Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 42 - 58 2019-07-28

DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Neslihan Kadriye Uzuner [1]

20 29

Özet

         Hazırlanmış olan bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi uygulamalarıyla ilgili görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel bir çalışma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi için Kocaeli ilinin Gölcük ilçesinde görev yapan 18 sınıf öğretmeninden yardım alınmış ve örneklem bu öğretmenler üzerinden hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak altı açık uçlu sorudan oluşan öğretmen görüşme formu kullanılmış ve bu formlar hazırlanırken uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Öğretmenlerin ifadelerinden hareketle kodlar oluşturulmuştur. Bunun yanında yine öğretmelerin yapmış oldukları ifadelerle birlikte temalar oluşturulmuş ve kodların ifade edilme sıklıkları hesaplanmıştır. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra, verilerin geçerliliğini artırmak için öğretmenlerin vermiş olduğu cevaplardan alıntılar verilmiştir. Öğretmenlerin vermiş olduğu alıntılardan elde edilen bulgular incelendiği zaman, değer öğretiminin zor bir süreç olduğu kanaatine varılmıştır. Aynı zamanda etkili bir değer öğretimi oluşturulabilmesi için öğretmenlerin eğitimine yönelik planlı bir eğitim programının hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Değer, Değerler Eğitimi
 • Referans1 Altıntaş, M. E. (2016). Öğretmenler Gözüyle Değerler Eğitimi. Konya: d- eğitim kitaplığı.
 • Referans2 Aytaç, K. (1998). Bilişim Toplumu. Yeni Türkiye 21. Yüzyıl Özel Sayısı 2, 4(20), 1392-1395.
 • Referans3 Burkaz, V. (2014). Platon ve Rousseau’da İnsan Doğası Bağlamında Eğitim, Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, ss. 101-103.
 • Referans4 Can, G. (2004). Kişilik gelişimi. B. Yeşilyaprak (Ed.). Gelişim ve öğrenme psikolojisi içinde (s. 109-140). (6.bs.). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Referans5 Coşkun, D. (2011). İlköğretim Birinci Kademe 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Denizli İli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Referans6 Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design, Second Edition, Sage Publications.
 • Referans7 Çengelci, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Referans8 Doğanay, A. (2009). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Referans9 Eggen, P. ve Kauchak, D. (1997). Educational psychology windows on classrooms. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Referans10 Erden, M. ve Akman, Y. (1997). Eğitim psikolojisi gelişim-öğrenme-öğretme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Referans11 Fisher, R. (2000). Philosophy for children: how philosophical enquiry can foster values education in schools. R. Gardner, J. Caims & D. Lawton (Eds). Education for values morals, ethics and citizenship in contemporary teaching. (p.50-66). London: Kogan Page.
 • Referans12 Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education, Sixth Edition, McGraw Hill.
 • Referans13 Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, s. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Referans14 Güven, S. (2013). İlköğretim Ders Programlarının Öğrenciye Kazandırılması Hedeflenen Değerler Açısından İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Tıl: 6, Sayı: 14, ss. 355-375.
 • Referans15 Halstead, J. M. (1996). Liberal values and education. In J. M. Halstead and M. J. Taylor (Eds). Values education and education in values. (p. 3-14). New York: Routledge Falmer.
 • Referans16 Hatch, J. A. (2002). Doıng Qualıtatıve Research In Educatıon Settıngs, State University of New York Press, Albany.
 • Referans17 Hesapçıoğlu, M. Akbağ, M. (1996). Eğitimde Özgürlükçü Paradigma. M. Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 8, ss.1-13
 • Referans18 Karakaya, Ş. (2006). Sosyal Bir Süreç Olarak Eğitim, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, ss. 391-397.
 • Referans19 Kinnier, R. Kemes, J. L. & Dautheribes, T. M. (2000) A short list of universal moral values. Counseling and Values, 45(1), 4-16.
 • Referans20 Korkmaz, Z. (1995). İnsan varlığından millet ve kültür varlığına uzanan dil. Türk dili üzerine araştırmalar içinde (1. Cilt, ss. 739-744). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Referans21 Martorella, P. H. (2001). Teaching social studies in middle and secondary schools. (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hail.
 • Referans22 Paykoç, F. (2007). Affective development education and values: the Turkish case. In N. P. Terzis (Ed.). Education and values in the Balkan countries. Greece: Publishing House Kyriakidis Brothers S.A.
 • Referans23 Taşpınar, M. (2009). Eğitimde Örtük Program ve Değerler Eğitimi. 1. İyilik Sempozyumu, Elazığ: Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları (25-30)
 • Referans24 TDK, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük(t.y.). (2014).
 • Referans25 Varış, F. (1998). Eğitim bilimine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Referans26 Yapıcı, H. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, Uluslar arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Nisan, ss. 345-364.
 • Referans27 Yaylacı, A. F. (2016). Değerler Eğitimi ve Bir Fabrika Olarak Modern Okul, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, ss. 151-171.
 • Referans28 Yel, S. ve Aladağ, S. (2009). Sosyal bilgilerde değerlerin öğretimi. M. Safran (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi, içinde (ss. 17-148). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Referans29 Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 11. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Neslihan Kadriye Uzuner (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 28, 2019

Bibtex @research article { pesausad553639, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {42 - 58}, doi = {}, title = {DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Uzuner, Neslihan Kadriye} }
APA Uzuner, N . (2019). DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2), 42-58. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/553639
MLA Uzuner, N . "DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 42-58 <http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/553639>
Chicago Uzuner, N . "DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 42-58
RIS TY - JOUR T1 - DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ AU - Neslihan Kadriye Uzuner Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 58 VL - 5 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ %A Neslihan Kadriye Uzuner %T DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Uzuner, Neslihan Kadriye . "DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (July 2019): 42-58.
AMA Uzuner N . DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. CC Licence. 2019; 5(2): 42-58.
Vancouver Uzuner N . DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(2): 58-42.