Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 63 - 80 2018-12-05

Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenlemeleri
Social Security Law Regulations For Providing Business Family Life Balance

Semra Yılmaz [1]

56 156

Kadınların çalışma hayatına katılımı çoğu zaman, geleneksel kalıplar ve değerler engeli ile karşılaşabilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, kadınların çalışma hayatına katılmasına engel oluşturduğu söylenebilir. Kadınların çalışma hayatına katılımının sağlanması için gerek hukuki düzenlemeler gerekse toplumsal düzenlemeler yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Bu araştırma, kadının çalışma hayatına katılımında büyük rol oynayan toplumsal cinsiyet değerlerini teorik olarak incelemektedir. Ayrıca Türkiye’de kadınların çalışma hayatına katılım oranları, işsizlik düzeyleri, kayıtlı ve kayıt dışılık durumu, çalışma hayatında kadın istihdam seviyesi ve bireylerin kadınların çalışmasına ilişkin görüş ve tutumları TÜİK verileri baz alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye’de kadınlara yönelik sosyal güvenlik hukukunda yapılan düzenlemeler de incelenmiştir.

The participation of women in working life is often confronted with the obstacles of traditional patterns and shapes. It can be said that gender inequality constitutes an obstacle for women to participate in working life. In order to ensure the participation of women in the working life, both legal regulations and social regulations are tried to be fulfilled. This study investigates the gender values ​​that play a major role in the participation of women in the work life. In addition, women's participation rate in Turkey working life, unemployment levels, registered and unregistered status, opinion on the level of employment of women in working life and women's work and attitudes of individuals are evaluated based on TÜİK data.  In addition, arrangements made for women in Turkey in social security law was examined. 

 • Alkan, A. , Çakır, S. (2012),” Osmanlı İmparatorluğu’ndan Modern Türkiye’ye Cinsiyet Rejimi: Süreklilik ve Kırılmalar”, Alpkaya Faruk ve Duru Bülent, 1920’den Günümüze Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, (Ankara:2. Baskı, Phoenix Yayınevi):229-271.
 • Acar- Savran,G. ,Demiryontan, N. T. , Kadının Görünmeyen Emeği: Maddeci Bir Feminizm Üzerine, Yordam Kitap, İstanbul 2008.
 • Atatanır, H. ve Şenden, F. , “Sosyal Güvenlik Sistemi ve Kadınlar”, KEİG Platformu, Ağustos 2015, Birinci Basım, İstanbul.
 • Bora, A. , Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği Ve Kadın, İletişim Yayını, İstanbul 2005,S.22
 • Coşkun, A. , Özdilek, R. , “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sağlığa Yansıması ve Kadın Sağlığı Hemşiresinin Rolü”, Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi 2012;9 (3).
 • Çoban, B. , “Kadın İstihdam Paketi: Kadın Emeğinin Esnekleşmesi”, Disk-Ar dergisi, 2014.
 • Erdoğdu S. ve G. Toksöz. “Türkiye’de Ev İşçileri”, ILO Raporu. 2013.
 • Ekmekçi, Ö. Ve Tuncay, A. , Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 18. Baskı, Beta yayınları, İstanbul 2016.
 • Erdut, T. (2005) “İşgücü Piyasasında Enformelleşme ve Kadın İşgücü”, Çalışma ve Toplum dergisi, Sayı 3.
 • Ecevit, Y. ,” Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir? Bu İlişki Nasıl Çalışılabilir?”, C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (4), 2003 Özel Eki.
 • Gök, F. , “Türkiye'de Eğitim ve Kadınlar, 1980'ler Türkiye'sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar”, (aktaran’dan Kaçar 2007), Der. Ş.Tekeli, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Hırata, Laborıe, Helene Le DoareandDanıeleSenotıer, Eleştirel Feminizm Sözlüğü (Çev. Gülnur Acar-Savran), 2. Baskı, Pusula Yayıncılık, İstanbul 2009.
 • Karpat Çatalbaş, G.(2015),“Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Panel Veri Yaklaşımı" KAÜ İİBF Dergisi, 6(10), 249-280.
 • Kocacık, F. , Gökkaya, V. , ”Türkiye’de Çalışan Kadınlar ve Sorunları”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2005 Sivas.
 • Onay, U. , “Yedek İş Gücü Olarak Kadınlar”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 3, İstanbul 2011.
 • RowbothamSheıla, Kadın Bilinci Erkek Dünyası(Çev. Şükrü Alpagut), Payel Yayınları, İstanbul 1998.
 • Üstün, İ. (2011)“Toplumsal Cinsiyeti Ana Akımlaştırma Stratejisi Demektir?”. Aksu Bora (Ed.) , Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hesaba Katabiliyor Muyuz? (s.11 ). Ankara.
 • Yücesan-Özdemir, G. ve Özdemir, A. M. (2008) Sermayenin Adaleti: Türkiye’de Emek ve Sosyal Politika, Ankara: Dipnot.
 • Toksöz, G. (2012) “Kalkınmada Farklı Yörüngeler Kadın İstihdamında Farklı Örüntüler Işığında Türkiye’de Kadın İstihdamı” , Makal Ahmet, Toksöz Gülay (haz), Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği(Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi): 168- 197.
 • Tokol, A. (2000). Sosyal Politika, Bursa Vipaş Yayınevi, 2.Baskı.
 • (http://tr.euronews.com/tag/dunya-ekonomik-forumu) , Erişim Tarihi: 18.05.2017.
 • http://www.TÜİK.gov.tr (Erişim Tarihi: 30.03.2017).
Primary Language tr
Subjects Social Work
Journal Section Derleme Makaleler
Authors

Author: Semra Yılmaz (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Bibtex @review { scd478397, journal = {Sosyal Çalışma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1412}, address = {Fatih ALTUN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {63 - 80}, doi = {}, title = {Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenlemeleri}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Semra} }
APA Yılmaz, S . (2018). Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenlemeleri. Sosyal Çalışma Dergisi, 2 (2), 63-80. Retrieved from http://dergipark.org.tr/scd/issue/40790/478397
MLA Yılmaz, S . "Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenlemeleri". Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2018): 63-80 <http://dergipark.org.tr/scd/issue/40790/478397>
Chicago Yılmaz, S . "Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenlemeleri". Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2018): 63-80
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenlemeleri AU - Semra Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Çalışma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 80 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-1412 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Social Work Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenlemeleri %A Semra Yılmaz %T Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenlemeleri %D 2018 %J Sosyal Çalışma Dergisi %P -2587-1412 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Semra . "Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Düzenlemeleri". Sosyal Çalışma Dergisi 2 / 2 (December 2018): 63-80.