Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 69 - 80 2019-03-27

Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısının Bazı Demografik Bilgilere Göre İncelenmesi

Nahit ÖZDAYI [1]

34 83

Amaç: Üniversite öğrencilerinin benlik saygılarını farklı değişkenler açısından incelemektir.

Materyal ve Yöntem: Araştırmaya 99 kadın (%49,5) ve 101 erkek (%50,5) olmak üzere toplam 200 öğrenci katılmıştır. Veri toplamak üzere öğrencilerin benlik saygılarını ölçmeye yönelik Arıcak (1999) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeği (B.S.Ö.) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği Chronbach Alpha analiziyle ortaya koyulmuştur. Uygulama sonucuna göre 32 ifadenin güvenirliği α=0,902 çıkmıştır. Alt boyutların güvenirliği ise, Benlik Değeri α=0,704, Özgüven α=0,686, Depresif Duygulanım α=0,629, Kendine Yetme α=0,659, Başarma ve Üretkenlik α=0,643olarak tespit edilmiştir. Toplanan verilerin dağılımları incelenmiş, yapılan analizlerden hareketle verilerin normal dağıldığı sonucuna varılmıştır. Buna göre parametrik testler uygulanmıştır. Önem seviyesi %95(p<0,05) düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin cinsiyetleri, yaşları ve bulundukları sınıflar ile benlik saygısı alt boyutların karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05). Bölüm değişkeni ve spor yapma durumuna göre benlik saygısı arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).

Sonuç: Öğrencilerin benlik saygıları onların bulundukları sınıflardan hareketle farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Buna göre, öğrenciler hangi sınıfta olursa olsun benlik saygılarının farklı olacağı düşünülmektedir. Cinsiyete bakıldığında ise, erkeklerin kendine yetme durumlarının kadınlara oranla daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Depresif duygulanımlarının yaşa göre farklılaştığı ancak bu farkın belli bir yaş gurubu arasında olmadığı anlaşılmıştır.

Benlik Değeri, Özgüven, Depresif Duygulanım, Kendine Yetme
 • Adams, J. F. (1995). Ergenliği anlamak. Çev: Bekir Onur ve diğ., İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Altunışık, R. Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya yayıncılık.
 • Arıcak, O. T (1995). Üniversite öğrencilerinde saldırganlık, benlik saygısı ve denetim odağı ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baybek, H. & Yavuz, S. Muğla Üniversitesi öğrencilerinde benlik saygısının incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2005; 14 (1): 73, 95.
 • Baymur, F (1994). Genel psikoloji. İnkılap Kitabevi.
 • Brewer, G., & Kerslake, J (2015). Cyberbullying, self-esteem, empathy and loneliness. Computers in human behavior, 48, 255-260.
 • Brown, S. (2016). Measures of Shape: Skewness and Kurtosis. Oak Road Systems. Erişim Tarihi: 23.01.2019 https://brownmath.com/stat/shape.htm
 • Douglas, L. & Connor, R. (2003). Attitudes to service quality–the expectation gap. Nutrition & Food Science, 33(4), 165-172.
 • Elemek, M. A (2008)”Öğrenme Bozukluğu Olan Çocuklarda Benlik Saygısının ve Kaygı Durumunun İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Erşan, E. E. Doğan, O. & Doğan, S (2009). Beden Eğitimi ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 12(1).
 • Erpalabıyık, B (2018). Üniversite öğrencilerinin gençlik liderlik özellikleri ile benlik saygısı ve özgüven algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Siirt.
 • Esen, C. A (2014). Spor Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Muğla
 • Fırat, A.F (2010). ”Üniversite Öğrencilerinin İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalarını Yordama da Yalnızlık, Benlik Saygısı, Yaş, Cinsiyet ve Romantik İlişki Yaşama Durumunun Rolü Yayınlanmamış(Yüksek Lisans Tezi) Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kalaycı, Ş (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 5). Ankara, Türkiye: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kan, M (2018). Üniversite öğrencilerinde yetişkin bağlanma biçimleri, kişilik özellikleri ve benlik saygısı arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Karagöz, Y. (2016). Spss 22 Uygulamalı Biyoistatistik. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Köknel, Ö. (2007). Çatışan değerlerimiz: aileden topluma, politikadan inançlara, sevgiden aşka kadar. Altın Kitaplar.
 • O'malley, P. M., & Bachman, J. G (1979). Self-esteem and education: Sex and cohort comparisons among high school seniors. Journal of Personality and Social Psychology, 37(7), 1153.
 • Saygın, Y. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek, benlik saygısı ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Konya
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S (2013). Using multivariate statistics. UpperSaddle River.
 • Ünüvar, A (2003). Çok yönlü algılanan sosyal desteğin 15–18 yaş arası lise öğrencilerinin problem çözme becerisine ve benlik saygısına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yavuzer, H (2000). Okul Çağı Çocuğu. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, S (2000). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyi arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum.
 • Yüksekkaya, S (1995). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5534-3153
Author: Nahit ÖZDAYI (Primary Author)
Institution: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


APA ÖZDAYI, N . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısının Bazı Demografik Bilgilere Göre İncelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 69-80. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/42512/534829