Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 195 - 203 2018-07-30

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Determination of The Psychology Students' Attitudes Towards Schizophrenia: Case of Ankara Yıldırım Beyazıt University

Cemre ALTUN [1]

231 440

Bu araştırmanın amacı, psikoloji öğrencilerinin şizofreniye yönelik tutumlarını belirlemektir. Çalışmada maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak 10 katılımcı ile görüşülmüştür. Katılımcılara yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Nitel veriler elde edilmiş ve bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Ulaşılan veriler betimsel analizle yorumlanmıştır. Bu bağlamda, 3 ana tema ve 7 alt tema belirlenmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların şizofreniye yönelik hem olumlu hem olumsuz tutumlar sergiledikleri, çalışma ve evlenme gibi konularda daha fazla ikilemde kaldıkları, kendilerinin şizofreni tanısı almış bireyler için tanımladıkları duygu örüntülerinin başkalarının şizofreni tanısı almış bireyler için tanımladıkları duygulardan farklı oldukları bulgulanmıştır. Katılımcıların geçmişten getirdikleri şizofreniye yönelik belli kalıpların ise katılımcıların bugünkü düşüncelerini tamamen etkilemediği gözlenmiştir. Sonuç olarak katılımcıların psikoloji eğitimi aldıklarından dolayı şizofreniye aşina olabilecekleri ancak şizofreniye yönelik farkındalığın artması adına daha çok eğitim ve çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir.
The aim of this research is to determine the attitudes of psychology students towards schizophrenia. 10 participants were interviewed using the maximum diversity sampling in this study. A semi-structured interview form was administered to the participants. Qualitative data were obtained and a holistic single case design was used. The data were interpreted with descriptive analysis. In this context, there are 3 main themes and 7 sub-themes. At the result of the study, it was found that the participants had both positive and negative attitudes toward schizophrenia, more dilemmas on the subjects such as work and marriage, and the emotional patterns they described for the individuals who had been diagnosed with schizophrenia were different from the emotions that others described for people with schizophrenia. Certain patterns of participants 'past experiences with schizophrenia were observed to have no effect on participants' current thinking. As a result, it is thought that participants should be a little more familiar with schizophrenia because of their psychology education, but more education and study should be done in order to increase the awareness for schizophrenia.
 • Angermeyer, M.C., Matschinger H. ve Corrigan, P. W. (1997). Social distance towards the mentally ill: Results of representative surveys in the Federal Republic of Germany. Psychol Med, 27, 131-141.
 • Arslantaş, H., Gültekin, B. K., Söylemez, A. ve Dereboy, F. (2010). Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine ilk kez başvuran hastaların damgalamayla ilgili inanç, tutum ve davranışları. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 11(1), 11-17.
 • Atmaca, G. D. ve Durat, G. (2016). Şizofreni hastalarında intihar ve depresyon. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 51-55.
 • Bağ, B. ve Ekinci, M. (2006). Ruhsal sorunlu bireylere yönelik toplum tutumları ölçeğinin Türk toplumunda geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 63-83.
 • Bilge, A. (2006). Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği (Yayınlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Bhugra, D. (1989). Attitudes towards mental illness A review of the literature. Acta Psychiatr Scand, 80, 1-12.
 • Carpenter, W. T., Stephens, J. H. (1979). An attempted integration of information relevant to schizophrenia subtypes. Schziophr Bull, 5, 490-506.
 • Corrigan, P. W. (1998). The impact of stigma on severe mental illness. Cognitive and Behavioral Practice, 5, 201-222.
 • Çam, O. ve Bilge, A. (2013). Türkiye’de ruhsal hastalığa / hastaya yönelik inanç, tutum ve damgalama süreci: Sistematik derleme. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 4(2),91-101.
 • Çam, O. ve Çuhadar, D. (2011). Ruhsal hastalığa sahip bireylerde damgalama süreci ve içselleştirilmiş damgalama. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(3), 136-140.
