Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme

Elif ŞAHİN İPEK [1] , Mustafa SAKAL [2] , Hüseyin ÇİÇEK [3]

313 2670

Bu çalışmada geleneksel ve modern bütçe sistemleri, bütçe sistemlerinin benimsenmesi ile öngörülen yenilikler, kaynak tahsis etkinliği ve operasyonel etkinlik bakımından karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Modern bütçe sistemlerinden en dikkat çekici olan “performans esaslı bütçeleme sistemi” ise ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen temel bulgu performans esaslı bütçe sisteminin yönetsel etkinliğin artırılmasında ve kaynak tahsisinin sağlanmasında daha etkin ve verimli olduğu yönünde literatürde ve uygulamada üzerinde görüş birliğinin olduğudur.

Bu çalışmada geleneksel ve modern bütçe sistemleri, bütçe sistemlerinin benimsenmesi ile öngörülen yenilikler, kaynak tahsis etkinliği ve operasyonel etkinlik bakımından karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Modern bütçe sistemlerinden en dikkat çekici olan “performans esaslı bütçeleme sistemi” ise ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen temel bulgu performans esaslı bütçe sisteminin yönetsel etkinliğin artırılmasında ve kaynak tahsisinin sağlanmasında daha etkin ve verimli olduğu yönünde literatürde ve uygulamada üzerinde görüş birliğinin olduğudur.

