Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 185 - 210 2018-12-27

DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI

Bilal EZİLMEZ [1]

39 155

Duygusal emeğin yayılmasının temel faktörü, çalışanların, hizmet sunarken işlerinde duygularını kendilerine göre kullanmaları konusunda özgür olmamaları, bazı kurallara bağlı olmalarıdır. Bunun nedeni şudur ki, işletmeler çalışanlardan işlerini belli duygularla ortaya koymalarını istemektedirler. Bazı çalışanlar, bulundukları durumları yeniden değerlendirerek duygusal durumlarını değiştirirler, bazıları ise bazı meslekler ve belirli sektörlerdeki bazı şirketler için duygularını düzenleyebilir ve kontrol edebilir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı duygusal emek çalışmaları için gelecekteki değişkenleri tahmin etmektir. Duygusal Emek stratejilerinin incelenmesi ve çalışanların temel değerleri ile ilgili çalışma ortamı, duygu yönetimi, duygu düzenlemesi ve duygusal emek bu çalışmada vurgulanan diğer özelliklerdir.

Duygusal Emek, DE gösterim stratejileri
 • Ahmed, S. (2004). The Cultural Politics of Emotion. Edinburg, Edinburg University, 224.
 • Ashforth, B. E. ve Humphrey, R. H. (1993). Emotional labor in service roles: the ınfluence of ıdentity. Academy of Management Review. 18. No. 1,88-115.
 • Ashkanasy, N. ve Daus, C. (2001). Emotion in the workplace: the new challange for ma-nagers. Later published in Academy of Management Executive, 16(1), 76 - 86.
 • Barsade, S. ve Gibson D. (2007). Why does affect matter in organizations?. Academy of Management Perspectives, Febrary, 36-59.
 • Basım, H. N. ve Beğenirbaş, M. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(1) 77-90.
 • Brotheridge, C. M., ve Lee, R. T. (2003). Development and validation of the Emotional Labor Scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76(3), 365-379.
 • Brotheridge, C.; Grandey, A. (2002). Emotional labor and burnout: comparing two pers-pectives on ‘people work’. Journal of Vocational Behaviour, 60, 17-39.
 • Chi, N.-W. ve Grandey, A. A. (2016). Emotional labor predicts service performance depen-ding on activation and ınhibition regulatory fit. Journal of Management. 1-28.
 • Chu, Hei-Lin K. ve Murrmann, S. (2006). Development and validation of the hospitality emotional labor scale. Tourism Management. 27, 1181-1191.
 • Chu, Hei-Lin K. (2002). The effects of emotinal labor on employee work outcomes. Yayım-lanmamış Doktora Tezi, Virginia: Polytechnic Institute and State University.
 • Çaldağ, M. Ali. (2010). Duygusal emek davranışlarının sağlık çalışanlarında iş sonuçları-na etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sos-yal Bilimler Enstitüsü.
 • Çukur, C. Ş. (2012). Duygusal düzenleme ve duygusal işçilik konulu konferans; Ankara: Atılım Üniversitesi.
 • Deniz, E. Arslan, C. Özyeşil, Z. ve İzmirli, M. (2012). Öz-anlayış, yaşam doyumu, negatif ve pozitif duygu: Türk ve diğer ülke üniversite öğrencileri ile bir karşılaştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 23, 428-446.
 • Diefendorff, J. M. Richard, M. Erin M. C. ve Meredith H. (2006). Are emotional display rules formal job requirements? examination of employee and supervisor percepti-ons. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 79. 273-298.
 • Diefendorff, J. M., Croyle, M. H., ve Gosserand, R. H. (2005). The dimensionality and ante-cedents of emotional labor strategies. Journal of Vocational Behavior, 66(2), 339-357.
 • Dursun, S. Bayram, N. ve Aytaç, S. (2011) Duygusal emeğin iş tatmini ve tükenme düzeyi üzerine etkisi. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi. 14-16 Ekim, Eskişehir.
 • Erkuş, A. ve Günlü, E. (2008). Duygusal zekanın dönüşümcü liderlik üzerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi , 187-209.
 • Eroğlu, E. (2010). Örgütsel iletişimin işgörenlerin duygu gösterimlerinin yönetimine olan etkisi. Selçuk İletişim. 6(3) 18-33.
 • Eroğlu, E. (2011). İletişimci liderlik: yöneticilerin iletişimci biçimleri üzerine bir araştır-ma. Konya: Literatür yayınları.
 • Ezilmez, B. (2018). Duygusal emek gösterimlerinin bireysel ve örgütsel öncülleri ile so-nuçları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Çanakkale: Çanak-kale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ezilmez, B. ve Eroğlu, U. (2017). Bursa ili sağlık çalışanlarında duygusal emek gösterimi. 5. örgütsel davranış kongresinde sunuldu. 1-3 Kasım, Antalya.
