Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 330 - 343 2018-07-30

Liability of Administration in Damage Caused by Natural Disasters
İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU

Esin GÜRSEL [1]

302 421

Turkey is a typical natural disaster country because of geographical location (geological and topographical structure) and climate. Natural disasters like earthquakes, landslides, floods, rocks and avalanches have caused life and property losses since ancient times. Administration is obliged to take necessary precautions to prevent occurrence damage before the disaster. Administration also has post-disaster duties such as providing assistance to victims, providing shelter, and providing health services. Liability of Administration arises in case of service fault before and after natural disaster. Administration is obliged to compensate this damage.

In this article, firstly the concept of "disaster" is explained. Then, the legal meaning of the disaster was tried to be determined and the relationship between disaster and liability of administration is stated. "Öneryıldız / Turkey", "Budayev and Others / Russia", "Kolyadenko and Others / Russia" decisions of European Court of Human Rights are associated with the liability of administration damage caused by natural disasters. We had tried to draw the limit of   administrative liability by taking in consideration these decisions.

Türkiye coğrafi konumu (jeolojik ve topoğrafik yapısı) ve iklim özellikleriyle tipik bir afet ülkesidir. Eski çağlardan bu yana deprem başta olmak üzere heyelan, sel, kaya ve çığ düşmesi gibi sık yaşanan doğal afetler can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır. İdare afet öncesinde afetten doğacak zararı önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almak ile yükümlüdür. Ancak idarenin afetzedelere yardım yapılması, barınak sağlanması, sağlık hizmetleri verilmesi gibi afet sonrasına ilişkin görevleri de bulunmaktadır. Afet öncesi ve sonrasına yönelik hizmetlerin “hiç işlememesi”, “geç işlemesi” ya da “kötü işlemesi” halinde idarenin kusurlu sorumluluğu doğmakta ve idare ortaya çıkan zararı tazminle yükümlü olmaktadır.

