Year 2017, Volume 2, Issue 2, Pages 50 - 69 2017-07-15

Investigation of Direct and Indirect Relationships between Preliminary Information and Attitudes Related to the Math Success
Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi

Ali ÖZKAYA [1] , Gökhan Aksu [2]

406 322

The purpose of this study is to determine the direct and indirect relationships of mathematics achievement of preliminary knowledge of mathematics course of high school students with their attitudes towards the course. The study was conducted with a total of 254 students located on the coastal part of the Mediterranean region. Following the examination of the assumptions in the study, path analysis was performed in the lisrel program to determine the direct and indirect relationships between the observed variables. As a result of the analysis, firstly, it was determined that the measurement model established had model data compatibility. Then, three different models were established to determine the relationships between the variables. When the standardized factor loadings obtained from the models were examined, it was determined that the preliminary information about the course had a meaningful effect on the mathematical success (β=.64, t>1,96)  as well as the indirect effect (β=43, , t>1,96) on the attitude change. In the third model, although the value of β is statistically significant, it shows that the variable of attitude has a partial mediating effect between the preliminary knowledge of the course and mathematics success. As a result of the study, it is suggested that the preliminary information about the lesson should be determined by the teachers who are in charge of teaching at the beginning of the semester and if they have complementary activities in the process of eliminating the missing ones

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin matematik dersine ilişkin ön bilgileri ile derse ilişkin tutumlarının matematik başarısı üzerindeki doğrudan ve dolaylı ilişkilerin belirlenmesidir. Çalışma Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde yer alan bir ildeki toplam 254 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada varsayımların incelenmesinin ardından gözlenen değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri belirlemek amacıyla lisrel programında path analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda öncelikle kurulan ölçme modelinin model veri uyumuna sahip olduğu belirlenmiş ve ardından değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla üç farklı model kurulmuştur. Modellerde elde edilen standartlaştırılmış faktör yük değerleri (β) incelendiğinde derse ilişkin ön bilgilerin matematik başarısı üzerinde anlamlı bir etkisinin (β=.64, t>1,96) olmasının yanında tutum değişkeni üzerinden oluşan dolaylı etkinin de anlamlı olduğu (β=43, , t>1,96) belirlenmiştir. Kurulan üçüncü modelde β katsayısının değeri azalmış olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olması tutum değişkeninin derse ilişkin ön bilgiler ile matematik başarısı arasında kısmi aracılık etkisine sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma sonucunda derse ilişkin ön bilgilerin dönem başında ders vermekle görevli öğretmenler tarafından belirlenerek varsa eksik öğrenmelerin giderilmesi aşamasında tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmaları önerilmiştir.

