Year 2019, Volume , Issue 35, Pages 143 - 156 2019-04-26

THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE DAMGALAMA EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kaan SEVİM [1] , Taner Artan [2]

20 41

Investigating and explaining the etiology of the relationship between those who stigmatize and those who are stigmatized as well as the cultural and social output created within the society has been the subject of many social sciences. Examination of self-esteem has a sound role in the studies of stigma phenemenon since it is considered both as a cause and result of stigmatization. The purpose of this study is to determine the relationship between self esteem and stigmatization tendencies of undergraduate students enrolled in social work departments. This study, conducted with a total of 299 students in a foundation and a state university, was carried out using the relational screening model of the causal comparison type of the quantitative research design. According to the results of the research that students enrolled in foundation universities have more tendency to stigmatize. There was no significant association between male students and female students as in the general literature on self-esteem. However, results show that men tend to stigmatize more than women. The relationship between stigma tendency and self esteem was examined using the Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and it was seen that there was a small positive and statistically insignificant relationship between the two variables. 

Damgalayan ve damgalanan arasında geçen iletişimin etiyolojisini ve toplum içerisinde yarattığı kültürel ve sosyal çıktıları araştırmak ve açıklamak birçok sosyal bilimin konusu olmuştur. Damgala(n)manın hem sonuçlarından hem de  nedenlerinden biri olan benlik saygısının incelenmesi damga fenomenin incelenmesi noktasında önemli bir yere sahip olmuştur. Bu çalışma sosyal hizmet bölümünde okuyan lisans öğrencilerinin benlik saygıları ile damgalama eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bir vakıf ve bir devlet üniversitesinde toplamda 299 öğrenci ile gerçekleştirilen bu çalışma, nicel araştırma deseninin nedensel karşılaştırma türünden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Vakıf üniversitesi öğrencilerinin devlet üniversitesi öğrencilere göre daha fazla bir damgalama eğilimi olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, erkek öğrenciler ile kadın öğrenciler arasında benlik saygısında genel literatürde olduğu gibi anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır ancak damgalama eğiliminde erkeklerin kadınlara göre daha fazla damgaladığı tespit edilmiştir. Damgalama eğilimi ile benlik saygısı arasındaki ilişki Pearson Momenteler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılarak incelenmiş ve yapılan analizlere göre, iki değişken arasında küçük pozitif ve istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki olduğu görülmüştür.

