Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 93 - 110 2018-12-15

INVESTIGATING THE VIEWS OF STUDENTS RELATED TO THE EFFECT OF SCHOOL VARIABLES UPON ACADEMIC SUCCESS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sait Akbaşlı [1] , Pelin Kösece [2] , Meral Balta Uçan [3]

42 161

In this study, how students perceived the effect of various school variables considered as efficient on their success and/or failure upon student success was emphasized. In this sense, basic school variables that affected the success of students were grouped under 4 sub-dimensions as “environment/climate of the school,” “manner of students towards the students,” social potential of the students,” and “physical structure of the school and attitude of school managers.” The research was descriptive and screening model based because of aiming to explain the relationships between the cases and whether the relationships changed according to some variables. The study group of the research included 420 high school students studying at İlksan Anatolian High School in 2016-2017 academic year. The data were analyzed performing statistical processes such as arithmetic average, t-test, one-way ANOVA, frequency, percentage and standard deviation. As result of the analyses, it was determined that the highest average was on manner of teachers towards the students when the answers of the students for each dimension were analyzed. Furthermore, it was concluded that the views of the high school students related to the effect of school variables upon student success differed significantly in terms of gender in favor of female students and level of grade. Offers were suggested in accordance with obtained results.

Bu çalışmada, öğrencilerin başarı ve/veya başarısızlıkları üzerinde etkili olduğu düşünülen çeşitli okul değişkenlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin öğrenci tarafından nasıl algılandığı üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda, öğrencilerin başarısını etkileyen temel okul değişkenleri “okulun ortamı/iklimi”, “Öğretmenlerin öğrenciye yaklaşımları”, “Öğrencinin sosyal potansiyeli” ve “okulun fiziki yapısı ve okul yönetiminin tutumu” olmak üzere 4 alt boyutta toplanmıştır. Durumlar arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin bazı değişkenlere göre değişip değişmediğini açıklamayı hedef aldığından betimsel nitelikli, tarama modeline dayalı bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılında İlksan Anadolu Lisesinde öğrenim gören 420 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS istatistik programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Veriler, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü ANOVA, frekans, yüzde ve standart sapma gibi istatistiki işlemler yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın, “Lise öğrencilerinin okul değişkenlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisine yönelik görüşleri nasıldır?” şeklindeki birinci alt problemine yönelik yapılan analizler neticesinde, anket maddelerinin her bir boyutuna verilen öğrenci cevapları incelendiğinde en yüksek ortalamanın öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımı boyutunda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin okul değişkenlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisine yönelik görüşlerinin sınıf düzeyine ve kız öğrenciler lehine olacak şekilde cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda birtakım önerilerde bulunulmuştur.

 • Al Şensoy, S., & Sağsöz, A. (2015). Öğrenci başarısının sınıfların fiziksel koşulları ile ilişkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3), 87-104.
 • Balcı, A. (1988). Etkili okul. Eğitim ve Bilim, 12(70), 21-30.
 • Başar. H. (1994). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baştepe, İ. (2002). Normal ve taşımalı eğitim yapan resmi ilköğretim okul yönetici, öğretmen ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okul (örgütsel) etkililik algıları (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dodson, C. K. (2005). The relationship between school effectiveness and teachers' job satisfaction in north Mississippi schools (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Mississippi University, Oxford.
 • Doran, J. A. (2004). Effective school characteristics and student achievement correlates as perceived by teachers in American style international schools (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Central Florida University, Florida.
 • Edmonds, R. (1979). Effective School For the Urban Poor, Educational Leadership: 15-24. Erişim tarihi: 31/05/2018 https://pdfs.semanticscholar.org/550b/740eb13c411d36d38f498293472cf64fdcef.pdf
 • Harbaugh, R. J.(2005). Examining the correlates of effective schools present in an intermediate school: A case study (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Immaculate University, Pennsylvania.
 • Helvacı M. A., Aydoğan İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(2), 41-60.
 • Hoy, W.K., Tarter, J.C., Kottkamp, R. B. (1991). Open schools/ healthy schools: measuring organizational climate. Erişim tarihi: 31/05/2018 http://www.waynekhoy.com/pdfs/open_schools_healthy_schools_book.pdf
 • Jansen, J. D. (1995). “Effective schools?”, Comparative Education, 31(2), 181- 200.
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri, Ankara: Tekışık.
 • Kurul Tural, N. (2002). Öğrenci başarısında etkili okul değişkenleri ve eğitimde verimlilik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 39-54.
 • Landis, B. C.(1998). Looking at the effective school characteristics and performance assessment Pennsylvania elementary schools (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Lehigh University.
 • Nartgün, Ş. & Çakır, M. (2014). Lise öğrencilerinin akademik başarılarının akademik güdülenme ve akademik erteleme eğilimleri açısından incelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 379-391.
 • Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E., & Erkan, S. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 213-224.
 • Sezer, Ş. (2018). Öğretmenlerin sınıf yönetimi tutumlarının öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkileri: fenomenolojik bir çözümleme, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 534-549.
 • Stefano, M. D. (2003). School effectiveness: The role of the principals in a leading public secondary school in Santa fe province (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Columbia University, Argentina.
 • Şişman, M. (1996). Etkili okul yönetimi araştırma raporu, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi.
 • Turan, S. (1998). Measuring organizational climate and organizational commitment in the Turkish educational context. Paper Presented at the Annual Meeting of the University Council for Educational Administration (St. Louis, MO, October 30 – November 1, 1998). ED 429359.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9406-8011
Author: Sait Akbaşlı
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1795-1323
Author: Pelin Kösece (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3459-4372
Author: Meral Balta Uçan

Bibtex @research article { ses439740, journal = {Scientific Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2602-4527}, address = {Mahmut SAĞIR}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {93 - 110}, doi = {10.31798/ses.439740}, title = {OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Akbaşlı, Sait and Kösece, Pelin and Balta Uçan, Meral} }
APA Akbaşlı, S , Kösece, P , Balta Uçan, M . (2018). OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Scientific Educational Studies, 2 (2), 93-110. DOI: 10.31798/ses.439740
MLA Akbaşlı, S , Kösece, P , Balta Uçan, M . "OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Scientific Educational Studies 2 (2018): 93-110 <http://dergipark.org.tr/ses/issue/40919/439740>
Chicago Akbaşlı, S , Kösece, P , Balta Uçan, M . "OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Scientific Educational Studies 2 (2018): 93-110
RIS TY - JOUR T1 - OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Sait Akbaşlı , Pelin Kösece , Meral Balta Uçan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31798/ses.439740 DO - 10.31798/ses.439740 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 110 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.439740 UR - https://doi.org/10.31798/ses.439740 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Sait Akbaşlı , Pelin Kösece , Meral Balta Uçan %T OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 2 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.439740 %U 10.31798/ses.439740
ISNAD Akbaşlı, Sait , Kösece, Pelin , Balta Uçan, Meral . "OKUL DEĞİŞKENLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA OLAN ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Scientific Educational Studies 2 / 2 (December 2018): 93-110. https://doi.org/10.31798/ses.439740