Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama
Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama

Haluk EGELİ [1] , Funda DİRİL [2]

737 686

Günümüzde vergilemeden maksimum fayda sağlanabilmesi için vergi bilincini arttıran mekanizmaların oluşturulması ve işlevsel kılınması gerekmektedir. Bilişim teknolojileri, vergi bilincini artırarak ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada öncelikle vergi bilinci kavramı ve vergi bilincinin oluşturulmasında bilişim teknolojilerinin yeri ana hatlarıyla ortaya konulmuş ve sosyal medya araçlarının kullanımının vergi bilincini ne yönde artırdığı hususuna vurgu yapılmıştır. Daha sonra İzmir ili için serbest muhasebeci mali müşavir mali müşavirlere yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Ankete verilen yanıtlar önce frekans ve güvenilirlik analizlerine tabi tutularak anket sorularından anlamlı bulunan sekizine ANOVA testi çerçevesinde tek yönlü varyans analizi yapılmış ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

Günümüzde vergilemeden maksimum fayda sağlanabilmesi için vergi bilincini arttıran mekanizmaların oluşturulması ve işlevsel kılınması gerekmektedir. Bilişim teknolojileri, vergi bilincini artırarak ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada öncelikle vergi bilinci kavramı ve vergi bilincinin oluşturulmasında bilişim teknolojilerinin yeri ana hatlarıyla ortaya konulmuş ve sosyal medya araçlarının kullanımının vergi bilincini ne yönde artırdığı hususuna vurgu yapılmıştır. Daha sonra İzmir ili için serbest muhasebeci mali müşavir mali müşavirlere yönelik bir anket uygulaması yapılmıştır. Ankete verilen yanıtlar önce frekans ve güvenilirlik analizlerine tabi tutularak anket sorularından anlamlı bulunan sekizine ANOVA testi çerçevesinde tek yönlü varyans analizi yapılmış ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

