Year 2018, Volume 5, Issue 1, Pages 34 - 56 2018-07-03

Alternative fınancial resources with multiple decision making methods and application on a SME
Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama

İrfan ERTUĞRUL [1] , Sibel VANLIOĞLU [2]

139 218

The common objective of all countries are to economic development and progress. Countries target to increase the employment and the welfare of the individiuals. Businesses have to reach the suitable financial resources in the rising competitive area. The alternative financial resources are very crucial for those especially newly founded and growing enterprises. Taking decision is getting diffucult for enterprises because alternative sare increasing. The enterprises benefit from a variety of methods to decide. Incase of more than one criteria, it can choose from the alternatives by multiple decision making methods. In the applied studies, AHP and TOPSIS method chosen by leasing company were applied for he solution where a medium-sized enterprises choose leasing financing as an alternative financing to buy heavy construction equipment.

Bütün ülkelerin ortak amaçları ekonomik anlamda kalkınmak ve gelişmektir. Ülkeler bireylerin refah seviyesini ve istihdamını artırmak istemektedirler. Her geçen gün artan rekabet ortamında işletmeler devamlılıklarını sürdürebilmek için uygun finansman kaynaklarına ulaşmak durumundadır. Özellikle yeni kurulan ve büyümekte olan işletmeler açısından alternatif finansman araçları büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin alternatiflerinin artmasıyla karar vermeleri de zorlaşmaktadır. İşletmeler karar verebilmek için çeşitli yöntemlerden faydalanmaktadırlar. Birden fazla kriterin bulunduğu durumlarda çoklu karar verme yöntemleri ile çok sayıda alternatif arasından seçim yapabilmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünde orta ölçekli bir işletmenin iş makinası almak için tercih ettiği alternatif finansman aracı leasing firmasının seçiminde AHP ve TOPSIS yöntemleri ile çözüm aranmıştır.

