Year 2018, Volume 16, Issue 4, Pages 179 - 189 2018-12-26

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Oğuz Ozbek [1]

75 146

Bu çalışmanın amacı “beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere” uyma düzeyini ölçmek için geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini yeniden test etmektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın verileri, 308 beden eğitimi öğretmeninden oluşan çalışma grubundan elde edilmiştir. Veri toplama aracı ölçekte, 32 madde ve dört alt boyut yer almaktadır. Profesyonellik boyutunda 14 madde, sorumluluk boyutunda 8 madde, dürüstlük boyutunda 5 madde, saygı boyutunda 4 madde yer almıştır. Ölçek seçenekleri, hiç katılmıyorum ile tam katılıyorum arasında, bu seçeneklerin değerleri ise 1-5 arasında değişmektedir. Ölçeğin geçerlik çalışması için madde toplam korelasyon katsayılarına bakılmış, faktör yapısını test etmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Güvenirlik için ise Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin, doğrulayıcı faktör analizi ile boyut geçerliliği test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan model uyum indeksleri değerlendirilmiş, uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır. Ölçeğin bütününe ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,91 bulunmuştur. Sonuç olarak, “beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkeleri ölçeği”nin geçerli ve güvenilir olduğu saptanmıştır.


Etik ilkeler, beden eğitimi öğretmeni, ölçek geliştirme
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlerin Mesleki Etik Dışı Davranışlar İle İlgili Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (22), 113- 128
 • Yılmaz, K., Altınkurt. Y. (2009). Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik Dışı Davranışlar ile İlgili Görüşler, İş Ahlakı Dergisi, 2 (4), 71-88.
 • Aydoğan, İ. (2011), Öğretmenlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Öğrenciler Tarafından Algılanması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 87-96.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimlerde Veri Analizi. Pegem A Yayını, Ankara.
 • Campbell, E. (2000). Professional ethics in teaching: Towards the development of a code of practice. Cambridge Journal Of Education, 30(2), 203-222.
 • Elma, C. Mercan, U. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri,e-journal of Research in Education and Teaching, 1 (3), 279-2287.
 • Çapık, C. (2014) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 195-205.
 • Çelik, E., Yılmaz, V. (2013). Yapısal Eşitlik Modellemesi. Temel Kavramlar Uygulamalar- Programlama. Yenilenmiş 2. Baskı, Anı Yayıncılık.
 • Çokluk, Ö.,Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2010) Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi
 • Erdem, R. A., Şimşek, S. (2013). Öğretmenlik Meslek Etiğinin İrdelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (15).
 • Frias C.M., Dixon R.A. (2005). Confirmatory factor structure and measurement in variance of the memory compensation questionare. Psychological Assessment, 17(2), 168-178.
 • Gözütok, F. D. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1–2), 83–99.
 • Gündüz, Y., Çoşkun, S. Z. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyine İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 95-110.
 • Gündüz, Y, Coşkun, S. Z. (2012). Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler ÖlçeğininGeliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir EğitimFakültesi Dergisi, 13 (1), 111-131.
 • Harrison, M. J., Blakemore, L. C. (1992). Instructional strategies for secondary school physical education. Iowa: Wm. C. Brown Puplisher.
 • Hair, J. F., Black. W. C., Babin. B. J. Anderson. R. E. (2010), Multivariate Data Analysis, 7th ed. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Haynes, F. (2002).The ethical school.(Routledge 1998 basımından çeviren: Semra Kunt Akbaş). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Karatay, H. (2009). Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (19), 58-80.
 • Keser, S., Kocabaş, İ., Yirci, R., The Ethical 20.Perceptions of Elementary School Teachers in the Triple Perspective of Classification of Ethics, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 4(3).
 • Kidder MR, Born LP. Resolving ethical dilemmas in the classroom. Educational Leadership. 56( 4), 38-41.
 • Koçyiğit, M., Karadağ, E. (2017). Öğretmenlik Mesleği Etik İlkeler Envanteri’nin Geliştirilmesi. İş Ahlâkı Dergisi, 10(2), 246-273
 • Marsh H.W., Balla J. (1992). Goodness of fit in confirmatory factor analysis: The effects of sample size and model parsimony. Quality and Quantity: International Journal of Methodology,28, 185-217.
 • Nuttall, J. (1997). Ahlâk üzerine tartışmalar: Etiğe giriş. (Çeviren: Abdullah Yılmaz). Ayrıntı Yayınları, İstanbul,
 • Peach, L., Reddick T. L. (1986). A study of the attitudes of public school teachers and admininstrators in middle tennessee concerning ethical behaviors. (ERIC Document Reproduction Service No.ED277155)
 • Pehlivan, İ. (1998). Yönetsel mesleki ve örgütsel etik. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Pieper, A. (1999). Einführung in die ethik. (Francke Verlag, 1994, 3. basımından çevirenler: Atayman, V., Sezer, G.) Istanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Resick, C. M., Seidel, L. B., Mason, G. J. (1975). Modern administrative practices in physical education and athletics. Philippines: Addison-Wesley Puplishing Company.
 • Sipahi B., Yurtkoru S, Çinko M. (2007). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. Beta Yayınları.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. TürkPsikoloji Yazıları, 3(6), 49-74
 • Strike, K. A. (1995).Professional ethics and the education of professionals.Educational Horizons,74(1), 29–36
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler Ve Lisrel Uygulamaları.Ankara: Ekinoks.
 • Obuz, Ü. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara İlişkin Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Özbek, O. (2003). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri ve Bu İlkelere Uyma Düzeyleri, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Travers, P. D., Rebore, R.W. (2000). Foundations of education: Becoming a Teacher. Massachusetts: Allyn and Bacon.
 • Tirri, K. (1999). Teachers perceptions of moral dilemmas at school. Journal Of Moral Education, 28(1), 31-47.
 • Yılmaz, V., Çelik, H. E. (2009). Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, PEGEM Akademi. Ankara.
 • Toprakçı, E, Bozpolat, E., Buldur, S. (2010). Öğretmen Davranışlarının Kamu Meslek Etiği İlkelerine Uygunluğu. e- International Journal of Educational Research. 1(2), 35-50.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Oğuz Ozbek (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @research article { spormetre487448, journal = {SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-284X}, address = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {179 - 189}, doi = {}, title = {BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Ozbek, Oğuz} }
APA Ozbek, O . (2018). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 179-189. Retrieved from http://dergipark.org.tr/spormetre/issue/40788/487448
MLA Ozbek, O . "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (2018): 179-189 <http://dergipark.org.tr/spormetre/issue/40788/487448>
Chicago Ozbek, O . "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (2018): 179-189
RIS TY - JOUR T1 - BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Oğuz Ozbek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 189 VL - 16 IS - 4 SN - 1304-284X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Oğuz Ozbek %T BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2018 %J SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1304-284X- %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD Ozbek, Oğuz . "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 / 4 (December 2018): 179-189.
AMA Ozbek O . BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 16(4): 179-189.
Vancouver Ozbek O . BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 16(4): 189-179.