Year 2019, Volume , Issue , Pages 1 - 22 2019-12-27

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği
The Use of Creative Drama Method in the Teaching of Values of Gifted Children: The Case of Justice Value

Ayşegül Oguz Namdar [1] , KEMAL AKBAYRAK [2]

74 53

Bu araştırma üstün yetenekli öğrencilere verilecek değerler eğitiminde yaratıcı drama yönteminin sınanması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan bir bilim ve sanat merkezinde destek eğitimi alan 3.sınıf seviyesindeki 8 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma üstün yetenekli öğrencilere 5 hafta süreyle toplamda 10 ders saatinden oluşan yaratıcı drama ile yapılandırılmış adalet eğitimi uygulamaları ile sınırlandırılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrasında öğrencilerde adalet değerine ilişkin meydana gelen değişiklikler çeşitli nitel ölçme araçları kullanılarak belirlenmiş, elde edilen veriler içerik analizine ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin verilen eğitimden sonra adalet kavramına ilişkin kavram yanılgılarının azaldığı, adalet kavramını somut örneklerle açıklayabildikleri görülmüştür.

This research was carried out to test the creative drama method in values education for gifted students. The study group consists of 8 students attending the 3rd grade in a science and art center located in the Eastern Black Sea Region. The research is restricted to educational practices planned with creative drama for 10 hours across 5 weeks for teaching the idea of justice to gifted students. Changes in the students' perceived value of justice after the implementation were measured using various qualitative measurement tools, and the obtained data were subjected to content analysis and descriptive analysis. As a result, it was found out that misconceptions of the gifted students decreased and they were able to explain the concept of justice with concrete examples

 • Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-31.
 • Adıgüzel, Ö. (2015). Eğitimde yaratıcı drama (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 • Aykaç, M. (2014). The values adopted by individuals receiving different levels of creative drama education. International Journal of Academic Research, 6(1), 240-252.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H., & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students' cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33(3), 134-141.
 • Bahar, M. ve Özatlı, N. S. (2003). Kelime İlişkilendirme Yöntemi ile lise 1. Sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi. Fen Bilimleri Dergisi, 5(1).
 • Bahar, M. (2003). Misconceptions in biology education and conceptual change strategies, Educational Sciences: Theory & Practice, 3(1) 55-64.
 • Başkan, H. (2006). Fen ve teknoloji öğretiminde drama yönteminin kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğrenci motivasyonu üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Bencik Kangal, S. ve Arı, M. (2013). Üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların ahlaki yargı düzeyine yaratıcı drama programlarının etkisinin incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 38 (170), 308-320.
 • Bolay, S. H. (2007). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1(1), 12-19. http://www.dem.org.tr/dem_dergi/1/dem1mak3.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Cardellini, L. & Bahar, M. (2000). Monitoring the learning of chemistry through word association tests. Australian Chemistry Resource Book,19, 59-69.
 • Clark, B. (1997). Growing up gifted (5. Ed.). Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio: Merrill
 • Çepni, S., & Gökdere, M. (2002). Profiles of the gifted students in Turkey. In Education: Changing Times, Changing needs” Fisrst international conference on education. Faculty of education Eadstern mediterranean University Gazimağusa, Turkish republic of Northern Cybrus May (pp. 8-10). Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çetinkaya, Ç. ve Döner, İ. (2013). Türkiye’de üstün yeteneklilere tanınan hakların incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 2 (3), 7-20.
 • Davaslıgil, Ü. (2004). Yüksek matematik yeteneğinin erken kestirimi, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, M.Ü. & Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, ss. 265–283.
 • Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. C. Öztürk (ed), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Dorhout, A. (1983) Student and teacher perception of preferred teacher behaviors among the acedemically gifted. Gifted Child Quarterly 27(3), 122-125
 • Ercan, F. ve Taşdere, A. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED), 7(2).
 • Erden M. ve Akman Y. (1995). Eğitim psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Feldhusen, J. F. (1997). Educating teachers for work with talented youth. Handbook of gifted education, 2, pp. 547-552
 • Feldhusen, J. F. & Jarwan, F. A. (2000). Identification of gifted and talented youth for education programs. In K. A. Heller, F. J. Mönks, R. J. Sternberg & R. F. Subotnik (ed.), International handbook of giftedness and talent, (2nd ed. ss. 271-282). Oxford, UK: Elsevier Science Ltd.
 • Fiedler, E.D., Lange, R. & Wibebrenner, S. (2002). Guest editors' comments on in search of reality: Unraveling the myths about tracking, ability grouping, and the gifted, Roeper Review, 24:3, 108-108.
 • Gangi, J.M. (1990). Higher level thinking skills through drama. Gifted Child Today, 13(1), 16-19.
 • George, D. (2003). Gifted education. London, Britain: David Fulton Publishers.
 • Gökdere, M. ve Çepni, S. (2003). Üstün yetenekli çocuklara verilen değerler eğitiminde öğretmenin rolü. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (2), 93-107.
 • Gökdere, M. ve Çepni, S. (2005). Üstün yeteneklilerin fen bilimleri öğretmenlerine yönelik bir hizmet içi eğitim uygulama ve değerlendirme çalışması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (3), 271-296.
 • Gönen, M. ve Dalkılıç, N. (2003), Çocuk eğitiminde drama, yöntem ve uygulamalar, İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Gültepe, M. B., Yıldırım, O. ve Sinan, O. (2008). Solunum sistemi konusunun oluşturmacı yaklaşıma dayalı öğretiminin 6. sınıf öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 7(2), 522- 536
 • Halmatov, S. (2015). Çocuk resmileri analizi ve psikolojik resim testleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Halpen, W.G., Payne A., & Ellet C. D. (1974). In search of the creative personality among gifted groups. Gifted Child Quarterly, 18(1), 31-33.
 • Hansel, N. H.(1991). Social leadership skills in young children. Roeper Review, 14 (1), 4- 6.
 • Hansen. J. B., Feldhusen J.F. (1994) Comparison of trained and untrained teachers of gifted student (1994) Gifted Child Querterly 38(3), 115-121.Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2008). Kuramdan uygulamaya ilköğretimde drama, “oyun ve işleniş örnekleriyle”. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lewis, G.L. (1972). Creative dramatics: Problems and processes. Communication Studies, 23 (1), 18 – 27.Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Erişim: 28 Ağustos 2018, https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.pdf
 • Maker, J. (2003). New directions in enrichment and acceleration. In N. Colangelo & G. Davis (ed.), Handbook of gifted education, (ss. 163 - 173). Boston: Allyn and Bacon.
 • McNaughton, M. J. (2004). Educational drama in the teaching of education for sustainability. Enviromental Education Research, 10(2), 139-155.
 • Nakiboğlu, C. (2008). Using word associations for assessing nonmajor science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: the case of atomic structure. Chem. Educ. Res. Pract, 9, 309-322.
 • Okyay, L. (2008). 6 yaş grubu çocukların aile resimlerinin sosyokültürel değişkenler ve davranış problemleri açısından karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Özbay, Y. ve Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22).
 • Renzulli, J. S. (1999). Reflections, perceptions, and future directions. Journal for the Education of theGifted. 23(1), 125-146.
 • Renzulli, J. S. (2000). The identification and development of giftedness as a pradigm for school reform. Journal of Science Education and Techology, 9(2), 95-114.
 • Renzulli, J.S., & Reis, S. M., (1985). The shoolwide enrichment model: A comprehensive plan for educational excellence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Pres.
 • Renzulli, J.S., Smith, L.H., White, A.J., Callahan, C.M., Hartman, R.K. & Westberg, K.L. (2002). Scales for rating the behavioral characteristics of superior students (Rev. ed.). Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-583.
 • Sousa, D. (2003). How the gifted brain learrns. Thousand Oaks, CA: Corwin Press: A Sage Publications Company.
 • Steiner, H. H., & Carr, M. (2003). Cognitive development in gifted children: Toward a more precise understanding of emerging differences in intelligence. Educational Psychology Review, 15(3), 215-246.
 • Stewig, J.W., & Vail N.J. (1985). The relation between creative drama and oral language growth. The Clearing House, jstor.org
 • Tan, Ş. (2005), Öğretimi planlama ve değerlendirme, Ankara: Pegem A Yay.
 • Taşpınar, M. (2009). Eğitimde örtük program ve değerler eğitimi. I. Ulusal İyilik Sempozyumu, 25- 30.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y. & Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.
 • Üstündağ, T. (1994). Günümüz eğitiminde dramanın yeri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 37,7-10.
 • Winstead, A. (1997). Dramatic prelude: using drama to ıntroduce classic literature to young readers. Gifted Child Today Magazine, 20(1), 16-17,28-29,49.
 • Wood. B., & Feldhusen.J.F. (1996). Creating special interest programs for gifted youth: Purdue’s super saturday serves as successful model. Gifted Child Today Magasine, V19, p22.
 • Wu, C.F. (2008). Research for drama activities applied in creativity of elementary gifted students. Master’s Thesis, Chine.
 • Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, 19(19), 499.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6853-8507
Author: Ayşegül Oguz Namdar (Primary Author)
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2390-9703
Author: KEMAL AKBAYRAK
Institution: Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2019

Bibtex @research article { pauefd486641, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 22}, doi = {10.9779/pauefd.486641}, title = {Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği}, key = {cite}, author = {Oguz Namdar, Ayşegül and AKBAYRAK, KEMAL} }
APA Oguz Namdar, A , AKBAYRAK, K . (2019). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (), 1-22. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pauefd/issue/45672/486641
MLA Oguz Namdar, A , AKBAYRAK, K . "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019): 1-22 <http://dergipark.org.tr/pauefd/issue/45672/486641>
Chicago Oguz Namdar, A , AKBAYRAK, K . "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği AU - Ayşegül Oguz Namdar , KEMAL AKBAYRAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - IS - SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Education Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği %A Ayşegül Oguz Namdar , KEMAL AKBAYRAK %T Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V %N %R %U
ISNAD Oguz Namdar, Ayşegül , AKBAYRAK, KEMAL . "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / (December 2019): 1-22.
AMA Oguz Namdar A , AKBAYRAK K . Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği. PUJE. 2019; 1-22.
Vancouver Oguz Namdar A , AKBAYRAK K . Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 22-1.