Year 2018, Volume 8, Issue 3, Pages 473 - 499 2018-12-29

Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables

Fatih AYDIN [1] , Murat TÜLÜMEN [2]

70 212

The purpose of this study is to reveal the relation between anxiety and attitude scores of the secondary school students. In addition to this, in the present study, the anxiety and attitude scores of the students for Geography lesson were examined in terms of their achievement levels, gender, grade level and school type variables. The relational screening model was used in the present study and total of 2854 students attending to secondary schools in Karabük city center joined the research within the 2016- 2017 academic year. In the present study, it was determined that there is a moderate-level, negative and significant relation between the anxiety and attitude scores of the secondary school students. In addition, it was also determined that the anxiety levels of the students about Geography lessons were low; however, their attitude levels were positive. In the present study, a significant difference was detected between the gender, achievement level, class level and type of school and Geography attitude averages of the students. It was also determined in the present study that as the success levels of the students increased, and the geography lesson anxiety scores decreased. In the present study, it was determined that there were no significant differences between the geography lesson anxiety scores and gender and grade levels of the students. 

Geography, Anxiety, Attitude, Geography Anxiety, Geography Attitude
 • Akar, C. & Demirhan, G. (2017). Temel kavramlar. A. Sezer (Edt.), Coğrafya öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s. 1-15). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akgün, A., Gönen, S. & Aydın, M. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 283-299.
 • Akın, M. Y. (2014). Birleştirilmiş sınıflı ilkokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • Akınoğlu, O. (2005). Coğrafya eğitiminin etkililiği ve sorunları. Marmara Coğrafya Dergisi, 12, 77-96.
 • Akman, B., İzgi, Ü., Bağçe, H. & Akıllı, H. İ. (2007). İlköğretim öğrencilerinin Fen’e karşı tutumlarının sınav kaygı düzeylerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(146), 3-11.
 • Aksoy, B. (2004). Coğrafya öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Alım, M. (2008). Lise öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları. Doğu Coğrafya Dergisi, 19, 25-33.
 • Artvinli, E. (2009). Coğrafya öğretmenlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ne ilişkin yaklaşımları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(22), 40-57.
 • Artvinli, E. (2010). The Contribution of geographic information systems (GIS) to geography education and secondary school students' attitudes related to GIS. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(3), 1277-1292
 • Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutuma ve motivasyona etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, F. (2011). Secondary school students’ opinions about geography course: A qualitative study. Archives of Applied Science Research, 3(1), 297-305.
 • Aydın, F., Coşkun, M. & Kaya, H. (2010). Ticaret meslek lisesi öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 183-203.
 • Batty, M. (2010). Using geographical information systems (Key Methods in Geography, Eds: Nicholas Clifford, Shaun French, Gill Valentine), SAGE Publications Ltd, USA.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Publishing.
 • Cin, M. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının coğrafya dersine olan ilgi düzeyleri ve cinsiyet farklılıkları. Doğu Coğrafya Dergisi, 18, 39-48.
 • Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı (2.Baskı). İstanbul: Remzi.
 • Coşkun, M. (2004). Coğrafya eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çakmaklı, M. (2004). Güngören ilçesinde farklı programların uygulandığı ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin coğrafya dersine karşı tutumları ve bunların karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çelen, A. (2014). 6. ve 7. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarının incelenmesi (Malatya örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Çepni, O. (2013). The Use of geographic information systems (GIS) in geography teaching. World Applied Sciences Journal, 25(12), 1684-1689.
 • Çepni, O. (2015). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik kaygı ve tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken-Journal of World of Turks, 7(2), 299-313.
 • Dede, Y. & Dursun, Ş. (2008). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 295-312.
 • Demirkaya, H. & Arıbaş, K. (2004). Sosyal bilgiler öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 179-187.
 • Demirkaya, H. (2003). Coğrafya öğretiminde 4MAT öğretim sisteminin lise coğrafya derslerindeki başarı ve tutumlar üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dikmenli, Y. & Aslan, C. A. (2009). Sınıf öğretmenliği birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 29-36.
 • Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(153), 157-168.
 • Doğanay, H. (2011). Anlamı, tanımı, konusu ve felsefesi bakımından coğrafya ilmi hakkında bazı düşünceler. Doğu Coğrafya Dergisi, 25,1-44.
 • Doğru, E. & Aydın, F. (2018). Coğrafya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TP AB) hakkındaki düşünceleri ve bunu kullanma durumları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi (EKUAD), 4(2), 88-100.
 • Fraser, B. J. & Fisher, D. L. (1982). Effects of anxiety on science-related attitudes. International Journal of Science Education, 4(4), 441-450.
 • Gerber, R.V. (2001). Attitudes to Geography in Australia, Australian Geographer, 32(2), 221– 239.
 • Göcen, C. (2011). 12. Sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gökçe, N. (2010). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Coğrafya dersine yönelik tutumları. NWSA (e-Journal of New World Sciences Academy), 5(4), 2071- 2083.
 • İbret, Ü., Aydın, F. & Turgut, T. (2018). Coğrafya eğitiminin birey yetiştirmedeki rolü. International Journal of Geography and Geography Education, 38, 1-19.
 • Kaba, R. (2016). 9. Sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine karşı tutumları (Kahramanmaraş Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kadıoğlu, Y. (2008). Sosyal bilgiler öğretmenliği birinci ve dördüncü öğrencilerinin coğrafya derslerindeki ilgi düzeylerinin karşılaştırılması. Marmara Coğrafya Dergisi, 17, 185-195.
 • Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Karadeniz, E. (2014). Kırsal kesimdeki ortaokul öğrencilerinin matematiğe ilişkin kaygıları ile matematik tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaya, H. (2013). Neden coğrafya? Neden coğrafya eğitimi? Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kenger, G. (2010). 9. Sınıf öğrencilerinin coğrafya dersinde öğrendikleri coğrafya kavramları günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kerski, J.J. (2003). The implementation and effectiveness of geographic information systems technology and methods in secondary education. Journal of Geography, 102(3), 128-137.
 • Kızılçaoğlu, A. (2010). Coğrafya Eğitiminde Google-Earth. İstanbul: Ezgi Kitabevi.
 • Koç, H. & Bulut, İ. (2014). Gestalt kuramının öğrencilerin harita okuma ve yorumlama beceri düzeyleri üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir inceleme, Marmara Coğrafya Dergisi, 30, 1-19.
 • Koç, H. & Aksoy, B. (2017). Coğrafya öğretimi. A. Sezer (Edt.), Coğrafya öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içinde (s. 31-53). Ankara: Pegem Akademi.
 • Koçman, A. (1999). Cumhuriyet döneminde yüksek öğretim kurumlarında Coğrafya öğretimi ve sorunları. Ege Coğrafya Dergisi, 10, 1-14.
 • Koçman, A. & Sütgibi, S. (2004). Geographical education and training at Turkish universities. International Research in Geographical and Environmental Education, 13(1), 97-102.
 • Kurbanoğlu, N. İ. (2014). Investigation of the relationships between high school students' chemistry laboratory anxiety and chemistry attitudes in terms of gender and types of school. Education and Science, 39(171), 199-210.
 • Lannes, D. Rumjanek, V. M. Velloso, A. & de Meis, L. (2002). Brazilian schools: Comparing students’ interests with what is being taught. Educational Research, 44(2), 157–179.
 • Meydan, A. & Öner, S. (2014). Coğrafi bilgi sistemleri ile öğretimin öğrencilerin coğrafya dersine yönelik tutumlarına etkisi. Turkish Studies, 9(11), 407-417.
 • Oğur, M. (2009). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Önal, H. (2008). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öner, S. & Aydın, F. (2014). The effects of geography information systems supported training on the academic success in geography course. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(3), 179-196.
 • Onuoha, J.C. & Eze, E. (2013). Students’ Attitude towards the study of geography in nsukka local government area, Enugu State. African Review of Arts Social Sciences & Education, 3(1), 141-157.
 • Özdemir, Ü. (2012). High school students’ attitudes towards geography courses (Karabuk Sample-Turkey). World Applied Sciences Journal, 17(3), 340-346.
 • Özey, R. (1998). Türkiye üniversitelerinde coğrafya eğitimi ve öğretimi. İstanbul: ÖZeğitim Yayınları
 • Paul, W. (2007). Students' perceptions of geography: Decision making at age 14. Geography, 92(1), 62-73.
 • Peker, M. & Şentürk, B. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 21-32.
 • Sack, D. & Petersen, J. F. (1998). Children’s attitudes toward geography: A texas case study. Journal of Geography, 97(3), 123–131.
 • Sağır, Ş. U. (2012). The primary school students' attitude and anxiety towards science. Journal of Baltic Science Education, 11(2), 127-140.
 • Sevilmiş (Kara), F. D. (2006). Lise birinci sınıf öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik akademik benlik ve tutumları ile başarıları arasındaki ilişki (İzmir/Konak Ölçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans T ezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Shin, K. E. (2006). Using geographic information system (GIS) to improve fourth graders' geographic content knowledge and map skills. Journal of Geography, 105(3), 109-120.
