Year 2007, Volume 0, Issue 17, Pages 147 - 154 2007-02-13

ESKİ VE YENİ KAYNAKLARDA FIKHULLUGA KAVRAMI

Mahmut KAFES [1]

221 524

Fıkhulluga (filoloji), ilmulluga (dilbilim), bu iki terimin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi, dünyada ve Araplarda dil çalışmaları, başlıca eski ve yeni fıkhulluga kaynakları
 • ABDULAZİZ, Muhammed Hasan, (1992), Medhal ila İlmi'l-Luga, Kahire : Mektebetü' ş-Şebab .
 • AKSAN, Doğan, (2000), Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara : TDK Yayınları .
 • DAYF, Şevki , (1968), el-Medarisü'n-Nahviyye, Kahire: Daru'l-Maarif. DESAUSSURE, Ferdinand, (1976), Genel Dilbilim Dersleri (çev. Berke Vardar), Ankara: TDK Yayınları .
 • FIRÜzABADI, Mecduddin Muhammed b. Yakub, (1952), el-KamOsu'l-Muhit, Kahire : Mustafa el-Babı el-Halebı.
 • HİCAZI, Mahmud Fehmı, (tsz.), İlmu'l-Lugati'l Arabiyye, Kahire : Dar-u Karib.
 • İBN FARİS, Ebu'l-Huseyn Ahmed b. Faris b. Zekeriya, (1997), es Sahibı Fi Fıkhı'l Lugati'l-Arabiyye ve Mesailiha ve Suneni'l-Arap fi Kelamiha, Beyrut : Daru'lKütübi'l İlmiyye.
 • İBN MANZÜR, Cemaleddin Muhammed b. Mükerrem, Lisanu'l-Arap, (1990), Beyrut : Dar-u Sadır.
 • KOÇ, Nurettin, (1992), Açıklamalı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, İstanbul : İnk lap Kitabevi.
 • KOÇAK, Yaşar, (1998), Arapça Sözlükler ve Özellikleri, İstanbul.
 • LONS, JOHN, (1983), Kurumsal Dilbilime Giriş (çev. Ahmet Kocaman), Ankara : TDK Yayınları.
 • ÖZDEM, Ragıp, (1944), Dil Türeyiş Teorilerine Toplu Bir Bakış, Ankara.
 • RACİH!, Abduh, (tsz.), Fıkhu'l-Luga fi'l-Kütüqi'l-Arabiyye, Beyrut.
 • SAC RA.N, Mahmud, (tsz), İlmu'l-Luga, Beyrut : Daru'n-Nahdati'l-Arabiyye SEALİBI, Ebu Mansur Abdu'l-Melik b. Muhammed (tsz.), Fıkhu'l-Luga ve Sırru'lArabiyye, Beyrut: Daru'l-Cıyl.
 • SALİH, Subhi {1976), Dirasat fi Fıkhı' -Luga, Beyrut: Daru l-İlm li'I-Me ayın. VAFi, Ali Abdulvahid, (1984), mu l-Luga, Kahire : Dar-u Nahda.
 • VARDAR, Berke ve Diğerleri, (1988), Başlıca Dilbilimleri Sözlüğü, İstanbu l : ABC Kitabevi.
 • YAKUB, İmıl Bedic, (1986), Fıkhu I-Lugati'l-Arabiyye ve Hasaisuha, Beyrut: Daru'l-İlm li'l Melayın.
 • ZEBIDI, Muhibbuddin Ebu'I-Feyz Muhammed Murtaza, (1306 h.), Tacu'l-Arôs min Cevahiri'l-Kamus, Mısır.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Mahmut KAFES

Bibtex @ { sefad171871, journal = {Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-908X}, address = {Selcuk University}, year = {2007}, volume = {0}, pages = {147 - 154}, doi = {}, title = {ESKİ VE YENİ KAYNAKLARDA FIKHULLUGA KAVRAMI}, key = {cite}, author = {KAFES, Mahmut} }
APA KAFES, M . (2007). ESKİ VE YENİ KAYNAKLARDA FIKHULLUGA KAVRAMI. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 0 (17), 147-154. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sefad/issue/16470/171871
MLA KAFES, M . "ESKİ VE YENİ KAYNAKLARDA FIKHULLUGA KAVRAMI". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 0 (2007): 147-154 <http://dergipark.org.tr/sefad/issue/16470/171871>
Chicago KAFES, M . "ESKİ VE YENİ KAYNAKLARDA FIKHULLUGA KAVRAMI". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 0 (2007): 147-154
RIS TY - JOUR T1 - ESKİ VE YENİ KAYNAKLARDA FIKHULLUGA KAVRAMI AU - Mahmut KAFES Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 154 VL - 0 IS - 17 SN - -2458-908X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk University Journal of Faculty of Letters ESKİ VE YENİ KAYNAKLARDA FIKHULLUGA KAVRAMI %A Mahmut KAFES %T ESKİ VE YENİ KAYNAKLARDA FIKHULLUGA KAVRAMI %D 2007 %J Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P -2458-908X %V 0 %N 17 %R %U
ISNAD KAFES, Mahmut . "ESKİ VE YENİ KAYNAKLARDA FIKHULLUGA KAVRAMI". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 0 / 17 (February 2007): 147-154.