 • Gardner, W. L. Fischer, D. ve Hunt; J. G. (2009) Emotional Labor and Leadership: A threat to authenticity?. The Leadership Quarterly. 20, 466-482.
 • Goleman, D. (2007). Duygusal Zeka. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Grandey, A. A. (2015). Smiling for a wage: what emotional labor teaches us about emotion regulation. Psychological Inquiry. 26(1) 54-60. Grandey, A. A. ve Gabriel, A. (2015). Emotional labor at a crossroads: where do we go from here?. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. 323-49.
 • Grandey, A. A. Rupp, D. ve Brice W. N. (2015). Emotional labor threatens decent work: a proposal to eradicate emotional display rules. Journal of Organizational Behavi-our. 36, 770-785.
 • Grandey, A. A.; Glenda M. F. Anna. S. M.; Karen J.; Lori A. S. (2005). Is “service with a smile” enough? authenticity of positive displays during service encounters. Orga-nizational Behavior and Human Decision Processes, 96, 38-55.
 • Grandey, Alicia A. (2003). When “the show must go on”: surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery. Academy of Management Journal. 46(1) 86-96.
 • Grandey, A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: a new way to conceptualize emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology. 5(1) 95-110.
 • Grandey, A. A. (1999). The effects of emotional labor; employee attitudes, stress and per-formance. Unpublished Doctoral dissertation, Colorado State University. Güngör Delen, M. (2017). Emek sürecinde son nokta: duygusal emek ve tinsel emek. İstan-bul: Türkmen Kitabevi.
 • Güngör Delen, M. (2009). Duygusal emek kavramı: süreci ve sonuçları. Kamu-İş. 11(1) 167-183.
 • Hochschild, A. R. (1983). The managed heart: the commercialization of human feeling. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. American Jour-nal of Sociology, 85(3)551-575.
 • Humphrey, R. Pollack, H. Jeffrey M. ve Hawver, T. (2008). Leading with emotional labor. Journal of Managerial Psychology, 23(2) 151-168. Isenbarger, L. ve Zembylas, M. (2006). The emotional labor of caring in teaching. Teac-hing and Teacher Education, 22, 120-134.
 • Kanfer, R. ve Kantrowitz, T.M. (2002). Emotion Regulation: Command and Control of Emotion in Work Life. In Lord RG, Klimoski R, Kanfer R (Eds.), Emotions in the workplace: Understanding the structure and role of emotions in organizational behavior (433-472). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Kart, E. (2011). Bir duygu yönetimi süreci olarak duygusal emeğin çalışanlar üzerindeki etkisi. Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 3, 215-230.
 • Kaya, U. Ç. ve Özhan, ÇK. (2012). Duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisi: turist rehberleri üzerine bir araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 3(2) 109-130.
 • Kervancı, Ü. F. (2008). Büro çalışanlarının duygu yönetimi yeterlilik düzeylerinin gelişti-rilmesinde duygu yönetimi eğitimi programının etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Köksel, L. (2009). İş yaşamında duygusal emek ve ampirik bir çalışma. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
 • Kruml, S. M.; Geddes, D. (2000). Exploring the dimensions of emotional labor: the heart of hochschild's work. Management Communication Quarterly, 14(1) 8-49.
 • Leavitt, J. (1996). Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions. American Ethnologist, 514-519.
 • Massumi, B. (2002). Parables for the virtual: movement, affect, sensation. London: Duke University Press.
 • McGuire, Tammy. (2010). From emotions to spirituality: “spiritual labor” as the commodi-fication, codification, and regulation of organizational members’ spirituality. Ma-nagement Communication Quarterly. 24(1) 74-103.
 • Morris, J. A. ve Feldman, D. C. (1996). The dimensions, antecedents and consequences of emotional labor. Academy ot Management Review. 21(4) 986-1010.
 • Newman, M. A. Guy, M. Mastracci, M. E. ve Sharon H. (2009). Beyond cognition: affecti-ve leadership and emotional labor. Public Administration Review. January -February.
 • Oral, L. Köse, S. (2011). Hekimlerin duygusal emek kullanımı ile iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2) 463-492.
 • Öz, E. Ü. (2007). Duygusal emek davranışlarının çalışanların iş sonuçlarına etkisi. İstan-bul: Beta.
 • Pugh D. S. (2001). Service with a smile: emotional contagion in the service encounter. The Academy of Management Journal. 44(5),1018-1027.