 • Aktan, C.C. & K. Tüğen (2006), “Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi”, içinde: C.C. Aktan, (ed.), Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme, Seçkin Yayınları, Ankara, 205-220.
 • Ataç, B. & E. Ataç & Ö. Özkazanç (1977), Belediye Bütçeleri (Eskişehir Belediyesi İçin Bir Program Bütçe Model Çalışması), Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 185/116, Eskişehir.
 • Atiyas, İ. & Ş. Sayın (1997), Siyasi Sorumluluk, Yönetsel Sorumluluk ve Bütçe Sistemi: Bir Yeniden Yapılanma Önerisine Doğru, TESEV Yayınları, İstanbul.
 • Batırel, Ö.F. (1981), Kamu Bütçesi, Nihat Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • Boudeaux, C. (2006), “Legislative Influences on Performance-Based Budgeting Reform”, Georgia State University Fiscal Research Center, FRC Report, No: 128, May, 2006.
 • Boyd, W.L. (1982), “Zero-Base Budgeting: The Texas Experience”, The Journal of Higher Education, Vol. 53, No. 4, July-August, 429-38.
 • Coşkun, G. (1976), Bütçe Reformu Nedenleri ve Program Bütçe Sistemi, TODAİE Yayınları No: 150, Ankara.
 • Coşkun, G. (2000), Devlet Bütçesi Türk Bütçe Sistemi, Turhan Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 6. Bası, Ankara.
 • Cothran, D.A. (1993), “Entrepreneurial Budgeting: An Emerging Reform?”, Public Administration Review, Vol. 53, No. 5, September-October, 445-54.
 • Diamond, J. (2005), “Establishing A Performance Management Framework for Government”, IMF Working Paper, WP/05/50, March.
 • Diamond, J. (2003), “From Program to Performance Budgeting: The Challange for Emerging Market Economies”, IMF Working Paper, WP/03/169, June.
 • Edizdoğan, N. (2007), Kamu Bütçesi, Ekin Kitabevi, Güncelleştirilmiş 6. Baskı, Bursa.
 • Eghtedari, A. ve F. Sherwood (1960), “Performance Budgeting in Los Angeles”, Public Administration Review, Vol. 20, No. 2, Spring, 63-69.
 • Falay, N. (1976), Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi ve Türk Program Bütçe Modeli, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2532, İstanbul.
 • Falay, N. (1987), Program Bütçe ve Sıfır-Esaslı Bütçe Sistemleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3480, İstanbul.
 • Fozzard, A. (2001), “The Basic Budgeting Problem Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and Their Implications for Pro-Poor Budgeting”, Overseas Development Institute Working Paper, WP147, July.
 • Friedman, L. (1979), “Performance Budgeting in American Cities”, Public Productivity Review, Vol. 3, No. 4, Spring-Summer, 50-62.
 • Goertz, R.K. (1993), “Target-Based Budgeting and Adaptations to Fiscal Uncertainty”, Public Productivity and Management Review, Vol. 16, No. 4, Summer, 425-29.
 • Government of Alberta (1998), Module 5: Performance Budgeting Overview for Workshop Participants, Alberta.
 • Greenhouse, S.M. (1966), “Planning-Programming-Budgeting Ssystem: Rationale, Language and Idea Relationships”, Public Administration Review, Vol. 26, No. 4, December.
 • Grifiel, S.S. (1993), “Performance Measurement and Budgetary Desicion Making”, Public Productivity and Management Review, Vol. 26, No. 4, Summer, 403-07.
 • Grizzle, G.A. (1987), “Linking Performance to Funding Decisions. What is the Budgeter’s Role?”, Public Productivity Review, Vol. 10, No. 3, Spring, 33-44.
 • Grizzle, G.A. (1985), “Performance Measures for Budget Justifications. Developing A Selection Strategy”, Public Productivity Review, Winter, 328-41.
 • Gürsoy, B. (1981), Kamusal Maliye İkinci Cilt: Bütçe, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Yeniden Yazılmış Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara.
 • Havens, H.H. (1983), “Integrating Evalution and Budgeting”, Public Budgeting and Finance, Summer, 102-13.
 • Kim, J.M. & C. Keun Park (2006), “Top-Down Budgeting as a Toool for Central Resource Management”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 6, No. 1, 88-125.
 • Klay, W.E. (1987), “Management Through Budgetary Incentives”, Public Productivity Review, Vol. 10, No. 3, Spring, 59-71.
 • Koch, V.E. (1960), “Cincinnati’s Budget Development”, Public Administration Review, Vol. 20, No. 2, Spring, 79-85.
 • LaPlante, J.M. (1985), “Policy Analysis and State Executive Budgeting The Use and Impact of Microcomputer”, Public Productivity Review, Vol. 9, No. 2-3, Summer-Autumn, 190-201.
 • Lauth, T.P. (1985), “Performance Evaluation in the Georgia Budgetary Process”, Public Budgeting and Finance, Spring, 67-82.
 • Lewis, V.B. (1988), “Reflections on Budget Systems”, Public Budgeting and Finance, Spring, 4-19.
 • Liner, B. Vd., (2000), “State Approaches to Governing to Governing for Results and Accountability”, Urban Institute, December.
 • McCaffery, J. (1976) “MBO and the Federal Budgetary Process”, Public Administration Review, Vol. 36, No. 1, 1976, January-February, 33-39.
 • McGill, R. (2001), “Performance Budgeting”, International Journal of Public Sector Management, Vol. 14, No. 5, 376-90.
 • Mercer, J. The Model Performance Budgeting System, <http://www.john-mercer.com/mpb-system.htm>, 01.01.2010.
 • Moore, P. (1980), “Zero-Base Budgeting in American Cities”, Public Administration Review, Vol. 40, No. 3, May-June, 253-58.
 • Mushkin, S.J. (1969), “PPB in Cities”, Public Administration Review, Vol. 29, No. 2, March-April, 167-78.
 • O’Toole, D.E. & B. Stipak (2002), “Productivity Trend in Local Government Budgeting”, Public Performance and Management Review, Vol. 26, No. 2, December, 190-203.
 • Odiorne, G.S. (1976), “MBO in State Government”, Public Administration Review, Vol. 36, No. 1, Jnauary-February, 28-33.
 • Oral, E. (2005), Bazı OECD Ülkelerinde Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamaları, Gelişimi ve Türk Mali Sistemi Açısından Bir Değerlendirme, T.C. Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Nisan, Ankara.
 • Premchand, A. (1981) “Government Budget Reforms: An Overview”, Public Budgeting and Finance, Summer, 74-85.
 • Premchand, A. (1987), “Government Budgeting and Productivity”, Public Productivity Review, Vol. 10, No. 3, Spring, 9-19.
 • Pyhrr, P.A. (1970), “Zero-Base Budgeting”, Harvard Business Review, Vol. 48, No. 6, November-December, 111-21.
 • Rose, A. (2003), “Results-Oriented Budget Practices in OECD Countries”, Overseas Development Institute Working Paper, WP209, February.
 • Rubin, I. (2007), “Budget Formats: Choices and Implications”, içinde: A. Shah (ed.), Local Budgeting, The World Bank Public Sector Governance and Accountability Series, Washington D.C., 131-50.
 • Rubin, I.S. (1991), “Budgeting for Our Times: Target Base Budgeting”, Public Budgeting and Finance, Fall, 5-14.
 • Schick, A. (2007), “Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytical Tools”, OECD Journal on Budgeting, Vol. 7, No. 2, 109-38.
 • Schick, A. (1978), “The Road From ZBB”, Public Administration Review, Vol. 38, No. 2, March-April.
 • Serritzlew, S. (2006), “Linking Budgets to Activity: A Test of the Effect of Output-Purchase Budgeting”, Public Budgeting and Finance, Summer, 101-120.
 • Shah, A. & C. Shen (2007), “Citizen-Centric Performance Budgeting at the Local Level”, içinde: A. Shah (ed.), Local Budgeting, The World Bank Public Sector Governance and Accountability Series, Washington DC, 151-78.
 • Shah, A. & C. Shen (2007), “A Primer on Performance Budgeting”, içinde: A. Shah (ed.), Budgeting and Budgetary Institutions, The World Bank Public Sector and Accountability Series, Washington D.C.
 • Sherwood, F.P. (1976), “MBO and Public Management”, Public Administration Review, Vol. 36, No. 1, January-February, 5-12.
 • Shick, A. (1966), “The Road to PBB: The Stages of Budget Reform”, Public Administration Review, December, 243-58.
 • Tüğen, K. (2009), Devlet Bütçesi, Bassaray Matbaacılık, Sekizinci Baskı, İzmir.
 • Tüğen, K. & A. Özen (2009), “Türkiye’de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi”, 2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (24-25 Eylül, İzmir) Bildiriler Kitabı C.2, 157-71.
 • Tyer, C. & J. Willand (1997), Public Budgeting in America: A Twentieth Century Retrospective, <http://www.ipspr.sc.edu/publication/Budgeting_in_America.htm>, 01.01.2010.
 • Vanderbilt, D.H. (1977), “Budgeting in Local Government: Where Are We Now?”, Public Administration Review, Vol. 37, No. 5, September-October, 258-542.
 • Wang, X. (2002), “Assessing Performance Measurement Impact: A Study of US Local Governments”, Public Performance and Management Review, Vol.26, No.1, September, 26-43.
 • Wang, X. (2008), “Convincing Legislators with Performance Measures”, International Journal of Public Administration, Vol. 31, No. 6, 654-57.
 • Wildavsky, A. (1978), “A Budget for All Sesons? Why the Traditional Budget Lasts”, Public Administration Review, Vol. 39, No. 6, November- December, 501-09.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Elif ŞAHİN İPEK