  • Aiken L.R. (1970). Attitudes toward mathematics. Review of Educational Research, 40, 551-596. Alcı, B., Erden, M. ve Baykal, A. (2008) Üniversite Öğrencilerinin Matematik Başarıları ile Algıladıkları Problem Çözme Becerileri, Özyeterlik Algıları, Bilişüstü Özdüzenleme Stratejileri ve ÖSS Sayısal Puanları Arasındaki Açıklayıcı ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 25 (2), 53-68. Aşkar, P. (1986). Matematik Dersine Yönelik Tutum Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. Cilt 11, sayı 62. Aşkar, P. & Erden, M. (1987). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği. Çağdaş Eğitim, 121, 9–11. Bacanlı, H. (1999). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Baki, A., Güven, B., ve Karataş, İ. (2002). Dinamik geometri yazılımı cabri ile keşfederek öğrenme. Sözlü bildiri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Baykul Y. (1990). Matematikle ilgili düşünceler anketi. Ankara: ÖSYM Yayınları. Baykul, Y. ve Güzeller, C. O. (2014) Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Ankara: Pegem Akademi. Berberoğlu, G. (1990). Kimyaya ilişkin tutumların ölçülmesi. Eğitim ve Bilim, 76, 16-27. Bloom, B. S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. Durmuş Ali Özçelik ). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Büyüköztürk, Ş. (2010) SPSS ile Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi. Cüceloglu, D. (1991). İnsan ve davranışı: Psikolojinin temel kavramları . İstanbul: Remzi Kitabevi. Çokluk, Ö, Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014) Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi. Demir, E. ve Parlak, B. (2012) Türkiye’de Eğitim Araştırmalarında Kayıp Veri Sorunu, Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 3 (1), 230-241. English, L.D., Halford, S. (1995). Mathematics Education Models and Processes. New Jersey: Lawrence Erblaum Associates Publishers. Goldenberg, E. P. (1996). "Habits of mind” as an organizer for the curriculum. Journal of Education, 178(1), 13-34. Hayduk, L.A. (1987). Structural Equation Modeling with LISREL, Essentials and Advances, Baltimore: The John Hopkins University Press Yayıncılık. Johnson, R. M. (2000). Gender differences in mathematics performance. Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, USA. Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar. İstanbul: İstanbul Matbaası. Kalaycı, Ş. (2014) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Karakoca A.(2011). Altıncı sınıf öğrencilerinin problem çözmede matematiksel düşünmeyi kullanma durumları, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Karataş, Z. (2014) Problem Çözme Becerileri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 118-140. Kline, P. (1994) An Easy Guide toFactor Analysis,London: Routledge. Kline, R.B., (2005). Principles and practice of structural equation modeling(2nd ed.), New York: GuilfordPress. Krishnamoortht, K. and Yu, J. (2004) Modified Nel and Van der Merwe test for multivariate Behrens-Fisher problem. Statistics & Probability Letters, 66, 161–169. Mulaik, A. S. (1972) TheFoundations of theFactor Analysis, New York: McGraw-HillBook Company Saracaloğlu, A.S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 25 (115), 65–72. Savaş E., Taş S. ve Duru A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 11, sayı 1, sayfa 113-132. Savaş, E. & Duru, A. (2005). Gender differences in mathematics achievement and attitude towards mathematics among first grade of high school. Eurasian Journalof Educational Research, 19, 263–271. Sharma, S. (1996) Applied Multivariate Techniques, New York: John Wiley&Sons Inc. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar, Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74. Soydan, S. (2013) Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (1),227-242. Şimşek, Ö.F., (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Ankara: Ekinoks Tabanick, B. G. andFidell, L. S. (1996) Using MultivariteStatistics(3rd. Edt.),California State University: HarperCollinsCollege Publisher. Tapia, M., & Marsh, G. E. (2000). Effect of gender, achievement in mathematics, and ethnicity on attitudes toward mathematics. Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Bowling Green, KY, USA. Tekindal, S. (1988). Okula ilişkin tutum ile akademik başarı arasındaki ilişki. Çağdaş Eğitim, 139, 29–33. Thompson, A. ve Zamboanga, B. J.(2004), Academic aptitude and prior knowledge as predictors of student achievement in introduction to pathology. Journal of Educational Psyhology. 96, 77-784 Thomson, S., Lokan, J., Lamb S., & Ainley, J. (2003). Lessons from the third international mathematics and science study. TIMSS Australia Monograph Series. Australian Council for Educational Research. Özgüven, İ.E. (1994). Psikolojik Testler. Ankara: Yeni Doğuş Matbaası. Üredi, I. ve Üredi, L. (2005) İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 250-260. Yenilmez K. ve Duman, A. (2008). İlköğretim Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğrenci Görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 19. Yenilmez, K., & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132–146. Yücel S.ve Koç M. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı tutumlarının Başarı Düzeylerini Yordama Gücü ile Cinsiyet Arasındaki İlişki, İlköğretim Online, 10(1), 133-143.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6401-1839
Author: Ali ÖZKAYA
Institution: Antalya Yeditepe Koleji
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2563-6112
Author: Gökhan Aksu
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @research article { sead305651, journal = {Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0898}, address = {Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {50 - 69}, doi = {10.29250/sead.305651}, title = {Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZKAYA, Ali and Aksu, Gökhan} }
APA ÖZKAYA, A , Aksu, G . (2017). Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (2), 50-69. DOI: 10.29250/sead.305651
MLA ÖZKAYA, A , Aksu, G . "Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 (2017): 50-69 <http://dergipark.org.tr/sead/issue/30431/305651>
Chicago ÖZKAYA, A , Aksu, G . "Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 (2017): 50-69
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi AU - Ali ÖZKAYA , Gökhan Aksu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29250/sead.305651 DO - 10.29250/sead.305651 T2 - Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 69 VL - 2 IS - 2 SN - -2548-0898 M3 - doi: 10.29250/sead.305651 UR - https://doi.org/10.29250/sead.305651 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of Limitless Education and Research Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi %A Ali ÖZKAYA , Gökhan Aksu %T Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi %D 2017 %J Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi %P -2548-0898 %V 2 %N 2 %R doi: 10.29250/sead.305651 %U 10.29250/sead.305651
ISNAD ÖZKAYA, Ali , Aksu, Gökhan . "Matematik Başarısında Derse İlişkin Ön Bilgi ve Tutumların Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkilerin İncelenmesi". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 / 2 (July 2017): 50-69. https://doi.org/10.29250/sead.305651