 • Akbulut, D. (2004, Ekim). Açılış Konuşması - Görüşme Tutanağı, Finansal Kiralama Hukuku Sempozyumu, Düzenleyen: Finansal Kiralama Derneği (FİDER) & Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 11-31.
 • Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim, Yenilenmiş 7. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Ballı, S. ve Korukoğlu, S. (2009). Operating System Selection Using Fuzzy AHP and TOPSIS Methods, Mathematical & Computational Applications,14(2), 119-130.
 • Berk, N. (2003). Finansal Yönetim, 7. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Ceylan, A. (2003). Finansal Teknikler, 5. Baskı, Bursa: Etkin Kitabevi Yayınları.
 • Çondur, F., Evlimoğlu, U. ve Bozdağlıoğlu, Y. (2008). Finansal Yenilikler Kapsamında Leasing'in KOBİ'lerde Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 1-26.
 • Dağdeviren, M. ve Eren, T. (2001). Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 16(2), 41-52.
 • Dumanoğlu, S. ve Ergül N. (2010). İMKB'de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
 • Dündar, S. (2008). Ders Seçiminde Analitik Hiyerarşi Proses Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 13(2), 71-86.
 • Eleren, A. ve Karagül, M. (2008). 1986 - 2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 15(1),1-14.
 • Erdoğmuş, Ş. (2003). Karar Kuramı ve Analitik Serim Süreci (AHP) Ders Notları, Fotokopiyle Çoğaltma, Tokat O.G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi.
 • Ertuğrul, İ. (2003, Mayıs). İşyeri Düzen Tasarımına Bir Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyomu, Düzenleyen: Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Garanti Finansal Kiralama A. Ş. (2016). Leasing nedir?, Erişim Tarihi: 21.03.2016, http://www.garantileasing.com.tr/sayfa-detay/leasing-nedir-/45
 • Gülenç, İ. F. ve Karabulut B. (2005). Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 55-68.
 • Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). Methods For Multiple Attribute Decision Making, In Multiple Attribute Decision Making, Berlin: Springer.
 • Karayalçın, İ. İ. (1979). Harekat Araştırması (Yöneylem Araştırması), İstanbul: Fatih Yayınevi.
 • Kaya, F. (2012). Uluslararası Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları (İSMMMO), Mevzuat serisi.
 • Kuruüzüm, A. ve Atsan, N. (2001). Analitik Hiyerarşi Yönetimi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1(1), 83-105.
 • Lai, Y. J., Liu, T. Y., & Hwang, C. L. (1994). Topsis for MODM, European Journal of Operational Research, 76(3), 486-500.
 • Mahmoodzadeh, S., Shahrabi, J., Pariazar, M., & Zaeri, M.S. (2007). Protect Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique, World Academy of Science, Engineering and Technology, 30, 333-338.
 • McGuigan, J. R., Moyer, C.R., & Harris, F. H. B. (1996). Managerial Economics, Minneapolis: West Publishing Company.
 • Özulucan, A. ve Özdemir, F. S. (2009). Finansal Kiralama Şirketlerince Uygulanacak Yeni Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Çerçevesinde Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 25-43.
 • Rouyendegh, B. D. ve Erkan, T. E. (2010). Ankara'da Bulunan 4 Yıldızlı Otellerin, VZA-AHS Sıralı Hibrit Yöntemiyle Etnik Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,12(3), 69-90.
 • Saat, M. (2000). Çok Amaçlı Karar Vermede Bir Yaklaşım: Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2(2), 149-162.
 • Saaty, T. L. (1977). A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures, Journal of Mathematical Psychology, 15, 234-281.
 • Saaty, T. L. (1988). Mathematical Methods Of Operations Research, New York: Dover.
 • Söyler, İ. (2007). Mali Teşvik Uygulamaları Açısından Finansal Kiralama (Teori, Uygulama, Sorunlar, Çözümler), Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Tekin, M. (1999). Kantitatif Karar Verme Teknikleri, Konya: Kuzucular Ofset.
 • Toroslu, M. V. (1999). Leasing İşlemleri, Vergi Sorunları Dergisi, 128(Mayıs), 111-121.
 • Toroslu, M. V. (2000). Çağdaş Finansman Teknikler, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Tosun, K. (1990). İşletme Yönetimi, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.
 • Ulukanlı, H. (1996, Nisan). Türkiye'de Finansal Kiralama (Leasing) Genel Esasları ve Türkiye'deki Uygulama, Türkiye'de Finansal Kiralama-Leasing (Esaslar ve Uygulama) (II) Semineri, İstanbul, 27-38.
 • Urfalıoğlu, F. ve Genç, T. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Türkiye'nin Ekonomik Performansının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri İle Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 15(2), 329-360.
 • Vanlıoğlu, S. (2016). Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir Kobi’de Uygulama, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yapı Kredi Leasing A. O. (2016). Leasing nedir?, Erişim Tarihi: 21.03.2016, http://www.ykleasing.com.tr/leasing-hakkinda/leasing-nedir.asp
 • Yaralıoğlu, K. (2001). Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Proses, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16(1), 129-142.
 • Yaralıoğlu, K. (2010). Karar Verme Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yıldırım, S., Albez, A. ve Küçük, O., (2006). KOBİ'lerde Finansal Kiralamadan (Leasing) Yararlanma Düzeyi: Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 345-360.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Author: İrfan ERTUĞRUL (Primary Author)
Institution: Pamukkale Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Sibel VANLIOĞLU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 3, 2018

Bibtex @research article { pjess403346, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {34 - 56}, doi = {}, title = {Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama}, key = {cite}, author = {ERTUĞRUL, İrfan and VANLIOĞLU, Sibel} }
APA ERTUĞRUL, İ , VANLIOĞLU, S . (2018). Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 5 (1), 34-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pjess/issue/38130/403346
MLA ERTUĞRUL, İ , VANLIOĞLU, S . "Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 34-56 <http://dergipark.org.tr/pjess/issue/38130/403346>
Chicago ERTUĞRUL, İ , VANLIOĞLU, S . "Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018): 34-56
RIS TY - JOUR T1 - Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama AU - İrfan ERTUĞRUL , Sibel VANLIOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 56 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama %A İrfan ERTUĞRUL , Sibel VANLIOĞLU %T Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama %D 2018 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ERTUĞRUL, İrfan , VANLIOĞLU, Sibel . "Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 / 1 (July 2018): 34-56.
AMA ERTUĞRUL İ , VANLIOĞLU S . Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama. pjess. 2018; 5(1): 34-56.
Vancouver ERTUĞRUL İ , VANLIOĞLU S . Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2018; 5(1): 56-34.