Bu makalede ilk olarak “afet” kavramı açıklanmıştır. Takiben, afetin hukuki niteliği belirlenmeye çalışılmış, afet ile idarenin sorumluluğu arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. AİHM’nin “Öneryıldız v. Türkiye”, “Budayeva ve diğerleri v. Rusya”, “Kolyadenko ve diğerleri v. Rusya” kararları ışığında doğal afetler neticesinde meydana gelen zararlardan idarenin sorumluluğunun sınırları çizilmeye çalışılmıştır.
 • Atay, E. (2012). İdare Hukuku (3 b.). Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Azrak , Ü. (1980). İdarenin Toplumsal Muhatara (Sosyal Risk) Kuramına Göre Kusursuz Sorumluluğu. Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu III. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
 • Balamir, M. (2003). Kentsel Risk Yönetimi ve Kentlerin Depreme Hazırlanması . 8-9 Şubat Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu Kitabı. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Yayını.
 • Bucaktepe, A. (2012-2013). Depremden Dolayı İdarenin Sorumluluğu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17-18(26-27-28-29).
 • Budayeva and Others v. Russia, application nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02 (European Court Of Human Rights March 20, 2008). 04 08, 2018 tarihinde file:///C:/Users/e.gursel/Downloads/003-2294127-2474035%20(2).pdf adresinden alındı
 • Çağlayan, R. (2017). İdare Hukuku Dersleri (5. b.). Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Danıştay 10. Dairesi, 2008/5366 E., 2012/423 K. (Danıştay 10. Dairesi 02 08, 2012).
 • Danıştay 11. Dairesi, 2005/1353 E., 2007/6248 K. (Danıştay 11. Dairesi 06 29, 2007).
 • Danıştay 6. Dairesi, 2004/1477 E., 2004/2115 (Danıştay 6. Dairesi 04 12, 2004).
 • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2008/11 E., 2009/3108 K. (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 12 17, 2009).
 • Danıştay Onikinci Dairesi, 1973/1262, 1974/2932 (Danıştay Onikinci Dairesi 12 19, 1974).
 • Danıştay Onikinci Dairesi, 1972/2721 E., 1975/1343 K. (Danıştay Onikinci Dairesi 06 18, 1975).
 • Gözler, K. (Ekim 2007). İdare Hukuku Dersleri (6 b.). Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Günday, M. (2015). İdare Hukuku (Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 10 b.). Ankara: İmaj Kitabevi.
 • Gürsel, E. (1-3 Mart 2018). Antalya Özelinde Riskli Alan ve Yenileme Alanı Uygulaması. Uluslarası Antalya Kongresi. Antalya.
 • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi. (tarih yok). Doğal Afet Nedir ve Afetlerin Özellikleri. 11 24, 2016 tarihinde http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-özellikleri adresinden alındı
 • Kadıoğlu, M. (16-17 Ağustos 2006). Afet Psiko-Sosyal Hizmetler Paneli. Düzce.
 • Kasapoğlu, A., & Ecevit, M. (2001). Depremin Sosyolojik Araştırması. Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları.
 • Keleş, R. (1998). Kent Bilimleri Sözlüğü (2 b.). Ankara.
 • Kolyadenko and Others v. Russia, applications nos. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 and 35673/05 (European Court Of Human Rights February 28 , 2012). 04 08, 2018 tarihinde file:///C:/Users/e.gursel/Downloads/003-3860718-4440642.pdf adresinden alındı
 • Kutlu Gürsel, M. ( 1999, Aralık). Amme İdaresi Dergisi, 32(4).
 • Öneryıldız v. Türkiye Kararı, Başvuru No: 48939/99 (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 11 30, 2004). 04 08, 2018 tarihinde http://www.kararara.com/aihm/turkce2/aihm11223.htm adresinden alındı
 • Özay, İ. H. (2004). Günışığında Yönetim. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Parker, D., & Handmer, J. (2013). Hazard Management and Emergency Planning: Perspectives on Britain. Routledge.
 • Şahin, K. (2013). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukukunda, Doğal Afetlerde Yaşam Hakkı ve Mülkiyet Hakkı Bağlamında Devletin Sorumluluğu: Budayeva Kararı. MÜHF – HAD, 19(3), 53-146. http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/5986/3-Kemal%20__ahin%20_2.pdf?sequence=1 adresinden alındı
 • Tan, T. (2016, Eylül ). İdare Hukuku (Güncelleştirilmiş 5. b.). Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu. (2001). Riskin Azaltılması-Afetlere Hazırlık ve Müdahale Eğitim Programı. Ankara: Yorum Matbaacılık.
 • United Nations Integrated Regional Information Networks. (Haziran 2005). Disaster Reduction and The Human Cost Of Disaster . IRIN Web Special. 11 29, 2016 tarihinde http://www.irinnews.org adresinden alındı
 • Uzunçıbuk, L. (2005). Yerleşim Yerlerinde Afet ve Risk Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yaşar, H. N. (2014). İdare Hukuku. İstanbul: Der Yayınları.
 • Yavaş, H. (2001). Doğal Afet Yönetimi ve Yerel Gündem 21 Çalışmaları Kapsamında İzmir’ de Deprem Riski. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3).
 • Yılmaz, A. (2003). Türk Kamu Yönetiminin Sorun Alanlarından Biri Olarak Afet Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2018 Temmuz
Journal Section Articles
Authors

Author: Esin GÜRSEL (Primary Author)
Institution: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2018

Bibtex @research article { rs430617, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, pages = {330 - 343}, doi = {10.33723/rs.430617}, title = {İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU}, key = {cite}, author = {GÜRSEL, Esin} }
APA GÜRSEL, E . (2018). İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2), 330-343. DOI: 10.33723/rs.430617
MLA GÜRSEL, E . "İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 330-343 <http://dergipark.org.tr/rs/article/430617>
Chicago GÜRSEL, E . "İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 330-343
RIS TY - JOUR T1 - İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU AU - Esin GÜRSEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.430617 DO - 10.33723/rs.430617 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 330 EP - 343 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.430617 UR - https://doi.org/10.33723/rs.430617 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU %A Esin GÜRSEL %T İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 2 %R doi: 10.33723/rs.430617 %U 10.33723/rs.430617
ISNAD GÜRSEL, Esin . "İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 2 (July 2018): 330-343. https://doi.org/10.33723/rs.430617
AMA GÜRSEL E . İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 330-343.
Vancouver GÜRSEL E . İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 343-330.