Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 44 - 53 2019-03-27

Spor Taraftarlarının Twitter Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi: Fırat Üniversitesi Örneği

Mustafa Karadağ [1] , Talha Hüseyniklioğlu [2] , Ercan Gür [3]

41 81

Bu çalışmada; Fırat Üniversitesinde ki spor taraftarlarının Twitter kullanım alışkanlıkları ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Çalışmayı ön lisans ve lisans olmak üzere 40519 öğrencinin %2'lik bir kısmı oluşturmuş olup bu oranda 810 kişiye tekabül etmektedir. Çalışmamızda ise toplam 813 öğrenciye ulaşılmıştır ve bu katılımcılar rastgele örneklem yoluyla seçilmiş olup, araştırmada veri toplama aracı olarak ölçek formu kullanılmıştır. Yoon (2013) geliştirdiği ölçekten uyarlanan, üç alt bölüm ve toplamda 21 maddeden oluşan “Taraftar Sadakati ve Twitter Kullanım Alışkanlıkları Ölçeği” kullanılmıştır. Mensubu olduğu spor kulübünün müsabakası hakkında Twitter uygulamasını ne sıklıkta, hangi durumlarda kullanıldığının analizleri yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizlerinin yapılmasında SPSS 21. 0 paket programından yararlanılmıştır. Gruplar arasında ki farklılıklar ki kare (X2)testi ile açıklanmışken, Twitter kullanım alışkanlıkları ile spor takımına olan hayranlık ve aidiyet arasında ki ilişki, Spearman Korelasyon (n=813) ile ortaya konulmuştur.

Elde edilen verilere göre; katılımcıların 356’sı kadın 457’si erkek olduğu, 742 kişinin 18-23 yaş aralığında 68 kişinin 24-29 yaş aralığında 3 kişinin 30 yaş ve üzerinde olduğu, 802 kişinin bekar 6 kişinin evli, 5 kişinin dul olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun 347 kişi 2000 TL ve altı gelire ve 343 kişinin de 2001-4000 TL gelir düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Katılımcıların büyük bir kısmının bir taraftar grubu/kulüp üye olmadıkları, kombine bilet aldıkları, uzun süredir Twitter kullandıkları ve günlük olarak tweet attıkları görülmüştür.

Sonuç olarak; Twitter kavramı, birçok toplumsal yapıyı değiştirdiği gibi spor alanında da ciddi değişikliklere neden olduğu ve taraftarların mensubu bulunduğu spor kulüplerini ve buna bağlı uzantıları takip etme arasında ilişki olduğu söylenebilir.

Twitter, Fırat Üniversitesi, Taraftar, Spor
 • Aydın İE. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Üniversitesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35): 373-386.
 • Atalı L, Karacan Ç (2013). Üniversite Liglerine Katılan Sporcuların Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Araçları Kullanımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 217-226.
 • Çakmak V. (2014). İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Olan Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Örnek Olay İncelemesi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı.
 • Güneş EP. (2016). Toplumsal Değişim, Teknoloji ve Eğitim İlişkisinde Sosyal Ağların Yeri, 191-206.
 • Işık U. (2007). Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı Araştırma Yöntemleri Bilim Dalı.
 • Koçer M. (2012). Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Akdeniz İletişim Dergisi, 18: 70-85.
 • Kıyak A. (2012). Sosyal Paylaşım Siteleri ve Üniversite Gençliği: Facebook’un Üniversite Öğrencileri Tarafından Kullanılma Nedenlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 307-315.
 • Kurağ İ. Sosyal Medya’nın Bireye Etkileri ve Toplumsal Hareketlerdeki Etkinliği”. http://akademikperspektif.com/2014/11/29/sosyal-medyanin-bireye-etkileri-ve-toplumsal hareketlerdeki-etkinligi/ 04. 05. 2018
 • Ritzer G. (2011). Sosyoloji Kuramları. Hülür H. (Çeviren), 1. Baskı, Ankara: De Ki Basım Yayın.
 • Smith RL, Smith DK.(2012). Identity in Twitter's Hashtag Culture:A Sport-Media Consumption Case Study. InternationalJournaf of Sport Communication, 539-557.
 • Tel M, Erdoğan R. (2015). Doktorların Boş Zaman Etkinliğine Katılma Durumlarının İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue 4: 383-395.
 • William J, Chinn JS, Suleiman J. (2014). The value of Twitter for sports fans, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 36-50.
 • Witkemper C, Lim Hoon C, Waldburger A. (2012). Social Media and Sports Marketing:Examining the Motivations andConstraints of Twitter Users. Sport Marketing Quarterley, 170-183.
 • Yetim A. (2000). Sporun Sosyal Görünümü, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi S:1, Ankara.
 • Yoon S. (2013). An Examination of Twitter’s Role in the Formation of Collegiate Sport Fans’ AllegianceUsing the Revised Psychological Continuum Model (PCM). South Calorina:The Graduate School of Clemson University.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Author: Mustafa Karadağ
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Talha Hüseyniklioğlu
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Author: Ercan Gür (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


APA Karadağ, M , Hüseyniklioğlu, T , Gür, E . (2019). Spor Taraftarlarının Twitter Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi: Fırat Üniversitesi Örneği. Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 44-53. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/42512/520642