Year 2019, Volume 22, Issue 1, Pages 53 - 65 2019-04-30

The Impact on Job Satisfaction Level of Employees and Organizational Commitment Level of Employees of the Ethical Climate Perception: Application in ARÇELİK A.Ş. Adana and Elazığ Regional Offices
Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama

Muhammet Düşükcan [1] , Ömer Faruk Yüksel [2]

19 59

Today, competition is increasing. This competition depends on to survive and be able to keep up with the times businesses. Businesses are the most important factor in terms of human resources. That the ethical climate in the organization to make the most efficient form of human resources and provision of employee job satisfaction and thus it is necessary to increase their commitment to the organization. The high increase of employees' job satisfaction and organizational commitment and performance level will increase their productivity. The aim of the study is to examine the effects of ethical climate perception on the employees in terms of job satisfaction and organizational commitment. The aim of this study is to measure the awareness of the ethical concept of the employees and also to determine how the concept of ethics has a positive or negative effect on them. It is aimed to understand the ethical climate awareness of organizations and how they affect the employees within the organization and as a result of this, the organization and the management will realize policies for the employees. In this study questionnaire method was used as data collection tool. The survey includes 31 questions to measure demographic characteristics, ethical climate, job satisfaction and organizational commitment. The data were analyzed by using SPSS 22 package program and frequency distribution and Correlation test. As a result, it was determined that there was a positive relationship between ethical climate perception and job satisfaction (r = 0,003). It was found that there was a positive correlation between ethical climate perception and organizational commitment (r = 0.00).

Günümüzde rekabet koşulları giderek artmaktadır. Bu rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri zamana ayak uydurabilmelerine bağlıdır. İşletmeler açısından insan faktörü en önemli kaynaklardandır. İnsan kaynaklarından en verimli şekilde yararlanabilmesi için örgütte etik iklimin olması ve bu sayede çalışanların iş tatmininin sağlanması ve örgüte bağlılıklarının arttırılması gerekmektedir. İş görenlerin iş tatminin artması ve örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olması onların verimliliğini ve performanslarını arttıracaktır. Araştırmanın amacı etik iklim algısının iş görenler üzerinde ki etkilerini iş tatmini ve örgütsel bağlılık anlamında incelemektir. İş görenlerin etik kavramı farkındalığını ölçmek aynı zamanda etik kavramının onların üzerinde ki olumlu ya da olumsuz nasıl bir etki yarattığını belirlemektir. Örgütler açısından etik iklim farkındalığının oluşması ve örgüt içerisinde iş görenleri nasıl etkilediğinin anlaşılması ve bunun neticesinde örgütün ve yönetimin iş görenler için politikalar gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Ankette demografik özellikler, etik iklim, iş tatmini ve örgütsel bağlılığı ölçmeye yönelik toplam 31 soru yer almaktadır. Elde edilen verilere, SPSS 22 paket programı aracılığıyla frekans dağılımı ve Korelasyon testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, etik iklim algısı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki (r=0,003) olduğu tespit edilmiştir. Etik iklim algısı ve örgütsel bağlılık kavramı arasında pozitif yönlü ilişki (r=0,00) olduğu tespit edilmiştir. 

  • Akgündüz Y., Güzel T., “Örgütsel Adalet İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgütsel Güvenin Aracılık İlişkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S:3, 2010, s.1-18.Barlı Ö., Davranış Bilimleri ve Örgütlerde Davranış, Aktif Yayınevi, 2.Baskı, Erzurum, 2012.Başpınar N. Ö., Çakıroğlu D., Meslek Etiği, Nobel Yayınları, 1.Baskı, Ankara, 2011Büte M. “Etik İklim, Örgütsel Güven ve Bireysel Performans Arasındaki İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C:25, S:1, 2011, s.171-192Çakırel Y., Mesleki Etik Kapsamında Etik ve Etik Kodların Büro Çalışanlarının İş Doyumuna Etkisi, (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2009.Çelik A., Şimşek M. Ş., Akgemci T., Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Gazi Kitabevi, 6.Baskı, Ankara, 2008.Demirtaş Ö. “İşyerlerinde Olumsuz Durumları İfşa Etmenin Etik İklim Üzerindeki Etkisi: Yıldırma Algısının Moderatör Rolü”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C:43, S:1, 2014, s.136-156.Doğan E. Ş., Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Türkmen Kitabevi, 1.Baskı, İstanbul, 2013.Durna U., Eren V., “Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, C:6, S:2, 2005, s.210-219.Örücü E., Kışlalıoğlu R. S., “Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan Çalışması”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, C:10, S:22, 2014, s.45-65.Pasztor J., “What is Ethics, Anyway?”, Journal Of Financial Service Professionals, C:69, S:6, 2015, s.30-32.Sabuncuoğlu Z., İşletme Etiği, Beta Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 2011.Özcan E. B., Örgütsel Bağlılık ve İş Değerleri Arasındaki İlişki: Adana İlinde Bir İnceleme, (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), Adana, 2008.Özkalp E., Kırel Ç., Örgütsel Davranış, Seçkin Yayınları, Eskişehir, 2001.Sözbilir F., “Etiksel Davranışlar ve Etiksel İklimin Mobbing Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C:17, S:3, s.118-140.Tzinera A., Feleab M., Variliv C., “Relating Ethical Climate, Organizational Justice Perceptions and Leader Member Exchange İn Romanian Organizations”, Journal of Work and Organizational Psychology, S:31, 2015, s.153-169.Uygur A., Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık, Barış Platin Kitabevi, 1.Baskı, Ankara, 2009.Yatkın A., Kamuda Etik Yönetimi, Nobel Yayınları, 1.Baskı, Ankara, 2011.http://www.iktisadi.org/is-tatmini.html (22.04.2016)
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date 2019
Journal Section Original Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5742-1787
Author: Muhammet Düşükcan (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9615-3495
Author: Ömer Faruk Yüksel (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { selcuksbmyd473280, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {53 - 65}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.473280}, title = {Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama}, key = {cite}, author = {Düşükcan, Muhammet and Yüksel, Ömer Faruk} }
APA Düşükcan, M , Yüksel, Ö . (2019). Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22 (1), 53-65. DOI: 10.29249/selcuksbmyd.473280
MLA Düşükcan, M , Yüksel, Ö . "Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019): 53-65 <http://dergipark.org.tr/selcuksbmyd/issue/44105/473280>
Chicago Düşükcan, M , Yüksel, Ö . "Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019): 53-65
RIS TY - JOUR T1 - Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama AU - Muhammet Düşükcan , Ömer Faruk Yüksel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.473280 DO - 10.29249/selcuksbmyd.473280 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 65 VL - 22 IS - 1 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.473280 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.473280 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama %A Muhammet Düşükcan , Ömer Faruk Yüksel %T Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 1 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.473280 %U 10.29249/selcuksbmyd.473280
ISNAD Düşükcan, Muhammet , Yüksel, Ömer Faruk . "Etik İklim Algısının İş Görenlerin İş Tatmini Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Etkisi: ARÇELİK A.Ş. Adana ve Elazığ Bölge Yöneticiliklerinde Uygulama". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 1 (April 2019): 53-65. https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.473280