Author: Mustafa SAKAL

Author: Hüseyin ÇİÇEK

Dates

Publication Date: September 1, 2014

Bibtex @ { sosyoekonomi226992, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Society}, year = {2014}, volume = {22}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.33283}, title = {Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {ŞAHİN İPEK, Elif and SAKAL, Mustafa and ÇİÇEK, Hüseyin} }
APA ŞAHİN İPEK, E , SAKAL, M , ÇİÇEK, H . (2014). Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi, 22 (22), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/226992
MLA ŞAHİN İPEK, E , SAKAL, M , ÇİÇEK, H . "Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme". Sosyoekonomi 22 (2014): <http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/226992>
Chicago ŞAHİN İPEK, E , SAKAL, M , ÇİÇEK, H . "Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme". Sosyoekonomi 22 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme AU - Elif ŞAHİN İPEK , Mustafa SAKAL , Hüseyin ÇİÇEK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 22 IS - 22 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme %A Elif ŞAHİN İPEK , Mustafa SAKAL , Hüseyin ÇİÇEK %T Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme %D 2014 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 22 %N 22 %R %U
ISNAD ŞAHİN İPEK, Elif , SAKAL, Mustafa , ÇİÇEK, Hüseyin . "Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme". Sosyoekonomi 22 / 22 (September 2014): -.
AMA ŞAHİN İPEK E , SAKAL M , ÇİÇEK H . Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.
Vancouver ŞAHİN İPEK E , SAKAL M , ÇİÇEK H . Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.