Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 153 - 173 2018-12-15

ASSESSMENTS OF VOCATIONAL HIGH-SCHOOL MANAGERS RELATING TO STUDENTS’ POSSESSION OF GLOBAL CITIZENSHIP ATTRIBUTES
ÖĞRENCİLERİN DÜNYA VATANDAŞI ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALARINA İLİŞKİN MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Mahmut SAĞIR [1] , Hatice ÖNCÜ [2]

40 111

This study aims to evaluate the opinions of vocational high-school managers about the degree of the possession of students’ global citizenship attributes. The participants of the focus group are comprised of 15 managers of vocation high-school, which are situated in the city district of Kahramanmaraş. The focus group managers are determined with the help of maximum variation purposive sampling method. The research is patterned by the qualitative phenomenology method. In order to collect the data, a semi- structured interview form is utilized, which comprise 7 questions that are developed according to expert opinions. The quantitative data which are collected from the research project is handled with the descriptive analysis method. The outcome of the research illustrates that the foreign language level of the students are inadequate, working capability for international workplace is low, professional ethics are not enough, cohesion to the universal values is weak and adaptation to different cultures is not enough for being a global citizen. In addition, it is seen that the students are keen to apt to the changes and willing to participate in social responsibility issues, however, these characteristics necessitate the appropriate routing of the students.  

Bu araştırmanın amacı öğrencileri dünya vatandaşı özelliklerini taşımalarına ilişkin meslek lisesi yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş il merkezindeki meslek liselerinde görev yapan 15 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna giren okul yöneticileri “Amaçlı örnekleme yöntemlerinden Maksimum Çeşitlilik Örnekleme” yoluyla belirlenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim olarak desenlenmiştir. Araştırmada verileri toplamak için araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen ve 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda dünya vatandaşlığı için; öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin yetersiz olduğu, uluslararası iş gücü piyasasındaki iş yapabilirliklerinin düşük olduğu, meslek etiği konusunda yeterli olmadıkları, evrensel değerlere bağlılıklarının istenen nitelikte olmadığı, farklı kültürlere adaptasyon konusunda başarılı olamadıkları söylenebilir. Bununla birlikte meslek lisesi öğrencilerinin değişime kolay ayak uydurabildikleri ve sosyal sorumluluk konusunda istekli oldukları fakat yönlendirilmeleri gerektiği söylenebilir. 

 • Acat, M. B., Demiral, S., (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8(3)312-329.
 • Alyakut, B. (2007). Stratejik Yönetim Süreci ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim Uygulamalarının İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisan Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bumin, K. (1982). Sivil Toplum ve Devlet, Kuramlar- Deneyler- Arayışlar, İstanbul: Yazko Yayınları.
 • Ceylan, Ş., (2013). Preschool Teachers’ Views on World Citizenship Education. Journal of Theoretical Educational Science, 7(1), 78-93.
 • Coştu, Y., (2009). Toplumsallaşma Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme.Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9(3), 117-140.
 • Engin, G., Sarsar, F., (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel vatandaşlık düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 12(1), 150-161.
 • Gül, G., (2004). Birey Toplum Eğitim Ve Öğretmen, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 223-236.
 • Gürol M., Bavli B., (2015). "Eğitim Politikaları Bağlamında Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi", Türkiye'de Eğitim Politikaları , Gümüş, A., Ed., Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss.351-367.
 • Kan, Ç. (2009). Değişen değerler ve küresel vatandaşlık kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 895-904.
 • Kaya, B., Kaya, A., (2012). Teknoloji Çağında Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Algıları. Sakarya University Journal of Education. 2(3), 81-95.
 • Kongar, E., (1985). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği. İstanbul: Bilgi Yayını, 1985.
 • Kronfli, M., (2011). Educating for global citizenship and anexploration of two curricular methods. MA thesis, Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto.
 • Pike, G. (2007). Citizenship education in a global context. Brock Education Journal,17(1), 38-49.
 • Şahin, M., Şahin, S., Yıldız, G. D., (2016). Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı ve Dünya Vatandaşlığı: Öğretmen Adaylarının Perspektifinden. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31(2): 369-390.
 • Uçar, C., Özerbaş, M. A., (2013). Mesleki Ve Teknik Eğitimin Dünyadaki Ve Türkiye’deki Konumu. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(2), 2146-2199.
 • Ulusoy, K., Erkuş, B., (2017). Türk eğitim tarihinin mihenk taşlarından meslek liselerine karşı öğrencilerin ilkokuldan itibaren yönelimleri ve okula aidiyet duyguları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 16(61), 676-685.
 • Uydaş, İ., Genç, S. Z., (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Bağlamında Çok Kültürlülük Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 4(1), 416-429.
 • Yazar, T . (2016). Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (1), 61-68. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pegegog/issue/22591/241299
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mahmut SAĞIR (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Hatice ÖNCÜ (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { ses477686, journal = {Scientific Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2602-4527}, address = {Mahmut SAĞIR}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {153 - 173}, doi = {10.31798/ses.477686}, title = {ÖĞRENCİLERİN DÜNYA VATANDAŞI ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALARINA İLİŞKİN MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {SAĞIR, Mahmut and ÖNCÜ, Hatice} }
APA SAĞIR, M , ÖNCÜ, H . (2018). ÖĞRENCİLERİN DÜNYA VATANDAŞI ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALARINA İLİŞKİN MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Scientific Educational Studies, 2 (2), 153-173. DOI: 10.31798/ses.477686
MLA SAĞIR, M , ÖNCÜ, H . "ÖĞRENCİLERİN DÜNYA VATANDAŞI ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALARINA İLİŞKİN MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Scientific Educational Studies 2 (2018): 153-173 <http://dergipark.org.tr/ses/issue/40919/477686>
Chicago SAĞIR, M , ÖNCÜ, H . "ÖĞRENCİLERİN DÜNYA VATANDAŞI ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALARINA İLİŞKİN MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Scientific Educational Studies 2 (2018): 153-173
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN DÜNYA VATANDAŞI ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALARINA İLİŞKİN MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ AU - Mahmut SAĞIR , Hatice ÖNCÜ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31798/ses.477686 DO - 10.31798/ses.477686 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 173 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.477686 UR - https://doi.org/10.31798/ses.477686 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies ÖĞRENCİLERİN DÜNYA VATANDAŞI ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALARINA İLİŞKİN MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ %A Mahmut SAĞIR , Hatice ÖNCÜ %T ÖĞRENCİLERİN DÜNYA VATANDAŞI ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALARINA İLİŞKİN MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 2 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.477686 %U 10.31798/ses.477686
ISNAD SAĞIR, Mahmut , ÖNCÜ, Hatice . "ÖĞRENCİLERİN DÜNYA VATANDAŞI ÖZELLİKLERİNİ TAŞIMALARINA İLİŞKİN MESLEK LİSESİ YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ". Scientific Educational Studies 2 / 2 (December 2018): 153-173. https://doi.org/10.31798/ses.477686