Year 2017, Volume 7, Issue 3, Pages 564 - 583 2017-12-15

Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya: Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma
A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship

İsmail ACUN [1] , Cemil YÜCEL [2] , Nur Leman BALBAĞ [3] , Serap İRİ [4] , Cüneyt BELENKUYU [5]

218 703

Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki sosyal bilim alanlarında eğitim almakta olan üniversite öğrencilerinin sahip olduğu sosyal sermaye birikimi ile sosyal medya kullanımları ve demokratik vatandaşlık davranışları arasında ilişkilerin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından olgu bilim ile desenlemiştir. Araştırmanın verileri 2015-2016 Bahar döneminde çeşitli devlet üniversitelerinde, sosyal bilim alanında eğitim almakta olan 11 öğrenciyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda sosyal sermaye, sosyal medya, demokrasi ve bilgi kaynakları olmak üzere dört ana tema ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin kaynaştırıcı ve bağlayıcı olmak üzere iki çeşit sosyal sermaye sahip oldukları, sosyal medyayı ağ kurma, araştırma, siyasal grup oluşturma ve eğlence amaçlı kullandıkları görülmektedir. Herhangi bir bilgiye ihtiyaçları olduğunda ise bilimsel bilgi, sosyal medyadan edindikleri bilgi, otoriteye ve tecrübeye dayalı bilgileri kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca demokrasiye yönelik görüşleri de onları algıları, vatandaşlık özellikleri ve demokratik sistem kurumlarına karşı duydukları güven olarak ortaya çıkmıştır.

The aim of the study is to investigate the relationship between social capital, social media use and democratic citizenship behaviors of university students studying at social science department at different Turkish state universities. The research employs a qualitative approach. The data were collected during 2015-2016 spring semester. 11 students were involved in semi-structured interviews. The students at the time of the study were studying social sciences departments of different state universities in Turkey.  Data was subjected to content analysis. There were four categories after data analysis; social capital, social media, democracy and sources of information. Analysis shows that students have both bonding and bridging social capital. They use social media for networking, research, interact with political groups and fun. When they need any kind of information they use social media, scientific resources, authority and their own life experiences. Their opinions towards democracy is categorized as their perception of democracy, trust in democratic institutions and their citizenship features.

