Dergi Yazım Kuralları

Dergi YAZIM KURALLARI

BAŞLIK VE YAZAR BİLGİLERİ

       Türkçe Başlık: 14 punto, Arial,  kalın, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle, ortalanmış olarak yazılmalıdır.

       İngilizce Başlık: 14 punto, Arial,  kalın, her kelimenin sadece ilk harfi büyük harfle, ortalanmış olarak yazılmalıdır.

       Yazar İsimleri: 10 punto, Arial, kalın, alt alta yazılmalıdır.  Yazar isimlerinden sonra “,” konularak kurum bilgisi (italik) ve yine “,” konularak,  e-posta adresi (italik) yazılmalıdır.

ÖZETLER

       Türkçe Özet: 10 punto, Arial olmalıdır. “ÖZET” kelimesi büyük harflerle, sola yaslı yazılmalıdır. Bu bölüm araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonuç ve önerilerini kapsayacak şekilde 100-250 kelime arasında olmalıdır.

       Anahtar Kelimeler: 10 punto, Arial olmalıdır. Özet’in altında boşluk bırakılmadan yer almalıdır. Özet içerisinde kaynak verilmemelidir. Çalışmayı betimleyen 3-5 anahtar kelime olmalıdır.

       İngilizce Özet: 10 punto, Arial olmalıdır. “ABSTRACT” kelimesi büyük harflerle, sola yaslı yazılmalıdır. Bu bölüm araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonuç ve önerilerini kapsayacak şekilde 100-250 kelime arasında olmalıdır.

       Keywords: 10 punto, Arial olmalıdır. Abstract altında boşluk bırakılmadan yer almalıdır. Abstract içerisinde kaynak verilmemelidir. Çalışmayı betimleyen 3-5 anahtar kelime olmalıdır. (Key Words yazılmamalıdır).

BÖLÜMLER VE ALT BÖLÜMLER

Tüm metnin içeriği 11 punto, Arial, tek satır aralıklı, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Paragraflar arası bir satır boşluk içermelidir. Ana bölüm başlıkları sola yaslı, 12 punto, kalın ve büyük harfle yazılmalıdır. Alt bölüm başlıkları (İkinci düzey başlıklar) sola yaslı, ilk harfleri büyük, 12 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar ise sola yaslı, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak biçimde, 12 punto, kalın ve italik yazılmalıdır. İngilizce özetin dil bilgisi hatası içermemesi için alanda uzmanı tarafından kontrolüne özen gösterilmelidir.

Makalenin bölümleri genel olarak şu başlıkları içermelidir:

GİRİŞ

YÖNTEM

BULGULAR

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR

Tablo: Tablo ismi tablonun üstünde, sola dayalı olarak yazılmalıdır. “Tablo 1.” kalın olarak belirtilmeli, tablo adı ise italik yazılmalıdır. Tablo içeriği 10 punto olarak hazırlanmalı ve düzenlenmesinde APA dikkate alınmalıdır (Dikey çizgiler içermemeli ve önemli başlıklar yatay çizgilerle ayrılmalıdır).

Şekil: Şekil ismi şeklin altında bulunmalıdır. “Şekil 1.” kalın olarak yazılmalı, şekil ismi ise italik olarak belirtilmelidir.KAYNAKLARIN BELİRTİLMESİ

1.     Metin İçerisinde

Metin içinde uygun yerde yazarın soyadı ve arkasından eserin yayın yılı verilir:

1.1.    Tek Yazarlı

“... (Nelson, 1976)”; “Nelson’a (1976) göre ...”; “Nelson (1976) ...”

Ayrıca alıntılar için mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Bu durumda sayfa için “s.” ve bölüm için “böl.” kullanılır.

Örnek: (Centers for Disease Control and Prevention, 2005, s. 10)

            (Shimamura, 1989, böl. 3)

1.2.    İki Yazarlı

Metin içinde birden fazla yazarlı bir esere gönderme yapılırken yazar isimleri arasında “ve” bağlacını kullanılır. Ayraç içinde, tablolarda, şekil açıklamalarında ve kaynakçada yazar isimlerini “ve imiyle (&)” bağlanır.

