Year 2017, Volume 2, Issue 2, Pages 86 - 102 2017-07-15

Determination of the Arabic Language Education Post-grduate Students’ Perceptions of Standart Arabic and Arabic Dialects: Example for Methapor Analysis
Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması

Abdullah Yeşilyurt [1]

303 194

The aim of this study is to determine the perceptions of post-graduate students in Arabic Language Education about Standart Arabic and Arabic dialects by methapors. The study group consists of 27 masters and doctoral students. The metaphor form was created to determine the perceptions of participants regarding “Standart Arabic” and “Arabic dialects”. The research data were obtained by preservice participants' completing the sentence “Standart Arabic is like …; because…” and “Arabic dialects is like … ; because…”. The study was conducted through phenomenology design which was found among qualitative research approach. The data were analyzed by using content analysis. At the end of the analysis, it was observed that participants used 27 metaphors about standart Arabic. These metaphors were classified under 4 categories and it was observed that participants used 27 metaphors about Arabic dialects. These metaphors were classified under 3 categories.

Bu araştırmanın amacı, Arap dili eğitimi lisansüstü öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça diyalektlere ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 27 yüksek lisans ve doktora öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak amacıyla “metafor formu” hazırlanmıştır. Metafor formunda katılımcılardan  “Standart Arapça … gibidir; çünkü…” ve Arapça diyalektler … gibidir; çünkü …” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımlarından fenomoloji deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesiyle, katılımcıların standart Arapça için toplam 27 metafor ürettikleri görülmüştür. Bu metaforlar 4 farklı kategoride toplanmıştır. Arapça diyalektler için de toplam 27 metafor üretilmiştir. Bu metaforlar 3 farklı kategoride toplanmıştır.

 • Aksan, D. (1987) Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yay., 3. Baskı, Ankara
 • Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (3). 1293-1322.
 • Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar yardımıyla analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: School perspectives of students, teachers and parents from four selected schools. Yayınlanmamış Doktora Tezi, ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
 • Charmé, S. & Horowıtz, B. (2008). Jewish identities in action: an exploration of models, metaphors, and methods, Journal of Jewish Education, 74, 115–143.
 • Çetin, M. (1991) " Arap-Dil" Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 3, İstanbul.
 • Çıkar., M., Ş. & Timurtaş., A. (2009) Siirt Yöresinde Konuşulan Arapçanın Temel Özellikleri, Nüsha 9(28), 87-112
 • Draaisma, D. (2007). Bellek metaforları: zihinle ilgili fikirlerin tarihi (Çev. G. Koca). İstanbul: Metis.
 • Ekici, G. (2016) Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (1), s.615-636
 • Güven, B. ve Güven S., (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir araştırma. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 503-512.
 • Küçükkalay, H. (1967) "Kur'an Hadis ve İslamiyetin Arap Dili Üzerindeki Tesirleri", İslam Medeniyeti Dergisi, c. 1, sayı 5, İstanbul
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. G. Y. Demir (Çev.). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Maykut, P. ve Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative research. London: Falmer Press.
 • Merriam-Webster, (2011). Metaphor. Retrieved from http//www.merriam webster.com/dictionary/metaphor.
 • Muhammed, S.O. (2016). اللغة العربية الفصحى وتراجع استخدامها Fasih Arapça ve Kullanımının Azalması, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (1), 261-276.
 • Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006), Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 293-310.
 • Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘coğrafya’ kavramına yönelik metafor durumları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8(2), 55-69.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Educational Administration: Theory and Practice, 55, 459-496.
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.
 • Semerci, Ç. (2007). “Program geliştirme” kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31( 2), 125-140.
 • Shaw, D. M., Barry A. & Mahlios M. (2008). Preservice teachers‟ metaphors of teaching in relation to literacy beliefs, Teachers And Teaching: Theory And Practice, 14(1), 35–50.
 • Silverman, D. (2000). Doing qualitative research: A practical handbook. London: Sage.
 • Taylor, W. (1984). Metaphors of Education. Heineman Educational Books Ltd, London.
 • Timurtaş A., Çıkar M.Ş., (2012 ) "Mardin Yöresi Arapçasının Temel Özellikleri", Nüsha Şarkiyat Araştırmalar Dergisi, s.103-118
 • Türnüklü, A. (2001). Eğitimbilim alanında aynı araştırma sorusunu yanıtlamak için farklı araştırma tekniklerinin birlikte kullanılması, Eğitim ve Bilim, 26(120), 8-13.
 • Uysal., H. (2016), İnsan Konulu Sözcükler Bağlamında Fasih Arapça Ve Mısır Lehçesi Bir Karşılaştırma Denemesi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (33), s.111-142
 • Yazıcı., H. (1996) Arapça’da Mahalli Lehçelerin Yazı Dili Yerine Kullanılma Teşebbüsleri, İlmi Araştırmalar, 159-174.
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Abdullah Yeşilyurt
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { sead321157, journal = {Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0898}, address = {Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {86 - 102}, doi = {10.29250/sead.321157}, title = {Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması}, key = {cite}, author = {Yeşilyurt, Abdullah} }
APA Yeşilyurt, A . (2017). Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (2), 86-102. DOI: 10.29250/sead.321157
MLA Yeşilyurt, A . "Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 (2017): 86-102 <http://dergipark.org.tr/sead/issue/30431/321157>
Chicago Yeşilyurt, A . "Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 (2017): 86-102
RIS TY - JOUR T1 - Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması AU - Abdullah Yeşilyurt Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29250/sead.321157 DO - 10.29250/sead.321157 T2 - Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 102 VL - 2 IS - 2 SN - -2548-0898 M3 - doi: 10.29250/sead.321157 UR - https://doi.org/10.29250/sead.321157 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 The Journal of Limitless Education and Research Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması %A Abdullah Yeşilyurt %T Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması %D 2017 %J Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi %P -2548-0898 %V 2 %N 2 %R doi: 10.29250/sead.321157 %U 10.29250/sead.321157
ISNAD Yeşilyurt, Abdullah . "Arap Dili Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Standart Arapça ve Arapça Diyalektlere İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması". Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi 2 / 2 (July 2017): 86-102. https://doi.org/10.29250/sead.321157