Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 59 - 73 2018-12-10

Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri

Ahmet Tayfur AKCAN [1]

161 662

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş Suriye vatandaşlarını diğer ülkelere göçe zorlamış ve ülkeler arası göçün arttığı dinamik sürece girilmiştir. Türkiye’nin bu duruma hazırlıksız yakalanması başta işgücü piyasası olmak üzere birçok alanda ekonomik ve sosyal hayatı etkilemiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut olan refah şovenizmi sebebi ile Avrupa Birliği ülkelerine sığınamayan Suriyeliler, Türkiye’ye sığınmak zorundakalmıştır. 2017 yılı sonu itibari ile Suriyeli sığınmacıların %92’lik kısmının Türkiye geneline yayılarak ikamet etmesi ve %78’lik kısmının 35 yaşından genç olması işgücü piyasasının dengesini bozmuştur. Artan emek arzı beraberinde işsizlik oranlarının artmasını getirmiştir. Çalışmada ilk bölümünde Suriyeli sığınmacıların Türkiye’deki yasal statüleri araştırılmıştır. İkinci bölümde ise Suriyeli  sığınmacıların   demografik   özellikleri  ile birlikte Türkiye işgücü piyasasına dolaylı ve doğrudan etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise Suriyeli sığınmacıların işgücü piyasasına yönelik olumsuz etkilerinin azaltılması için politika önermelerinde bulunulmuştur.