 • Arboleda-Flôrez, J. (2002). What causes stigma? World Psychiatry Association, 1(1), 25-26.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: yöntemler, teknikler, ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Becker, H. S. (1963). Hariciler (Outsiders): bir sapkınlık sosyolojisi çalışması. ( Ş. Geniş, L. Ünsaldı Çev.), 2. Basım, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Burke, P. (2007). Disadvantage and stigma: a theoretical framework for associated conditions. P. Burke, J. Parker (Ed.), Social work and disadvantage: adressing the roots of stigma through association içinde (s. 11-26). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Cartwright, D. (1950). Emotional dimensions of group life. M. L. Raymert (Ed.), Feelings and emotions içinde (s. 439–447). New York: McGraw–Hill.
 • Coleman, L. M. (1986). Stigma: an anigma demystified. S. C. Ainlay, G. Becker, L. M. Coleman (Ed.), The dilemma of difference: A multidisciplinary view of stigma, içinde (211-232). New York: Plenum Press.
 • Crocker, J. (1999). Social stigma and self-esteem: situational construction of self-worth. Journal of Experimental Social Psychology 35, 89–107.
 • Crocker, J. ve Major, B. (1989). Social stigma and self-esteem: the self-protective properties of stigma. Psychological Review, 96(4), 608-630.
 • Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara.
 • Erikson, E. (1956). The problem of ego-identity. Journal of the American Psychoanalytic Association, 4, 56–121.
 • Geçtan, E. (1990). Psikanaliz ve sonrası, 4. Basım. Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Geçtan, E. (1997). İnsan olmak. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Goffman, E. (1963). Stigma: notes on the management of spoiled identity. Englewood Cliff NJ: Prentice Hall.
 • Güngör, H. (2013). Okul yönetici ve öğretmenlerinin damgalama eğilimleri ve örgüt kültürü arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Haghighat, R. (2001). A unitary theory of stigmatisation: persuit of self-interest and routes to destigmatisation. British Journal of Psychiatry, 178, 207-215.
 • Hansen, J.J. (2001). Coping Mechanisms of the Stigmatized: Methods of Protecting Self-Worth. Discovery-The UCSB Journal of Undergraduate Research.
 • Jaspal, R. (2011). Caste, social stigma adn identity processes. Psychology and Developing Societies, 23(1), 27-62.
 • Küntay, E. ve Erginsoy, G. (2005). İstanbul’da on sekiz yaşından küçük ticari seks işçisi kız çocuklar. İstanbul: Bağlam.
 • Lazarević, L.B., Lazarević, D. ve Orlić, A. (2017). Predictors of students' self-esteem: The importance of body self-perception and exercise. Psihološka istraživanja, 20(2), 239-254. Doi: 10.5937/PsIstra1702239L
 • Morrison M., de Man A.F. ve Drumheller A. (1993). Correlates of socially restrictive and authoritarian attitudes toward mental patients in university students. Social Behavior and Personality, 221(4): 333-338.
 • O’Malley, P.M. ve Bachman, J.G. (1979). Self-esteem and education: Sex and cohort comparisons among high school seniors. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1153-1159
 • Öner, N. (2008). Türkiye’de kullanılan psikolojik testlerden örnekler: bir başvuru kaynağı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
 • Pallant, J. (2017). SPSS Kullanma klavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. (Sibel, B. ve Berat, A. Çev.), 2. Basım. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Phelan, J. C., Link, B. C. ve Dovidio, J. F. (2008). Stigma and prejudice: one animal or two? Social Science and Medicine, 67, 358-367
 • Scheyett, A. (2005). The mark of madness, social work in mental health. Social Work in Mental Health, 3(4), 79-97.
 • Stewart, V. (2008). Perceived social support, suicidal ideation, stigma and help seeking behaviors among college students. Unpublished Doctoral Dissertation. Marywood University, College of Education and Human Development.
 • Taşkın, E.O. (2004). Damgalama, ayrımcılık ve ruhsal hastalık. 3P Dergisi, 12(3), 1-18.
 • Thornicroft, G. (2014). Toplumun reddettiği: ruhsal hastalığı olan insanlara karşı ayrımcılık. (N. Uluhan, T. Doğan, H. Soygür, Çev.). Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Yaman, E. ve Güngör, H. (2013). Damgalama (stigma) ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 251-270.
 • Yüksekkaya, S.(1995). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
Primary Language en
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5697-2074
Author: Kaan SEVİM (Primary Author)
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Taner Artan
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { pausbed447166, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {143 - 156}, doi = {10.30794/pausbed.447166}, title = {THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS}, key = {cite}, author = {SEVİM, Kaan and Artan, Taner} }
APA SEVİM, K , Artan, T . (2019). THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 143-156. DOI: 10.30794/pausbed.447166
MLA SEVİM, K , Artan, T . "THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 143-156 <http://dergipark.org.tr/pausbed/issue/44852/447166>
Chicago SEVİM, K , Artan, T . "THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 143-156
RIS TY - JOUR T1 - THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS AU - Kaan SEVİM , Taner Artan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.447166 DO - 10.30794/pausbed.447166 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 156 VL - IS - 35 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.447166 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.447166 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS %A Kaan SEVİM , Taner Artan %T THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 35 %R doi: 10.30794/pausbed.447166 %U 10.30794/pausbed.447166
ISNAD SEVİM, Kaan , Artan, Taner . "THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND STIGMA TENDENCIES IN UNIVERSITY STUDENTS". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 35 (April 2019): 143-156. https://doi.org/10.30794/pausbed.447166