Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 25 - 35 2019-03-27

Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış Düzeyleri ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi

Çağdaş CAZ [1] , Hüseyin Can İKİZLER [2]

43 125

Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış düzeylerini belirlemek ve sosyodemografik özelliklerle ilişkisi incelemektir. Bu amaç doğrulturunda çalışmaya, 150 (29 erkek, 121 kadın) öğrenci katılım göstermiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde nonparametrik istatistiksel yöntemlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre toplanan verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin sportmenlik düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ancak, sportmenlik ve fair-play konusunda bilgi sahibi olmanın sportmenlik davranışında farklılık yaratmadığı ortaya çıkmıştır. 

Beden Eğitimi, Öğrenci, Sportmenlik
 • Aracı, H. (2001). Lise Beden Eğitimi Ders Programları. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Arıpınar, E., Donuk, B. (2015). Spor Yönetimi ve Organizasyonlarda Etik Yaklaşımlar Fair-play. Ankara: Ötüken Neşriyat A.Ş.
 • Arnold, P.J. (1998). Sport, ethics and education. London: Cassell.
 • Bronikowski, M., Bronikowska, M., Laundanska-Krzeminska, I., Glapa, A., Morina, B. (2014). Sportsmanship attitudes in young adolescents from post-communist countries. Sport Sciences, 3(21), 161-168.
 • Çalayır, Ö., Yıldız, N., Yaldız, Ö., Çoknaz, H. (2017). Hokey müsabakalarına katılan sporcuların beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 27-37.
 • Dowling, F., Kårhus, S. (2011). An analysis of the ideological work of the discourses of ‘fair play’and moral education in perpetuating inequitable gender practices in PETE. Physical Education and Sport Pedagogy, 16(2), 197-211.
 • Ford, D. W., Jubenville, C. B., Phillips, M.B. (2012). The effect of the STAR Sportsmanship education module on parents' self-perceived sportsmanship behaviors in youth sport. Journal of Sport Administration & Supervision, 4(1), 114-126.
 • Ford, D. W., Jubenville, C. B., Phillips, M. B. (2012). The Effect of the Star Sportsmanship Education Module on Parents' Self-Perceived Sportsmanship Behaviors in Youth Sport. Journal of Sport Administration and Supervision,4(1).
 • Gencheva, N., Angelcheva, M., Marinov, T., Ignatov, I. (2017). Assessment of sportsmanship in case of institutionalized adolescents, deprived of parental cares. Journal of Health, Medicine and Nursing, 42, 103-109.
 • Güllü, S. (2018). Sporcuların antrenör-sporcu ilişkisi ile sportmenlik yönelimleri üzerine bir araştırma. SPORMETRE, 16(4),190-204.
 • Güllü, S., Şahin, S. (2018). Milli güreşçilerin sportmenlik yönelim düzeyleri üzerine bir araştırma. Turkish Studies, 13/18, 705-718.
 • Karafil, A.,Y., Atay, E., Ulaş, M., Melek, C. (2017). Spora katılımın beden eğitimi dersi sportmenlik davranışları üzerine etkisinin araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 1-11.
 • Kayışoğlu, N.B., Altinkök, M., Temel, C., Yüksel, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi: Karabük ili örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(3), 865-874.
 • Keating, J.W. (2007). Sportsmanship as a moral category. In: Morgan WJ, (Editor) Ethics in Sport. Human Kinetics, pp. 141-15
 • Koç, Y. (2017). Relationships between the Physical Education Course Sportsmanship Behaviors with Tendency to Violence and Empathetic Ability (Note 1). Journal of Education and Learning, 6(3),169-180.
 • Koç, Y., Güllü, M. (2017). Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. SPORMETRE, 15(1), 19-30.
 • Koç, Y., Seçer, E. (2018). Spor bilimleri alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin sportmenlik davranışları ile saygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 247-259.
 • Pehlivan, Z. (2004). Fair-play kavramının geliştirilmesinde okul sporunun yeri ve önemi. SPORMETRE, 2(2) 49-53.
 • Tel, M., Yaman, Ç., Altun, M. (2017). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları Hakkındaki Görüşleri. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 3(özel sayı), 16-26.
 • Yıldıran, İ. (2004). Fair Play: Kapsamı Türkiye’deki görünümü ve geliştirme perspektifleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 3–16.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0262-6114
Author: Çağdaş CAZ (Primary Author)
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Hüseyin Can İKİZLER
Institution: İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA CAZ, Ç , İKİZLER, H . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranış Düzeyleri ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi. Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 25-35. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/42512/508622