Year 2019, Volume 27, Issue 41, Pages 211 - 221 2019-07-31

Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
The Investigation of the Effect of Perceived Social Support on Loneliness in University Students

Ayfer AYDINER-BOYLU [1] , Gülay GÜNAY [2] , Ali Fuat ERSOY [3]

24 30

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri üzerinde demografik faktörlerin yanı sıra algılanan sosyal desteğin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır (n = 402). Veriler demografik bilgi formunun yanı sıra Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları, kadınların yalnızlık puanlarının erkeklere oranla daha düşük olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, rekreasyon faaliyetlerine katılım düzeyi ve algılanan sosyal destek düzeyi yüksek olan öğrencilerin yalnızlık puanlarının düşük olduğu görülmüştür.
The present study was designed to determine the relationship between perceived social support and loneliness including the effect of demographic factors on a sample of university students. Participants in this study were students of the Hacettepe University (n = 402). Data were collected through a demographic information form, Multidimensional Scale of Perceived Social Support and UCLA Loneliness Scale. The results of the study show that loneliness scores are low for women than men. At the same time, loneliness scores of students for those who have a high level of participation in recreational activities and for those with higher levels of perceived social support were found to be low.
 • Aksüllü, N. (2004), “Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlılarda Algılanan Sosyal Destek Etkenleri ile Depresyon Arasındaki İlişki”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 5, 76 – 85.
 • Altay, M. (2007), “Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
 • Aral, N. & Gürsoy, F. (2000), “Gençlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(116), 8 – 12.
 • Arı, R. & Hamarta, E. (2000), “Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Öğrencilerin Özlük Nitelikleri Açısından İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 121 – 134.
 • Arkar, H. Sarı, Ö. & Fidaner. H. (2004), “Relationship Between Quality of Life, Perceived Social Support, Social Network and Loneliness in a Turkish Sample”, Yeni Symposium: Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, 42(1), 20 – 27.
 • Axelsen, M. (2009), “The Power of Leisure: I Was an Anoexic; I’m Now a Healthy Triathlete”, Leisure Sciences, 31(4), 330 – 346.
 • Baştürk, D. (2002), “Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Algılanan Sosyal Desteğin Akademik Başarı Üzerine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007), Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ceyhan, A.A. (2011), “University Students’ Problematic Internet Use and Communication Skills According to the Internet Use Purposes”, Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 59 – 77.
 • Cohen, S. (2004), “Social Support and Health”, American Psychologist, 59(8), 676 – 682.
 • Çeçen, A.R. (2008), “Öğrencilerin Cinsiyetlerine ve Anababa Tutum Algılarına Göre Yalnızlık ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 415 – 431.
 • Çıngı, H. (1994), Örnekleme Kuramı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi.
 • Demir, A. (1989), “UCLA Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği”, Türk Psikoloji Dergisi, 7(23), 14 – 18.
 • DiTommaso, E. & Spinner, B. (1997), “Social and Emotional Loneliness: A Reexamination of Weiss’ Typology of Loneliness”, Personality and Individual Differences, 22(3), 417 – 427.
 • Durak Batıgün, A. (2008), “İntihar Olasılığı ve Cinsiyet: İletişim Becerileri, Yaşamı Sürdürme Nedenleri, Yalnızlık ve Umutsuzluk Açısından Bir İnceleme”, Türk Psikoloji Dergisi, 23(62), 65 – 75.
 • Eker, D. & Arkar, H. (1995), “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği”, Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 45 – 55.
 • Eker, D. Arkar, H. & Yaldız, H. (2001), “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Gözden Geçirilmiş Formunun Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği”, Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17 – 25.
 • Görgü, E. (2005), “3 – 7 Yaş Arası Otistik Çocuğa Sahip Olan Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri ile Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Iwasaki, Y. (2007), “Leisure and Quality of Life in an International and Multicultural Context: What Are Major Pathways Linking Leisure to Quality of Life”, Social Indicators Research, 82(2), 233 – 264.
 • Jones, W. H. Freemon, J.E. & Goswick, R.A. (1981), “The Persistence of Loneliness: Self and Other Determinants”, Journal of Personality, 49(1), 27 – 28.
 • Jones, W.H. & Carver, M.D. (1991), “Adjustment and Coping Implications of Loneliness”, in R. Snyder & D.R. Forsyth (Eds.), Handbook of Social and Clinical Psychology: The Healthy Perspective, New York: Pergamon Press, 395 – 415.
 • Kafetsios, K. (2002), “Attachment, Social Support and Well-Being Across the Life-Span:Independent and Combined Effects”, 11. International Conference On Personel Relationships Poster. Halifax, Canada.
 • Kahriman, İ. & Yeşilçiçek, K. (2007), “Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Aile ve Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 10 – 21.
 • Karaküçük, S. (2005), Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Kaziasty, K. (2005), “Social Support and Traumatic Stress”, The National Center For Post Traumatic Stress Disorder Research Quarterly, 16(2), 1 – 8.
 • Kozaklı, H. (2006), “Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılması”, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Mahon, N.E. Yarcheski, A. & Yarcheski, T.J. (1998), “Social Support and Positive Health Practices in Young Adults: Loneliness as a Mediating Variable”, Clinical Nursing Research, 7(3), 292 – 308.
 • Manfusa, S. (2001), “Social Support, Loneliness and Friendship Preference among British Asian and Non-Asian Adolescents”, Social Behavior And Personality, 29(4), 399 – 404.
 • Nirun, N. & Özönder, C. (1990), Türk Sosyo-Kültür Yapısı İçinde Adetler, Örfler, Görenekler, Gelenekler, Millî Kültür Unsurları Üzerine Genel Görüşler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Peplau, L.A. & Perlman, D. (1982), “Perspectives on Loneliness”, in L. A. Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research And Therapy, New York: Wiley-Inter Science, 1 – 18.
 • Pinquart, M. & Sorensen, S. (2001), “Influences on Loneliness in Older Adults: A Meta-Analysis”, Basic and Applied Social Psychology, 23(4), 245 – 266.
 • Ponizovsky, A.M. & Ritsner M.S. (2004), “Patterns of Loneliness in a Immigrant Population”, Comprehensive Psychiatry, 45(5) 408 – 414.
 • Rickwood, D., Deane, F.P., Wilson, C.J. & Ciarrochi J. (2005), “Young People’s Help Seeking for Mental Health Problems”, Australian e-Journal for Advancement of Mental Health, 4(3), 1 – 34.
 • Russell, D. (1996), “The UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, Validity and Factor Structure”, Journal of Personality Assessment, 66(1), 20 – 40.
 • Russell, D., Peplau, L.A. & Cutrona, C.E. (1980), “The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and Discriminant Validity Evidence”, Journal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472 – 480.
 • Russell, D., Peplau, L.A. & Ferguson, M.L. (1978), “Developing a Measure of Loneliness”, Journal of Personality Assessment, 42(3), 290 – 294.
 • Segrin, C. (2003), “Age Moderates the Relationships Between Social Support and Psychosocial Problems”, Human Communication Research, 29(3), 317 – 342.
 • Sorias, O. (1988a), “Sosyal Destek Kavramı”, EÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(1), 353 – 357.
 • Sorias, O. (1988b), “Sosyal Destek ve Ruh Sağlığı”, EÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(1), 359 – 369.
 • Suls, J., & Bunde, J. (2005). “Anger, Anxiety, and Depression as Risk Factors for Cardiovascular Disease: The Problems and Implications of Overlapping Affective Dispositions”, Psychological Bulletin, 131(2), 260 – 300.
 • Suzan, B. (1989), “Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ve Bazı Değişkenlerin Uyum Düzeylerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Uzuner, M.E. & Karagün, E. (2014), “Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 107 – 120.
 • Weiss, R.S. (1973), Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation, Boston, Cambridge: MIT Press.
 • Wittenberg, M.T. & Reis, H.T. (1986), “Loneliness, Social Skills, and Social Perception”, Personality and Social Psychology Bulletin, 12(1), 121 – 130.
 • Wright, S.L.(2005), “Organizational Climate, Social Support and Loneliness in The Workplace”, Research on Emotion in Organizations, 1(1),123 – 142.
 • Yaparel, R. (1984). “Sosyal İlişkilerde Başarı ve Başarısızlık Nedenlerinin Algılanması ile Yalnızlık Arasındaki Bağlantı”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yeh, S-C.J. (2004). “Living Alone, Social Support and Feeling Lonely Among the Elderly”, Social Behavior and Personality, 32(2), 129 – 139.
 • Yıldırım, İ. (2004), “Depresyonun Yordayıcısı Olarak Sınav Kaygısı, Gündelik Sıkıntılar ve Sosyal Destek”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 241 – 250.
 • Yılmaz, E., Yılmaz, E. & Karaca, F. (2008), “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Genel Tıp Dergisi, 18(2),71 – 79.
 • Zimet, G.D., Dahlen, N.W., Zimet, S.G. & Farley, G.K. (1988), “The Multidimensional Scale of Perceived Social Support”, Journal of Personality Assessment, 52, 30 – 41.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4177-5972
Author: Ayfer AYDINER-BOYLU (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8234-6683
Author: Gülay GÜNAY

Orcid: 0000-0001-7665-6741
Author: Ali Fuat ERSOY

Dates

Publication Date: July 31, 2019

Bibtex @research article { sosyoekonomi450676, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Society}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {211 - 221}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {AYDINER-BOYLU, Ayfer and GÜNAY, Gülay and ERSOY, Ali Fuat} }
APA AYDINER-BOYLU, A , GÜNAY, G , ERSOY, A . (2019). Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Sosyoekonomi, 27 (41), 211-221. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10
MLA AYDINER-BOYLU, A , GÜNAY, G , ERSOY, A . "Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Sosyoekonomi 27 (2019): 211-221 <http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/47493/450676>
Chicago AYDINER-BOYLU, A , GÜNAY, G , ERSOY, A . "Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Sosyoekonomi 27 (2019): 211-221
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi AU - Ayfer AYDINER-BOYLU , Gülay GÜNAY , Ali Fuat ERSOY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 221 VL - 27 IS - 41 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %A Ayfer AYDINER-BOYLU , Gülay GÜNAY , Ali Fuat ERSOY %T Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi %D 2019 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 27 %N 41 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10 %U 10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10
ISNAD AYDINER-BOYLU, Ayfer , GÜNAY, Gülay , ERSOY, Ali Fuat . "Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi". Sosyoekonomi 27 / 41 (July 2019): 211-221. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.03.10
AMA AYDINER-BOYLU A , GÜNAY G , ERSOY A . Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Sosyoekonomi. 2019; 27(41): 211-221.
Vancouver AYDINER-BOYLU A , GÜNAY G , ERSOY A . Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Desteğin Yalnızlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Sosyoekonomi. 2019; 27(41): 221-211.