HAKKINDA

 • Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayımlanan dergidir.
 • Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, “Din ve İnanç Araştırmaları” alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak söz konusu alandaki bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 1. Derginin hakemleri, alanında uzman öğretim üyeleri arasından yazının içeriğine uygun olarak belirlenir. Her sayının hakem kurulu, önceki sayılar da dâhil olmak üzere PAÜİFD’de hakemlik yapanlardan oluşur ve genel hakem listesi, dergi sayıları için ayırım yapılmaksızın (toplu olarak) yayımlanır.

 2. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, etik kurallardan olan dürüstlük, açıklık, diğer araştırmacıların fikir ve bulgularına saygı ve atıfta bulunarak kullanma, alıntıların etik ve bilimsel ilkelere uygun olması, objektiflik ve yapılan araştırma ile ilgili mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranmak gibi hususlara uymayı taahhüt eder.

 3. Dergiye gönderilen yazılar, editörler kurulu (editör ve yardımcıları) tarafından ilgili yazının derginin yayın şartlarını taşıdığına karar vermesi halinde, hakemlere gönderilir.

 4. Hakemlerin tespitinde editörler kurulu ile yayın kurulunun alanla ilgili üyesi ortak hareket eder. Yazının tespit edilen hakemlere gönderilmesi, hakem raporlarının takibi, düzeltilen yazıların kontrolü, editör adına, yazının ait olduğu alandaki editör yardımcısı ile yayın kurulundaki ilgili üye tarafından müştereken yürütülür.

 5. Editör ve editör yardımcıları yayın kurulunun tabii üyesidirler.

 6. Dergiye gönderilen çalışmalar ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirirler. Derginin yayın şartlarını taşıyan çalışmaların yayımlanması için, iki hakemin olumlu raporu gerekir. İki hakemden birinin olumsuz değerlendirmede bulunması halinde, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem raporu olumlu olması durumunda çalışma yayımlanır, aksi taktirde yayımlanması mümkün değildir. Hakemlerin “Düzeltme yapıldıktan sonra makaleyi görmek isterim.” değerlendirmesi varsa yazar(lar)ın istenilen düzeltmeleri yapmasından sonra çalışma aynı hakem(ler)e gönderilir. Hakem(ler)in vereceği nihai değerlendirme doğrultusunda Yayın Kurulu karar verir. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında "çift taraflı körleme (double blind) yöntemi" uygulandığından yazar(lar) çalışmanın hangi üyeler tarafından değerlendirildiğini, üyeler de değerlendirdikleri ça­lışmanın kim(ler)e ait olduğunu bilmezler.

 7. Dergide çalışma ve yazışma dili Türkçedir. Diğer dillerde yapılan çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla diğer makaleler gibi işlem görür.

 8.  Dergiye gönderilen çalışmalar “Makaleler”, “Araştırma Notları”, “Metin Neşirleri”, “Tanıtım ve Değerlendirmeler” . “Çeviriler”  ve "Kitap Tanıtımları" üst başlıkları altında neşredilecektir.

 9. Dergiye kabul edilecek makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün çalışmalar olmalıdır. Çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazılar önceden herhangi bir kongre, sempozyum ya da toplantıda bildiri olarak sunulması durumunda, yer ve tarih belirtmek koşuluyla; tez ya da basılı kitaplardan istifadeyle hazırlanması halinde, istifade edilen kaynak zikredilmek koşuluyla Yayın Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde yayımlanabilir. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap eleştirileri ve editöre mektup yazıları da yayımlanabilir.  Yayımlanması uygun görülen çalışmaların bütün yayım hakları Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’ne aittir. Yayımlanan yazıların bilimsel içerik, hukuk ve dil açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.

 10. Dergiye gönderilen yazıların takibi ve değerlendirilme süreci azami 3 (üç) aydır.

 11. Yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.

 12. Makale göndermek için, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauifd adresine yazar kaydı yapılarak üye olduktan sonra, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauifd/author adresindeki “Yeni Gönderi Başlat: Beş adımda makale gönderisinin ilk adımı için TIKLAYINIZ” butonuna basılarak adımların takip edilmesi gerekmektedir.

