967-999. doi:http:// doi.org/10.1111/twec.12031
 • Ferbermayr, G. J., & Yalçın, E. (2013). Export Credit Guarantees and Export Performance: An Empirical Analysis for Germany. The World Economy, 967-999. doi:10.1111/twec.12031
 • Ferrando, A., & Mulier, K. (2013). Do Firms Use the Trade Credit Channel to Manage Growth? Journal of Banking & Finance(37), 3035-3046.
 • Fisman, R., & Love , I. (2003). Trade Credit, Financial Intermediary Development And Industry Growth. http://www.jstor.org/stable/3094490 adresinden alındı
 • Fosu, A. (1990). Exports and Economic Growth: The African Case. World Development, 18(6), 831-835.
 • Gül, E., & Kamacı, A. (2012). Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Bir Panel Veri Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 81-91.
 • J.C., J. (1995). Export-led Growth and the Four Little Dragons. International Trade and Economic Development, 4(2), 203-215.
 • J.K., S. (1991). Rapid growth in NICs in Asia: Tests of New Growth Theory for Korea. Kyklos, 44(4), 561-579.
 • Korkmaz, S. (2014). Türkiye Ekonomisinde Đhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Business and Economics Research Journal, 5(4), 119-128.
 • Kugler, P. (1991). Growth, Exports and Cointegration: An Empirical Investigation. Weltwirtschaftliches Archive, 127(2), 73-81.
 • M.N., I. (1998). Exports Expansion and Economic Growth: Testing for Cointegration and Causality. Applied Economics, 30(3), 415-425.
 • (2017). Market Trends of Private Reinsurance in the Field of Export Credit Insurance. European Commision. https://www.eximbank.gov.tr/tr/finansal-bilgiler/faaliyetraporlari adresinden alındı
 • Moser, C., Nestmann , T., & Wedow, M. (2008). Political Risk and Export Promotion: Evidence from Germany.
 • Nilsen, J. (1999). Trade Credit&the Bank Lending Channel Working Paper. Swiss National Bank.
 • Özcan, B., & Özçelebi, O. (2013). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli mi? Yönetim ve Ekonomi, 20(1), 1-14.
 • Özmen, A., Özer, M., & Türkyılmaz, S. (1999). Türkiye'de İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Bir Uygulama Denemesi. Marmara Üniversitesi Yayınları(640), 379-392.
 • P.C.Y., C. (1987). Causality Between Export Growth and Industrial Development. Journal of Development Economics, 26(1), 55-63. doi:https://doi.org/10.1016/0304-3878(87)90051-4
 • Parikh, A., & Stirbu, C. (2004). Relationship Between Trade Liberalisation, Economic Growth and Trade Balance: An Econopmetric Investigation. http://www.hwwa.de/Publikationen/Discussion_paper/2004/282.pdf,(15/06/2005). adresinden alındı
 • Petersen, M. A., & Raghuran, G. (1997). Trade Credit: Theories And Evidence The Review Of Financial Studies. http://www.jstore.org/stable/2962200 adresinden alındı
 • Polat, A., & Yeşilyaprak, M. (2017). Export Credit Insurance And Export Performance: An Empirical Gravity Analysis For Turkey. International Journal Of Economics And Finance(12-24), 12-24.
 • Sandalcılar, A. R. (2012). BRIC Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1), 161-179.
 • Saraç, T. B. (2013). íhracat ve ithalatin Ekonomik Büyüme Üzeríndekí Etkísí: Türkiye Örnegi. Ege Akademik Bakış, 13(2), 181-194.
 • Shigeyoki, H., & Razafimahefu, I. (2003). Trade and Growth Relationship: Some Evidence From Comoros,Madagaskar, Mauritius and Seychelles. http://www.asafas.kyoto_u.ac.jp/asafbook/pdf/no_03/p174_185.pdf adresinden alındı
 • Van Der Veer, K. (2005). Journal Of Risk And Insurance. 601-624. doi:http://doi.org/10.1111/jori.12034
 • Yiğidim, A., & Köse, N. (1997). İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki,İthaaltın Rolü:Türkiye Örneği (1980-1996). Ekonomik Yaklaşım(8), 71-85.
Primary Language en
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1248-5335
Author: Muge Cetiner (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-4162-3549
Author: Selda Eke

Bibtex @research article { pap506103, journal = {PressAcademia Procedia}, issn = {}, eissn = {2459-0762}, address = {PressAcademia}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {66 - 70}, doi = {10.17261/Pressacademia.2018.983}, title = {THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPORT CREDIT INSURANCE IN SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH}, key = {cite}, author = {Cetiner, Muge and Eke, Selda} }
APA Cetiner, M , Eke, S . (2018). THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPORT CREDIT INSURANCE IN SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH. PressAcademia Procedia, 8 (1), 66-70. DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.983
MLA Cetiner, M , Eke, S . "THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPORT CREDIT INSURANCE IN SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH". PressAcademia Procedia 8 (2018): 66-70 <http://dergipark.org.tr/pap/issue/42051/506103>
Chicago Cetiner, M , Eke, S . "THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPORT CREDIT INSURANCE IN SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH". PressAcademia Procedia 8 (2018): 66-70
RIS TY - JOUR T1 - THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPORT CREDIT INSURANCE IN SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH AU - Muge Cetiner , Selda Eke Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.983 DO - 10.17261/Pressacademia.2018.983 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 70 VL - 8 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2018.983 UR - https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.983 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPORT CREDIT INSURANCE IN SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH %A Muge Cetiner , Selda Eke %T THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPORT CREDIT INSURANCE IN SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH %D 2018 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 8 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2018.983 %U 10.17261/Pressacademia.2018.983
ISNAD Cetiner, Muge , Eke, Selda . "THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPORT CREDIT INSURANCE IN SUPPORT OF EXPORT DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH". PressAcademia Procedia 8 / 1 (December 2019): 66-70. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.983