Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 1 - 9 2019-03-27

Kick Boks Antrenörlerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi
Examination Of The Job Satisfaction Levels Of Kickboxing Trainers

Alparslan Gazi AYKIN [1] , Haluk ÇEREZ [2]

42 111

Giriş ve Amaç: Sporun bir yaşam biçimi halini aldığı günümüzde, Uzakdoğu sporlarından olan Kick Boks hakkında  detaylı bilgiye sahip insan sayısı oldukça azdır. Bu durum Kick Boksun gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli katkıları olan Kick Boks Antrenörleri hakkında yapılacak çalışmaları önemli hale getirmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’deki Kick Boks antrenörlerinin iş doyumu düzeyleri ile temel gereksinimlerinin belirlenmesi ve olumsuzlukların tespit edilerek çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu araştırmanın evrenini Türkiye Kick Boks Federasyonu’na bağlı antrenörler, örneklemini ise ankete gönüllü olarak katılan 78 Kick Boks Antrenörü oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Çetinkanat (1995) tarafından geliştirilen ve güvenilirliği kanıtlanmış olan iş doyumu ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 16.0 for Windows  paket programı kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde (One-Way) Bir Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmış, 0,01 düzeylerinde anlamlı bulunan değerlerde belirtilmiştir.

Bulgular: Kick Boks Antrenörlerinin kıdemlerine göre iş doyumlarına ilişkin algıları arasında fiziksel ortam ile ücret ve personel alt boyutlarında p<0,05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur. Antrenörlerin gelir seviyelerine göre iş doyumu düzeyleri arasında ise fiziksel ortam  alt boyutunda  p<0,05 düzeyinde, ücret ve personel alt boyutunda p<0,01 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur.

Tartışma-Sonuç: Ülkemizde, Kick Boks Antrenörlerinin iş doyumu üzerine farklı bir çalışmaya rastlanmamış olması, bu çalışmayı önemli hale getirmektedir. Bununla birlikte farklı örneklem gruplarıyla yapılan çalışmalara rastlamak mümkündür. Ramazanoğlu (2006) hoşnutsuzluk duyulan tek konunun ücret yönetimiyle ilgili olduğunu; Balcı (1985) yöneticilerin en düşük doyumu ücretten sağladıklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak, çalışmamız bulguları da, Kick Boks Antrenörlerinin ekonomik durumlarının düzeltilmesine yönelik çalışmaların önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Aim: Today, when sports become a lifestyle, the number of people with detailed information about kickboxing from Far East sports is quite a little. This makes important the work to be done about kickboxing trainers who are contributors to the development and spread of kickboxing. With this study, it was aimed to determine the job satisfaction level and basic requirements of kickboxing trainers in Turkey and to propose solutions by determining the negativity.

Material and Methods: The population of this research consists of the trainers of the Turkey Kickboxing Federation. The sample of this research consists of a total of 78 numbers of trainers which were volunteers to attend to this research. The job satisfaction scale developed by Çetinkanat (1995) and proven as reliable was used as data collection tool. SPSS 16.0 for Windows was used for evaluation of the data. One-way ANOVA was used to analyze the data. The level of significance was taken as 0.05. Values at level 0,01 were also indicated.

Results: Significant difference was found in physical environment, wage and personnel sub-dimensions between kickboxing trainers' perceptions of job satisfaction according to seniority (p<0,05). Significant difference was also found in physical environment (p<0,05) and in wage and personel (p<0,01) among the levels of job satisfaction according to the income levels of the trainers.

Conclusion: In our country, there was no different study on the job satisfaction of kickboxing trainers, it makes this study important. However, it is possible to find study done with different sample groups. Ramazanoğlu (2006) stated that the only discontent is related to wage management. Balcı (1985) also stated that managers provided the lowest satisfaction for salary. In conclusion, In conclusion, our findings also show the importance and necessity of efforts to improve the economic situation of kickboxing trainers.    

  • Balcı, A. (1985). Eğitim yöneticilerinin iş doyumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
  • Çamur, B. (2006). İş doyumunun iş özellikleri modeli bakımından incelenmesi ve bazı demografik özelliklerle ilişkilerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
  • Çetinkanat, C. (1995). A.İ.B.Ü. ve O.D.T.Ü.’nün çeşitli fakültelerindeki öğretim elemanlarının iş doyumu. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
  • Çoknaz, H. (1998). Takım ve bireysel spor antrenörlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
  • Günbay, İ. (2000). Örgütlerde iş doyumu ve güdüleme. Ankara: Özen Yayıncılık.
  • Martens, R. (1998). Başarılı antrenörlük. (T. Büyükonat, Çev.). İstanbul: Beyaz Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1997)
  • Ramazanoğlu, F. (2006). Gençlik ve Spor Taşra Teşkilatı çalışanlarında iş doyumu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 291-299.
  • Samadov, S. (2006). İş doyumu ve örgütsel bağlılık: Özel sektörde bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
  • Telman, N. ve Ünsal, P. (2004). Çalışan memnuniyeti. İstanbul: Epsilon Yayınları.
  • Üçışık, H.F. (1999). Sporda sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: Ötüken Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Author: Alparslan Gazi AYKIN (Primary Author)
Institution: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Haluk ÇEREZ
Institution: Akdeniz Üniversitesi
Country: Turkey


APA AYKIN, A , ÇEREZ, H . (2019). Kick Boks Antrenörlerinin İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 1-9. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/42512/433255