”... (Mather & Knight, 2006).”; “Mather ve Knight (2006) ...”; “Mather ve Knight’a (2006) göre...”

1.3.    Üç, Dört, Beş Yazarlı

“... (Charles, Mather, & Carstensen, 2003).”; “Charles, Mather, ve Carstensen (2003) ...”; “Charles, Mather, ve Carstensen’ye (2003) göre...”

Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılıp arkasından “ve diğerleri” anlamında “vd.” ifadesi kullanılır.

Örnek: “Charles vd. (2003)”

1.4.    Altı ve/veya Daha Fazla Yazarlı

Sadece ilk yazarın soyadını yazıp arkasından vd. (italik olmamalı) yazılır.

Örnek:  “Rosler vd. (2005)”

1.5.    Yazar Olarak Grup İsimleri

Yazar olarak belirtilen grup isimleri (öm. kuruluşlar, dernekler, devlet daireleri ve çalışma grupları) metin içinde kaynak gösterilirken her seferinde kısaltılmadan yazılmalıdır. Grup şeklinde kimi yazarların isimleri, kaynağa ilk kez gönderme yapılırken kısaltılmadan yazılır, daha sonra aynı kaynağa gönderme yapılırken kısaltılır.

İsim çok uzunsa ve metin içerisinde yer kaplıyorsa, eğer kısaltma sıklıkla biliniyor ya da kolayca anlaşılabiliyorsa, ikinci ve sonraki göndermelerde kısaltma kullanılabilir. İsim kısaysa ya da kısaltma kolay anlaşılmıyorsa, ismin her geçişinde kısaltma yazılmalıdır.

Örnek:

İsim 1: National Institute of Mental Health (1999)

Metinde kaynağa ilk göndermede: (National Institute of Mental Health [NIMH], 1999)

Metinde kaynağa yapılan daha sonraki göndermelerde: (NIMH, 1999)

İsim 2: University of Pittsburgh (1993)

Metin içinde kaynağa yapılan tüm göndermelerde:  (University of Pittsburgh, 1993)

1.6.    Aynı Yazara Ait Birden Fazla Eseri Belirme

1.6.1.     Farklı Yıllarda Basılan Eserler

Aynı yazar(lar) tarafından yazılmış iki ya da daha fazla esere gönderme yaparken yazar soyadları bir kez yazılır ve baskı yılları göz önünde bulundurulur. Şu an baskıda olan eserlere yapılacak göndermeler en sona bırakılır.

Örnek: (Gogel, 1990, 2006, baskıda)

1.6.2.     Aynı Yıl İçerisinde Basılan Eserler

Aynı yazar(lar) tarafından aynı yılda basılmış eserlere gönderme yaparken yıl gösterilip ardından a, b, c, ... şeklinde harflendirme kullanılır. Kaynakça kısmında da bu harflendirme belirtilir.

Örnek: Birçok çalışmada (Derryberry & Reed, 2005a, 2005b, baskıda-a; Rothbart, 2003a, 2003b)

1.7.    Aynı Ayraç İçerisinde Farklı Yazarların Eserlerini Belirtme

Aynı ayraç içinde farklı yazarların eserleri belirtilirken alfabetik sıraya göre yazarların soyadları sıralanarak verilir ve araya noktalı virgül koyulur.

Örnek: Birçok çalışmada (Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998)

1.8.    İkincil Kaynaktan Alıntı

Özgün çalışmanın baskısı yoksa ya da İngilizce olarak ulaşılamıyorsa, metin içerisinde orijinal eserin ismi verilip, ikinci kaynağa gönderme yapılır.

Örnek: Allport’un günlüğünden Nicholson’un eserinde aktarım yapılmışsa ve gönderme yapılan çalışma okunmadıysa, metin içerisinde “Allport'un günlüğü (as cited in Nicholson, 2003)” şeklinde belirtilmelidir.