 1. Sayfa düzeni: Makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üst, alt, sağ ve soldan 4 cm  boşluk bırakılmalıdır. Başlıkların üst ve altı bir satır aralığında olmalıdır. Paragraflardan önce/sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Yazıların ekleriyle birlikte 7500 kelimeyi geçmemesi önerilir.
 2. Yazı karakteri ve punto büyüklüğü: Makalelerin ana metni ile kaynaklar kısmındaki referanslar 11 punto, özet ve dipnotlar 10 punto ve ‘Cambria’ karakteri kullanılarak hazırlanmalı, tablolar 10 punto olmalıdır. Yazılar 1.15 satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. İlk satır 1 cm girintili olmalıdır.
 3. Başlık – Bölümler: Makalenin başlığı 11 punto büyüklüğünde, bold büyük harf ve sola yaslanmış biçimde yazılmalıdır. Başlık makaleyi betimleyici olmalı, makalenin temel kavramlarını, tartışmalarını ve temel savını yansıtmalıdır ve çok uzun olmamalıdır. Ana (Bölüm) ve alt başlıklar koyu olmalı, ana başlıklar büyük; alt başlıklar küçük harfle yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce dışında, dergimizce kabul edilen bir başka dilde yazılmış makalelerde ise ilgili orijinal başlığın altında sırasıyla Türkçe  olarak başlıklara yer verilmelidir. Latin alfabesi dışında yazılan makalelerin başlık kısmı, anahtar kelimeleri, özet/abstract Türkçe verilmelidir.
 4. Yazar Adı: Yazar(lar)'ın ön adı küçük harf, soyadı büyük harf olmak üzere ve ortalanmış olarak yan yana verilmelidir. Yazar(lar)'ın unvanı, çalıştığı yer, varsa araştırmanın yapıldığı üniversite, laboratuvar ya da kuruluşun açık adı ve e - posta adresi dipnotta özel imle (*) ilk isimden başlanarak sırayla belirtilmelidir.
 5. Özet: Her makalenin başında Türkçe, İngilizce ve makale bunlardan başka bir dilde yazılmışsa yazıldığı dilde özet bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" satırın başına gelecek biçimde yazılmalıdır. Başka bir dilde yazılmış makalelerde ise makalenin yazıldığı dildeki özetin altında sırasıyla Türkçe ve İngilizce özetlere yer verilmelidir. Özet/abstract bölümlerinde paragraf olmamalıdır. Metnin özet/abstract bölümü iki yana yaslı ve her bir dil için 100-150 kelime arasında olmalıdır. Her makalede özetin alt kısmında 3-5 anahtar kelime (Keywords) bulunmalıdır. Anahtar sözcükler, özetin altında, özetin / özetlerin yazıldığı dilde olmalı ve küçük harfle yazılmalıdır. Yazının sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği “Sonuç” bölümü bulunmalıdır. Ayrıca Türkçe yazılan makalelerde 600 kelimelik ingilizce "Yapısal Özet" bulunmalıdır.
 6. Şekiller: Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şeklin altına yazılmalıdır. Şekiller sayfanın ortasına getirilerek yerleştirilmeli, sağ ve sol taraflarına şeklin boyutunu aşmayacak şekilde uygun görülen yazılar eklenebilir olmalıdır. Sayfa sonuna sığmayan resimler bir sonraki sayfaya yerleştirilmeli ya da “EKLER” başlığı altındaki Kaynakça'dan sonra verilmelidir.
 7. Tablolar: Tablo yazı ve numarası, ortalı gelecek şekilde tablo üzerine koyulmalı; tablo numarasının yanına bir başlık koyularak içeriği hakkında bilgi verilmelidir. Başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablo içeriği bir satır aralığı bırakılarak, 10 punto büyüklükte yazılmalıdır. Tablo çizgileri maksimum 1.5 nk olmalı ve kategori isimleri dışında satır ve sütunlar arasında çizgi bulunmamalıdır.
 8. Kaynakların Belirtilmesi:

  Kaynak ve Dipnot gösteriminde İSNAD kaynak ve dipnot sistemi kullanılmalıdır. https://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf

 9. Kitap Tanıtımları:

  Tanıtımı yapılan kitabın yazılış amacı, içeriği, dil ve üslubu ile değerlendirmelere yer verilir. Değerlendirmelerde kitabın beğenilen ve beğenilmeyen yönleri, yazarın uzmanlığının kitaba yansıması, kitabın hitap ettiği kitle, benzer çalışmalarla farklı yönlerinin ele alınması uygun olur. Kitap Tanıtım yazısı başlığı örnekteki gibi olmalıdır:

  Kitap Adı

  Yazar Adı (Varsa çev. vb.)

  Yayınevi, Basım yeri tarihi, sayfa sayısı (örnek: 192 Sayfa)    

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısı araılığıyla dergi yayın politikası ve Yazar Rehberi'ne ulaşabilirsiniz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce register üye olmalıdır. Gönderi işlemi Üye Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamakta yapılır.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Dergi ana sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısı aracılığı ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu kayıtla her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilir. Derginin güvenlik kurallarına bakınız yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır. Sayfa düzenleme aşaması, makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirme amaçlıdır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MS Word programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarın görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör değişikliklerde mutabık kalınca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılırken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz.   Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma   Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarın önerilerine yanıt verme   Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz.   Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma   Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız   e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak]  Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir. • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır.