Year 2018, Volume 26, Issue 37, Pages 57 - 80 2018-07-31

İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme
An Evaluation of Creative Class Education and Industry Practises in Istanbul

Ebru KERİMOĞLU [1] , Büşra GÜVEN-GÜNEY [2]

233 367

Yüksek katma değer üretmeleri, ekonomik dinamizm ve rekabet fırsatları yaratmaları, yaratıcı endüstrileri geçtiğimiz yüzyılın sonlarından itibaren ülkelerin gündemlerine taşımıştır. Yeni ekonomik coğrafya, işgücü yapısında yeni gereklilikleri beraberinde getirmiş, hızla değişen ekonomilere, işgücünü yetiştiren kurumlar olarak üniversitelerin de aynı hızla katkı yapabilir olması beklenir olmuştur. Ancak, yapılan çalışmalarla yaratıcı işgücü eğitiminin, yeni istihdam koşullarına ve beklentilere karşılık vermede yetersiz olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmada, İstanbul’da yaratıcı endüstrilerde eğitim ve istihdamın karşılıklı ilişkisi, eğitim-meslek kuruluşları ile yapılan görüşmeler üzerinden analiz edilmiştir. Eğitim programlarının oluşturulmasında endüstri ihtiyaçları öncelikli hedef değildir, üniversitelerin sadece endüstriye işgücü yetiştiren kurumlar olmadığı tartışılmakta, bir taraftan da endüstrinin gerekleri de sağlanmaya çalışılmaktadır. Mevcut eğitim sistemi ile yetişen elemanlar ve endüstrinin ihtiyaç duydukları arasında boşluk ortaya çıkmakta, söz konusu boşluğun doldurulabilmesi için endüstri ve üniversiteler arasında bir takım bağlar kurulması gerekmektedir. Hali hazırda, endüstriler için eğitimli işgücüne olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma kapsamında elde edilmek istenen fayda, kentsel alanlar için öneminin bu denli anlaşılmış olduğu yaratıcı sınıfın, bir diğer deyişle yaratıcı endüstri işgücünün, lisans eğitiminden sağladığı çıktılar ile eğitim programlarının endüstri gerekleri ile ne derece uyumlu bir ilişki sürdürdüğünün, kentsel alanlarda yaratıcı endüstrilerin gelişiminin sağlanması çerçevesinde anlaşılabilmesidir.
The creative industries, producing high value-added, creating economic dynamism and having opportunities for competitiveness, have been come to the political agendas of countries since the late last century. While the new economic geography has caused new requirements, the universities as an institutions for educating labours, are expected to contribute to rapidly changing economies at the same rate. But, studies have shown till today, education for creative class is not sufficient to respond the new conditions, are expected. In this study, the reciprocal relation between undergraduate education of creative class and industry, in particular employment practices is analyzed. In setting up the undergraduate programs, industry needs are not the primary target, universities are not only institutions which are educating labour for the industry, but also the needs of the industry are being tried to be provided. With the current education system, there is a gap between the graduates and needs of the industry, for filling this gap, to establish some links between industry and universities is necessary. At present, the demand for the educated labours for the industry is increasing day by day. The expected benefit by this study is to make clear how coherent the relation between undergraduate education outcomes of creative class, who are such an important for urban development, and industry needs, with respect to the development of creative industries in urban areas.
 • Aksoy, A. ve Enlil, Z. (2010; 2011) ‘Kültür Ekonomisi Envanteri-İstanbul 2010’ Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Ashton, D. ve Noonan, C. (2013) ‘Cultural work and higher education’ London, GB, Palgrave Macmillan
 • Ball, L. (2003) ‘Future directions for employability research in the creative industries’ Design Council and LTSN, London
 • Ball, L., Pollard E. Ve Stanley N. (2010) ‘Creative Graduates Creative Futures’ Institute for Employment Studies, Brighton, UK
 • Banks, M. ve Hesmondhalgh, D. (2009) ‘Looking for Work in Creative Industries Policy’ International Journal of Cultural Policy 15(4): 415–430
 • Barro, R. J. (1997) ‘Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study’ Cambridge, MA: The MIT Press
 • Bennett, D. (2009) ‘Academy and the real world: Developing realistic notions of career in the performing arts’ Arts and Humanities in Higher Education 8(3), 309-327
 • Bentley, T. (1998) ‘Learning Beyond the Classroom’ Hargreaves ve Christie (Eds.) Tomorrow's Politics: The Third Way and Beyond (pp.80-95). London: Demos
 • Bianchini, F., Mark,F., Montgomery J. ve Worpole K. (1988) ‘City Centres, City Cultures. The Role of the Arts in the Revitalisation of Towns and Cities. Manchester Centre for Local Economic Strategies
 • Boswell, C., Stiller, S. ve Straubhaar, T. (2004) ‘Forecasting labour and skills shortages: How can projections better inform labour migration policies’ Report for European Commission, DG Employment and Social Affairs (Hamburg)
 • Bridgstock, R. (2005) ‘Australian Artists, Starving and Well-Nourished: What Can we learn from the Prototypical Protean Career?’ Australian Journal of Career Development October 2005
 • Bridgstock, R. (2011) ‘Skills for creative industries graduate success’ Education + Training Vol. 53 Issue: 1, pp.9-26
 • Bridgstock, R., ve Carr, L. (2013) ‘Creative entrepreneurship education for graduate Employability in the creative arts’Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, Special Issue, 16(3)
 • Chapain, C., Cooke, P., De Propris, L., MacNeill, S. ve Garcia, J.M. (2010) ‘Creative Clusters and Innovation’ NESTA, London.
 • Collis, C. (2010) ‘Developing work-integrated learning curricula for the creative industries: Embedding stakeholder perspectives’ Learning and Teaching in Higher Education, 4(1) 3–19
 • Comunian, R.ve Faggian, A. (2014) ‘Creative graduates and creative cities: exploring the geography of creative education in the UK’ International Journal of Cultural and Creative Industries, 1 (2), 19–34
 • Creative Skillset (2009) ‘Strategic Skills Assessment for the Creative Media Industry’ http://creativeskillset.org/assets/0000/6036/Skillset_Strategic_Skills_Assessment_for_the_Ceative_Media_Industries_in_England_2010.pdf
 • Creigh-Tyte, A. ve B. Thomas (2001) ‘Employment’ in The UK Cultural Sector, Profile and Policy Issues’ Ed. S. Selwood London: Policy Studies Institute
 • Cultural Times (2015) ‘The first global map of cultural and creative industries’ http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cultural-times-2015/$FILE/ey-cultural-times-2015.pdf
 • Cunningham, S. ve Higgs, P. (2010) ‘What's your other job? A census analysis of arts employment in Australia’ Melbourne: Australia Council for the Arts
 • Çetindamar, D. ve Günsel, A. (2012) ‘Measuring the Creativity of a City: A Proposal and an Application’ Eu¬ropean Planning Studies, 20(8):1301-1318
 • Daniel, R. ve Daniel, L. (2014) ‘Enhancing capacity for success in the creative industries: Undergraduate student reflections on the implementation of work-integrated learning Strategies’ Asia-Pacific Journal of Cooperative Education Special Issue, 2015, 16(3), 199- 209.
 • Demir, M. E. (2014) ‘Yaratıcı Endüstriler’ İLEF Dergisi, 87-107
 • Department for Culture, Media and Sport (DCMS) (1998; 2001) ‘The Creative Industries Mapping Docu¬ment’ London
 • Duisenberg, E. S. (2010) ‘Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler: Vizyon ve Meseleler’ 21. Yaratıcı Şehirler ve Endüstriler Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Durmaz, B., Velibeyoğlu, K.ve Yiğitcanlar, T. (2008) ‘Emergence of a Creative City: Antalya a Film-induced Tourism Centre’ 4th word conference for graduate research in tourism hospitality and leisure 22-27 April 2008, Antalya
 • Enlil, Z. ve Evren, Y. (2011) ‘Yaratıcı İstanbul, Yaratıcı Sektörler ve Kent’ İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Mayıs 2011
 • Enlil, Z., Evren, Y.ve Dinçer, İ. (2011) ‘Cultural Triangle and Beyond: A Spatial Analysis of Cultural Industries in Istanbul’ Planning Practice & Research 26(2), 167-18
 • Evren, Y.ve Enlil, Z. (2012) ‘Towards a creative city? Problems and prospects of Istanbul’s creative sectors Pioneering Minds Worldwide: On the Entrepreneurial Principles of the Cultural and Creative Industries’ Eburon Academic Press, 109-112
 • Florida, R. (2002) ‘The Rise of the Creative Class: And how it’s transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life’ New York, Basic Books
 • Florida, R. (2005a) ‘Cities and the Creative Class’ Routledge. New York
 • Florida, R. (2005). The Flight of the Creative Class Routledge, New York
 • Florida R, Gates G, Knudsen B. ve Stolarick K (2006) ‘The University and the Creative Economy’ http://creativeclass.com/rfcgdb/articles/University_andthe_Creative_Economy.pdf
 • Glaeser, E. (2005) ‘Review of Richard Florida’s the Rise of the Creative Class’ Regional Science and Urban Economics 35 (5), 593-596
 • Glaeser, E. (2004) ‘Book Review of Richard Florida’s the Rise of the Creative Class’
 • Gordon, A., (1986) ‘Education and training for information technology’ Studies in Higher Education 11(2), 189-198
 • Günsel, A.ve Çetindamar, D. (2011) ‘Yenilik ve yaratıcılık perspektifinden bir değerlendirme: İstanbul'da yaratıcı endüstriler ve yaratıcı işgücü’ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu Ankara
 • Güran, M. C.ve Seçilmiş, İ. E. (2013) ‘Ankara Kültür Ekonomisi: Sektörel Büyüklüklerin Değerlendirilmesi’ Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi
 • Hall, P. (2000) ‘Creative Cities and Economic Development’ Urban Studies 37 (4) pp.639-649
 • Hamnett, C.ve Shoval, N. (2003) ‘Museums as Flagships of Urban Development’ Cities and Visitors, Regulating people, markets and city space Blackwell publishing
 • Harvey, L. ve Blackwell, A. (1999) ‘Destinations and reflections: careers of British art craft and design graduates’ Report
 • Helbrecht, I. (1998) ‘The Creative Metropolis. Services, Symbols and Spaces’ International Journal of Architectural Theory 3(1) 1-10
 • Hocaoğlu, D., (2015) ‘Yaratıcı Endüstrilerin Yerel Ekonomilerdeki Önemi ve Tasarımın Bu Endüstrilere Katkısı’ Planlama Dergisi 2015;25(3)189–194
 • Hospers, G. J. (2003) ‘Creative City: Breeding Places in the Knowledge Economy’ Knowledge, Technology, & Policy, 16(3): 143-162
 • Howkins, J. (2001) ‘The Creative Economy: How People Make Money From Ideas’ London, UK: Penguin
 • Hutton, T.A. (2006) ‘Spatiality, Built Form and Creative Industry Development in the Inner City’ Environment and Planning A 38: 1819-1841
 • İKEE (İstanbul Kültür Mirası Kültür Ekonomisi Envanteri II) (2012)
 • İSTKA (2014) ‘2014-2023 İstanbul Bölge Planı’
 • İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) (2016) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı Çağrı Metni
 • İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) (2013) ‘İzmir 2012 Kültür Ekonomisi, Kültür Altyapısı Envanteri ve İzmir Kültür Ekonomisi Gelişme Stratejisi Projesi’ ISBN 978-605-5826-15-4
 • Kara, T. (2014) ‘Kültür Endüstrisi̇ Kavramı Çerçevesinde Medya Ürünleri̇: Eleştirel Yaklaşım’ The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication Vol 4(1)
 • Kerimoğlu, E. (2011) ‘Sektörlerin Kentsel Ekonomik Gelişmedeki Rolü ve Yaratıcı Kentler’ Kentli Dergisi Sayı 5. 52-54
 • Kerimoğlu E. (2012) ‘Creativity and Culture: a Discussion of their Contribution to Urban Development in Istanbul’15th International Planning History Society Conference paper
 • Kerimoglu, E. (2013) ‘Creative Industries: Their contribution to urban governance in Istanbul’ invited presentation Final conference of Urban Creative Poles 7 November 2013, Cottbus, Germany
 • Kerimoğlu, E. ve Gezici, F. (2010) ‘Creativity-Culture and Tourism-Contemporary Urban Development Strategies’ 50th European Congress of ERSA paper Sweden
 • Kern, P. (2007) ‘The Economy of Culture in Europe A Strategy for a Creative Europe’ 4th Conference Creative Industries Berlin
 • Knight, P.T.ve Yorke, M. (2003) ‘Employability and Good Learning in Higher Education’ Teaching in Higher Education vol 8(1)
 • Kumral, N. (2010) ‘Yaratıcılık ve İzmir üzerine’ Ege University WP in Economics 2010 No: 10(1) http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma
 • Landry, C. (1996) ‘The creative city in Britain and Germany’ London: Anglo-German Foundation. London
 • Landry C. (2000) ‘The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators’ London: Earthscan
 • Lazzeretti, L., Boix, R. ve Capone, F. (2008) ‘Do Creative Industries Cluster? Mapping Creative Local Production Systems in Italy and Spain’ Industry and Innovation 15(5), 549-567
 • Lazzeretti L., Capone F.ve Seçilmiş İ. E. (2014) ‘Türkiye’de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı’ Maliye Dergisi, 166, 195-220
 • LR, (Lambert Review) (2003) ‘Lambert Review of Business-University Collaboration’ final report http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/lambert_review_final_450.1151581102387.pdf
 • Mankiw, N. G., Romer, D. ve Weil, D. (1992) ‘A Contribution to the Empirics of Economic Growth’ Quarterly Journal of Economics,152: 407-37
 • Marlet, G., van Woerkens, C. (2007) ‘The Dutch Creative Class and How it Fosters Urban Employment Growth’ Urban Studies, Vol. 44 (13), pp. 2605- 2626
 • Marrocu E., Paci R. (2012) ‘Regional Development and Creativity’ International Regional Science Review vol. 36(3), pages 354-391
 • Menger, P. (1999) ‘Artistic labor markets and careers’ Annual Review of Sociology 25, 541 574
 • Mommaas, H. (2004) ‘Cultural Clusters and the Post-industrial City: Towards the remapping of urban cultural policy’ Urban Studies 41(3), pp. 507-532
 • NESTA (2003). Forward thinking - new solutions to old problems: Investing in the creative industries. London: NESTA.
 • Özen, N.E. (2014) ‘Türkiye’nin Yenilikçi Sınıfı-1, Yenilikçi Sınıf ve Bölgesel Gelişme ile İlişkisi’ TEPAV Politika notu N201408
 • Pratt, A. (1997) ‘The Cultural Industries Sector: its definition and character from secondary sources on employment and trade, Britain 1984-91’ Research Papers on Environmental and Spatial Analysis 41, London School of Economics
 • Pratt, A. C. (2008) ‘Creative cities: The cultural industries and the creative class’ Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 90, 107–117
 • Pollard (2013) ‘Making Your Way. Empirical Evidence from a Survey of 3,500 Graduates’ in Cultural Work and Higher Education, D.Ashton and C.Noonan (eds), 45-66 Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • Rauch, J. (1993) ‘Productivity Gains from Geographic Concentration of Human Capital Evidence from the Cities’ Journal of Urban Economics 34: 380-400
 • Scott, A. J. (2006) ‘Creative cities: Conceptual issues and policy questions’ Journal of Urban Affairs 28(1) 1 - 17
 • Seçilmiş, E. (2014) ‘Türkiye’de Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerin Örgütlenmesi’ 8.Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Ankara
 • Seçilmiş, E. (2015) ‘Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi’ Ege Akademik Bakış Dergisi 15(1) 9-18
 • Stern, M.J. ve Seifert, S.C. (1998) ‘Community Revitalization and the Arts in Philadelphia’ Social Impact of the Arts Project, Philadelphia
 • Thornham, S.ve O’Sullivan, T. (2004) ‘Chasing the Real:‘Employability’ and the Media Studies Curriculum’ Media, Culture & Society 26(5): 717–736
 • Towse, R. (2006) ‘Human capital and artists’ labour markets’ In Ginsburgh, V.ve Throsby, D. (Eds.) Handbook of the economics of art and culture (pp. 865-894). Amsterdam, The Netherlands: Elsevier
 • Töre, E. (2011) ‘Türkiye’de Reklam Endüstrisi Değer Zinciri ve Temel Göstergeler’ The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication Vol (1) 2, 34-42
 • Töre Özkan, E. (2010) ‘İstanbul’da Kültür Ekonomisine Yön veren Dinamikler- İstanbul Film Endüstrisi’ İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • UNESCO (1998) ‘A Framework for Priority Action for Change and Development in Higher Education’ World Conference on Higher Education http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345e.pdf
 • UNCTAD (2008) ‘Creative Economy Report 2008: the Challenge of Assesing the Creative Economy: towards inform policy making’ http://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf
 • UNCTAD (2010) ‘Creative Economy Report 2010: A Feasible Development Option’ http://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf
 • UNCTAD (2013) Annual Report, 2013 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dom2014d1_en.pdf
 • Urry, J. (1995) ‘Consuming Places’ New York: Routledge
 • Wrıght, N., Davis, R.ve Bucolo, S. (2013) 2The creative citizen: Understanding the value of design education programs in the knowledge economy’ 2nd International Conference for Design Education Researchers Oslo
 • YEKON (2014) ‘İstanbul Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Atölyesi Final Raporu’ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Araştırma Merkezi
 • Zelenko, O. ve Bridgstock, R. (2014) ‘Developing agency in the creative career: A design based framework for work integrated learning’ Hearn, G., Bridgstock, R., Goldsmith, B. ve
 • Rodgers, J. (Eds.) Creative work beyond the creative industries: Innovation, employment and education (pp. 211- 225). Cheltenham, UK: Edward Elgar
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Temmuz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4721-3930
Author: Ebru KERİMOĞLU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1656-8392
Author: Büşra GÜVEN-GÜNEY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

Bibtex @research article { sosyoekonomi336328, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Society}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {57 - 80}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03}, title = {İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {KERİMOĞLU, Ebru and GÜVEN-GÜNEY, Büşra} }
APA KERİMOĞLU, E , GÜVEN-GÜNEY, B . (2018). İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme. Sosyoekonomi, 26 (37), 57-80. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03
MLA KERİMOĞLU, E , GÜVEN-GÜNEY, B . "İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme". Sosyoekonomi 26 (2018): 57-80 <http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/38370/336328>
Chicago KERİMOĞLU, E , GÜVEN-GÜNEY, B . "İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme". Sosyoekonomi 26 (2018): 57-80
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme AU - Ebru KERİMOĞLU , Büşra GÜVEN-GÜNEY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 80 VL - 26 IS - 37 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme %A Ebru KERİMOĞLU , Büşra GÜVEN-GÜNEY %T İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 37 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03 %U 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03
ISNAD KERİMOĞLU, Ebru , GÜVEN-GÜNEY, Büşra . "İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme". Sosyoekonomi 26 / 37 (July 2018): 57-80. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.03.03
AMA KERİMOĞLU E , GÜVEN-GÜNEY B . İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme. Sosyoekonomi. 2018; 26(37): 57-80.
Vancouver KERİMOĞLU E , GÜVEN-GÜNEY B . İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme. Sosyoekonomi. 2018; 26(37): 80-57.