 • Eker, F., Öner, Ö. ve Şahin, S. (2010). Din görevlilerinin şizofreniye ilişkin bilgi ve tutumları (Düzce Örneği). Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(2), 63-70.
 • Fleischhacker, W. W., Kane, J. M., Geier, J., Karayal, O., Kolluri, S., Eng, S. M., ... & Strom, B. L. (2014). Completed and attempted suicides among 18,154 subjects with schizophrenia included in a large simple trial. The Journal of Clinical Psychiatry, 75(3), 184-190.
 • Hwang, S. D. ve Segal, S. P. (1996). Criminality of mentally ill in sheltered care: Are they more dangerous?. Int J of Law and Psychiatry, 19(1), 93-105.
 • Kara, N. ve Türkçapar, M. H. (2015). Şizofreni alttiplerinin geçerliliği: Karşılaştırmalı bir çalışma. Klinik Psikiyatri, 17, 119-128.
 • Lauber, C. ve Rössler, W. (2007). Stigma towards people with mental illness in developing countries in Asia. International Review of Psychiatry, 19(2), 157-178.
 • Magliano, L., Read, J., Sagliocchi, A., Oliviero, N., D’Ambrosio, A., Campitiello, F., ... & Patalano, M. (2014). “Social dangerousness and incurability in schizophrenia”: Results of an educational intervention for medical and psychology students. Psychiatry research, 219(3), 457-463.
 • Malla, A. ve Shaw, T. (1987). Attitudes towards mental illness: The influence of education and experience. The International Journal of Social Psychiatry, 33(1), 33-41.
 • Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi anlamak: Psikolojiye giriş (1. Baskı). H. B. Ayvaşık ve M. Sayıl, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Morrison, J. (2016). DSM-5’i kolaylaştıran klinisyenler için tanı rehberi (1. Baskı). H. Uğur Kural, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 2014).
 • Read, J. ve Harré, N. (2001). The role of biological and genetic causal beliefs in the stigmatisation of ‘mental patients’. Journal of Mental Health, 10(2), 223–235.
 • Saha, S., Chant, D., Welham, J. ve McGrath, J. (2005) A systematic review of the prevalence of schizophrenia. PLoS Med, 2(5), e141.
 • Soygür, H. ve Erkoç, Ş. (2007). Şizofreni kavramına tarihsel bir bakış. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar. (1. Baskı) içinde (1-13). Ankara: Tuna Matbaası.
 • Taşkın, E. O. (2007). Ruhsal hastalıklara yönelik tutumlar ve damgalamayı etkileyen etmenler. Stigma ruhsal hastalıklara yönelik tutumlar ve damgalama (1. Baskı) içinde (s. 73-114). İzmir: Meta Basım Matbaacılık.
 • Teplin, L. A., Abram, K. M. ve McClelland, G. M. (1996). Prevalence of psychiatric disorders among incarcerated women. Arc Gen Psychiatry, 53, 505-512.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • WHO. Mental health: New understanding; new hope. WHO, Geneva. The world health report, 2001.
 • Zitrin, A., Hardesty, A. S., Burdock, E. I., & Drossman, A. K. (1976). Crime and violence among mental patients. The American Journal of Psychiatry, 133(2), 142-149.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2018 Temmuz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5601-5813
Author: Cemre ALTUN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2018

Bibtex @research article { rs433866, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, pages = {195 - 203}, doi = {10.33723/rs.433866}, title = {PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ALTUN, Cemre} }
APA ALTUN, C . (2018). PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2), 195-203. DOI: 10.33723/rs.433866
MLA ALTUN, C . "PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 195-203 <http://dergipark.org.tr/rs/article/433866>
Chicago ALTUN, C . "PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 195-203
RIS TY - JOUR T1 - PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Cemre ALTUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.433866 DO - 10.33723/rs.433866 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 203 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.433866 UR - https://doi.org/10.33723/rs.433866 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Cemre ALTUN %T PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 2 %R doi: 10.33723/rs.433866 %U 10.33723/rs.433866
ISNAD ALTUN, Cemre . "PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 2 (July 2018): 195-203. https://doi.org/10.33723/rs.433866
AMA ALTUN C . PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 195-203.
Vancouver ALTUN C . PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN ŞİZOFRENİYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. R&S - Research Studies Anatolia Journal. 2018; 1(2): 203-195.