Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 318 - 329 2018-07-30

YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Structural Evaluation of Turkey Personal Data Protection Institution

Esin GÜRSEL [1] , Fatih DÜĞMECİ [2]

405 570

Günümüzde kişisel verilerin yayılımı teknolojik gelişmeler ile birlikte dünya çapında ivme kazanmıştır. Teknoloji, kişisel veriler vasıtasıyla kişiler arasındaki mesafeleri kısaltırken kişisel verilerin anonimleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte birtakım hukuki, siyasi ve ekonomik sebepler kişisel verilerin sahiplerinin rızaları olsun ya da olmasın az bir maliyetle toplanmasına, kaydedilmesine ve depolanmasına sebep olmaktadır. Hukuki güvenliği tehdit eden, kişilerin gözetimini kolaylaştıran bu gelişmeler karşısında kişisel verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Bu tedbirlerden biri de kişisel verileri korumaya yönelik ulusal kurumların oluşturulmasıdır.  AB uyum sürecinin etkisiyle Türkiye, Ulusal Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurmuştur.

Today, the spread of personal data has gained accelerate worldwide with technological developments. Technology makes it difficult to anonymize personal data while shortening distances between individuals through personal data. Together with technological developments, some legal, political and economic reasons cause the owners to collect, record and store at a low cost, whether they are the recipients of personal data or not. It is important to take the necessary precautions to protect personal data against these developments which threaten legal security and facilitate the supervision of persons. One of these measures is the establishment of national institutions to protect personal data. With the impact of the EU accession process, No. 6698 Law on the Protection of Personal Data entered into and the national Personal Data Protection Authority has established on April 7, 2016.

