Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 10 - 16 2019-03-27

Elit Güreş ve Judocularda Kilo Düşme ile Esneklik, Aerobik ve Anaerobik Güç Değerleri Değişimi

Bade YAMAK [1]

53 154

Bu çalışmada kendi kilolarının %3-7’sini düşen elit Güreş ve judocularda esneklik, aerobik ve anaerobik güç değerlerindeki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmaya 128 kadın ve 158 erkek sporcu dahil edilmiştir. İstatistiksel işlemlerde t- testi kullanılmıştır.

Araştırmada judo ve güreşçilerin kendi cinsiyetleri arasında yapılan karşılaştırmalarda yaş, boy uzunluğu,  kilo düşülmeyen zamanlardaki vücut ağrılıkları ve spora başlama yaşları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Hem kadın judo ve güreşçilerde hem de erkek judo ve güreşçilerde kilo düşme aşamasındaki esneklik değeri kilo düşülmeyen zamanlardaki esneklik değerinden az da olsa kötüdür. Fakat bu değişim anlamsızdır (p>0,05). Yine Judocu ve Güreşçilerin kilo düşme esnasındaki aerobik ve anaerobik güç değerleri kilo düşülmediği zamanlardaki aerobik ve anaerobik güç değerlerine göre anlamlı derecede daha kötü bulunmuştur (p<0,05).

Elit judo ve güreşçilerde kendi ağırlıkların %3-7’si arasında kilo düşmeleri esnekliklerinde önemli bir değişim sağlamazken aerobik ve anaerobik güçlerini düşürmektedir. Sporcuların kilo düşmemeye teşvik edilmesi ve düşülecekse bunun uzun süreli bir zamanı kapsaması önerilir.

Güreş, Judo
 • Ağaoğlu S.A, Kalkavan A. ,Taşmektepligil Y.M. (1997). Güreşçilerde Kilo Problemleri ve Çözüm Yolları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; Cilt 10, 384-389.
 • Ağaoğlu S.A, İmamoğlu O., Kishalı N. F., Çebi M. (2001). Türk Erkek Milli Judo Takım Sporcularının Belirli Fizyolojik Ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi, Bede Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Cilt 1, Sayı 2-3-4, sh.59-66.
 • Alderman, B. L., Landers, D. M., Carlson, J., & Scott, J. R., (2004). Factors related to rapid weight loss practices among international-style wrestlers. Medicine & Science in Sports & Exercise, (36), 249-52.
 • Alpay B.,Ersöz Y.,Karagöz Ş.,Oskouei M.M., (2015). Elit Güreşçilerde Müsabaka Öncesi Ağırlık Kaybı, Vücut Kompozisyonu Ve Bazı Mineral Seviyelerinin Karşılaştırılması, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue 4,ss.337-347.
 • Artioli GG, Gualano B, Franchini E, Scaglius FB, Takesian M, Fuchs M et al. (2010). Prevalence, Magnitude and Methods of Rapid Weight Loss Among Judo Competitors. Med Sci Sports Exerc, 42(3): 436-441.
 • Atan T., Ünver Ş., İslamoğlu İ., Çavuşoğlu, G. (2017). Endurance Performance According to Circadian Cycle. Anthropologist, 27(1–3), 32–36.
 • Guilherme G.A.,Daniel B.K.,Marina G. F.,Marina Y.S.,Mariane T.,Antonio H. L.J., (2007). Recovery Tıme After Weıgh-In Durıng Regıonal Level Judo Champıonshıp,Annals of the 5th International Judo Federation World Research Symposium,September, 12th, Rio de Janeiro, Brazil.
 • İmamoğlu O, Çebi M., Kishali N. F., İmamoğlu H., (1999). Türk Judo Erkek Milli Takımında Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1,sayı 1, sh. 12-18.
 • İmamoğlu O, Çebi M., Kishali N. F., Tunç T., (1999). Bayan Judo milli Takım Sporcularında Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,Cilt 1,sayı 1, sh. 34-40.
 • İmamoğlu, O,Özer K.,Muratli S.,Hergüner G., (1996). Bayan Judo Milli Takım Sporcularında Antropometrik ve Bazı Fizyolojik Parametrelerin İncelenmesi. Spor Hekimliği Dergisi,Volum 31,Nr.4,sh 177-188, İzmir.
 • İmamoğlu O., Ağaoğlu S.A, Kishali N. F, Çebi M., (2001). Erkek Milli Judocularda Aerobik, Anaerobik Güç, Vücut Yağ Oranı, El Kavrama Kuvveti Ve Vital Kapasite Aralarındaki İlişki, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Cilt 1, Sayı 2-3-4, sh.96-101.
 • İslamoğlu İ., Atan T., Ünver Ş., Çavuşoğlu G. (2016). Effects of Different Durations of Static Stretching on Flexibility Jumping Speed and Agility Performance. Anthropologist, 23(3), 454–461.
 • Kurt C., Kurt İ., Çatıkkaş F., (2006). Sıklet Sporcularında Sağlıksız Kilo Verme Yöntemlerinin Kullanım Sıklığı ve Bu Yöntemlere Bağlı Olduğu Düşünülen Yarışma Sırası Ve Sonrası Olumsuzluklar.9. Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri 3-5 Kasım, Muğla Üniversitesi.
 • Satıcı A, Akyol P, İmamoğlu O, Ermiş E. (2017). Judo ve Güreşçilerde Kilo Düşme Periyodunda Antrenman ve Beslenme Durumlarındaki Değişimin Araştırılması, 12 /15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.
 • Şahin, İ., Süel, E., (2006). Güreşçilerde Kısa Süreli Kilo Kaybının Esneklik Üzerine Etkisi 9. Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, 3-5 Kasım, Muğla Üniversitesi.
 • Yarar H., Eroğlu H., Üzüm H., Polat E. (2016). Sporcu Kilo Düşme Yöntemleri ve Etkileri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, journal of Human Sciencies, 13(3).
 • Zengin B.,Yılmaz S., Gülmez İ., Ramazanoğlu N., (2011). The Analysis Rapid Weight Loss Effects On General Strength For Young Elite Female Judo Athletes Before Competition, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi.
 • Ziyagil M.A, Zorba E, ,Eliöz M (1994). Sıkletlerinde birinci ve ikinci olan güreşçilerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin karşılaştırılması, Spor Bilimleri Dergisi, 5(1): 36-46.
 • Ziyagil M.A, Zorba E , Koç H., Gökmen A, ziyagil F, kalkavan A, ,Eliöz M (1997). Güreşçilerin sağ ve sol kol izometrik ve izokinetik kuvvetlerinin karşılaştırılması, Spor Hekimliği Dergisi, 32(1), 27-32.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-7129-0346
Author: Bade YAMAK (Primary Author)
Institution: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


APA YAMAK, B . (2019). Elit Güreş ve Judocularda Kilo Düşme ile Esneklik, Aerobik ve Anaerobik Güç Değerleri Değişimi. Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 10-16. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/42512/466198