Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 43 - 62 2018-12-05

Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment on The Importance of Social Services Organizations and Innovative Approaches

Mehmet BİRİNCİ [1]

45 134

Sosyal hizmet sunan örgütler, toplumsal değer yaratmak amacıyla, devlet ve vatandaş arasında bütünleşmeyi sağlayan, toplumun özel gereksinime ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik çok yönlü müdahalelerde bulunma yetkisine sahip kurumlardır. Günümüzde ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, teknolojik ve daha birçok alanda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimlere uyum sağlayabilmek, değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlara etkin ve zamanında çözüm üretebilmek, yenilikçi anlayışa sahip sosyal hizmet örgütleri ile mümkündür. Günümüzde, sosyal hizmet sunumun yalnızca devletin görevi olmadığı anlayışı giderek daha çok kabul görmektedir. Dolayısıyla sosyal hizmete ayrılan kaynakların azaldığı bir ortamda ve oldukça dinamik bir çevrede faaliyet gösteren bu örgütlerin, yeniliği ve yenilikçiliği önceleyen yaklaşımları benimsemesi ve uygulaması hem hizmetlerin kalitesinde ve etkinliğinde hem de bu hizmetlerden faydalananlara, dolayısıyla topluma önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu çalışmada yenilik ve yenilikçiliğin sosyal hizmet açısından önemi, sosyal hizmet örgütleri ve yenilikçilik arasındaki ilişki, bu örgütlerde yenilikçi yaklaşımların önündeki engeller kavramsal boyutuyla ele alınıp incelenmiştir.

Organizations that carry out social services are institutions that have the opportunity to integrate between the state and the citizen in order to create social value, and to intervene in the multi-faceted interventions of the society in need of special needs. Today, there is a rapid change in economic, social, demographic, cultural, technological and in many other areas. To be able to adapt to these changes, to produce effective and timely solutions to changing and diversified needs is possible with social service organizations with an innovative understanding. Nowadays, the understanding that offering social service is not only the responsibility of the state is increasingly accepted. Hence the adoption and implementation of the approaches that prioritize novelty and innovation in such an environment where the resources allocated to social service is decreasing and in a highly dynamic environment will provide significant benefits to the quality and efficiency of the services as well as those benefiting from these services, and therefore to the society. In this study, the importance of novelty and innovation in terms of social service, the relationship between social service organizations and innovation is examined within the conceptual dimension of obstacles to innovative approaches in these organizations.