 • Acı, E. & F. Sezgin (2007), “İnsani Yoksullukla Mücadelede Bir Sivil Toplum Örneği: İnsanca Yaşam Projesi”, 4. Küresel Yoksulluk Kongresi, On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Akdoğan, A. (2005), Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 9. Baskı, Ankara,
 • Allahverdi, M. (2012), “Bilişim Teknolojilerinin Vergilendirme Üzerinde Etkisi, Mali Çözüm, İSMMMO, İstanbul.
 • Aroğlu, O. (2013), “Maliye’den Mükellef Odaklı Önemli Adım”, (06.04.2013), <http://www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?haber_id=12068>, 08.04.2013.
 • Ateşoğlu, N. (2010), “Doğru Vergi Algısı, Otoriter Yönetim Anlayışından Vatandaş Odaklı Anlayışa Geçişi Sağlayabilir mi?”, Vergi Dünyası, Sayı: 347, 129-135.
 • Ay, H.M. & Ü. Şahin & H. Soylu (2010), “Mükellef ile Vergi Dairesi İlişkilerinde Yönetişimin Rolü: Karaman Örneği” ,Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1).
 • Aydemir, Ş. (1995), “Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine (II)”,Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 162, İstanbul.
 • Bozeman, (2002), “Barry, Risk Reform And Organizational Culture: The Case Of IRS Tax Systems Modernization”, International Public Management Network Conference on “The Impact of Managerial Reform on Informal Relationships in the Public Sector”, Certosa di Pontignano Siena, Italy 26-28 June.
 • Bulut, M. & M.S. Çalışkan (2009), “Yönetimsel Yükler Bağlamında Gelir İdaresinde Otomasyon ve Elektronik Uygulamalar”, Vergi Dünyası, Sayı: 336, <www.vergidünyasi.com.tr>, 07.04.2013.
 • CIAT, Inter-American Center of Tax Administrations, Digital Communication Strategy, <http://www.ciat.org/index.php/en/products-and-services/technical- assistance/specific-programs/comunicacion-digital.html>, 10.05.2013.
 • Demir, İ.C. (2008), “ABD Vergi Sistemi ve Gelir İdaresi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (C.X,SI,), 294-295, <http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/10_1/16.pdf>, 11.06.2013.
 • Doğan, U. (2012), “Sosyal Medyanın Vergisel Uyuma Etkisi”, Vergi Sorunları Dergisi, <http://www.vergisorunlari.com.tr/yazi.aspx?yazino=8>, 14.05.2012.
 • Dornstein, M. (1987), “Taxes: Attitudes and Perceptions and Their Social Bases”, Journal of Economic Psychology, 8, nr: 1, 55–76.
 • Hepaksaz, E. (2012), “Türkiye’de Vergi Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasında Muhtemel Fayda ve Maliyetleriyle VEDOP Projesi ve e-Mali Uygulamalar”, Vergi Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması Gereği ve Alternatif Finansman Arayışları, 27.Maliye Sempozyumu, 2012 Mayıs, Antalya 2012, IRS, <htpp://www.irs.gov>, 18.05.2013.
 • IRS, Internal Revenue Service,< http://www.irs.gov>
 • Kesik, A. (2009), Defterdarlar ve Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı, Sapanca,11 Aralık, 21-24, <http://www.maliye.gov.tr/DestekSunumlar/Defterdarlar ve Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı>, 05.04.2013.
 • Korkmaz, E. (1998), İktisadi Gelişme ve Mali Sistem, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • OECD (2008), Programs to Reduce the Administrative Burden of Tax Regulations in Selected Countries, <http://www.oecd.org/tax/administration/39947998.pdf,>, 02.05.2013.
 • OECD (2011), Forum on Tax Administration: Taxpayer Servıces Sub-group, Social Media Technologies and Tax Administration, Centre For Tax Policy and Administration, October, <http://www.oecd.org/tax/administration/48870427.pdf>, 12.05.2013.
 • Önaçan, M.B.K. & T.D. Medeni & Ö. Özkanlı (2012), “Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’nin Faydaları ve Kurum Bünyesinde EBYS Yapılandırmaya Yönelik Bir Yol Haritası”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 85, Nisan-Haziran, <http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der85m1.pdf>, 17.05.2013.
 • Öz, Ersan & D. Bozdoğan (2012), “Türk Vergi Sisteminde e-Maliye Uygulamaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 17, 2.
 • Özdemir, A.R. & O. Öksüzler (2006), “Bilişim Teknolojileri Kamu Sektöründeki Hantallaşmayı Önler mi? Bir Panel Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı: 151, Temmuz-Aralık, 48-49.
 • Özgen, F.B. (2008), “İnternet Bilgisayar Teknolojilerinin Önemi ve Türkiye’de e-Vergilendirme Sistemi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, <http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/fbo_internet_e_vergi/fbo_internet_e_vergi.htm>, 02.03.2013.
 • Patterson, Jodi (2011), “Making a Noticeable Difference”, Presentation to the Monthly Plain Meeting, Office of Taxpayer Correspondence Internal Revenue Service, <http://www.plainlanguage.gov/news/files/IRS_PLAINpresentation.ppt.>,10.4.2013.
 • Savaşan, F. & H. Odabaş (2005), “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5.
 • Taytak, M. (2010), “İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin Tespiti: Ampirik Bir Araştırma”, Maliye Dergisi, Sayı: 158, Ocak-Haziran.
 • Yıldız, M.S. (2008), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Bilgi Teknolojilerinin Kullanım Düzeyi ve Bilgi Teknolojilerinin Firmalar Üzerindeki Etkileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 25.
 • Yılmazsoy, M. (2011), “Ba-Bs Uygulamasında Mükellef Geri Bildirim Sistemi ve Ba-Bs’lerin Büyülü Dünyası”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 355, 94.
 • Zorlu, Ö. (2013), “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergi Bilinci Düzeyi ve Vergi Bilinci Düzeyi ile İlgili Örnek Uygulama (Ankara İli Örneği)”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 378, <http://muhasebeturk.org/ecopedia/394-k/33782-kayitli-elektronik-posta-sistemi-nedir-kep-nedir-ne-demek-nedemek-tebligi.html>, 07.05.2013.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Haluk EGELİ

Author: Funda DİRİL

Bibtex @ { sosyoekonomi226990, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Society}, year = {2014}, volume = {22}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.10752}, title = {Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {EGELİ, Haluk and DİRİL, Funda} }
APA EGELİ, H , DİRİL, F . (2014). Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama. Sosyoekonomi, 22 (22), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/226990
MLA EGELİ, H , DİRİL, F . "Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama". Sosyoekonomi 22 (2014): <http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/226990>
Chicago EGELİ, H , DİRİL, F . "Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama". Sosyoekonomi 22 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama AU - Haluk EGELİ , Funda DİRİL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 22 IS - 22 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama %A Haluk EGELİ , Funda DİRİL %T Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama %D 2014 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 22 %N 22 %R %U
ISNAD EGELİ, Haluk , DİRİL, Funda . "Vergi Bilincinin Oluşumunda Bilişim Teknolojilerinin Rolü: İzmir İli İçin Bir Uygulama". Sosyoekonomi 22 / 22 (September 2014): -.