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun Big Data (Büyük Veri) ve İrade Serbestisi Açısından Değerlendirilmesi. (tarih yok). 05 31, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/291147 adresinden alındı
 • Akıncı, M. (1999). Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman. İstanbul: Beta yayınları.
 • Akyılmaz, B., Sezginer, M., & Kaya, C. (2012). Türk İdare Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Aydın, V., Aktel, M., & Avşar, N. (2005). Neo-Liberal Düşüncenin Türkiye Bağlamında Yeni Yönetsel Aktörleri: Bağımsız İdari Otoriteler-Üst Kurullar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1).
 • Başbakanlık Resmi Sitesi. (2018, 06 04). https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_Government/pg_CabinetTasks.aspx adresinden alındıCouncil of Europe. (1950, 11 04). European Convention on Human Rights. Rome. 06 01, 2018 tarihinde https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063765 adresinden alındı
 • Council of Europe. (1981, 01 28). Convention for the Protection of Individual with Regard to Automatic Processing of Personal Data. Strasbourg.Council of Europe. (2001, 11 08). Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data regarding supervisory authorities and transborder data flows. Strasbourg. 06 01, 2018 tarihinde https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680080626 adresinden alındı
 • Doğan, A. C. (2015, Nisan). Kişisel Verilerin Korunması, Muhafazası ve Paylaşımı. http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/kisisel_verilerin_korunmasi_ve_paylsim_rehberi.pdf adresinden alındı
 • Erdoğan, G. (2016). Bağımsız İdari Otoriteler. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 7(24).
 • European Data Protection Supervisor. (2018, 03 23). Guidelines on the protection of personal data in IT governance and IT management of EU institutions. 06 01, 2018 tarihinde https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/it_governance_management_en.pdf adresinden alındı
 • Gözler, K. (2009). İdare Hukuku (Cilt 1). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Günday, M. (2001). Bağımsız İdari Otoriteler. Bağımsız İdari Otoriteler - Panel. Ankara: Rekabet Kurumu Yayınları.
 • IDPPCC. (2001, September 24-26). Accreditation Features of Data Protection Authorities . 23rd International Conference of Data. Paris.
 • Kağıtçıoğlu, M. (2016). Kişisel Verileri Koruma Kurumuna İdare Hukuku Çerçevesinden Bir Bakış. Aurum Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 77-99.
 • Karacan, A. İ. (2001). Özerk Kurumların Özerkliği. Rekabet Dergisi(8).
 • Kayar, N. (2015). İdari Yargı Kuruluş ve İşleyişi (3. b.). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (tarih yok). Ulusal ve Uluslarararası Alanda Kişisel Verilerin Korunmasına Duyulan İhtiyaç. 05 31, 2018 tarihinde https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/ULUSAL%20VE%20ULUSLARARASI%20ALANDA%20K%C4%B0%C5%9E%C4%B0SEL%20VER%C4%B0LER%C4%B0N%20KORUNMASINA%20DUYULAN%20%C4%B0HT%C4%B0YA%C3%87.pdf adresinden alındı
 • Korkmaz, İ. (2016). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(124).
 • OECD. (2013, 07 11). OECD GUIDELINES GOVERNING THE PROTECTION OF PRIVACY AND TRANSBORDER FLOWS OF PERSONAL DATA. 06 01, 2018 tarihinde https://www.oecd.org/sti/ieconomy/2013-oecd-privacy-guidelines.pdf adresinden alındı
 • Oğuşgil, V. A. (2014). AB'ye Üye Devletlerde Veri Koruma ve Denetleme Kurumlarının Bağımsızlığı ve Olası Türkiye Örneği. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 203-232.
 • Örs, C. O. (2015). Bağımsız İdari Otoritelerin Doğuşu, Gelişimi ve Türkiye Örneği. İzmir Barosu Dergisi, 80(3).
 • Sever, D. Ç. (2015). Türkiye'de Düzenleyici Kuruların Yapısı, İşlevi ve Dönüşümü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 64(2).
 • Sobacı, M. Z. (2006). Türk İdari Teşkilatındaki "Adalar": Bağımsız İdari Otoriteler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 55(2).
 • Şanlısoy, S., & Özcan, A. (2006). Türkiye'de Bağımsız Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı. Siyasa, 2(3-4).
 • Talat Aslan, N. (2010). Yönetimin Yeni Yapıtaşları Bağımsız İdari Otoriteler: "Yavru Leviathanlara Doğru". Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi(59).
 • Tan, T. (2000). Bağımsız İdari Otoriteler. Perşembe Konferansları - 4. Ankara: Rekabet Kurumu Yayınları.
 • The European Parliament and The Council of The European Union. (1995, 11 23). Directive 95/46/EC of The European Parliament and of The Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Official Journal of European Union(L 281). https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML adresinden alındı
 • The European Parliament and The Council of The European Union. (1999, 11 23). European Parliament and Council Directive 95/46/EC (Protection of personal data). Official Journal(L 281 ). 05 31, 2018 tarihinde https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14012&from=EN&isLegissum=true adresinden alındı
 • The European Parliament and The Council of The European Union. (2016, 05 04). REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. Official Journal of European Union(L 119/1). 06 01, 2018 tarihinde https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32016R0679:en:HTML adresinden alındı
 • Turan, M. (2017, Nisan-Haziran). Kişisel Verilerin Korunmasında Bir Yaklaşım: Veri Modelleme. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını(84).
 • Tutal, E. (2013). İdarenin Denetimi ve Kamu Denetçiliği Kanunu. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 4(13).
 • Ulusoy, A. (1999). Bağımsız İdari Kurumlar. Danıştay Dergisi(100).
 • United Nation General Assembly. (1993, 12 20). Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles). 06 01, 2018 tarihinde http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx adresinden alındı
 • Ünver, A. (2016, 02 19). Türkiye'de Veri Gizliliği ve Gözetimi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısının Değerlendirmesi. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi.
 • Yaşar, H. N. (2014). İdare Hukuku. İstanbul: Der Yayınları.
 • Yaşar, H. N., & Cabıoğlu Güler, S. S. (2016). Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Yetkileri Kapsamında Kamu Gücü İlişkisi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(4).
 • Yıldırım, T., Yasin, M., Kaman, N., Özdemir, H. E., Üstün, G., & Okay Tekinsoy, Ö. (2016). İdare Hukuku (Güncellenmiş 6 Baskıdan Tıpkı Baskı b.). İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2018 Temmuz
Journal Section Articles
Authors

Author: Esin GÜRSEL (Primary Author)
Institution: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Fatih DÜĞMECİ (Primary Author)
Institution: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2018

Bibtex @research article { rs430753, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, pages = {318 - 329}, doi = {10.33723/rs.430753}, title = {YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {GÜRSEL, Esin and DÜĞMECİ, Fatih} }
APA GÜRSEL, E , DÜĞMECİ, F . (2018). YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2), 318-329. DOI: 10.33723/rs.430753
MLA GÜRSEL, E , DÜĞMECİ, F . "YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 318-329 <http://dergipark.org.tr/rs/article/430753>
Chicago GÜRSEL, E , DÜĞMECİ, F . "YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 318-329
RIS TY - JOUR T1 - YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME AU - Esin GÜRSEL , Fatih DÜĞMECİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.430753 DO - 10.33723/rs.430753 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 318 EP - 329 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.430753 UR - https://doi.org/10.33723/rs.430753 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME %A Esin GÜRSEL , Fatih DÜĞMECİ %T YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 2 %R doi: 10.33723/rs.430753 %U 10.33723/rs.430753
ISNAD GÜRSEL, Esin , DÜĞMECİ, Fatih . "YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 2 (July 2018): 318-329. https://doi.org/10.33723/rs.430753
AMA GÜRSEL E , DÜĞMECİ F . YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 318-329.
Vancouver GÜRSEL E , DÜĞMECİ F . YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 329-318.