Year 2017, Volume 5, Issue 2, Pages 19 - 26 2017-08-31

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi
Retrospective Evaluation of Poisoning Cases Treated at Pediatric Intensive Care Unit

Resul Yılmaz [1] , Süleyman Ekrem Albayrak [2] , Ali Gül [3]

86 218

Giriş: Zehirlenmeler çocukluk çağı acil hastalıklar arasında morbidite ve mortalitenin önlenebilir nedenleri arasında yer alır. Bu çalışmada Tokat ili ve çevresinde görülen çocukluk çağı zehirlenmelerinin epidemiyolojik özelliklerini belirlemeyi amaçladık.

Yöntemler: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk yoğun bakım ünitesine 01/02/2014 ile 30/06/2016 tarihleri arasında yatan 148 zehirlenme olgusu geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde  yatırılarak izlenen olguların %50.3’ü kız, %49.7’i erkek idi. Zehirlenmelerin en sık görüldüğü yaş grubu 2-5 yaş olup (%40,1), bu dönemde en sık görülen zehirlenme etkeni ise farmakolojik ajanlardı. Zehirlenme etkenlerinin %74.8’i farmakolojik ajanlardı. Zehirlenme olgularının 45’i (%30,6) intihar amaçlı, 88’i (% 59.9) kaza sonucu meydana gelmişti. Mevsime göre dağılımda hastaların %25.2’i sonbahar, %22.4’i yaz ,%17.7’si kış, %34.7’si ilkbaharda başvurmuştu. Çalışmanın yapıldığı dönemde uygun takip ve destek tedavisi ile olguların hiçbirinde ölüm gözlenmedi.

Sonuç: Bölgemizin zehirlenme profilinin belirlenmesinin, koruyucu önlemlerin alınmasına katkısı olabileceğini  ve eğitim i,le zehirlenme oranlarının düşürülebileceğini düşünmekteyiz.


Objective: Poisoning is considered among  avoidable causes of morbidity and mortality of childhood emergencies. The aim of this study was to evaluate the epidemiological characteristics in childhood poisoning cases in Tokat city region.

Methods: Poisoning cases (n:148) who applied to pediatric critical care unit of Gaziosmanpasa Uiversity Hospital between Febuary 2014- June 2016 were evaluated retrospectively.

Results: 148 cases applied to the emergency unit, and hospitalized for observation (girls, 50.3%, and boys, 49.7%). The highest incidence of poisoning was detected  in the 2-5 years of age group (40.1%) and pharmaceutical agents (74.8 %) were the most commonly ingested agents in this age group. Poisonings were related to suicidal (30.6%) or accidental (59.9%) events. When evaluated according to the season they occurred , 25.2% of the patients presented in autumn, 22.4% in the summer, 17.7% in the winter, 34.7% in the spring. There was no report of mortality in these 148 cases who underwent proper monitorization, and supportive treatment.

Conclusion: We think that it is important to determine the poisoning profile  of our region in order to undertake preventive measures and the rate will be decreased by education.


