Year 2017, Volume 7, Issue 3, Pages 541 - 551 2017-12-15

An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yoksunluk, Kontrol Güçlüğü, İşlevsellikte Bozulma ve Sosyal İzolasyon Bağlamında İncelenmesi

Emre MÜEZZİN [1]

267 1649

The aim of this study is to investigate internet addiction risk of high school students. Withdrawal, controlling difficulty, disorder in functionality and social isolation dimensions were researched during the investigation of internet addiction risk of high school students. In this study, daily internet usage durations of students were considered and differentiations on withdrawal, controlling difficulty, disorder in functionality and social isolation dimensions were investigated depending on the internet usage. The universe of the research includes high school students studying in TRNC. The sample selected through the criterion sampling method consists of 38 % (n=194) female, 62 % (n=317) male and total 511 high school students. The “Online Addiction Scale” developed by Günüç (2009) and “Personal Information Form” prepared by the researcher were used. According to the findings of this investigation, major part of the high school students enrolled in the investigation were determined to be in risk group and threshold group in terms of internet addiction. Statistically significant difference between withdrawal, controlling difficulty, disorder in functionality and social isolation points regarding internet addiction was determined depending on daily internet usage duration. As a result of the findings of this study, advice was given to the researchers.

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin internet bağımlılığı riskinin incelenmesidir. İnternet bağımlılığı riski incelenirken lise öğrencilerinde internet kullanımına bağlı olarak yoksunluk, kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon boyutlarına yer verilmiştir. Öğrencilerin günlük olarak internet kullanım süreleri dikkate alınmış ve internet kullanımına bağlı olarak yoksunluk, kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon boyutlarında farklılaşma durumuna bakılmıştır. Araştırma evreni KKTC’de eğitim gören lise öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırma örneklemi ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen %38 (n=194) kadın, %62 (n=317) erkek olmak üzere toplam 511 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Günüç (2009) tarafından geliştirilmiş olan “İnternet Bağımlılık Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre araştırmaya dâhil edilen lise öğrencilerinin çok büyük bir bölümünün internet bağımlılığı açısından eşik grup ve risk grubu içerisinde olduğu saptanmıştır. Günlük internet kullanım süresine bağlı olarak internet bağımlılığına ilişkin yoksunluk, kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozukluk, sosyal izolasyon ve toplam internet bağımlılığı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Yapılan çalışma bulguları sonucunda araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
 • Aslanbay, M. (2006). A compulsive consumption internet use addiction tendency: High school the case of Turkish students. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. Ç., Özcan, E. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Balcı, Ş. & Gülnar, B. (2009). Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Journal of Selçuk Communication, 6(1), 5-22. http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/009/dergi/6/temmuz2009.pdf
 • Block, J. J. (2008). Issues for DSM-V: Internet addiction. Am J Psychiatry, 165(3), 306-307. doi:10.1176/appi.ajp.2007.07101556
 • Cao, F., Su, L. (2007). Internet addiction among chinese adolescents: Prevalence and psychological features. Child Care Health and Development, 33, 275–281. doi:10.1111/j.1365-2214.2006.00715.x
 • Çam, H., H., ve Nur, N. (2015). Adölesanlarda internet bağımlılığı prevalansı ile psikopatolojik semptomlar ve obezite arasındaki ilişkinin incelenmesi. TAF Prev Med Bull, 14(3), 181-189. doi:10.5455/pmb.20141016033204
 • Ceyhan, E., Ceyhan, A., A. ve Gürcan, A. (2007). Problemli internet kullanımı ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1),387-416. http://www.kuyeb.com/pdf/tr/cae289973c83b09263112c982907f60dnfull.pdf
 • Fidancıoğlu, F., Beydağ, K. D., Göközer, F. & Kızılkaya, M. (2009). Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanımına yönelik görüşleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(1), 3-9. http://hemsirelik.maltepe.edu.tr/dergiler/cilt2sayi1nisan2009/3_9.pdf
 • Günüç, S. (2009). İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Gökçearslan, Ş., Günbatar, M., S. (2012). Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/etku/article/view/5000055462/500005276
 • Karakaya, İ (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kelleci, M. (2008). İnternet, cep telefonu, bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına etkileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(3), 253-256. http://www.scopemed.org/?jft=1&ft=khb_007_03-253
 • Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (1997). Gender differences in internet usage, behaviours and attitudes. Joint Meeting of the 7th International Conference on Human-Computer Interaction and 13th Symposium on Human Interface, Japan.
 • Müezzin, E. (2015). An investigation of high school students’ online game addiction with respect to gender. The Turkish Journal of Educational Technology, Özel Sayı 1, 55-60.
 • Müezzin, E. (2016). İnternet bağımlılığı. A., İşman, H., F., Onbaşı ve B., Akkoyunlu (Ed.), Eğitim teknolojileri yazıları 2016. Ankara: Salmat Basım Yayıncılık.
 • Orzack, H. M. (1998). Computer addiction: What is it? Psychiatric Times, 5(8), 2-3. http://www.psychiatrictimes.com/internet-addiction/computer-addiction-what-it
 • Rooji, A., J., Schoenmakers, T., M., Vermulst, A. , A., Eijnden, J., J., M. ve Mheen, D. (2010). Online video game addiction: Identification of addicted adolscents gamers. Addiction, 106(1), 205-212. doi:10.1111/j.1360-0443.2010.03104.x
 • Siyez, D., M. (2015). Üniversite öğrencilerinde onay bağımlılığı ve empatinin sosyal fayda aracılığıyla aşırı internet kullanımına etkisi. Anatolian Journal of Psychiatry, 16, 30-36. doi: 10.5455/apd.172036
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, N., Akça, N., K., ve Şimşek, M. (2015). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve internet bağımlılığı. TAF Prev Med Bull, 14(1), 7-14. doi: 10.5455/pmb 1-1393401116
 • Tahiroglu, A. Y, Çelik, G. G., Uzel, M., Özcan, N., Avcı, A. (2008). Internet use among Turkish adolescents. Cyberpsychology & Behavior, 11(5), 241-246. doi:10.1089/cpb.2007.0165
 • Young, K., S. (1996). Internet Addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology and Behavior, 1(3), 237-244. http://chabad4israel.org/tznius4israel/newdisorder.pdf
 • Young, K. S. (1999). Innovations in clinical practice. USA: Professional Resource Exchange Inc.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Emre MÜEZZİN
Institution: LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Country: Cyprus


Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { suje323075, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {541 - 551}, doi = {10.19126/suje.323075}, title = {An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation}, key = {cite}, author = {MÜEZZİN, Emre} }
APA MÜEZZİN, E . (2017). An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation. Sakarya University Journal of Education, 7 (3), 541-551. DOI: 10.19126/suje.323075
MLA MÜEZZİN, E . "An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 541-551 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/31175/323075>
Chicago MÜEZZİN, E . "An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 541-551
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation AU - Emre MÜEZZİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19126/suje.323075 DO - 10.19126/suje.323075 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 541 EP - 551 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.323075 UR - https://doi.org/10.19126/suje.323075 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation %A Emre MÜEZZİN %T An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation %D 2017 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.323075 %U 10.19126/suje.323075
ISNAD MÜEZZİN, Emre . "An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation". Sakarya University Journal of Education 7 / 3 (December 2017): 541-551. https://doi.org/10.19126/suje.323075
AMA MÜEZZİN E . An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 541-551.
Vancouver MÜEZZİN E . An Investigation of High School Students’ Internet Addiction With Respect to Withdrawal, Controlling Difficulty, Disorder in Functionality and Social Isolation. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 551-541.