2.     Kaynakça Bölümünde

Makalenin sonunda, varsa ek(ler)den önce, yazar veya kurum ismine ilişkin kaynaklar ilk yazarın soyadının baş harfi ve kurumların isimleri göz önünde bulundurularak, alfabetik bir düzen içerisinde verilmelidir.

       Kaynaklar 10 punto ile aralık bırakılmadan ardı ardına yazılmalıdır.

       Süreli yayın başlık ve alt başlıkların sadece ilk kelimelerine ve varsa özel isimleri büyük harfle başlamalıdır.

       Süreli yayın başlığı veya noktalama işaretleri kesinlikle italik yazılmamalıdır.

       Sayfa sayısı verilirken “s.32-50” olarak değil “32-50” olarak gösterilmelidir.

       Kaynakçada yer alan kaynakların ikinci satırları 1,5 cm içeriden başlanabilir.

Örnek Kaynaklar

2.1.         Tek Yazarlı Makale

Genel referans düzeni:

Yazar, A. A., (yıl). Makalenin başlığı. Dergi adı, Cilt(Sayı), sayfa aralığı.

Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258-281

2.2.         İki Yazarlı Makale

 Light, M. A, & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82. 

2.3.         Üç-Altı Yazarlı Makale

Carretie, L. Hinojosa, J. A, Martin-Loeches, M., Mecado, F., & Tapia, M. (2004). Automatic attention to emotional stimuli: Neural correlates. Human Brain Mapping, 22,290-299.

2.4.         Basımda Olan Dergi Makaleleri

Briscoe, R. (in press). Egocentric spatial representation in action and perception. Philosophy and Phenomenological Research. Retrieved from http://cogprints.org/5780/1/ECSRAP.F07.pdf

2.5.         Kitaplar

2.5.1.     Tek Yazarlı Kitap

Yazar, A. A. (yıl). Kitabın ismi. Yayın yeri: Yayın evi.

Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

2.5.2.     Çeviri Kitap

Jenson, E. (2006). Beyin uyumlu öğrenme (A. Doğanay, Çev.). Adana: Nobel Yayınevi. (Orijinal baskı, 1999). 

2.5.3.     Editörlü Bir Kitapta Yer Alan Makale veya Bölümler

Yücel, C. ve Gülveren, H. (2006). Sınıfta öğrencilerin motivasyonu. M. Şişman ve S. Turan (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 74-88). Ankara: Pegema.

2.6.         İndirilmiş Çalışmalar

MEB, (2005). PISA 2003 projesi: Ulusal nihai rapor. http://earged.meb.gov.tr/pisa/dokuman/2003/ rapor/PISA_RAPOR_2003.pdf adresinden 9 Temmuz 2009 tarihinde indirilmiştir.

2.7.         Toplantı/Sempozyum/Kongre/Konferans Bildirileri

2.7.1.     Sunulmuş Çalışmalar

Genel referans düzeni:

Yazar, A. A., Yazar, B. B., Yazar, C. C., & Yazar, D. D. (Yıl, Ay). Çalışmanın adı. E. E. Chairperson (Oturum Başkanı) içinde, Sempozyumun adı. Sempozyum düzenleme kurulu ismi, Yer.

Muellbauer, J. (2007, September). Housing, credit, and consumer expenditure. In S. C. Ludvigson (Chair), Housing and consumer behavior. Symposium conducted at the meeting of the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, WY.

2.7.2.     Bildiri Kitabında Yer Alan Çalışmalar

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences 105, 12593-12598. doi: 1 0.1 073/pnas.08054171 05

2.8.         Tezler

       Kopyası kaynak olarak kullanılan yüksek lisans ve doktora tezleri için genel referans düzeni:

Yazar, A. A. (yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başlığı (Doktora tezi/Master tezi). Ulaşılan veri tabanı, DAI numarası. 

       Yayınlanmamış tezler için genel referans düzeni:

Yazar, A. A. (yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başlığı (Yayınlanmamış Doktora tezi/Master tezi). Kurum İsmi, Yer.

Güneş, G. (2010). Öğretmen adaylarının temel astronomi konularında bilgi seviyeleri ile bilimin doğası ve astronomi öz yeterlilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.