Year 2019, Volume , Issue 35, Pages 109 - 123 2019-04-26

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

GONCA HARMAN [1] , Renan ŞEKER [2]

23 46

Bu araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yapmaya ilişkin algılarının metaforlar aracılığı ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 163 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Bu nitel araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak her öğretmen adayından “Bilimsel araştırma yapmak…………….. gibidir, çünkü…………………” cümlesini tamamlaması istenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler adlandırma, tasnif etme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliği sağlama ve verileri bilgisayar ortamına aktarma olmak üzere beş aşamada analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel araştırma yapmak ile ilgili sonuca ulaşma şekli, fayda, kapsam, teşvik edici güç, amaç, donanım, bilimin doğası, ürün ve yaygın etki olmak üzere 9 kategoride 124 farklı metafor geliştirdikleri saptanmıştır. 
Metafor, Bilimsel araştırma yapmak
 • Cerit, Y. (2008). “Öğretmen Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6/4, 693-712.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Dönmez-Usta, N. ve Ültay, N. (2015). “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Kimya” Metaforlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/149865.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gürbüzoğlu-Yalmancı, S. ve Aydın, S. (2013). “Öğretmen Adaylarının Biyoloji Kavramına Yönelik Metaforik Algıları”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10/21, 208-223.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 16. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Second Edition, SAGE Publications, California.
 • Saban, A. (2008). “Okula İlişkin Metaforlar”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Soysal, D. ve Afacan, Ö. (2012). “İlköğretim Öğrencilerinin “Fen ve Teknoloji Dersi” ve “Fen ve Teknoloji Öğretmeni” Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9/19, 287-306.
 • Taşdemir, M. ve Taşdemir, F. (2016). “Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Kavramına Yükledikleri Metaforlar”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17/1, 419-438.
 • Ulukök, Ş., Bayram, K. ve Selvi, M. (2015). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri (Metafor Analizi Örneği)”, International Online Journal of Educational Sciences, 7/3, 244-259.
 • Yapıcı, İ. Ü. (2015). “Lise Öğrencilerinin Biyoloji Kavramına İlişkin Metaforik Algıları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14/55, 139-147.
 • Yolcu, H. (2009). “Bilimsel Araştırmaya İlişkin Temel Kavramlar”, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (Ed: A. Tanrıöğen), Anı Yayıncılık, Ankara, 3-28.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9717-1150
Author: GONCA HARMAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0003-0953-1177
Author: Renan ŞEKER
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA

Bibtex @research article { pausbed446702, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {109 - 123}, doi = {10.30794/pausbed.446702}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI}, key = {cite}, author = {HARMAN, GONCA and ŞEKER, Renan} }
APA HARMAN, G , ŞEKER, R . (2019). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 109-123. DOI: 10.30794/pausbed.446702
MLA HARMAN, G , ŞEKER, R . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 109-123 <http://dergipark.org.tr/pausbed/issue/44852/446702>
Chicago HARMAN, G , ŞEKER, R . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 109-123
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI AU - GONCA HARMAN , Renan ŞEKER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.446702 DO - 10.30794/pausbed.446702 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 123 VL - IS - 35 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.446702 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.446702 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI %A GONCA HARMAN , Renan ŞEKER %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 35 %R doi: 10.30794/pausbed.446702 %U 10.30794/pausbed.446702
ISNAD HARMAN, GONCA , ŞEKER, Renan . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 35 (April 2019): 109-123. https://doi.org/10.30794/pausbed.446702