 • A&G. (2016). Türkiye’deki kurumlara güven anketi. http://www.agarastirma.com.tr/arastirmalar/kurumlara-guven-anketi/
 • Babacan, M. E.,Haşlak, İ & Hira, İ. (2011). Sosyal medya ve Arap baharı. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), 63-92.
 • Bacanlı, H. (2015). Bilgi psikolojisi denemesi. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Choi, D. H., & Shin, D. H. (2017). A dialectic perspective on the interactive relationship between social media and civic participation: the moderating role of social capital. Information, Communication & Society, 20(2), 151-166.
 • Coleman, J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Çankaya, H. İ & Çanakçı, H. (2011). Sosyal sermaye ve motivasyona yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendilmesi, Milli Eğitim, 191, 127-134.
 • Çelik V. & Ekinci, A. (2012). The effect of social capital on school success. International Journal of Social Sciences and Education. 2 (1), 211-223.
 • Dalton, R. J. (2008). Citizenship norms and the expansion of political participation. Political Studies, 56, 76-98.
 • Ekinci, A. (2008). Genel liselerde sosyal sermaye düzeyinin ÖSS başarısına etkisi. Doktora Tezi. Fırat Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ekinci, A. & Karakuş, M. (2011). Okul müdürlerinin sosyal sermaye liderliği davranışlarının öğretmenler arasındaki sosyal sermaye düzeyine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (4), 527-553.
 • Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook "friends:" social capital and college students' use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168.
 • Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2011). Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communication practices. New Media & Society, 13, 873–892.
 • Erdoğan, İ. (1999). Dördüncü gücün ilettiği: Amerikan örneği. K. Alemdar (der.). Medya gücü ve demokratik kurumlar. ss.33-43. Ankara: TUSES.
 • Granovetter, M. (1973).The strength of weak ties. The American Journal of Sociology, 78(6), 1360-1380.
 • Greenhow, C., & Burton, L. (2011). Help from my "friends": Social capital in the social network sites of low-income students. Journal of Educational Computing Research, 45, 223-245.
 • Güngör, G. (2011). İlköğretim okullarının öğretmen görüşlerine göre sosyal sermaye düzeyleri ve dezavantajlılıkları ile ilgili değişkenler arasındaki ilişki (Mersin ili Mezitli ilçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Günkör, C. (2011). Sosyal sermaye ve eğitim ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Ünivesitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hofer & Aubert (2013). Perceived bridging and bonding social capital on Twitter: Differentiating between followers and followees. Computers in Human Behavior. 29, 2134-2142.
 • Howard, P.N., Duffy, A., Freelon, D., Hussain, M., Mari, W. & Mazaid, M. (2011). Opening closed regimes: What was the role of social media during the Arab Spring?, http://pitpi.org/index.php/2011/09/11/opening-closed-regimes-what-was-the-role-of-social-media-during-the-arab-spring/
 • Hwang, H., & Kim, K. O. (2015). Social media as a tool for social movements: the effect of social media use and social capital on intention to participate in social movements. International Journal of Consumer Studies, 39(5), 478-488.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Konya: Nobel.
 • Kassim, S. (2012). Twitter revolution: How the Arab Spring was helped by social media, http://mic.com/articles/10642/twitter-revolution-how-the-arab-spring-was-helped-by-social-media, erişim 10/09/2015.
 • KONDA(2014). Gezi raporu 2014. http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/KONDA_GeziRaporu2014.pdf.
 • Korkmaz, M. (2014). Sosyal medya-kamu politikaları etkileşimi: Gezi parkı olayları üzerine bir değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lerman, K., & Ghosh, R. (2010). Information contagion: An empirical study of the spread of news on Digg and Twitter social networks. ICWSM, 10, 90-97.
 • Lin, N. (2005). A network theory of social capital. D. Castiglione, J. van Deth & G. Wolleb (eds). Handbook on social capital. Oxford: Oxford University Press.
 • Newton, K. & Zmerli, S. (2011). Three forms of social trust and their assosiation. European Political Science Review, 3 (2), 169-200.
 • Newton, K. (2001). Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy. International Political Science Review 22(2):201–214.
 • OECD (2001). The Well-Being of Nations, The Role of Human and Social Capital. Centre for Educational Research and Innovation, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org/dataoecd/36/40/33703702.pdf
 • Özdemir, Ç. (2007). Toplumsal değişme karşısında aile ve okul. Türk Eğitim Bilimler Dergisi. 5 (2), 185-192.
 • Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.
 • Ranieri, M., Manca, S. & Fini, A. (2012). Why (and how) do teachers engage in social networks? An exploratory study of professional use of Facebook and its implications for life-long learning. British Journal of Educational Technology, 43 (5), 754-769.
 • Reed, N. (2016). The influence of social media in Egypt during the Arap Spring, SIT Graduate Institute, http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3986&context=capstones. Steinfield, C., Ellison, N., & Lampe, C. (2008). Social captial, self-esteem, and use of online social network sites: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(6), 434-445. http://dx.doi.org/10.1016/
 • Van Deth, J. W. (2010). Participation in voluntary associations: Dark shades in a sunny World? American Behavioral Scientist, 53 (5), 640-656.
 • Wolfsfeld, G., Segev, E. & Sheafer, T. (2013). Social media and the Arab Spring politics comes first, The International Journal of Press/Politics, 18 (2),115-137.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yücel, C., Boyacı, A., Demirhan, G. & Karataş, E. (2013). Milli Eğitim örgüt sisteminde ‘kayıt alanı’ (hinterland) uygulamasının yönetsel işlevselliğinin değerlendirilmesi ve ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye açılarından doğurduğu problemlerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 9 (1), 135-151.
 • Zmerli, S. (2010). Social capital and norms of citizenship: An ambiguous relationship? Americal Behavioural Scientist. 53 (5), 657-676.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail ACUN
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Author: Cemil YÜCEL
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Author: Nur Leman BALBAĞ
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Author: Serap İRİ
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Author: Cüneyt BELENKUYU
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { suje332225, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {564 - 583}, doi = {10.19126/suje.332225}, title = {A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship}, key = {cite}, author = {ACUN, İsmail and YÜCEL, Cemil and BALBAĞ, Nur Leman and İRİ, Serap and BELENKUYU, Cüneyt} }
APA ACUN, İ , YÜCEL, C , BALBAĞ, N , İRİ, S , BELENKUYU, C . (2017). A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship. Sakarya University Journal of Education, 7 (3), 564-583. DOI: 10.19126/suje.332225
MLA ACUN, İ , YÜCEL, C , BALBAĞ, N , İRİ, S , BELENKUYU, C . "A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 564-583 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/31175/332225>
Chicago ACUN, İ , YÜCEL, C , BALBAĞ, N , İRİ, S , BELENKUYU, C . "A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 564-583
RIS TY - JOUR T1 - A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship AU - İsmail ACUN , Cemil YÜCEL , Nur Leman BALBAĞ , Serap İRİ , Cüneyt BELENKUYU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19126/suje.332225 DO - 10.19126/suje.332225 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 564 EP - 583 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.332225 UR - https://doi.org/10.19126/suje.332225 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship %A İsmail ACUN , Cemil YÜCEL , Nur Leman BALBAĞ , Serap İRİ , Cüneyt BELENKUYU %T A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship %D 2017 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.332225 %U 10.19126/suje.332225
ISNAD ACUN, İsmail , YÜCEL, Cemil , BALBAĞ, Nur Leman , İRİ, Serap , BELENKUYU, Cüneyt . "A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship". Sakarya University Journal of Education 7 / 3 (December 2017): 564-583. https://doi.org/10.19126/suje.332225
AMA ACUN İ , YÜCEL C , BALBAĞ N , İRİ S , BELENKUYU C . A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 564-583.
Vancouver ACUN İ , YÜCEL C , BALBAĞ N , İRİ S , BELENKUYU C . A Research on Social Capital and Social Media: Democracy and Citizenship. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 583-564.