 • 1. Tortorolo L. Acute intoxication and poisoning in children: the experience of a tertiary-care hospital from 2001-2012. Signa vitae: journal for intesive care and emergency medicine. 2015;10(2.):3-0.
 • 2. Hoikka M, Liisanantti J, Dunder T. Acute poisoning in children under the age of six: a two‐decade study of hospital admissions and trends. Acta paediatrica. 2013;102(7).
 • 3. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet. 2013;380(9859):2095-128.
 • 4. Gungorer V, Yisldirim NK. Evaluation of intoxicated patients hospitalized in a newly-opened level two pediatric intensive care unit. Turk Pediatri Ars. 2016 Mar;51(1):35-9.
 • 5. Uzel N. Çocuklarda Küçük Dozda ölüme neden olan ilaçlar. 2017 30-03-2014 [cited; Available from: http://www.tfd.org.tr/eski/TFD_kongre_2009/tfd2009_02_Uzel.pdf
 • 6. Chien C, Marriott JL, Ashby K, Ozanne-Smith J. Unintentional ingestion of over the counter medications in children less than 5 years old. Journal of paediatrics and child health. 2003 May-Jun;39(4):264-9.
 • 7. Kivisto JE, Arvola T, Parkkari J, Mattila VM. Paediatric poisonings treated in one Finnish main university hospital between 2002 and 2006. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992). 2008 Jun;97(6):790-4.
 • 8. Çıtak A, Soysal D, Yıldırım A, Karaböcüoğlu M, Üçsel R, Uzel N. Çocukluk yaş grubu zehirlenmelerinde tehlikeli değişim. Çocuk Dergisi. 2002;2:116-20.9. Akbay-Onturk Y, Uçar B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2003;46(2):103-13.
 • 10. Ataş EB, Çelik T, İşgüder R, Karaaslan U, Ağın H, Yılmaz AK, et al. Çocukluk çağı zehirlenme olgularının demografik özelliklerinin değerlendirilmesi. İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi.4(1):25-30.
 • 11. Kondolot M, Akyıldız B, Görözen F, Kurtoğlu S, Patıroğlu T. Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2009;52(2):68-4.
 • 12. Kahveci M, Çeltik C, Karasalihoğlu S, Acunaş B. Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran çocukluk çağı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. Sted. 2004;13(1):19-21.
 • 13. Andıran N, Sarıkayalar F. Hacettepe üniversitesi İhsan Doğramacı çocuk hastanesinde son altı yılda izlenen akut zehirlenme vakaları. Katkı Pediatri Dergisi. 2001;22:396-408.
 • 14. Rodgers G, Matyunas N. Poisonings: drugs, chemicals and plants. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, eds. Nelson textbook of pediatrics 17 ed. Philadelphia: Saunders, 2004:2363-74.
 • 15. GÜVEN H. Çevresel toksinler: Bitkisel ilaçlar ve zehirlenmeler. Turkiye Klinikleri Journal of Pharmacology Special Topics. 2003;1(1):58-61.
 • 16. Yorulmaz A, Akbulut H, Yahya İ, Aktaş R, Emiroğlu HH, Peru H. Çocuk Acil Servisine Zehirlenme Nedeni ile Başvuran Olguların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi. 2017.
 • 17. Biçer S, Sezer S, Çetindağ F, Kesikminare M, Tombulca N, Aydoğan G, et al. ÇOCUK ACİL KLİNİĞİ 2005 YILI AKUT ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Marmara Medical Journal. 2007;20(1):012-20.
 • 18. Gummin DD, Mowry JB, Spyker DA, Brooks DE, Fraser MO, Banner W. 2016 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 34th Annual Report. Clinical toxicology (Philadelphia, Pa). 2017 Dec;55(10):1072-252.
 • 19. Rodgers GC, Matyunas N. Poisonings: drugs, chemicals and plants. In: Behram R, Kliegman R, Jenson H, eds. Nelson textbook of pediatrics 17th ed. Philadelphia: Saunders, 2004:2363-74.
 • 20. Eliaçık K, Kanık A, Karanfil Ö, Rastgel H, Metecan A, Oyman G, et al. Bir üçüncü basamak hastane çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi An evaluation of the admissions to a tertiary hospital pediatric emergency department with intoxication. Smyrna Tıp Dergisi 2012;2(1):41-4.
 • 21. Mokhlesi B, Leiken JB, Murray P, Corbridge TC. Adult toxicology in critical care: part I: general approach to the intoxicated patient. CHEST Journal. 2003;123(2):577-92.
 • 22. Öner N, İnan M, Vatansever Ü, Turan Ç, Çeltik C, Küçükuğurluoğlu Y, et al. Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler Orijinal Araştırma. Türk Pediatri Arşivi. 2004;39(1).
 • 23. Soyucen E, Aktan Y, Saral A, Akgün N, Numanoğlu AÜ. Sakarya bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin geriye dönük değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2006;49(4):301-6.
 • 24. Koliou M, Ioannou C, Andreou K, Petridou A, Soteriades ES. The epidemiology of childhood poisonings in Cyprus. European journal of pediatrics. 2010;169(7):833-8.
 • 25. Genç G, Avni Saraç D, Ertan Ü. Çocuk Hastanesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Nobel Medicus. 2007;3(1):18-22.
 • 26. Bucak İH, Turgut M, Tümgör G, Eynallı A. Çukurova bölgesinde üçüncü basamak bir hastanede 2006-2010 yılları arasında çocukluk çağı ilaç zehirlenmelerinin değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2015;9(2).
 • 27. Hasan A, ÇALKAVUR Ş, OLUKMAN Ö, Rana U, Mustafa B. Çocukluk çağında zehirlenmeler: son 2 yıldaki olguların değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics. 2002;11(4):186-93.
 • 28. Even K, Armsby C, Bateman S. Poisonings requiring admission to the pediatric intensive care unit: A 5-year review. Clinical toxicology. 2014;52(5):519-24.
 • 29. Gürkan G, SARAÇ A, ERTAN Ü, YÜKSEL S, YÜKSEK M. Çocukluk çağı zehirlenmelerinde artan tehlike: Amitriptilin. Fırat Tıp Dergisi. 2007;12(1):041-3.
 • 30. TUTANÇ M, ARICA V, BAŞARSLAN F, KARCIOĞLU M, YEL S, KAPLAN M, et al. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Değerlendirilmesi. Duzce Medical Journal. 2011;13(3).
 • 31. Lamireau T, Llanas B, Kennedy A, Fayon M, Penouil F, Favarell-Garrigues J, et al. Epidemiology of poisoning in children: a 7-year survey in a paediatric emergency care unit. European journal of emergency medicine. 2002;9(1):9-14.
 • 32. Lin Y-R, Wu T-K, Liu T-A, Chou C-C, Wu H-P. Poison exposure and outcome of children admitted to a pediatric emergency department. World Journal of Pediatrics. 2011;7(2):143-9.
 • 33. Akçay A, Gürses D, Özdemir A, Kılıç İ, Ergin H. Denizli ilindeki çocukluk çağı zehirlenmeleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2005;6(1):15-9.
 • 34. Hanedan Onan S, Hacıhasanoğlu O, Alpaslan S. Akut zehirlenme nedeniyle hastaneye yatırılan 0-2 yaş olgularımızın değerlendirilmesi. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi. 2005;1:33-7.
 • 35. Litovitz TL, Klein-Schwartz W, Caravati EM, Youniss J, Crouch B, Lee S. 1998 annual report of the American Association of Poison Control Centers toxic exposure surveillance system. The American journal of emergency medicine. 1999;17(5):435-87.36. Genç G, Avni Saraç D, Ertan Ü. ÇOCUK HASTANESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ZEHİRLENME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. TUBERCULOSIS. 2007;73:76.
 • 37. Woolf AD. Poisoning in children and adolescents. Pediatrics in review. 1993 Nov;14(11):411-22.
 • 38. Dutta A, Seth A, Goyal P, Aggarwal V, Mittal S, Sharma R, et al. Poisoning in children: Indian scenario. Indian journal of pediatrics. 1998;65(3):365-70.
 • 39. Çam H, Kıray E, Taştan Y, Özkan HÇ. İstanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı acil servisinde izlenen zehirlenme olguları orijinal araştırma. Türk Pediatri Arşivi. 2003;38(4).
 • 40. Özcan N, İkincioğulları D. Ulusal zehir danışma merkezi 2008 yılı çalışma raporu özeti. Türk Hij Den Biyol Derg. 2009;66:29-58.
 • 41. Olguin HJ, Garduño LB, Pérez JF, Pérez CF. Unintentional poisoning with drugs in a Mexican pediatric population. J Popul Ther Clin Pharmacol. 2011;18(1):156-60.
 • 42. Ertekin V, Altinkaynak S, Alp H, Yigit H. Cocukluk caginda zehirlenmeler. Son uc yildaki vakaların degerlendirilmesi Cocuk Dergisi. 2001;1:104-9.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7672-8100
Author: Resul Yılmaz (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı ,Konya, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7672-8100
Author: Süleyman Ekrem Albayrak
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5350-2192
Author: Ali Gül
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 31, 2017

