Year 2012, Volume 17, Issue 2, Pages 203 - 227 2012-06-01

Çağdaş Kamu Yönetiminde Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Türkiye İçin Askeri Ombudsmanlık Önerisi
ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ

  Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat GÖKÇE [1]

363 1625

Kamu denetçiliği (Ombudsmanlık) kamu kurumları ile vatandaş arasındaki sorunları çözmede çağdaş bir uygulamadır. Kamu denetçiliği klasik uygulama alanının dışında farklı alanlarda da uygulanmaktadır. Askeri ombudsmanlık bu farklı alanlardan birisidir. Ombudsmanlık geçmişte girişimler olmasına rağmen, 2010 yılında yapılan halk oylamasına kadar olan dönemde çeşitli sebeplerle Türkiye’de uygulanmamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilat yapısı ve geniş personel kadrosuyla ülkenin her yerinde görev yapmaktadır. Personel kadrosunun genişliği ve vatandaşla olan ilişkiler çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada; silahlı kuvvetlerde ombudsmanlık kurumunun faydaları ve sakıncaları tartışılmış, askeri ombudsmanlığın gerekliliği açıklanmıştır
Kamu Yönetimi, Kamu Denetçisi, Denetim, Ombudsman, Askeri Ombudsman
 • 1. AB BAKANLIĞI (2011), “Jandarmanın İnsan Hakları Konusunda AB'ye Uyum Çalışmaları”, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p= 42560&l=1, 01.11.2011.
 • 2. ABDİOĞLU, Hasan (2007), “Yönetişim İlkelerinin Uygulanmasında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Açısından Önemi” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:6 Sayı:11, s. 79-102.
 • 3. AHİLİK, (2011), “Ahiliğin Fonksiyonları”, http://www.ahilik.gen.tr/ ozellik/fonksiyonlar. html, 23-10-2011
 • 4. AMERİCAN BAR ASSOCİATİON, (2011), Ombudsmen Defıne Themselves, http://apps.americanbar.org/adminlaw/news/vol24no4/ ombudsmen.html, 30.10.2011.
 • 5. AKSAKAL, Hakan (2010), “Türk Modernleşmesinin Ambivalant Doğası: Modernleşme, Milliyetçilik, Medeniyet İlişkisi Üzerinden Türkiye’yi Okumak” Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Cilt 2, Sayı 1, s. 245-264.
 • 6. AKYÜZ, Vecdi (1995), İslam Hukukunda Yüksek Yargı ve Denetim Divan-ı Mezalim, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • 7. ARSLAN, Çetin ve Murat Kayançiçek (2010), T.C. Anayasası, Hürriyet Yayınları, İstanbul.
 • 8. ARSLAN, Süleyman (1986), “İngiltere’de Ombudsman Müessesesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, s. 157-172.
 • 9. AYİM (1972), “1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu” http://www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_menu.asp?IDNO=35, 23.02.2012
 • 10. BALTA, Tahsin Bekir (1970), İdare Hukukuna Giriş 1,TODAİE Yayınları. Ankara.
 • 11. BİRDİŞLİ, Fikret (2011), “Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Bağlamında Kamu Denetçiliği ve Bir Denetim Aracı Önerisi Olarak Üniversite Ombudsmanlığı”, Edt: Yüksel Koçak, Atıl Cem Çiçek, Kamu Yönetimi, Yönetim- Siyaset Sorunlar ve Yeniden Yapılanma, Sfs Grup Yayınevi, Ankara, s. 111-136.
 • 12. CEZAR, Mustafa ve Mithat Sertoğlu (1962), Mufassal Osmanlı Tarihi Cilt 5, Güven Yayınevi, İstanbul.
 • 13. CEZAR, Mustafa ve Mithat Sertoğlu (1957), Mufassal Osmanlı Tarihi Cilt 1, İskit Yayınevi, İstanbul.
 • 14. COOK, Steven (2008), Yönetmeden Hükmeden Ordular Türkiye, Mısır, Cezayir, çev: Bahar Şahin, Hayykitap, İstanbul.
 • 15. DAĞI, İhsan ve Metin Toprak (2003), Türkiye’de İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara.
 • 16. ERDENGİ, Tevfik Bora (2009), Ombudsman: Dünya Uygulamaları ve Türkiye, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 17. ERDOĞMUŞ, Osman (2006), Kamu Yönetiminde İdari ve Denetsel Açıdan Ombudsman Kurumu: Türkiye Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 18. ERHÜRMAN, Tufan (1998), “Ombudsman”, Amme İdare Dergisi, Cilt 31, Sayı 3, s. 87-102.
 • 19. ERYILMAZ, Bilal (2008), Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara.
 • 20. FULLER, Graham E. Ve Henri J. Barkey (2011), Türkiye’nin Kürt Meselesi, çev: Hasan Kaya, Profil Yayıncılık, İstanbul.
 • 21. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI (2011), “Görevi”, http://www.tsk.tr/1_TSK_HAKKINDA/1_3_Gorevi/gorevi.htm, 31.10.2011.
 • 22. GFP (2011), “Active Military Manpower by Country”, http://www.globalfirepower.com/active-military-manpower.asp, 31.10.2011.
 • 23. GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref (2007), Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • 24. HERZBERG, Frederick (1965), “The Motivation To Work Among Finnish Supervisors”, Personnel Psychology, Vol.18, Issue 4, s. 393- 402.
 • 25. HUNTINGTON, P. Samuel (2004), Asker ve Devlet, Sivil-Asker İlişkilerinin Kuram ve Siyasası, çev: K. Uğur Kızılaslan, Salyangoz Yayınları, İstanbul.
 • 26. KANUN TASARISI (2011), “Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı”, http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0991.pdf, 29.10.2011.
 • 27. KAYA (1991), “Kamu Yönetimi Araştırması” Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No: 238, Ankara.