İşsizlik, istihdam, Suriyeli sığınmacılar, işgücü piyasası
 • Akgündüz, Y. E., Berg, M. ve Hassink, W. (2015). The Impact of Refugee Crisis on Host Labor Markets: The Case of the Syrian Refugee Crisis in Turkey. IZA Discussion Paper. 8841. 1-19.
 • Aydemir, A. ve Kırdar, M. G. (2013). Quassi- Experimental Impact Estimates of Immigrant Labor Supply Schoks: The Role of Treatment and Comparison Group Matching and Relative Skill Composition. IZA Institute of Labor Economics Discussion Paper Series No 7161. January 2013.
 • Aydın, M. ve Ereker, F. (2014). Türkiye’de Güvenlik: Algı, Politika, Yapı. Uluslararası İlişkiler. 11, 43. 127-156.
 • Aygül, H. H. (2018). Mülteci Emeğinin Türkiye İşgücü Piyasalarındaki Görünümü ve Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi. Vizyoner Dergisi. 9(20). 68-82.
 • Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi. 1,2. Temmuz - Aralık. 10-56.
 • Balkan, B., Tok, O. E., Torun, H. ve Tumen, S. (2018). Immigration, Housing Rents And Residental Segregation: Evidence From Syrian Refugees In Turkey. IZA Institute of Labor Economics Discussion Paper Series No 11611. June 2018.
 • Bayrak, M. ve Kanca, O. C. (2013). Türkiye’de Phillips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8, 3. 97-115.
 • Ceritoğlu, E., Yunculer, H. B. G., Torun, H. ve Tumen, S. (2015). The Impact of Syrian Refuges on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey: Evidence from a Quasi-Experimental Design. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No 61503. 1-47.
 • Düzkaya, H. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların İstihdamına Genel Bir Bakış ve Çözüm Önerileri. Kamuda Sosyal Politika Dergisi. 23-29. Ayvaz, E. T. G. ve Ayvaz, Y. Y. (2016). Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Zaman Serileri Analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 13, 1. 241- 262.
 • HÜGO, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması. Ankara. [https://data2.unhcr.org/en/ documents/download/46184. ].
 • Karasu, M. A. (2016). Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 21, 3. 995-1014.
 • Kaya, S. (2016). Suriyeli Mültecilerin Türk İşgücü Piyasasına Etkileri. İzmir Ticaret Ar Ge Bülten Odası Ocak-Şubat Ekonomi. [http://izto. org.tr/demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu. edu.tr/6402_1478602711.pdf].
 • Kayhan, P. Ö. (2014). Türkiye’nin Kürt Sorunu: Arap Baharı ile Değişen Yurtiçi ve Bölgesel Dinamikler. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 11, 41.115-138.
 • Kaygısız, İ. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri. Friedrich Eberto Stiftung Yayınları. Dünyadan. 1-20. Koçak, O., Keskin, A. ve Yıldız, H. (2017). The Possible Effects of Syrian Immigrants in Labor Markets in Turkey and Yalova Sample. Route Educational and Social Science Journal. 4(3). 59- 74.
 • Koç, M., Görücü İ. ve Akbıyık, N. (2015). Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri. Birey ve Toplum Dergisi. 5, 9. 63-93. Mandacı, N. ve Özerim, G. (2013). Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi. Uluslararası İlişkiler. 10, 39. 105-130. ORSAM, Ortadoğu StratejikAraştırmalar Merkezi (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Rapor No 195. [http://tesev.org.tr/wp-content/ uploads/2015/11/Suriyeli_Siginmacilarin_ Turkiyeye_Etkileri.pdf ].
 • Özpınar, E., Çilingir Y. S. ve Taşöz Düşündere A. (2016). Türkiye’deki Suriyeliler: İşsizlik ve Sosyal Uyum. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu. Nisan. [http:// www.tepav.org.tr/upload/files/14617463167. Turkiye’deki_Suriyeliler Issizlik_ve_Sosyal_ Uyum.pdf ].
 • Paksoy, H. M., Koçarslan, H., Kılınç, E. ve Tunç, A. (2015). Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis İli Örneği. Birey ve Toplum Dergisi. 5(9). 143-173.
 • Pandır, M., Efe İ. ve Paksoy, A. (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi. Marmara İletişim Dergisi. 24. 1-26.
 • Pınar, A., Siverekli, E. ve Demir M. (2016). Şanlıurfa’da İşverenlerin ve İşçilerin Suriyeli İstihdamına Bakışı. Uluslararası Çalışma Örgütü Araştırma Raporları. 1-34. [http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/--- ilo ankara/documents/publication/wcms_479272. pdf].
 • Sayın, C. H., Çabuk, N. S., Özgüler, V. C., Akşit,A. ve Çabuk, A. (2018). Göçmenler İçin Barınma, İstihdam ve Mekansal Çözümleri Kapsayan Bir Yerleşim Yeri Modeli Önerisi. The Journal of Academic Social Science Studies. 65. 351-368. Şentürk, M. ve Akbaş Y. E. (2014). İşsizlik - Enflasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Karşılıklı İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. Yaşar Üniversitesi Dergisi. 9, 34. 5820-5832.
 • Tabar, Ç. ve Kırışkan I. Ç. (2016). Türkiye Ekonomisi Özelinde Phillips Eğrisi Analizi. Journal of Life Economics. 10. 79-100.
 • Uysal, D., ve Erdoğan, S. (2003). Enflasyon ile İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği (1980-2002). Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 35-47.
 • Uzun, A. (2015). Günümüzün Sosyal ve Ekonomik Sorunu Olan Suriyelilerin Mülteci ve Ekonomi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi. 105-120.
 • Üstün, N. (2016). Suriyelilerin Türk İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Sorunlar Öneriler. Konya Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü Araştırma Raporu. Konya
 • Yıldız, T. ve Yıldız, İ. (2017). Suriyelilerin Türkiye Ekonomisinde Kayıt Dışı İstihdama Etkileri ve Bunun Yansıması Olarak Türkiye’ye Maliyetleri Üzerine Bir İnceleme. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2(3). 30-46.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Tayfur AKCAN

Dates

Publication Date: December 10, 2018

Bibtex @case report { sgd492894, journal = {SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi}, issn = {2146-4839}, address = {T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {59 - 73}, doi = {10.32331/sgd.492894}, title = {Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri}, key = {cite}, author = {Tayfur AKCAN, Ahmet} }
APA Tayfur AKCAN, A . (2018). Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 8 (2), 59-73. DOI: 10.32331/sgd.492894
MLA Tayfur AKCAN, A . "Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 59-73 <http://dergipark.org.tr/sgd/issue/42116/492894>
Chicago Tayfur AKCAN, A . "Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 59-73
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri AU - Ahmet Tayfur AKCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32331/sgd.492894 DO - 10.32331/sgd.492894 T2 - SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 73 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4839- M3 - doi: 10.32331/sgd.492894 UR - https://doi.org/10.32331/sgd.492894 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri %A Ahmet Tayfur AKCAN %T Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri %D 2018 %J SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi %P 2146-4839- %V 8 %N 2 %R doi: 10.32331/sgd.492894 %U 10.32331/sgd.492894
ISNAD Tayfur AKCAN, Ahmet . "Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 / 2 (December 2018): 59-73. https://doi.org/10.32331/sgd.492894
AMA Tayfur AKCAN A . Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 59-73.
Vancouver Tayfur AKCAN A . Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 73-59.