Bibtex @research article { pprjournal456898, journal = {Pediatric Practice and Research}, issn = {2147-6470}, address = {Resul YILMAZ}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {19 - 26}, doi = {10.21765/pprjournal.456898}, title = {Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Resul and Albayrak, Süleyman Ekrem and Gül, Ali} }
APA Yılmaz, R , Albayrak, S , Gül, A . (2017). Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi. Pediatric Practice and Research, 5 (2), 19-26. DOI: 10.21765/pprjournal.456898
MLA Yılmaz, R , Albayrak, S , Gül, A . "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi". Pediatric Practice and Research 5 (2017): 19-26 <http://dergipark.org.tr/pprjournal/issue/38769/456898>
Chicago Yılmaz, R , Albayrak, S , Gül, A . "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi". Pediatric Practice and Research 5 (2017): 19-26
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi AU - Resul Yılmaz , Süleyman Ekrem Albayrak , Ali Gül Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21765/pprjournal.456898 DO - 10.21765/pprjournal.456898 T2 - Pediatric Practice and Research JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 26 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-6470- M3 - doi: 10.21765/pprjournal.456898 UR - https://doi.org/10.21765/pprjournal.456898 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pediatric Practice and Research Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi %A Resul Yılmaz , Süleyman Ekrem Albayrak , Ali Gül %T Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi %D 2017 %J Pediatric Practice and Research %P 2147-6470- %V 5 %N 2 %R doi: 10.21765/pprjournal.456898 %U 10.21765/pprjournal.456898
ISNAD Yılmaz, Resul , Albayrak, Süleyman Ekrem , Gül, Ali . "Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi". Pediatric Practice and Research 5 / 2 (August 2017): 19-26. https://doi.org/10.21765/pprjournal.456898
AMA Yılmaz R , Albayrak S , Gül A . Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi. pediatr pract res. 2017; 5(2): 19-26.
Vancouver Yılmaz R , Albayrak S , Gül A . Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Değerlendirmesi. Pediatric Practice and Research. 2017; 5(2): 26-19.