 • Sumesh, P.M. & Abdul Gafoor, P.K. (2013). Attitude of government and private school students towards geography education in calicut district of Kerala – A comparative study. Journal of Education and Human Development, 2(2), 58-63.
 • Şahin, C. (2003). Türkiye’de coğrafya öğretimi (sorunlar-çözüm önerileri), Ankara.: Gündüz Eğitim Yayıncılık.
 • Şahin, V. (2015). Otelcilik ve turizm meslek ortaöğretimsi öğrencilerinin coğrafya dersine olan ilgi ve algıları: Tekirdağ Örneği. Turkish Studies, 10(3), 817-832.
 • Şengül, N. (2007). K.K.T.C.’deki liselerde coğrafya eğitiminde öğrencilerin coğrafya dersine olan ilgi ve tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tekinarslan, H. (2006). Lise öğrencilerinin coğrafya dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans T ezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tezbaşaran, A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme klavuzu. (2.baskı). Ankara: Türk Psikologlar Derneği yayınları.
 • Tomal, N. (2009). Coğrafya derslerinde edinilen bilgilerin günlük hayatta kullanılma durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 229-240.
 • Ulusoy, K. & Gülüm, K. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin tarih ve coğrafya derslerine yönelik tutumları (Adıyaman örneği). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 149-160.
 • Verma, M. & Deshpande, S. (2016). Perception of students about Geography in FNU: A case study. Asia Pacific Institute of Advanced Research (APIAR), 2(1), 100-111.
 • Yaman, H. (2014). Ortaokul öğrencilerinin genel kaygı düzeyleri, yazma kaygıları ve türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1111-1122.
 • Yenilmez, K. & Midilli, P. (2006). İlköğretim öğrencileri ve velilerinin matematik kaygı düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 97-112.
 • Yenilmez, K. & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431- 448.
 • Yılmazer, A. & Demir, S. B. (2014). Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ve sosyal bilgiler öğretmenine karşı tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 9(2), 1705-1718.
 • Zaman, S. & Coşkun, O. (2007). Orta öğretim öğrencilerinin coğrafya derslerine karşı tutumları üzerine bir araştırma (Erzurum örneği). Doğu Coğrafya Dergisi, 17, 17-31.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih AYDIN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Murat TÜLÜMEN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { rigeo505247, journal = {Review of International Geographical Education Online}, issn = {2146-0353}, eissn = {2146-0353}, address = {Eyüp ARTVİNLİ}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {473 - 499}, doi = {10.33403/rigeo.505247}, title = {Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables}, key = {cite}, author = {AYDIN, Fatih and TÜLÜMEN, Murat} }
APA AYDIN, F , TÜLÜMEN, M . (2018). Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables. Review of International Geographical Education Online, 8 (3), 473-499. DOI: 10.33403/rigeo.505247
MLA AYDIN, F , TÜLÜMEN, M . "Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables". Review of International Geographical Education Online 8 (2018): 473-499 <http://dergipark.org.tr/rigeo/issue/41901/505247>
Chicago AYDIN, F , TÜLÜMEN, M . "Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables". Review of International Geographical Education Online 8 (2018): 473-499
RIS TY - JOUR T1 - Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables AU - Fatih AYDIN , Murat TÜLÜMEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33403/rigeo.505247 DO - 10.33403/rigeo.505247 T2 - Review of International Geographical Education Online JF - Journal JO - JOR SP - 473 EP - 499 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-0353-2146-0353 M3 - doi: 10.33403/rigeo.505247 UR - https://doi.org/10.33403/rigeo.505247 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Review of International Geographical Education Online Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables %A Fatih AYDIN , Murat TÜLÜMEN %T Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables %D 2018 %J Review of International Geographical Education Online %P 2146-0353-2146-0353 %V 8 %N 3 %R doi: 10.33403/rigeo.505247 %U 10.33403/rigeo.505247
ISNAD AYDIN, Fatih , TÜLÜMEN, Murat . "Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables". Review of International Geographical Education Online 8 / 3 (December 2018): 473-499. https://doi.org/10.33403/rigeo.505247
AMA AYDIN F , TÜLÜMEN M . Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables. Review of International Geographical Education Online. 2018; 8(3): 473-499.
Vancouver AYDIN F , TÜLÜMEN M . Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables. Review of International Geographical Education Online. 2018; 8(3): 499-473.