Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 92 - 106 2019-07-28

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail Akyüz [1] , Şule Yılmaz [2] , Sarenur Beyenal [3]

20 23

Bu araştırmanın amacı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin sosyal uyum düzeylerinin incelenmesidir. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin aile çevresine uyum, sağlıkla ilgili uyum, sosyal uyum, heyecanlarla ilgili uyum düzeylerinin cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri fakülte, öğrenim gördükleri sınıf, sosyo-ekonomik düzeyleri, daha önce yurtta barınıp barınmama durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma niteliği ve gerçekleştirme biçimi itibariyle niceliksel ve ilişkisel tarama yöntemiyle yapılmıştır. Araştırma Niğde ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı farklı yurtlarda kalan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde öğrenimine devam eden 440 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 211 kız, 229 erkek öğrenci katılmıştır. Çalışma grubunun % 48’ini kız öğrenciler, % 52’sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veriler H. M. Bell ve R. M. Doli tarafından California Stanford Üniversitesinde geliştirilen ve ülkemizde Remzi Öncül tarafından Türkçeye uyarlanan Sosyal Uyum Envanteri ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma verileri Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda bulgular aile çevresine uyum, sağlıkla ilgili uyum, heyecanlarla ilgili uyumun, cinsiyete göre değiştiğini, aile çevresine uyum ve heyecanlarla ilgili uyumun öğrenim gördükleri fakülteye göre değiştiğini, aile çevresine uyumun daha önce yurtta kalma durumuna göre değiştiğini ortaya çıkarmıştır.

Üniversite öğrencileri, sosyal uyum, yurt
  • Akkaya, C., Sarandöl, A., Esen Danacı, A., Sivrioğlu, E. Y., Kaya, E. ve Kırlı, S. (2008). Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 19 (3), 292-299.Aktaş, Y. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 107-110.Aladağ, M. (2009). Üniversiteye Uyum Konusunda Yürütülen Akran Danışmanlığı Programının Değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (31), 12-22.Aras, E. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Aypay, A., Aypay, A. ve Demirhan, G. (2009). Öğrencilerin Üniversiteye Sosyal Uyumu Bir Üniversite Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 46-64.Deniz, A. Ç. (2014). Üniversite Gençliğinin Uyum Sağlama Süreçleri: Bir Bibliyografya Denemesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 99-121.Duru, E. (2008). Üniversiteye Uyum Sürecinde Yalnızlığı Yordamada Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılığın Doğrudan ve Dolaylı Rolleri. Türk Psikolojik Danışma ve rehberlik Dergisi, 3 (29), 13-24.Erdoğan, S., Şanlı, H. S. ve Şimşek Bekir, H. (2005). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 479-496.Gençöz, F. (1998). Uyum Psikolojisi. Kriz Dergisi, 6 (2), 1-7.Kaba, İ. ve Keklik, İ. (2016). Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik Belirtiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 98-113.Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. ve Dicle, E. N. (2005). Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Sosyo-Kültürel Etkinlikler Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (30), 63-71.Kavak, M. (2018). Kredi ve Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurtlarda Kalan Üniversiteli Gençlerin İhtiyaçları ve Uyum Sorunları: Bir Nitel Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Mercan, Ç. S. ve Yıldız, S. A. (2011). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 135-154.Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Başetme Yolları. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 5-13.Özkan, S. ve Yılmaz, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları (Bandırma Örneği). Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5 (13), 153-171.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail Akyüz (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şule Yılmaz

Author: Sarenur Beyenal

Dates

Publication Date: July 28, 2019

Bibtex @research article { pesausad544533, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {92 - 106}, doi = {}, title = {GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Akyüz, İsmail and Yılmaz, Şule and Beyenal, Sarenur} }
APA Akyüz, İ , Yılmaz, Ş , Beyenal, S . (2019). GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2), 92-106. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/544533
MLA Akyüz, İ , Yılmaz, Ş , Beyenal, S . "GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 92-106 <http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/544533>
Chicago Akyüz, İ , Yılmaz, Ş , Beyenal, S . "GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 92-106
RIS TY - JOUR T1 - GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - İsmail Akyüz , Şule Yılmaz , Sarenur Beyenal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 106 VL - 5 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A İsmail Akyüz , Şule Yılmaz , Sarenur Beyenal %T GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Akyüz, İsmail , Yılmaz, Şule , Beyenal, Sarenur . "GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (July 2019): 92-106.
AMA Akyüz İ , Yılmaz Ş , Beyenal S . GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. CC Licence. 2019; 5(2): 92-106.
Vancouver Akyüz İ , Yılmaz Ş , Beyenal S . GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NA BAĞLI YURTLARDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(2): 106-92.