 • Agostini, M. R., Vieira, L. M., and Bossle, M. B. (2016). Social Innovation As A Process To Overcome Institutional Voıds: A Multidimensional Overview. Revista De Administração Mackenzie, 17(6), 72-101. Doi:10.1590/1678-69712016/Administracao.V17n6p72-101
 • Aksay, K., Erbil, C., ve Öğüt, A. (2016). Çalışanların Karar Alma Sürecine Katılımının Yenilikçilik Kapasitesi Ve Örgütsel Öğrenme Üzerindeki Etkisi. Selçuk Üniversitesi.
 • Alpay, G., Bodur, M., Yılmaz, C., ve Büyükbalcı, P. (2012). How Does İnnovativeness Yield Superior Firm Performance? The Role Of Marketing Effectiveness. Innovation: Management, Policy & Practice, 14 (1), 107-128.
 • Bitencourt, C. C., Marconatto, D. B., Cruz, L. B. and Raufflet, E. (2016). Introduction to special edition social innovation: researching, defining and theorizing social innovation/Introducao a edicao especial inovacao social: pesquisa, definicao e teorizacao de inovacao social/Introduccion a la edicion especial innovacion social: investigacion, definicion y teorias de innovacion social. Revista De Administracao Mackenzie, (6), 14. doi:l0.l590/l678-697l20l6/administracao.vl7n6pl4-19
 • Bozkurt, Ö. (2015). Sosyal Hizmet İşletmelerinde Yenilik Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Böyükaslan, A., Tiryakioğlu, M. (2016). Girişimci Devlet, Yenilikçi Finansman: Türki’ye İçin Bir Politika Arayışı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8/1, 592-618.
 • Bryan, T. K., Brown, C. H. (2015). The İndividual, Group, Organizational and Community Outcomes Of Capacity-Building Programs İn Human Service Nonprofit Organizations: İmplications For Theory and Practice. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance, (5), 426.
 • Chabier Gimeno-Monterde, & José Manuel Álamo-Candelaria. (2018). Community Social Work: towards sustainable public policies. Global Social Work, Vol 8, Iss 14, Pp 167-194 (2018), (14), 167. https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v8i14.6457
 • Collm, A., Schedler, K. (2014). Strategies for Introducing Organizational Innovation to Public Service Organizations. Public Management Review, 16 (1), 140. doi:10.1080/14719037.2013.822528
 • Cozzarin, B. P. (2017). Impact Of Organizational İnnovation On Product and Process İnnovation. Economics Of Innovation & New Technology, 26(5), 405-417. Doi:10.1080/10438599.2016.1204779
 • Çılga, İ., Erkul, E., Yıldırım, B. ve Adıgüzel, İ.B. (2016). Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Yazıları. Ankara: Bellek Yayınları.
 • Demirel, Y. Y., Seçkin, Ö. Z. (2013). Bilgi Ve Bilgi Paylaşımının Yenilikçilik Üzerine Etkileri.
 • Drucker, P. F. (1998). The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 76 (6), 149-157.
 • Duyan, V. Bayır, Ö.Ö. (2016). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayınları.
 • Gerald T., G. (1989). Innovative Approaches to Public-Sector Management Development and Training: [Introduction].Public Productivity & Management Review, (2), 155.iderler, C. (2015). Sosyal Hizmet İşletmelerinde Personel Güçlendirme. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Vizyoner Dergisi, Özel Sayı, ss.58-88.
 • Gürkan, N., Gürkan, S. (2017). Yenilikçilik Kavramının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi. International Journal Of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat Ve Isletme Dergisi, 213-226.
 • Halaç Seçkin, D. T., Eren, H. T., ve Bulut, Ç. T. (2014). Sosyal Yenilikçilik: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32 (1), 165.
 • İraz, R. (2010). İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Yenilik ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri. Atatürk Üniversitesi.İraz, R., Yıldırım, E. (2004). İşletmelerde Stratejik Bilgi Yönetiminin Yenilikçi Faaliyetlerin Sürdürülebilirliğine Etkisi. Selçuk Üniversitesi.
 • Koçak, R. D., Temiz, Ü.(2016). Destekleyici Örgüt İklimi Ve Psikolojik Sermayenin Yenilikçilik Eğilimine Etkisi: Görgül Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5 (8), 3330-3353.
 • Mesci, M., Özen Kutanis, R. (2013). Bilgi Yönetimi İle Yenilik Arasındaki İlişkide Örgüt İçi Dinamiklerin Ara Değişkenlik Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 13 (3), 367-381.
 • Mongelli, L., and Rullani, F. (2017). Inequality and Marginalisation: Social İnnovation, Social Entrepreneurship and Business Model İnnovation. Industry & Innovation, 24(5), 446-467. Doi:10.1080/13662716.2017.1295365
 • Muammer, Z., Güzide, K. (2017). Ürün ve Süreç Yeniliğinin İşletme Performansına Etkisi: Bir Vaka Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol 19, Iss 2, Pp 305-331 (2017), (2), 305. Doi:10.16953/Deusbed.28926
 • Özçifçi, V., Sarıçay, H. (2014). İşletmelerde Yenilikçilik Faaliyetlerinin İncelenmesi. Journal Of Graduate School Of Social Sciences, 18(1), 387-404.
 • Özkan, V. G. (2017). Çalışanların Özyeterlilik Düzeyinin Yaratıcı ve Yenilikçi İş Davranışlarına Etkisi: Farklı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Örgütler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Journal Of Yaşar University. 12/47, 181-191.
 • Özmete, E. T., Akgül Gök, F. T. (2016). Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal İnovasyon ve Sosyal Hizmet İlişkisinin Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26 (2), 127.
 • Özmete, E. (2010). Sosyal Hizmette Sürdürülebilir Anlayışı:Kavramsal Analiz. Aile ve Toplum, 11 (6), 79-90.
 • Sabato, S., Vanhercke, B., and Verschraegen, G. (2017). Connecting entrepreneurship with policy experimentation? The EU framework for social innovation. Innovation: The European Journal Of Social Sciences, 30(2), 147-167. doi:10.1080/13511610.2017.1282308
 • Sangmi, Choi, and Choi Jae-Sung. (2014). Dynamics Of Innovation İn Nonprofit Organizations: The Pathways From Innovativeness To Innovation Outcome. Human Service Organizations:Management,Leadership & Governance 38,No.4:360 373. Doi:10.1080/23303131.2014.898005
 • Vaughan, S.K. (2010). The Importance Of Performance Assessment In Local Government Decısıons To Fund Health And Human Servıces Nonprofıt Organızatıons. Journal of Health and Human Services Administration. Vol. 32, No. 4 (SPRING 2010), pp. 486-512.
 • Verschuere, B., Beddeleem, E., and Verlet, D. (2014). Determinants Of Innovative Behaviour In Flemish Nonprofit Organizations. Public Management Review, 16(2), 173-198.
 • Woerrleın, L. M., and Scheck, B. (2016). Performance Management In The Thırd Sector: A Lıterature-Based Analysıs Of Terms and Defınıtıons. Public Administration Quarterly, 40(2), 220.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Derleme Makaleler
Authors

Author: Mehmet BİRİNCİ (Primary Author)
Institution: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @review { scd484845, journal = {Sosyal Çalışma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1412}, address = {Fatih ALTUN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {43 - 62}, doi = {}, title = {Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {BİRİNCİ, Mehmet} }
APA BİRİNCİ, M . (2018). Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2 (2), 43-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/scd/issue/40790/484845
MLA BİRİNCİ, M . "Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme". Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2018): 43-62 <http://dergipark.org.tr/scd/issue/40790/484845>
Chicago BİRİNCİ, M . "Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme". Sosyal Çalışma Dergisi 2 (2018): 43-62
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme AU - Mehmet BİRİNCİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyal Çalışma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 62 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-1412 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Social Work Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme %A Mehmet BİRİNCİ %T Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme %D 2018 %J Sosyal Çalışma Dergisi %P -2587-1412 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD BİRİNCİ, Mehmet . "Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme". Sosyal Çalışma Dergisi 2 / 2 (December 2018): 43-62.