Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 472 - 489 2018-10-30

A Qualitative Research on Perception and Opinions of University Students toward Syrian Refugees
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA

Hüseyin Zahid CAMBAZ [1] , Ayşe ASLAN [2] , Seher KARASU [3]

140 215

From past to present; people have been forcing to change their settlements due to issues such as war and famine.  
One of the current problem of todays Turkey is the migration of Syrian citizens to Turkey. This study aimed to learn about the views of Turkish people’ about Syrian refugees.   14 university students voluntarily participated in the research for this purpose. Researchers used interview technique, which is one of the data collection methods of qualitative research, with semi-structured interview form to collect data.  Content analysis and descriptive analysis methods were used for analysis of the data. The subtitles reached as a result of the analysis are gathered under two thematic Titles. First one consists of subtitles that are found out based on the components of the attitude using the deductive approach.  Another theme called “Results of the presence of refugees” found by using induction method. Attitude theme consists of three subtitles, these are; thinking, behavior and emotional Subtitles of the results of the presence of refugee’s theme are; economy, cultural- social and solution proposal.  Further studies should be conducted about the views of Syrian refugees. 

Geçmişten günümüze kadar insanlar savaş, kıtlık gibi sorunlardan dolayı yerleşim alanlarını değiştirmek zorunda kalmışlardır. Günümüz Türkiye’sinin güncel sorunlarından bir tanesi de Suriyeli vatandaşların Türkiye’ye göç etmesidir. Bu sebeplerden dolayı araştırmada Suriye’den Türkiye’ye göç eden Suriyeli vatandaşlara Türk halkının bakış açısını öğrenmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya gönüllü olarak 14 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla birlikte nitel araştırma veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ulaşılan alt başlıklar iki tema altında toplanmıştır. İlki, tümdengelim yöntemiyle tutumun bileşenlerinden yola çıkılarak ulaşılmış alt başlıklardır. İkinci temaya ise tümevarım yöntemiyle ulaşılmıştır ve bu tema “Mültecilerin varlığının doğurguları” olarak adlandırılmıştır. Tutum teması altında duygu, düşünce ve davranış alt başlıkları bulunurken mültecilerin varlığının doğurguları temasının altında ekonomi, kültürel-toplumsal ve çözüm önerisi alt başlıkları bulunmaktadır. Suriyeli vatandaşların da bakış açılarını içeren çalışmaların yapılması verilebilecek öneriler arasında olacaktır.

 • BENHABİB, S. (2006). Ötekilerin Hakları-Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar (Çev. B. Akkıyal), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • BİRDAL, K. B. (2016, Temmuz 14). Suriyeli sığınmacılara vatandaşlıktan önce mülteci statüsü verilmeli. [URL: https://www. haberler.com/doc-dr-banu-kavakli-birdalsuriyeli-siginmacilara-8606677-haberi/]. İnternet adresinden 22 Nisan 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • BM (2017), Birleşmiş Milletler, Ekonomi ve Sosyal İşler Departmanı, Popülasyon Bölümü. Uluslararası Göç Raporu 2017: Öne Çıkanlar(ST/ESA/SER.A/404). http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.
 • BOYRAZ, Z. (2015). “Türkiye'de göçmen sorununa örnek Suriyeli mülteciler” Zeitschriftfürdie Welt der Türken Journal of World of Turks, 7(2), 35-58.
 • CASTLES, S. & Miller M. (2008). Göçler Çağı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • ÇARMIKLI, E.Ö. (2015). Misafirperverliğin Sınırları: Yeni Sorunların Başlangıcı. TUSİAD Görüş Dergisi; Göç ve Mültecilik sayısı, 88, Ankara.
 • ÇETİN, A. & UZMAN, N. (2012). “Sığınmacılar çerçevesinde Suriye-Türkiye ilişkilerine bir bakış” Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi. 1(1), 3-18.
 • DEMİR, O. Ö. & ERDAL, H. (2012). “Yasa dışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılmaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme” Polis Bilimleri Dergisi, 12(1), 29-54.
 • GMF, (2013), Alman Marshall Vakfı, Transatlantik Eğilimler Araştırması, Transatlantik Eğilimlerin Anahtar Bulguları. http://trends.gmfus.org/files/2013/09/TT2013-Key-FindingsReport-in-Turkish.
 • GÖKER G. & KESKİN S. (2015). “Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (41): 229-256İÇDUYGU, A. (2006). Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları. İstanbul: TÜSİAD-T/2006-12/427.
 • LEDER, G. C. (1992). Mathematics and gender: Changing perspectives. (Ed. D. A. Grouws), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics, ss. 597-622, New York, NY, England: Macmillan Publishing Co, Inc.
 • SOMERSAN, S. (2004). Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • SÜLEYMANOV, A. (2016,a) Sultanbeyli Halkının Suriyeli Sığınmacılara Bakışı, Suriyeli Mülteci Çocuklarla El Ele Projesi Sonuç Raporu, İstanbul 2016, 47 s.
 • TUNÇ, A. Ş. (2015). Mülteci Davranişi ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme, 2(2).
 • TOPKAYA Y. & AKDAĞ H. (2016). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği)” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 767-786
 • ÜNAL, S. (2014). “Türkiye'nin Beklenmedik Konukları: "Öteki" Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi” Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6(3), 65-89.
 • YILDIRIM, A., & ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayıncılık.
 • ZAN, R., & Dİ MARTİNO, P. (2007). “Attitude toward mathematics: Overcoming the positive/negative dichotomy” The Montana Mathematics Enthusiast, 3, 157-168.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Ekim 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0583-5309
Author: Hüseyin Zahid CAMBAZ (Primary Author)
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8904-4074
Author: Ayşe ASLAN (Primary Author)
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8116-4722
Author: Seher KARASU (Primary Author)
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { rs437435, journal = {R\&S - Research Studies Anatolia Journal}, issn = {}, eissn = {2630-6441}, address = {Arif YILDIZ}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {472 - 489}, doi = {10.33723/rs.437435}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {CAMBAZ, Hüseyin Zahid and ASLAN, Ayşe and KARASU, Seher} }
APA CAMBAZ, H , ASLAN, A , KARASU, S . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA. R&S - Research Studies Anatolia Journal, 1 (3), 472-489. DOI: 10.33723/rs.437435
MLA CAMBAZ, H , ASLAN, A , KARASU, S . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 472-489 <http://dergipark.org.tr/rs/issue/40031/437435>
Chicago CAMBAZ, H , ASLAN, A , KARASU, S . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 (2018): 472-489
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA AU - Hüseyin Zahid CAMBAZ , Ayşe ASLAN , Seher KARASU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33723/rs.437435 DO - 10.33723/rs.437435 T2 - R&S - Research Studies Anatolia Journal JF - Journal JO - JOR SP - 472 EP - 489 VL - 1 IS - 3 SN - -2630-6441 M3 - doi: 10.33723/rs.437435 UR - https://doi.org/10.33723/rs.437435 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 R&S - Research Studies Anatolia Journal ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA %A Hüseyin Zahid CAMBAZ , Ayşe ASLAN , Seher KARASU %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA %D 2018 %J R&S - Research Studies Anatolia Journal %P -2630-6441 %V 1 %N 3 %R doi: 10.33723/rs.437435 %U 10.33723/rs.437435
ISNAD CAMBAZ, Hüseyin Zahid , ASLAN, Ayşe , KARASU, Seher . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ALGI VE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK BİR NİTEL ARAŞTIRMA". R&S - Research Studies Anatolia Journal 1 / 3 (October 2018): 472-489. https://doi.org/10.33723/rs.437435