 • Rafaelli, A. Sutton, R. (1989). The expression of emotion in organizational life. In B.M. Staw, L.L. Cummings (Ed.). Research on organizational behavior. Greenwish, CT: JAI Press.
 • Seçer, Ş. H. (2005); Çalışma yaşamında duygular ve duygusal emek: sosyoloji, psikoloji ve örgüt teorisi açısından bir değerlendirme. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan Özel Sayısı. 0. 50. 813-834.
 • Steinberg, R. J. ve Figart, D. M. (1999). Emotional Demands at Work: A Job Content Analysis. Annals of the American Academy of Political and Social Science. 561. Emotional Labor in the Service Economy (January). 177-19.
 • Sutton, R. E., ve Wheatley, K. F. (2003). Teachers' emotions and teaching: a review of the literature and directions for future research. Educational Psychology Review, 15(4), 327-358.
 • Şengül, A. (2009). Hizmet işletmelerinde yüksek ilişik kalitesine ulaşılmasında sınır birim işgörenlerinin duygu işçisi olarak değerlendirilmesi. Ege Akademik Bakış. 9(4) 1193-1211.
 • Töremen, F. ve Çankaya, İ. (2008). Yönetimde etkili bir yaklaşım: duygu yönetimi. Ku-ramsal Eğitimbilim. 1(1) 33-47.
 • Tsai, W. C. (2001). Determinants and consequences of employee displayed positive emo-tions. Journal of Management. 27, 497-512. Türkay, O. ve Ünal, A. (2010). Duygusal Emek Davranışının Yönetilmesi: Sakarya Otelleri Örneği; IX. Geleneksel Turizm paneli, Nisan. Sakarya.
 • Türkay, O. Ünal, A. ve Taşar, O. (2011). Motivasyonel ve yapısal etkenler altında duygu-sal emeğin işe bağlılığa etkisi; ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 14.
 • Weiss, H. ve Cropanzano, R. (1996). Effective events theory: a theoretical discussions of the structure, causes and consequences of affective experiences at work. in Barry M. Staw and Larry.L. Cummings (Ed.) Research in Organizational Behaviour, 18, 17-19.
 • Wharton, A. S. ve Erickson, ve R. J. (1993). Managing emotions on the job and at home: understanding the consequences of muliple emotional roles. Academy of Mana-gement Review, 18(3) 457-486.
 • Wharton, A. S. (1999). The psychosocial consequences of emotional labor, The Annals Of The American Academy of Political And Social Science. 561: 158--Annals, Aapss. January.
 • Wouters, C. (1989). The sociology of emotions and flight attendants: hochschild's mana-ged heart. Theory, Culture and Society, 6, 95-123. Yalçın, A. (2010). Emotional labour: dispositional antecedents and the role of affective events. A thesis submitted to the graduate school of social sciences of METU, Sep-tember.
 • Zapf, D. Vogt, C. Seifert, C. Mertini, H. ve Isic, A. (1999). Emotion work as a source of stress: the concept and development of an ınstrument. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8, 371-400.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Bilal EZİLMEZ (Primary Author)
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU, YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { sinopusd486107, journal = {Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-989X}, address = {Sinop University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {185 - 210}, doi = {10.30561/sinopusd.486107}, title = {DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI}, key = {cite}, author = {EZİLMEZ, Bilal} }
APA EZİLMEZ, B . (2018). DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 185-210. DOI: 10.30561/sinopusd.486107
MLA EZİLMEZ, B . "DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 185-210 <http://dergipark.org.tr/sinopusd/issue/41474/486107>
Chicago EZİLMEZ, B . "DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 185-210
RIS TY - JOUR T1 - DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI AU - Bilal EZİLMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30561/sinopusd.486107 DO - 10.30561/sinopusd.486107 T2 - Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 210 VL - 2 IS - 2 SN - -2547-989X M3 - doi: 10.30561/sinopusd.486107 UR - https://doi.org/10.30561/sinopusd.486107 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI %A Bilal EZİLMEZ %T DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI %D 2018 %J Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2547-989X %V 2 %N 2 %R doi: 10.30561/sinopusd.486107 %U 10.30561/sinopusd.486107
ISNAD EZİLMEZ, Bilal . "DUYGUSAL EMEK: ÖNCÜLLERİ VE ARDILLARI". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2018): 185-210. https://doi.org/10.30561/sinopusd.486107