 • 28. KOMİSYON KANUNU (1990), “İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu”, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ insanhaklari/kanun.htm, 29.10.2011.
 • 29. KÖSEOĞLU, Özer (2010), “Avrupa Ombudsmanının Hukuki Statüsü, İşleyişi ve Kurumsal Etkinliği”, Sayıştay Dergisi, Sayı 79, s. 30-62.
 • 30. KURUÜZÜM, İrfan (2008), Ombudsman Kurumu, Türkiye’de Uygulanabilirliği ve Kültür ve Turizm Sektörü İçin Bir Uygulama Model Önerisi, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 31. LEGISLATION (2011), “Parliamentary Commissioner Act 1994”, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/14/section/1, 25.10.2011.
 • 32. MEDIATEUR-REPUBLIQUE (2011), “What can he do for me?”, http://www.mediateur-republique.fr/en-citoyen-11-Question0005#faq, 25.10.2011.
 • 33. MIHÇIOĞLU, Cemal (1987), “Kamu Yönetimi Alanında Türkçe Terim Denemeleri”, Ankara Üniversitesinin Kuruluşunun 40.Yılına Armağan, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yayını, Ankara.
 • 34. İÇ HİZMET KANUNU (1961), “211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu”, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/ 1044.html, 31.10.2011.
 • 35. İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ (1961), “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği” http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx ?MevzuatKod=7.5.5905&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0, 23.02.2012
 • 36. JANDARMA (2003), “Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği Basın Açıklaması Duyuru No: 2003/23” http://www.jandarma.tsk.tr/ basin/duyuru/BD2003temmuz10.htm, 23.02.2012
 • 37. JANDARMA GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (1983), “2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu” http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/603.html, 23.02.2012.
 • 38. ODYAKMAZ, Zehra (2011), “ Çağdaş Bir Denetim Mekanizması Olarak Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun Türkiye İçin Gerekliliği ve Diğer Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması”, Edt: Yüksel Koçak, Atıl Cem Çiçek, Kamu Yönetimi, Yönetim- Siyaset Sorunlar ve Yeniden Yapılanma, Sfs Grup Yayınevi, Ankara, s. 97-110.
 • 39. OMBUDSMAN (2011), http://www.merriam-webster.com/ dictionary/ ombudsman, 22.10.2011.
 • 40. ÖZDEN, Kemal (2007), “Yerel Demokrasi Bağlamında Türkiye’de Ombudsman Denetimi”, Edt: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfü Şen, Kamu Yönetimi Yazıları, Teoride Değişim, Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve Tartışmalar, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • 41. ÖZDEN, Kemal (2010), Ombudsman ve Türkiye’deki Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • 42. PARLIAMENTARY OMBUDSMEN (2011), “Welcome to the Parliamentary Ombudsmen – JO”, http://www.jo.se/Page.aspx, 25.10.2011.
 • 43. ŞANAL, Mustafa ve Mustafa Güçlü (2007), “Bir Toplumsallaşma Aracı Olarak Ahilik” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri, s. 379-390.
 • 44. ÜNAL, Feyzullah (2008), Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 45. YERASİMOS, Stefanos (1989), Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye Dünya Savaşından 1971’e, çev: Babür Kuzucu, Belge Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author:   Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat GÖKÇE

Dates

Publication Date: June 1, 2012

Bibtex @ { sduiibfd222852, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0603}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {203 - 227}, doi = {}, title = {ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ}, key = {cite}, author = {GÖKÇE,   Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat} }
APA GÖKÇE,   . (2012). ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17 (2), 203-227. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222852
MLA GÖKÇE,   . "ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 203-227 <http://dergipark.org.tr/sduiibfd/issue/20821/222852>
Chicago GÖKÇE,   . "ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2012): 203-227
RIS TY - JOUR T1 - ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ AU -   Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat GÖKÇE Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 227 VL - 17 IS - 2 SN - 1301-0603- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ %A   Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat GÖKÇE %T ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ %D 2012 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1301-0603- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD GÖKÇE,   Yrd.Doç.Dr.Ali Fuat . "ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 2 (June 2012): 203-227.
AMA GÖKÇE   . ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 203-227.
Vancouver GÖKÇE   . ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNDE KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) VE TÜRKİYE İÇİN ASKERİ OMBUDSMANLIK ÖNERİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 17(2): 227-203.