An Investigation on Time Management Understandings of High School Students who Engage or don’t Engage in Sports
Bir Spor Dalı ile İlgilenen ve İlgilenmeyen Lise Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Anlayışlarının İncelenmesi

Ümit Doğan ÜSTÜN [1]

96 185

The purpose of this study was to investigate high school students’ time management understandings who are engaging in sports or not. 140 high school stundets, who attended Hatay Mustafa Kemal University School of Physical education and Sports Special Ability Exam, participated in the study. To collect data Turkish version of Time Management Scale was used. The Turkish version is a self report scale consisted of 27 items and three factors. The data analyzed by using SPSS 16 package program for windows. To analyze data independent samples t test, one way ANOVA and Perason Correlations tests were used. As a result it was found that the time management understandings of the participants significantly changed according to engaging in a sports, daily traning duration and weekly training days. However, no significant correlations were found between the participants’ time management understandings and GPA.

Bu çalışmanın amacı; düzenli olarak bir spor dalı ile ilgilenen ve ilgilenmeyen lise öğrencilerinin zaman yönetimi anlayışlarının incelenerek bu durumun katılımcıların akademik/genel not ortalaması ile ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmaya Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2018-19 özel yetenek sınavına giren 140 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak zaman yönetimi envanteri Türkçe formu kullanılmıştır. Ölçek öz bildirim ölçeği olmakla birlikte 27 madde ve 3 faktörlü bir yapıyı desteklemektedir. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 16 paket program kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve Perason Korelasyon testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların zaman yönetimi anlayışlarının bir spor dalı ile ilgilenme, günlük antrenman süresi ve haftalık antrenman yapılan gün sayısına göre anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Fakat katılımcıların akademik/genel ortalamaları ve zaman yönetimi anlayışlarında herhangi bir ilişki tespit edilmemiştir.

 • Alay, S., & Koçak, S. (2003). Üniveriste Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki.
 • Ardahan, F. (2003). Küçük ve Orta Boy İşletme Yöneticileri İçin Zaman Yönetimi. Akdeniz Üniversitesi Yayını, 59.
 • Balcı, A. (1990). Zaman Yönetimi. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.
 • Durmaz, M., Hüseyinli, T., & Güçlü, C. (2016). Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2291-2303.
 • Erkan, S. (2001). Okul Psikolojik Danısma ve Rehberlik Programlarının Hazırlanması. Nobel, Ankara.
 • Fidan, Y. (2011). Özel Sektör Ve Kamu Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Davranışlarının Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6.
 • Fritzsche, B., Rapp, B. & Hickson, K. (2003). Individual Differences in Academic Procrastination Tendency and Writing Success. Personality & Individual Differences, 35, 1549–1550.
 • Gayef, A., Tapan, B., & Sur, H. (2017). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20 (2), 247-258.
 • Gumusgul, O. (2018). Comparison of Time Management Perception of Students Studying at Department of Physical Education and Sports Teaching and Program in Primary School Education. Asian Journal of Education and Training, 4(3), 224-227.
 • Gürbüz, M., & Aydın, A. (2012). Zaman Kavramı ve Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2.
 • Jackson, T., Weiss, K., Lundquist, J. & Hooper, D. (2003). The Impact of Hope, Procrastination, and Social Activity on Academic Performance of Midwestern College Students. Education, 124, 310–320.
 • Karaoğlu, B. (2015). Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Kaufman, J. 2004. The Last Word on Lateness. Good Housekeeping, 238, 41–43.
 • Kibar, B., Fidan, Y., & Yıldıran, C. (2014). Öğrencilerin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarilari Arasindaki İlişki: Karabük Üniversitesi. Business and Management Studies: An International Journal, 2 (2), 136-153.
 • Koç, N. (1981). Liselerde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma.
 • Macan, T. H., Shahani, C., Dipboye, R. L., & Phillips, A. P. (1990). College Students' Time Management: Correlations with Academic Performance and Stress. Journal of Educational Psychology, 82(4), 760.
 • Nonis, S. A., Hudson, G. I., Logan, L. B., & Ford, C. W. (1998). Influence of Perceived Control Over Time on College Students' Stress and Stress-Related Outcomes. Research in Higher Education, 39(5), 587-605.
 • Sabuncuoğlu, Z., & Tüz, M. (2003). Örgütsel Psikoloji. Alfa Yayınları, Bursa.
 • Tektaş, M., Tektaş, N. (2010). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Akademik Başarıları Arasındaki Ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 221-229.
 • Üstün, Ü.D., Ersoy, A., & Berk A. (2017). An Investigation on Time Management and Communication Skills of Physical Education and Sport Students. Sp. Soc. Int. J. Ph. Ed. Special Issue, 20-24.
 • Yıldırım, İ. (2000). Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Sınav Kaygısı ve Sosyal Destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Author: Ümit Doğan ÜSTÜN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2018

APA ÜSTÜN, Ü . (2018). Bir Spor Dalı ile İlgilenen ve İlgilenmeyen Lise Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Anlayışlarının İncelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 2 (Özel Sayı 1), 14-20. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/39775/469677